Update articol:

Autoritatea de Supraveghere Financiară a publicat Strategia 2021-2023: Digitalizarea și inovația tehnologică în domeniul serviciilor financiare – o prioritate pentru ASF

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Digitalizarea reprezintă o resursă cheie pentru desfășurarea oricărei activități la nivel global, în contextul în care evoluția tehnologiei depășește în prezent posibilitățile umane de cuprindere și procesare.

Autoritatea de Supraveghere Financiară a lansat Strategia pentru perioada 2021-2023, document ce a fost elaborat în conformitate cu noul context generat de pandemia COVID-19.

Potrivit documentului, definitivarea strategiei privind tehnologia informației și modernizarea sistemelor informatice ținând cont de cele mai recente dezvoltări și tendințe în domeniu reprezintă o prioritate pentru Autoritatea de Supraveghere Financiară și o cerință esențială, nu doar pentru îmbunătățirea activităților de supraveghere, reglementare și autorizare, ci și pentru a asigura standarde ridicate de profesionalism și pentru a ține pasul cu progresele de care beneficiază piețele.

În același timp, Autoritatea urmărește să reducă birocrația, prin implementarea tehnologiei Blockchain/DLT, dar și prin armonizarea cadrului de raportare al entităților supravegheate, conform cerințelor de raportare elaborate de ESMA, EIOPA și ECB la nivelul Uniunii Europene, prin implicarea transversal alături de celelalte autorități naționale competente, în scopul alinierii proceselor de raportare, a fluxurilor de date și a coordonării termenelor, acest demers presupunând implicit creșterea complexității prelucrării datelor pentru a identifica din timp potențiale riscuri și vulnerabilități la adresa piețelor, stabilității financiare și protecției consumatorilor de servicii financiare nebancare.

În documentele strategice elaborate de autoritățile de supraveghere la nivel european (ESMA și EIOPA), se pune accent pe importanța digitalizării și a inovației financiare, și mai ales pe beneficiile pe care acestea le aduc activității curente, luând în considerare și riscurile pe care le pot aduce.

Digitalizarea și inovația financiară evoluează într-un ritm accelerat, modificând și influențând modelele de afaceri, produsele și serviciile financiare oferite, canalele de distribuție și, în mod implicit, contribuie la creșterea expunerilor la riscul cibernetic. Din acest motiv, digitalizarea, atât la nivelul autorității, cât și la nivelul entităților supravegheate și a consumatorilor, devine esențială pentru identificarea măsurilor de atenuare a riscurilor, precum și pentru asigurarea competitivă la nivel global.

La nivelul instituțiilor financiare, se constată că un număr din ce în ce mai mare de entități își intensifică eforturile spre transformarea digitală și alocă resurse financiare considerabile în acest scop, pentru a se putea adapta rapid noilor provocări și pentru a-și proteja activitatea, dar și angajații și clienții.

În perioada 2021-2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară va continua să depună eforturi în direcția identificării și implementării celor mai bune modalități de prelucrare și analiză a datelor financiare din piețele supravegheate, pe baza evoluțiilor tehnologice de ultimă oră (ex: blockchain/DLT) și a celor mai bune practici în domeniu.

În viziunea noastră, un sistem informatic modern de management al informației va trebui să fie capabil să înglobeze sinergistic:

– colectarea eficientă de indicatori cantitativi și calitativi și agregarea acestora fără intervenție umană în structuri dinamice de date;

– simularea expertizei umane prin utilizarea de algoritmi de tip “învățare mașină” pe seturi mari de date;

– contextualizarea și diversificarea informațiilor colectate cu ajutorul unor mecanisme de extragere de informații din surse nestructurate de date, precum rețeaua Internet.

Totodată, acest sistem trebuie să beneficieze de o infrastructură de suport solidă, dezvoltarea sa fiind în strânsă corelare cu migrarea previzionată a sistemelor informatice ale Autorității de Supraveghere Financiară către o arhitectură de tip cloud privat. Este importantă şi pregătirea personalului pentru înțelegerea și aplicarea noului model de lucru şi de aceea se impune inițierea de cursuri interne/externe, astfel încât aceștia să adopte toate aceste schimbări în mod natural.

Aceste cursuri se vor axa pe principalele competențe necesare, respectiv:

  • Competențe digitale;
  • Conectivitate şi folosirea platformelor online;
  • Securitate cibernetică, protecția datelor, siguranța online și etica IT;
  • Alte teme subsecvente digitalizării.

 

În acest context, modul de organizare din punct de vedere digital al autoritãţii devine extrem de important, la fel și abilitățile digitale ale angajaților. Este timpul să exploatăm la maxim posibilitățile de interacțiune în mediul digital și în plus, să identificãm noi căi de acțiune care să ducă la îndeplinirea obiectivelor organizaționale. Tehnologii precum AI, machine learning, RPA sau blockchain trebuie luate în calcul pentru toate proiectele ce au legatură cu digitalizarea proceselor. Atât analizele interne, cât și realitatea imediată, ne arată că există un potențial enorm de digitalizare în interiorul autoritãţii, o mare parte din procese putând fi digitalizate și automatizate. Digitalizarea proceselor importante, dacă este făcută corect, poate reduce costurile, scurtează timpii de raspuns și îmbunătățește calitatea activității.

Prima etapă din procesul de transformare digitală este aceeași, indiferent de instituţie și o reprezintă strategia de cloud. O astfel de implementare trebuie să vizeze monitorizarea în timp real a proceselor digitalizate, ceea ce oferă posibilitatea de a lua decizii bazate pe date și nu pe intuiția managerilor.

Astfel, se poate spune că entitățile care și-au restructurat modelul de afaceri și produsele în anii anteriori, bazându-se pe digitalizare, au avut un beneficiu net în anul curent, față de cei care nu au acordat atenție inovației tehnologice. Criza a confirmat modelele și soluțiile bazate de digitalizare. Mulți clienți vor experimenta acum avantajele oferite de entitățile digitalizate, care permit deschiderea digitală a conturilor sau transparența și disponibilitatea permanentă a unui centru de servicii pentru clienți online. De asemenea, furnizorii de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și consultanță de investiții acordată prin mijloace automate (roboadvice) pot beneficia din plin de oportunitățile oferite de cerințele de reducere a contactelor fizice.

Implementarea tehnologiilor precum machine learning, blockchain sau realitatea augmentată vor avea o adopție exponențială în zona entităților autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (asigurări, pensii, piața de capital), iar dacă ASF va reuși sa implementeze proiectele de digitalizare propuse va beneficia de avantaje competitive importante si se va integra systemic in lista celor care reușesc.

Întrucât noile tehnologii pot juca un rol important în dezvoltarea Uniunii piețelor de capital, contribuind la depășirea barierelor din calea integrării, se pune accent pe acestea. Noile tehnologii financiare (Fintech) creează o serie de noi oportunități pentru entitățile reglementate, pentru produsele din piețele financiare și pentru efectuarea tranzacțiilor, conducând la îmbunătățirea eficienței activității financiare, facilitând apropierea investitorilor de piețele financiare și sporind capacitatea de supraveghere a reglementatorilor.

Transformarea digitală este înțeleasă de Comisia Europeană ca o fuziune a tehnologiilor avansate care integrează sisteme fizice și digitale și atunci când este combinată cu modele și procese inovatoare de afaceri, duce la crearea de produse, servicii inteligente și îmbunătățirea
semnificativă a productivității.

Astfel, cum s-a afirmat deja în strategia UE privind „conturarea viitorului digital al Europei”, întreprinderile inovatoare au nevoie de finanțare care nu poate fi pusă la dispoziție decât de piețele de capital. Practic, digitalizarea este și sursă de creare de instrumente financiare de pe urma căreia beneficiază atât piața de capital, cât și economia în general.

Din perspectiva consumatorilor și investitorilor în produse și servicii financiare, digitalizarea poate contribui la reducerea costurilor și la creșterea transparenței. În același timp, este necesară o implementare prudentă din perspectiva riscurilor ce pot apărea, precum și identificarea soluțiilor de prevenire sau de atenuare a acestora pentru a menține încrederea și protecția acestora la un nivel adecvat.

Din perspectiva autorității de supraveghere, utilizarea tehnologiei devine inevitabilă, întrucât ne poate oferi soluții de supraveghere inovatoare și eficiente, care ne vor permite să susținem un sistem de supraveghere mai eficient, mai flexibil și mai receptiv.

Prin urmare, în perioada următoare vom acorda o atenție sporită procesului de digitalizare și inovației tehnologice în domeniul serviciilor financiare, cu atât mai mult cu cât în situația pandemiei și a nevoii de distanțare fizică, acestea au dovedit cât de importante sunt pentru buna funcționare și stabilitate a piețelor financiare. În acest context și în concordanță cu acțiunile întreprinse la nivelul Comisiei Europene, ESMA și EIOPA, Autoritatea de Supraveghere Financiară are două direcții strategice, respectiv:

* încurajarea digitalizării și dezvoltării și implementării de noi soluții tehnologice pe piețele financiare;

* continuarea procesului de digitalizare intern și de implementare de noi soluții inovatoare.

În ceea ce privește încurajarea digitalizării, dezvoltării și implementării de noi soluții tehnologice pe piețele financiare, Autoritatea de Supraveghere Financiară va continua dezvoltarea FinTech Hub, un proiect lansat în anul 2019 și care în anul 2020 și-a dovedit utilitatea și a căpătat un caracter permanent la nivelul autorității.

Scopul FinTech Hub este de a crea și administra un cadru formal necesar unui dialog direct cu firmele interesate să promoveze soluții și produse fintech cu aplicabilitate pe piețele supravegheate, precum și de a acumula cunoștințe în domeniul fintech. Astfel, se urmărește în continuare consolidarea capacității autorității de analiză și gestionare a inovațiilor din sfera fintech și creșterea cunoștințelor și experienței cu privire la inovații, dar și identificarea oportunităților și riscurilor pe care acestea le prezintă, precum și sporirea nivelului de înțelegere al firmelor cu privire la așteptările de reglementare și supraveghere.

Un alt pas în această direcție îl reprezintă analizarea oportunității dezvoltării unui sandbox în cadrul autorității pentru piețele financiare nebancare. Sandbox-ul reprezintă un cadru organizat în care se permite firmelor să testeze, într-un mediu controlat, pe baza unui plan de testare
specific agreat și monitorizat de către autoritatea competentă, soluții inovatoare, servicii financiare sau modele de afaceri. Lansarea unui sandbox poate reprezenta o oportunitate pentru autoritate de a se adapta viitorului cadru de reglementare și supraveghere, astfel încât să permit încurajarea dezvoltării sănătoase a sectorului financiar și în același timp să asigure o protecție adecvată a consumatorului.

De asemenea, Autoritatea de Supraveghere Financiară dorește să fie un exemplu pentru actorii de pe piețele financiare și să încurajeze dezvoltarea și implementarea de tehnologii inovatoare.

În acest sens, la finalul anului 2020, autoritatea a lansat o licitație pentru derularea unui proiectpilot pentru a testa aplicabilitatea tehnologiei blockchain în cadrul autorității, urmând ca până la sfârșitul primului trimestru al anului 2021 să fie implementat un prototip funcțional de system informatic bazat pe tehnologia blockchain pentru un proces de lucru. Alături de acest prototip funcțional, se va analiza și aplicabilitatea utilizării tehnologiei blockchain în cadrul autorității, beneficiile implementării tehnologiei, precum și identificarea de noi procese de lucru care pot fi eligibile pentru implementarea unei astfel de tehnologii.

Pentru a ține pasul cu dezvoltările tehnologice, dar și pentru implementarea măsurilor legislative și de supraveghere necesare, Autoritatea de Supraveghere Financiară:

Ø este implicată într-un proiect de cercetare la nivel european susținut de Comisia Europeană, în cadrul căruia sunt cercetate și dezvoltate diferite soluții informatice bazate pe tehnologii inovatoare precum Inteligență artificială, tehnologia registrelor distribuite etc;

Ø urmărește îndeaproape noutățile în domeniul inovației financiare în sectorul financiar prin participarea la grupurile de lucru din cadrul Comisiei Europene, ESMA, EIOPA sau constituite la nivelul altor organisme europene sau internaționale și analizează beneficiile și riscurile pentru consumatori pe care acestea le pot genera;

Ø susține demersurile la nivel european de promovare a inovației tehnologice în domeniul serviciilor financiare prin adoptarea de măsuri, în vederea punerii în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 și a Directivei (UE) 2019/1937 ce constituie un prim pas la nivel național de reglementare a platformelor de finanțare participativă și care va oferi posibilitatea dezvoltării unui nou tip de business inovativ în România în domeniul serviciilor financiare.

BVBStiri BVB

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (14/04/2021)

VAN la data de 31.03.2021

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (14/04/2021)

Perioada inchisa tranzactionare 15.04.2021 - 14.05.2021

BURSA DE VALORI BUCURESTI SA (BVB) (14/04/2021)

Structura actionariat la data de 31 martie 2021