Update articol:

ABN Systems International – Convocare AGA Anuala 25 Aprilie 2023

CONVOCATOR

Societatea ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A. („Societatea”), cu sediul social în str. Marinarilor nr. 31, Parter + Et. 1, sector 1, București, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J40/11024/2002, având codul unic de înregistrare CUI 14988404, prin Consiliul de Administrație 

în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului Constitutiv al Societății,

CONVOACĂ 

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (”AGOA”) în mun. București, Sector 1, Str. Marinarilor, nr.31, la data de 25.04.2023, ora 10:00, pentru toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății ținut de societatea Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de 13.04.2023, considerată Data de Referință pentru această adunare. În cazul în care la data menționată mai sus, din orice motiv, nu se vor întruni cerințele de cvorum stabilite de lege și de art. 12.3. din Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează, în conformitate cu prevederile art. 118 din Legea nr. 31/1990 coroborat cu art. 11.9. din Actul Constitutiv al Societății, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor Societății pentru data de 26.04.2023, ora 10:00, în același loc, cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință.

ORDINEA DE ZI

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII

  1. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale ale Societății aferente exercițiului financiar al anului 2022, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar al Societății.
  1. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiului financiar aferent anului 2022, pe baza rapoartelor prezentate.
  1. Prezentarea, discutarea și aprobarea actualizării Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 al Societății.
  1. Aprobarea modului de repartizare a profitului net al Societății realizat în anul 2022, în valoare de 7,753,018 lei, după cum urmează:
    • 6,478,361 lei reprezintă profit net nerepartizat (rezervele legale ale Societății depășesc pragul minim prevăzut de lege astfel că nu e necesară alocarea din profitul net a vreunei sume în acest sens)
    • 1,274,657.47 lei se distribuie acționarilor ca dividende

Aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune în valoare de 0,029 lei.

  1. Aprobarea datei de: (a) 31.05.2023 ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, (b) 30.05.2023 ca Data “ex-date”, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018,  (c) 14.06.2023 ca Data Plăţii dividendelor, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017, art. 2 alin. 2 lit. h) şi art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.
  1. Împuternicirea dlui Barbu Adișor-George, Președintele Consiliului de Administrație al Societății, și/sau a dlui Nedelea Bogdan-Remus, membru al Consiliului de Administrație al Societății, ca împreună sau separat și cu posibilitatea de substituirea pentru fiecare dintre aceștia, să încheie și/sau să semneze, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății, toate hotărârile adoptate de prezenta Adunare Generală a Acționarilor, precum și să îndeplinească toate formalitățile legale, inclusiv în fața Autorității de Supraveghere Financiară, a Depozitarului Central, a Bursei de Valori București, pentru implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate, inclusiv formalitățile de înscriere la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generală a Acționarilor. 

 

INFORMAȚII CU PRIVIRE LA AGOA

La data convocării, capitalul social al Societătii, subscris și integral vărsat în numerar, este în valoare de 4.399.769,90 lei, împărțit în 43.997.699 acțiuni nominative, ordinare, indivizibile, emise în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, fiecare acțiune conferind titularului acesteia dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor Societății.

I. Dreptul acționarilor de a participa la AGOA

Cu respectarea prevederilor legale incidente și ale Actului Constitutiv al Societății, sunt îndreptățiți să participe la AGOA și își pot exercita dreptul de vot în cadrul AGOA doar acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, direct (personal sau prin reprezentant legal), prin reprezentant (pe bază de împuternicire specială sau generală ori Declarație pe proprie răspundere dată de instituţia de credit care prestează servicii de custodie) sau, înainte de AGOA, sau prin corespondență (pe bază de Buletin de vot prin corespondență).

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/permis de ședere pentru cetățenii străini) și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/permis de ședere pentru cetățenii străini), iar în cazul entităţilor legale şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie. 

Reprezentarea acţionarilor în AGOA se poate face şi prin alte persoane decât acţionarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale, în conformitate cu dispozițiile art. 105 alin. (10) – (16) din Legea nr. 24/2017 coroborate cu dispozițiile art. 200 – 207 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, care va fi transmisă Societății astfel încât să fie recepționată de Societate până la data limită prevăzută mai jos. Reprezentanții acționarilor persoane fizice/juridice vor fi identificați, respectiv își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/permis de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de: împuternicirea specială/generală semnată de către acționarul persoană fizică sau Declarația pe propria răspundere dată de instituţia de credit care prestează servicii de custodie și semnată de reprezentantul legal al acesteia, respectiv, după caz, împuternicirea specială/generală semnată de către reprezentantul legal al persoanei juridice ori Declarația pe propria răspundere dată de instituţia de credit care prestează servicii de custodie și semnată de reprezentantul legal al acesteia.

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acţionar în împuternicire. Dacă împuternicitul este o persoană juridică, aceasta poate sa își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Calitatea de acţionar, precum şi, în cazul acţionarilor persoane juridice sau al entităţilor fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acţionarilor Societății de la Data de Referinţă, primită de Societate de la Depozitarul Central S.A.

În situația în care: a) acționarii persoane fizice nu și-au înregistrat în sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile și actualizate, atunci vor prezenta și copia actului de identitate actualizat (buletin/carte de identitate/pașaport/permis de ședere, după caz); b) reprezentantul legal al acționarilor persoane juridice nu este menționat în lista acționarilor Societății de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci acesta va prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA).

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoţite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză.

În completarea celor de mai sus, mai multe informații privind Împuternicirile generale, Împuternicirile speciale, Buletinele de vot prin corespondență și Declarațiile pe proprie răspundere sunt prezentate la pct. III – V de mai jos.

II. Documentele și materialele informative în legătură cu ordinea de zi a AGOA

Începând cu data de 23.03.2023, toate documentele și materialele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi a AGOA, inclusiv dar fără a se limita la convocatorul AGOA, formularele de Împuternicire specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare a Acționarilor în AGOA în baza unei împuterniciri speciale, formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondenţă (formularele de Buletine de vot prin corespondență pentru participarea și exprimarea votului acționarilor în AGOA), proiectele de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi a AGOA, precum și orice alte informații referitoare la AGOA, vor fi puse la dispoziția acționarilor pe website-ul Societății http://www.abnsystems.ro/ro/, secțiunea Investitori / Adunări Generale ale Acționarilor sau vor putea fi obținute de acționari, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10:00 – 16:00, de la sediul Societății.

III. Împuternicirile generale

Societatea nu impune o anumită formă a împuternicirii generale. Împuternicirea generală este valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, dacă părţile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare, permițând reprezentantului acționarului să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acţionarilor Societății, inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispoziţie, cu condiţia ca împuternicirea să fie acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat, să fie semnată de respectivul acţionar şi să fie însoţită de o declaraţie pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin Împuternicirea generală, semnată în original și, după caz, ștampilată, din care să reiasă că:

(i) împuternicirea este acordată de respectivul acţionar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

(ii) împuternicirea generală este semnată de acţionar, inclusiv prin ataşare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declaraţia pe propria răspundere sus amintită trebuie depusă la Societate în original odată cu Împuternicirea generală.

Calitatea de acţionar, precum şi, în cazul acţionarilor persoane juridice sau al entităţilor fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată pe baza următoarelor documente prezentate Societății de către acţionar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de intermediarii definiți la art. 2 alin. (1) pct 19 din Legea nr. 24/2017 care furnizează servicii de custodie:

a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute;

b) documente care atestă înscrierea informaţiei privind reprezentantul legal la Depozitarul central/respectivii intermediari (în cazul acționarilor persoane juridice).

Înainte de prima lor utilizare, Împuternicirile generale, însoțite de documentele aferente, se vor depune/expedia la Societate, în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până cel târziu la data de 21.04.2023 ora 08:00 pentru AGOA, făcându-se mențiune expresă pe plic ”Pentru AGOA din data de 25/26.04.2023”. Copiile certificate ale Împuternicirilor generale vor fi reţinute de Societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul verbal al adunării generale.

Împuternicirile generale, însoțite de documentele aferente, pot fi transmise Societății și prin mijloace electronice cu semnătură electronică extinsă în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică (semnatură electronică calificată bazată pe un certificat calificat eliberat de un stat membru al Uniunii Europene conform Regulamentului UE nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE), la adresa de e-mail: investors@abnsystems.ro, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până cel târziu la data de 21.04.2023 ora 08:00 pentru AGOA, indicând la subiectul mesajului electronic ”Pentru AGOA din data de 25/26.04.2023”.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei Împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul din următoarele cazuri:

(i) este un acționar majoritar al Societății sau o altă persoană  controlată de un acționar majoritar al Societății;

(ii) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar al Societății sau al unei persoane controlate de un acționar majoritar al Societății;

(iii) este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acționar majoritar al Societății sau al unei entități controlate de un acționar majoritar al Societății;

(iv) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice indicate mai sus.

Împuternicirile generale, care nu sunt înregistrate la registratura Societății pînă la data limită mai sus indicată, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și de vot în cadrul AGOA.

Verificarea și validarea Împuternicirilor generale depuse/primite la Societate se va face de către secretarii tehnici ai adunării generale a acționarilor, desemnați conform prevederilor art. 12.10 din Actul Constitutiv al Societății, aceștia urmând a păstra în siguranță documentele.

IV. Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență

Pentru votul prin reprezentare în baza unei Împuterniciri speciale trebuie utilizate formularele de Împuternicire specială.

Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență trebuie să aibă formatul pus la dispoziție de Societate și să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică vot „pentru”, vot „împotriva” sau să menționeze„abținere”).

Împuternicirea specială este valabilă doar pentru adunarea generală pentru care a fost acordată, iar împuternicitul are obligaţia să voteze în conformitate cu instrucţiunile formulate de acţionarul care l-a desemnat. Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală şi conţine instrucţiuni specifice de vot din partea acţionarului, cu precizarea clară a opţiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale.

Votul prin corespondenţă poate fi exprimat, prin intermediul formularului de Buletin de vot prin corespondență, de către un reprezentant al acționarului numai în situaţia în care acesta:

a) a primit din partea acţionarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la Societate în forma prevăzută de dispozițiile legale incidente și în termenul indicat în convocatorul adunării generale, sau

b) reprezentantul este o instituţie de credit care prestează servicii de custodii, caz în care custodele votează în adunarea generală a acţionarilor exclusiv în conformitate şi în limita instrucţiunilor primite de la clienţii săi având calitatea de acţionari la Data de Referinţă.

În AGOA, votul este secret pentru punctul 2 de pe ordinea de zi (privind Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiului financiar aferent anului 2022, pe baza rapoartelor prezentate), iar pentru acest punct de pe ordinea de zi se vor folosi formularele de Împuternicire specială/ Buletin de vot prin corespondență dedicate acestui punct, puse la dispoziția acționarilor de Societate. Pentru restul punctelor de pe ordinea de zi a AGOA, se vor folosi formularele de Împuternicire specială/ Buletin de vot prin corespondență dedicate acestor puncte și puse, de asemenea, la dispoziția acționarilor de Societate.

Pentru AGOA, Împuternicirea specială/Buletinul de vot prin corespondență dedicate punctului 2 de pe ordinea de zi, completate de acționari sau, după caz, reprezentanții acționarilor, cu opțiunile acestora, respectiv vot „Pentru”, vot „Împotriva” sau mențiunea “Abtinere”, semnate, în original, însoțite de documentele aferente, se vor introduce într-un plic distinct, închis, menționând pe plic în clar „Confidențial – Instrucțiuni de vot secret pentru punctul 2 – AGOA din data de 25/26.04.2023”, iar acest plic distinct va fi introdus, la rândul său, în plicul conținând Împuternicirea specială/ Buletinul de vot prin corespondență dedicate celorlalte puncte de pe ordinea de zi a AGOA și documentele aferente acestora. Toate aceste documente vor fi transmise pentru a fi înregistrate la registratura Societății până cel târziu la data de 21.04.2023 ora 08:00, menționând pe plic în clar „Pentru AGOA din data de 25/26.04.2023”.

Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență pot fi transmise Societății și prin mijloace electronice cu semnătură electronică extinsă în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică (semnatură electronică calificată bazată pe un certificat calificat eliberat de un stat membru al Uniunii Europene conform Regulamentului UE nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE), la adresa de e-mail: investors@abnsystems.ro, după cum urmează:

a) pentru punctul 2 de pe ordinea de zi a AGOA, Împuternicirea specială/Buletinul de vot prin corespondență dedicate acestui punct, completate de acționari sau, după caz, de reprezentanții acționarilor, cu opțiunile acestora, respectiv vot „Pentru”, vot „Împotriva” sau mențiunea “Abtinere”, semnate, având atașată semnatura electronică extinsă (semnatură electronică calificată bazată pe un certificat calificat eliberat de un stat membru al Uniunii Europene), însoțite de documentele aferente, se vor transmite Societății printr-un e-mail separat, indicând la subiectul mesajului electronic ”Confidențial – Instrucțiuni de vot secret pentru punctul 2 – AGOA din data de 25/26.04.2023”, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până cel târziu la data de 21.04.2023 ora 08:00

b) pentru restul punctelor de pe ordinea de zi a AGOA, Împuternicirea specială/Buletinul de vot prin corespondență dedicate respectivelor puncte, completate de acționari sau, după caz, de reprezentanții acționarilor, cu opțiunile acestora, respectiv vot „Pentru”, vot „Împotriva” sau mențiunea “Abtinere”, semnate, având atașată semnatura electronică extinsă (semnatură electronică calificată bazată pe un certificat calificat eliberat de un stat membru al Uniunii Europene), însoțite de documentele aferente, se vor transmite Societății prin e-mail, indicând la subiectul mesajului electronic ”Pentru AGOA din data de 25/26.04.2023”, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până cel târziu la data de 21.04.2023 ora 08:00

Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență, care nu sunt înregistrate la registratura Societății pînă la data limită mai sus indicată, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și de vot în cadrul AGOA.

Centralizarea, verificarea și păstrarea evidenței Buletinelor de vot prin corespondență, precum și verificarea și validarea Împuternicirilor speciale depuse/primite la Societate se va face de către secretarii tehnici ai adunării generale a acționarilor, desemnați conform prevederilor art. 12.10 din Actul Constitutiv al Societății, acestora revenindu-le sarcina de a păstra în siguranță documentele și confidențialitatea voturilor astfel exprimate, pâna la momentul supunerii la vot a punctelor corespunzătoare de pe ordinea de zi a adunării.

V. Declarațiile pe propria răspundere

În cazul în care un acţionar este reprezentat de o instituţie de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGOA pe baza instrucţiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acţionar. Custodele votează în AGOA exclusiv în conformitate şi în limita instrucţiunilor primite de la clienţii săi având calitatea de acţionari ai Societății la Data de Referinţă.

Instituţia de credit poate participa şi vota în cadrul AGOA în condiţiile în care prezintă Societății o Declaraţie pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituţiei de credit, în care se precizează:

a) în clar, numele/denumirea acţionarului în numele căruia instituţia de credit participă şi votează în cadrul AGOA;

b) instituţia de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acţionar;

c) în clar, numele persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații institutiei de credit ce va reprezenta instituția de credit în AGOA.

Declarația pe propria răspundere va fi însoțită de următoarele documente:

a) un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului Declarației pe proprie răspundere (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA)

b) copia actului de identitate al persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații instituției de credit, nominalizată în Declarația pe proprie răspundere, care va reprezenta instituția de credit în AGOA.

Declarația pe proprie răspundere, în original, semnată și după caz ștampilată de reprezentantul legal al institutiei de credit, însoțită de documentele aferente, va fi depusă/transmisă la Societate, astfel încât să fie înregistrată ca primită la registratura Societății până cel târziu la data de 21.04.2023 ora 08:00 pentru AGOA, menționând pe plic în clar „Pentru AGOA din data de 25/26.04.2023”.

Declarația pe proprie răspundere, semnată, însoțită de documentele aferente, poate fi transmisă Societății și prin mijloace electronice cu semnătură electronică extinsă în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică (semnatură electronică calificată bazată pe un certificat calificat eliberat de un stat membru al Uniunii Europene conform Regulamentului UE nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE), la adresa de e-mail: investors@abnsystems.ro, indicând la subiectul mesajului electronic ”Pentru AGOA din data de 25/26.04.2023”, astfel încât să fie înregistrată ca primită la registratura Societății până cel târziu la data de 21.04.2023 ora 08:00 pentru AGOA.

Declarațiile pe proprie răspundere, care nu sunt înregistrate la registratura Societății pînă la data limită mai sus indicată, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și de vot în cadrul AGOA.

Verificarea și validarea Declarațiilor pe proprie răspundere depuse/primite la Societate se va face de către secretarii tehnici ai adunării generale a acționarilor, desemnați conform prevederilor art. 12.10 din Actul Constitutiv al Societății, aceștia urmând a păstra în siguranță documentele.

VI. Dreptul acționarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social al Societății are/au dreptul (a) să solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, respectiv (b) să prezinte proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA. Acţionarii pot exercita aceste drepturi numai în scris, în termen de 15 zile de la data publicării convocării, propunerile formulate urmând a fi transmise Societății prin servicii de curierat / scrisoare recomandată cu confirmare de primire și conținut declarat, menționand pe plic în clar „Pentru AGOA din data de 25/26.04.2023”, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până cel târziu la data de 10.04.2023 ora 18:00.

În cazul în care, ulterior convocării, ordinea de zi a AGOA va fi completată cu noi puncte sau propuneri de hotărâri, ordinea de zi revizuită va fi pusă la dispoziția acționarilor începând cu data de 11.04.2023, situație în care, începând cu aceeași dată, Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență, actualizate, vor puse la dispoziția acționarilor prin metodele indicate la pct. II de mai sus.

VII. Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze Societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA. Întrebarile vor fi transmise în scris Societății, menționand în clar pe plic „Pentru AGOA din data de 25/26.04.2023”, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până cel târziu la data de 10.04.2023 ora 18:00.. Societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari pe website-ul Societății http://www.abnsystems.ro/ro/, secțiunea Investitori / Adunări Generale ale Acționarilor, începând cu data de 14.04.2023 ora 18.00. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut.

Dreptul acționarilor de a pune întrebări şi obligaţia Societății de a răspunde pot fi condiţionate de măsurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea acţionarilor, buna desfăşurare şi pregătire a adunărilor generale, precum şi protejarea confidenţialităţii şi a intereselor comerciale ale Societății.

Informații suplimentare cu privire la adunarea generală se pot obtine la sediul Societății în fiecare zi lucrătoare, între orele 10:00-16:00, precum și pe website-ul Societății http://www.abnsystems.ro/ro/, secțiunea Investitori / Adunări Generale ale Acționarilor.

Președintele Consiliului de Administrație
Barbu Adișor-George
___________________

BVB | Știri BVB

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. (TGN) (02/06/2023)

Fitch confirma Ratingul BBB- cu perspectiva stabila

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (02/06/2023)

Demersuri privind vanzarea pachetului de actiuni detinut la IAMU S.A.

Banca Transilvania TURBO LONG 10/1.77/1.82 (EBTLVTL19) (02/06/2023)

Notificare Erste Group Bank AG - EBTLVTL19 este sold-out