Update articol:

ANUNŢ DE RECRUTARE PENTRU POZIŢIA DE MEMBRU DIRECTORAT AL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.

C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. anunță inițierea procesului de recrutare și selecție de candidați pentru nominalizarea în vederea numirii echipei Directorale a C.N.T.E.E. Transelectrica SA.

Procesul de recrutare și selecție are ca scop identificarea, recrutarea și selectarea celor mai potriviți candidați pentru ocuparea postului de membru Directorat al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.. Acest proces de recrutare și selectare se derulează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, Art. 35 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016 și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și ale Legii 46/2008.

Anexat se găsesc:

  • ”Anunțul de recrutare pentru poziția de membru Directorat al CNTEE Transelectrica SA”, cuprinzând etapele procesului de recrutare și selecție a candidaților, condițiile de participare, depunerea dosarelor de candidatură, documentele necesare pentru depunerea candidaturii, criteriile de selecție și alte informații.
  • Formularele ce însoțesc anunțul de selecție;
  • Scrisoarea de așteptări pentru CNTEE Transelectrica SA.

 

ANUNŢ DE RECRUTARE PENTRU POZIŢIA DE MEMBRU DIRECTORAT AL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.

C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. anunță inițierea procesului de recrutare și selecție de candidați pentru nominalizarea în vederea numirii Membrilor Directoratului C.N.T.E.E. Transelectrica SA.

Procesul de recrutare și selecție are ca scop identificarea, recrutarea și selectarea celor mai potriviți candidați pentru ocuparea postului de membru al Directoratului C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.. Acest proces de recrutare și selectare se derulează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, Art 35. privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016 și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și ale Legii 46/2008.

  1. PLAN DE RECRUTARE ŞI SELECŢIE

Fiecare dintre aceste etape sunt eliminatorii!

  1. CONDIŢII DE PARTICIPARE – CRITERII CUMULATIVE DE SELECŢIE

Ariile de responsabilitate prospectate pentru a putea ocupa postul de Membru Directorat al Directoratului C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. sunt:

M1 – Leadership, Management, Strategie

M2 – Strategie Economică, Management Juridic, Relaţii Autorităţi

M3 – Management Operaţiuni Tehnologie, Digitalizare, Investiţii pentru Dezvoltare Infrastructură

M4 – Guvernanţă Corporativă si Management Administrativ

M5 – Comercial, Managementul Pieţelor de Profil

Profilul de candidat căutat este cel care îndeplineşte criteriile de selecţie cumulative, după cum urmează:

a) cunosc limba română – înțelegere (ascultare, citire), scris și vorbit – la nivel C1, conform Cadrului European Comun de Referințe pentru Limbi Străine și limba engleză – înțelegere (ascultare, citire), scris și vorbit – la nivel B2, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi Străine;

b) au experienţă în conducerea unor companii cu acoperire naţională, cu minimum 2.000 de angajaţi şi o cifră de afaceri de minimum 500 milioane €;

c) sunt:

i. profil M1: absolvenți(te) ai (ale) unui program de studii superioare de lungă durată sau echivalente, absolvite cu diplomă în domeniul management, energetic şi/sau tehnologie, strategia afacerilor, studii postuniversitare în management și/sau tehnologie, specializare în atragerea de fonduri europene, experiență:
a) minimum 20 ani în domeniul energetic și/sau tehnologie;
b) minimum 10 ani de activitate managerială.

ii. profil M2: absolvenți(te) ai (ale) unui program de studii superioare de lungă durată sau echivalente, absolvite cu diplomă în domeniul juridic şi/sau administrarea societăţilor comerciale, studii postuniversitare în domeniul comunicării și relații publice, piețe de capital, experiență:
a. minimum 10 ani în domeniul energetic și/sau tehnologie;
b. minimum 10 ani de activitate managerială.

iii. profil M3: absolvenți(te) ai (ale) unui program de studii superioare de lungă durată sau echivalente, absolvite cu diplomă în domeniul energetică şi/sau tehnologie, studii postuniversitare în energetică, specializări în protecția mediului, experiență:
a) minimum 15 ani în domeniul energetic și/sau tehnologie;
b) minimum 3 ani de activitate managerială.

iv. profil M4: absolvenți(te) ai (ale) unui program de studii superioare de lungă durată sau echivalente, absolvite cu diplomă în domeniul financiar şi/sau relaţii cu publicul, studii postuniversitare în Administrația Publică, experiență:
a) minimum 5 ani în domeniul energetic și/sau tehnologie;
b) minimum 5 ani de activitate managerială.

v. profil M5: absolvenți(te) ai (ale) unui program de studii superioare de lungă durată sau echivalente, absolvite cu diplomă în domeniul financiar, economic şi/sau juridic, experiență de:
a) minimum 10 ani în domeniul energetic și/sau tehnologie, servicii publice (ex.- telecomunicatii, bănci, asigurări …etc.);
b) minimum 10 ani de activitate managerială.

d)  sunt apți din punct de vedere medical, au capacitate deplină de exercițiu;

e) nu au fost destituiți(te) dintr-o funcție din cadrul unor instituții publice în ultimii 5 ani sau al unor întreprinderi cu capital majoritar de stat pentru motive imputabile lor în ultimii 5 ani sau nu au avut încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimele 12 luni și nu au fost revocați de către AGA ca urmare a neîndeplinirii indicatorilor de performanță în ultimii 5 ani;

f) nu se află în conflict de interese care să îi(le) facă incompatibili(e) cu exercitarea funcției de Membru al Directoratului CNTEE Transelectrica SA;

g) la data numirii și pe toata durata mandatului de membru al Directoratului, persoana numită nu se va regăsi regasi în situațiile de incompatibilitate stabilite de legea aplicabilă sau prevederile Actului constitutiv al Companiei.

h) nu au fost condamnați(te) definitiv printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiuni de fals, infracțiuni contra patrimoniului, pentru infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instruirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili(e) cu exercitarea funcției, sau orice alte antecedente penale;

i) nu au făcut poliție politică, așa cum este aceasta definită prin lege;

j) îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația incidentă referitoare la calitatea ce urmează a fi deținută.

  1. DEPUNEREA DOSARELOR DE CANDIDATURĂ

Dosarele de candidatură vor fi depuse până cel târziu în data de 30 octombrie 2020, pe suport hârtie, la Registratura sediului C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. din strada Olteni 2-4, sectorul 3, Bucureşti. Candidaturile vor putea fi înregistrate în cadrul programului de lucru cu publicul, de luni până joi, în intervalul 07:30 – 16:00, vineri 07:30 – 13:30.

Dosarele vor fi depuse personal sau prin mandatar. Documentele aferente dosarului vor fi depuse în original sau copie legalizată (conform formular 6), inventariate şi înregistrate la Registratură pe un Opis care va fi semnat de depunător. Toate documentele vor fi introduse într-un plic A4 împreună cu Opisul semnat de candidat şi sigilat în faţa acestuia. Candidatul va primi o copie a Opisului semnat.

  1. DOCUMENTE NECESARE DEPUNERII CANDIDATURII

Dosarele de candidatură vor conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

a.      Curriculum Vitae (CV),

b.      Carte de Identitate – copie conform cu originalul care se va efectua la Registratură, în momentul depunerii dosarului;

c.      Diplomă absolvire studii superioare – copie legalizată;

d.      Diplomă absolvire studii post-universitare – copie legalizată;

e.      Cazier judiciar – original;

f.       Cazier fiscal – original;

g.      Adeverinţă medicală – original;

h.      Certificat constatator de persoană, emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu privire la funcţia de Administrator ocupată până la data candidaturii – original;

i.       Copie Carte de Muncă, extras REVISAL/Reges, contracte de mandat / management, adeverinţe eliberate de angajatori – copie legalizată, original pentru adeverinţe;

j.       Formular 1-cerere de înscriere;

k.      Formular 2-declaraţie conflict de interese;

l.       Formular 3-revocare din funcţia de Administrator;

m.     Formular 4-statutul de independent conform Art. 1382  alin. 2 din legea 31/1990;

n.      Formular 5-acord privind utilizarea datelor cu caracter personal;

o.      Formular 6-opis.

În cazul în care unul din documentele menţionate anterior lipseşte din dosarul de candidatură (cu excepţia „Diplomă absolvire studii post-universitare”) sau este depus în alt format faţă de cel solicitat în anunţ, candidatura nu va fi considerată validă.

  1. CRITERII CUMULATIVE DE SELECŢIE

Competenţele candidaţilor si trăsăturile comportamentale vor fi evaluate în etapele de evaluare online a compatibilitatii personale cu profilul ales şi Centrul de evaluare.

Principalele criterii cumulative de selecţie sunt:

a) Competențe profesionale de importanță strategică – gandire strategică, managementul afacerilor, leadership;
b) Competențe de guvernanță corporativă – management prin obiective, judecată, hotărâre;
c) Competențe sociale și personale – leadership, comunicare, integritate;
d) Experiență managerială – managementul afacerilor, management prin obiective;
e) Trăsături comportamentale – independență, lucru în echipa, comunicare.

  1. ALTE INFORMAŢII

Pentru elaborarea Declaraţiei de Intenţie, candidaţii vor folosi Scrisoarea de aşteptări publicată de Secretariatul General al Guvernului şi C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. pe propriile pagini de internet şi celelate informaţii publice disponibile despre contextul actual al Companiei. Formatul declaraţiei de intenţie trebuie să respecte prevederile HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

BVBStiri BVB

PREBET SA AIUD (PREB) (29/10/2020)

Notificare prag detineri/vot>10%

BRK Dow Turbo Long 26350 (BKDOWTLA5) (29/10/2020)

Tranzactionare valoare rascumparare in piata RVSP pe 30 Octombrie si 02 Noiembrie 2020

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (29/10/2020)

Disponibilitate Raport 9 luni si T3 2020 si teleconferinta

CEMACON SA (CEON) (29/10/2020)

Hotarari AGA E 29.10.2020

WTI LIGHT SWEET TURBO LONG 1/32.5/35 (EBWTITL61) (29/10/2020)

Tranzactionare valoare rascumparare in piata RVSP pe 30 Octombrie si 02 Noiembrie 2020