Update articol:

Companiile de stat, listate la BVB, afectate de deciziile guvernului privind posibila reducere a cheltuielilor bugetare

Companiile de stat listate la Bursa de Valori București vor fi afectate de OUG privind reducerea cheltuielilor bugetare, potrivit unor surse din rândul acestor companii care au văzut proiectul.

Conform draftului, prevederile ordonanței de urgență se aplică și societăților comerciale/companiilor naționale/societăților naționale cu capital majoritar/integral deținut de autoritățile publice centrale/locale/județene, adică tăierile de cheltuieli, implicit cele referitoare la angajări.

Consultanți din industria de energie spun că, dacă nu se vor mai face angajări în domeniu, normativele de personal nu se vor mai respecta pe nici un segment- energie electrică, cărbune, gaz.

Potrivit draftului, “posturile vacante existente la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență sunt ocupate prin concurs sau potrivit metodologiei existente la nivelul companiilor naționale/societăților naționale/societăților comerciale cu capital integral/majoritar de stat sau al unităților administrativ teritoriale numai pe bază de memorandum aprobat de Consiliile de Administrație și nu pot depăși o creștere a numărului de personal de maxim 5% până la sfârșitul anului 2023”.

Posturile vacante la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, la nivelul companiilor naționale/societăților naționale/societăților comerciale cu capital deținut de stat sau unitățile administrativ teritoriale se anulează și nu se pot reînființa pe o perioadă de 6 luni, se mai precizează în draftul care circulă.

Analiști din domeniu opinează: “Sperăm că această Ordonanță nu se va aplica așa cum este ea pentru că va afecta în mod grav activitatea companiilor de stat, mai ales a celor listate la Bursa de Valori București. După cum se poate observa pe evoluția companiilor la BVB, vedem că acestea au înregistrat scăderi, după apariția draftului de OUG.

E adevărat că investitorii s-au speriat și de prima OUG cu majorarea impozitului de tranzacțiile bursiere, dar a doua OUG, referitoare la reducerea cheltuielilor bugetare, afectează companiile de stat, creând incertitudine privind viitorul acestora”.

Analiștii consultați de noi spun că angajații companiilor din această OUG vor fi afectați de restructurare ca și cum ar fi angajați ai instituțiilor publice: “Există pericolul desființării unor departamente critice pentru companii, care va afecta nu numai compania, dar și cetățenii. Nu se mai pot face angajări, deși există o nevoie mare pentru a angaja în anumite situații, fiind scoase la concurs anumite posturi. Se impun anumite cote de combustibil, dar dacă ai segmentul distribuție în toată țara, este imposibil să le respecți”.

Referitor la cheltuielile pentru un studiu de fezabilitate, legea nu distinge în funcție de complexitate, una e să faci SF pentru o investitie mare și alta e să faci pentru un drum dintr-o comună. Analiștii spun că noul draft introduce media pentru studii de fezabilitate și te sancționează dacă nu te încadrezi în media pe cod CPV (n.r. Codul CPV stabileşte un singur sistem de clasificare pentru achiziţiile publice cu scopul de a standardiza referinţele utilizate de autorităţile şi entităţile contractante pentru a descrie obiectul contractelor de achiziţii publice). Plus că toată această procedură ce mai întârzie cu câteva luni .

Acțiunile companiilor statului au scăzut în ultima săptămână. În săptămîna încheiată la 4 august, acțiunile Hidroelectrica au scăzut cu 3,63% la 108,8 lei/unitate, acțiunile TGN au scăzut cu 0,98%, la 18,08 lei/unitate, acțiunile SNG au scăzut cu 2,67% la 40 lei/unitate, acțunile SNN au stagnat, la 44,95 lei/unitate, acțiunile Electrica au scăzut cu 6,23%, la 8,72 lei/unitate, acțiunile TEL au scăzut cu 1,45%, la 27 lei/unitate.

Indicele companiilor din sectorul energetic BET-NG a înregistrat o scădere de 2,67%, la 978,06 puncte, în săptămâna încheiată la 4 august.

Un draft al OUG privind măsurile fiscale ale guvernului Ciolacu, apărut recent, arată ca Guvernul vrea să crească taxele pentru câștigurile din tranzacțiile bursiere, la 3% pentru deținerile de peste un an, și la 5% pentru cele sub un an.

De la 1 ianuarie 2023, în urma modificării legislației de profil, după aproape doi ani de dezbateri și analize, câștigurile din transferurile titlurilor de valoare sunt impozitate cu 1%, dacă sunt deținute mai mult de un an, și cu 3%, pentru cele deținute mai puțin de un an.

 

Proiectul de OUG privind reducerea cheltuielilor bugetare

Vezi mai jos pasajul din draftul de OUG – Prevederi referitoare la disciplina economico-financiară a companiilor naționale/societăților naționale/societăților comerciale cu capital majoritar/integral de stat

Capitolul IV – Prevederi referitoare la disciplina economico-financiară a companiilor naționale/societăților naționale/societăților comerciale cu capital majoritar/integral de stat;

Art. XXV (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență numărul efectiv al consilierilor din cabinetele președinților consiliilor de administrație, președinților, vicepreședinților, directorilor generali, directorilor generali adjuncți precum și din alte cabinete ale conducătorilor companiilor naționale/societăților naționale/societăților comerciale cu capital integral/majoritar de stat sau al unităților administrativ teritoriale se reduce cu 50%;

(2) Dacă din aplicarea procentului de reducere cu 50% rezultă că numărul consilierilor din cabinetele președinților consiliilor de administrație, președinților, vicepreședinților, directorilor generali, directorilor generali adjuncți precum și din alte cabinete ale conducătorilor companiilor naționale/societăților naționale/societăților comerciale cu capital integral/majoritar de stat sau al unităților administrativ teritoriale este mai mic decât unu numărul acestora rămâne unu;

(3) Dacă numărul consilierilor din cabinetele președinților consiliilor de administrație, președinților, vicepreședinților, directorilor generali, directorilor generali adjuncți precum și din alte cabinete ale conducătorilor companiilor naționale/societăților naționale/societăților comerciale cu capital integral/majoritar de stat sau al unităților administrativ teritoriale este unu nu se aplică prevederile alin.(1);

(4) Posturile vacante de consilieri existente la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se desființează;

Art. XXVI (1) Posturile vacante existente la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență sunt ocupate prin concurs sau potrivit metodologiei existente la nivelul companiilor naționale/societăților naționale/societăților comerciale cu capital integral/majoritar de stat sau al unităților administrativ teritoriale numai pe bază de memorandum aprobat de Consiliile de Administrație și nu pot depăși o creștere a numărului de personal de maxim 5% până la sfârșitul anului 2023;

(2) Posturile vacante la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, la nivelul companiilor naționale/societăților naționale/societăților comerciale cu capital deținut de stat sau unitățile administrativ teritoriale se anulează și nu se pot reînființa pe o perioadă de 6 luni;

Art. XXVII 1. Prevederile alin.(1), art.5, Capitolul II – Administrarea și conducerea regiilor autonome din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare publicată în Monitorul Oficial al României nr. 883 din 24 noiembrie 2011 se modifică și se completează după cum urmează:

(1) Regia autonomă este administrată de un consiliu de administrație format din 3-5 persoane, dintre care cel mult 2 sunt desemnate de autoritatea publică tutelară.

 1. Alin.(2) al art.28, secțiunea 2a – Administrarea întreprinderilor publice societăți, Capitolul III – Administrarea și conducerea întreprinderilor publice societăți se modifică și se completează astfel:

(2) Consiliul de administrație este format din 5-7 membri în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

 1. a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro;
 2. b) au cel puțin 50 de angajați.
 3. Numărul de membri ai Consiliilor de Administrație altele decât cele pentru care sunt aplicabile prevederile art.28, alin.(2), secțiunea 2a, Capitolul III Administrarea și conducerea întreprinderilor publice societăți din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare publicată în Monitorul Oficial al României nr. 883 din 24 noiembrie 2011 precum și ai Comitetelor de Supraveghere/Comitetelor de Specialitate precum și a altor Comitete organizate pe lângă Consiliile de Administrație sau alte organe de conducere indiferent de natura acestora, denumirea acestora și modul de organizare nu poate să depășească maxim 5 persoane;
 4. Conducătorii autorităților publice centrale și locale unde Statul Român sau după caz unitățile administrativ teritoriale sunt acționari integral sau majoritar la companiile naționale/societățile naționale/societățile comerciale respectiv au în coordonare/subordonare/autoritate regii autonome, companii naționale/societăți naționale/societăți comerciale cu capital deținut de stat sau unitățile administrativ teritoriale au obligația de a împuternici reprezentanții legali ai acestora în Adunarea Generală a Acționarilor pentru a duce la îndeplinire prevederile punctelor 1-3.

Art. XXVIII 1. Alin.(3) și (4) ale art.8, secțiunea I – Consiliul de Administrație, Capitolul II – Administrarea și conducerea regiilor autonome din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare publicată în Monitorul Oficial al României nr. 883 din 24 noiembrie 2011 se modifică și se completează după cum urmează:

(3) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație constă într-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă nu poate depăși de maxim 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de regia autonomă, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației, în cadrul plafonului, este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație al regiei autonome, avizat de autoritatea publică tutelară și notificat AMEPIP, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de regia autonomă.

(4) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de maxim 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de regia autonomă, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun de Ministerul Finanțelor și Secretariatul General al Guvernului. Componenta variabilă  nu poate depăși de maxim 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de regia autonomă și se acordă numai dacă regia autonomă:

 1. a) are achitate datoriile curente și restante față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul fondului unic de sănătate, bugetul fondului de șomaj, bugetele locale precum și alte datorii față de buget;
 2. b) nu înregistrează arierate;
 3. c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție d) nu înregistrează pierderi contabile înregistrate potrivit legii;
 4. Alin (4^1) și (4^2) ale art.8, secțiunea I – Consiliul de Administrație, Capitolul II – Administrarea și conducerea regiilor autonome din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare publicată în Monitorul Oficial al României nr. 883 din 24 noiembrie 2011 se abrogă.
 5. Alin.(2) și Alin.(3) a art.37, secțiunea 2a – Administrarea întreprinderilor publice societăți, Capitolul III – Administrarea întreprinderilor publice –societăți din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare publicată în Monitorul Oficial al României nr. 883 din 24 noiembrie 2011 se modifică și se completează astfel:

(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă. Indemnizația fixă nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de AMEPIP și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică;

(3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă și o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun de Ministerul Finanțelor și Secretariatul General al Guvernului și se acordă numai dacă:

 1. a) are achitate datoriile curente și restante față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul fondului unic de sănătate, bugetul fondului de șomaj, bugetele locale precum și alte datorii față de buget;
 2. b) nu înregistrează arierate;
 3. c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție d) nu înregistrează pierderi contabile înregistrate potrivit legii;
 4. Prevederile alin.(4^1) art.37, secțiunea 2a – Administrarea întreprinderilor publice societăți, Capitolul III – Administrarea întreprinderilor publice –societăți din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare publicată în Monitorul Oficial al României nr. 883 din 24 noiembrie 2011 se abrogă.
 5. Conducătorii autorităților publice centrale și locale unde Statul Român sau după caz unitățile administrativ teritoriale sunt acționari integral/majoritar la companiile naționale/societățile naționale/societățile comerciale respectiv au în coordonare/subordonare/autoritate regii autonome au obligația de a împuternici reprezentanții legali ai acestora în Adunarea Generală a Acționarilor pentru a duce la îndeplinire prevederile punctelor 1-4.
 6. Remunerațiile membrilor executivi și neexecutivi din regiile autonome, companiile naționale/societățile naționale/societățile comerciale cu capital deținut integral/majoritar de stat de stat sau unitățile administrativ teritoriale aflate în plată la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență care depășesc limitele prevăzute la punctul 1 și 3 sunt obligați să încheie acte adiționale la contractele de mandat pentru încadrarea remunerațiilor în limitele prevăzute de lege;
 7. Remunerațiile membrilor executivi și neexecutivi din regiile autonome, companiile naționale/societățile naționale/societățile comerciale cu capital deținut integral/majoritar de stat de stat sau unitățile administrativ teritoriale aflate în plată la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență care se încadrează în limitele prevăzute la punctul 1 și 3 rămân în plată în condițiile prevăzute în contractele de mandat;

Art. XXIX (1) Membrii Consiliilor de Administrație/Consiliilor de supraveghere/Comitetelor de Specialitate și a altor Comisii/Comitete indiferent de forma acestora de organizare, denumire sau structura organizatorică care funcționează pe lângă organele de conducere ale companiilor naționale/societăților naționale/societăților comerciale cu capital integral/majoritar al Statului Român sau unităților administrativ teritoriale cărora nu le sunt aplicabile prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare publicată în Monitorul Oficial al României nr. 883 din 24 noiembrie 2011 beneficiază de o remunerație a membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere formată dintr-o indemnizație fixă. Indemnizația fixă nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al companiilor naționale/societăților naționale/societăților comerciale cu capital integral/majoritar al Statului Român sau unităților administrativ teritoriale și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de acestea;

(2) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere ai companiilor naționale/societăților naționale/societăților comerciale cu capital integral/majoritar al Statului Român sau unităților administrativ teritoriale cărora nu le sunt aplicabile prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare publicată în Monitorul Oficial al României nr. 883 din 24 noiembrie 2011 este formată dintr-o indemnizație fixă și o indemnizație variabilă. Indemnizația variabilă nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi și se acordă numai dacă:

 1. a) are achitate datoriile curente și restante față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul fondului unic de sănătate, bugetul fondului de șomaj, bugetele locale precum și alte datorii față de buget;
 2. b) nu înregistrează arierate;
 3. c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție d) nu înregistrează pierderi contabile înregistrate potrivit legii;

(3) Conducătorii autorităților publice centrale și locale unde Statul Român sau după caz unitățile administrativ teritoriale sunt acționari integral/majoritar la companiile naționale/societățile naționale/societățile comerciale respectiv au în coordonare/subordonare/autoritate regii autonome au obligația de a împuternici reprezentanții legali ai acestora în Adunarea Generală a Acționarilor pentru a duce la îndeplinire prevederile alin.(1) și (2).

(4). Remunerațiile membrilor executivi și neexecutivi din regiile autonome, companiile naționale/societățile naționale/societățile comerciale cu capital deținut integral/majoritar de stat de stat sau unitățile administrativ teritoriale aflate în plată la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență care depășesc limitele prevăzute la alin.(1) și (2) sunt obligați să încheie acte adiționale la contractele de mandat pentru încadrarea remunerațiilor în limitele prevăzute de lege;

(5) Remunerațiile membrilor executivi și neexecutivi din regiile autonome, companiile naționale/societățile naționale/societățile comerciale cu capital deținut integral/majoritar de stat de stat sau unitățile administrativ teritoriale aflate în plată la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență care se încadrează în limitele prevăzute la alin.(1) și (2) rămân în plată în condițiile prevăzute în contractele de mandat;

Art. XXX (1) Remunerațiile conducătorilor de companii naționale/societăți naționale/societăți comerciale/regii autonome unde statul sau unitățile administrativ teritoriale dețin capital integral/majoritar care nu sunt membri executivi ai Consiliilor de Administrație nu pot depăși 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

(2) Conducătorii companii naționale/societăți naționale/societăți comerciale/regii autonome unde statul sau unitățile administrativ teritoriale dețin capital integral/majoritar care nu sunt membri executivi ai Consiliilor de Administrație care depășesc limita de remunerație prevăzută la alin.(1) au obligația de a încheia acte adiționale la contractele individuale de muncă pentru încadrarea în limitele prevăzute la alin.(1);

(3) Conducătorii companii naționale/societăți naționale/societăți comerciale/regii autonome unde statul sau unitățile administrativ teritoriale dețin capital integral/majoritar care nu sunt membri executivi ai Consiliilor de Administrație care nu depășesc limita de remunerație prevăzută la alin.(1) rămân în plată cu remunerațiile astfel cum acestea sunt prevăzute prin contractele individuale de muncă;

(4) Salariile de bază inclusiv sporurile personalului încadrat în cadrul companiilor naționale/societăților naționale/societăților comerciale cu capital integral/majoritar deținut de stat sau de unitățile administrativ teritoriale nu pot depăși 80% din nivelul componentei fixe ale membrilor executivi ai consiliilor de administrație sau după caz a remunerațiilor conducătorilor care nu fac parte din consiliile de administrație;

(5) Salariile de bază inclusiv sporurile personalului încadrat în cadrul regiilor autonome nu pot depăși 80% din nivelul componentei fixe ale membrilor executivi ai consiliilor de administrație sau după caz a conducătorilor care nu fac parte din consiliile de administrație;

(6) Structurile organizatorice ale companiilor naționale/societăților naționale/societăților comerciale cu capital integral/majoritar deținut de stat sau al unitățile administrativ teritoriale precum și regiile autonome pot deține funcții de conducere numai dacă sunt îndeplinite următoarele normative de personal:

 1. a) organizarea de departamente/servicii de specialitate indiferent de denumirea acestora numai pentru un număr minim de 10 persoane în subordine;
 2. b) organizarea de direcții de specialitate/ structuri organizatorice superioare departamentelor/serviciilor prevăzute la lit.a) numai pentru un număr de minim 20 de persoane în subordine;
 3. c) organizarea de direcții generale de specialitate/ structuri organizatorice superioare direcțiilor de specialitate prevăzute la lit.b) numai pentru un număr de minim 40 de persoane în subordine;

(3) Numărul funcțiilor de conducere din structurile organizatorice ale companiilor naționale/societăților naționale/societăților comerciale cu capital integral/majoritar deținut de stat sau al unitățile administrativ teritoriale precum și regiile autonome de subordonare centrală sau locală este de maxim 8% din numărul total de posturi efectiv ocupate;

(4) Conducătorii autorităților publice centrale și locale unde Statul Român sau după caz unitățile administrativ teritoriale sunt acționari integral/majoritar la companiile naționale/societățile naționale/societățile comerciale respectiv au în coordonare/subordonare/autoritate regii autonome au obligația de a împuternici reprezentanții legali ai acestora în Adunarea Generală a Acționarilor pentru a duce la îndeplinire prevederile alin.(1) – (3).

Art. XXXI (1) Cheltuielile  privind dotarea cu autoturisme și consumul lunar de carburanți pentru regiile autonome, companiile naționale/societățile naționale/societățile comerciale cu capital deținut majoritar/integral de Statul Român sau de unitățile administrativ teritoriale se stabilesc după cum urmează:

(2) Normativele de cheltuieli pentru dotarea cu autoturisme prevăzute la alin.(1) nu se aplică în cazul autoturismelor achiziționate din fonduri externe nerambursabile;

(3) Autoturismele achiziționate trebuie să aibă o capacitate cilindrică mai mare de 1.600 cm^3 iar prețul nu poate depăși contravaloarea în lei a sumei de 23.000 de euro inclusiv T.V.A., calculată la cursul BNR din data inițierii procedurii de atribuire a contractului de achiziție. Normativul privind valoarea de achiziție a autoturismelor nu se aplică în cazul autoturismelor achiziționate din fonduri externe nerambursabile;

(4) Societățile comerciale, societățile naționale și companiile naționale cu capital integral sau majoritar de stat, care activează în domeniul energiei electrice, al gazelor naturale și al petrolului, pot achiziționa autoturisme cu capacitate cilindrică mai mare de 1.600 cm^3, al căror preț poate depăși contravaloarea în lei a sumei de 23.000 de euro inclusiv T.V.A., dar nu mai mare de 30.000 de euro inclusiv T.V.A., calculată la cursul BNR din data inițierii procedurii de atribuire a contractului de achiziție, cu aprobarea ordonatorului principal de credite sau a ministerului de resort, după caz, numai în cazuri temeinic justificate și dacă au realizat profit în anul fiscal precedent;

(5) Societățile comerciale, societățile naționale și companiile naționale cu capital integral sau majoritar de stat pot achiziționa, în condițiile legii, autoturisme al căror preț nu poate depăși contravaloarea în lei a sumei de 35.000 euro, inclusiv TVA, cu condiția ca achiziția acestora să fie realizată în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic, finanțat din Fondul pentru mediu, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare;

(6) Parcurile auto existente în vigoare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se mențin. Achiziția de noi autoturisme nu se poate realiza dacă numărul de autoturisme nu se încadrează în normativele prevăzute la alin.(1);

(7) Depășirea de normativelor de combustibil prevăzute la alin.(1) se poate realiza pe cheltuiala personalului încadrat care utilizează autoturismele din dotare;

(8) Conducătorii autorităților publice centrale și locale unde Statul Român sau după caz unitățile administrativ teritoriale sunt acționari integral/majoritar companiile naționale/societățile naționale/societățile comerciale  respectiv au în coordonare/subordonare/autoritate regii autonome au obligația de a împuternici reprezentanții legali ai acestora în Adunarea Generală a Acționarilor pentru a duce la îndeplinire prevederile  alin.(1) – (7).

Art. XXXII (1) Cheltuielile cu diurnă/cazare pentru deplasare în altă localitate din țară pentru personalul încadrat în regiile autonome, companiile naționale, societățile naționale, societățile comerciale unde statul sau unitățile administrativ teritoriale dețin capitalul majoritar/integral se stabilesc astfel:

 1. a) o indemnizație de delegare, în cuantum de trei ori indemnizația de delegare pentru sectorul bugetar, indiferent de funcția pe care o îndeplinește;
 2. b) o alocație de cazare, în cuantum 265 lei/zi, în limita căreia trebuie să își acopere cheltuielile de cazare, în țară;

(2) Depășirea cheltuielilor cu diurnă/cazare pentru deplasare în altă localitate din țară pentru personalul încadrat în regiile autonome, companiile naționale, societățile naționale, societățile comerciale unde statul sau unitățile administrativ teritoriale dețin capitalul majoritar/integral se suportă de către aceștia;

(3) Conducătorii autorităților publice centrale și locale unde Statul Român sau după caz unitățile administrativ teritoriale sunt acționari integral/majoritar la companiile naționale/societățile naționale/societățile comerciale respectiv au în coordonare/subordonare/autoritate regii autonome au obligația de a împuternici reprezentanții legali ai acestora în Adunarea Generală a Acționarilor pentru a duce la îndeplinire prevederile alin.(1) – (2).

Art. XXXIII (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență achiziția de aparate de telefonie mobilă în entitățile publice nu poate depăși cuantumul de maxim 500 lei/aparat de telefonie mobil achiziționat;

(2) Cheltuielile lunare cu abonamentul de telefonie mobilă decontat din fonduri publice sunt de maxim 50 lei/lună/aparat de telefonie mobilă;

(3) Eventualele depășiri ale costului de achiziție pentru aparatele de telefonie mobilă sau ale costurilor cu abonamentele lunare de telefonie mobilă sunt suportate de personalul încadrat beneficiar al serviciilor de telefonie mobilă;

(3) Conducătorii autorităților publice centrale și locale unde Statul Român sau după caz unitățile administrativ teritoriale sunt acționari integral/majoritar la companiile naționale/societățile naționale/societățile comerciale respectiv au în coordonare/subordonare/autoritate regii autonome au obligația de a împuternici reprezentanții legali ai acestora în Adunarea Generală a Acționarilor pentru a duce la îndeplinire prevederile punctelor alin.(1) – (3).

Art. XXXIV (1) Cheltuielile anuale cu sponsorizarea/activitățile sportive/culturale realizate de către regiile autonome, companiile naționale, societățile naționale, societățile comerciale unde statul sau unitățile administrativ teritoriale dețin capital majoritar/integral nu pot depăși 0,25% din cifra de afaceri realizată în anul precedent;

(2) Depășirea cheltuielilor anuale cu sponsorizarea/activitățile sportive/ culturale este considerată cheltuială neeligibilă la determinarea impozitului pe profit și se impozitează cu un procent adițional față de cota de impozit pe profit de 20% din valoarea cheltuielilor care depășesc limita prevăzută la alin.(1);

(3) Conducătorii autorităților publice centrale și locale unde Statul Român sau după caz unitățile administrativ teritoriale sunt acționari integral/majoritari la companiile naționale/societățile naționale/societățile comerciale respectiv au în coordonare/subordonare/autoritate regii autonome au obligația de a împuternici reprezentanții legali ai acestora în Adunarea Generală a Acționarilor pentru a duce la îndeplinire prevederile punctelor alin.(1);

Art. XXXV (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență cheltuielile materiale și servicii precum și cheltuielile cu investițiile efectuate de regiile autonome, companiile naționale, societățile naționale, societățile comerciale unde Statul Român sau unitățile administrativ teritoriale dețin capital majoritar/integral în calitate de autoritate contractantă sunt supuse controlului financiar exercitat de Direcția Generală de Inspecție Economico-Financiară din cadrul Ministerului Finanțelor;

(2) Controlul financiar exercitat de inspectorii de specialitate din cadrul Direcției Generale Inspecție Economico-Financiară se realizează asupra achizițiilor de bunuri și servicii precum și a achizițiilor de lucrări necesare implementării investițiilor care au costul de achiziție sub risc și vizează:

 1. a) respectarea procedurilor legale privind achizițiile publice efectuate de autoritățile contractante prevăzute la alin.(1);
 2. b) controlul costurilor de achiziție care depășesc cu 20% media înregistrată pentru codul CPV din care face parte achiziția de bunuri, servicii, echipamente, servicii și lucrări, considerate costuri de achiziție sub risc;

(3) Pentru stabilirea costului de achiziție publică sub risc prevăzut de alin.(2), lit.b) se utilizează baza de date și informațiile din sistemul electronic business to governement;

(4) Direcția Generală Inspecție Economico-Financiară stabilește procedurile de achiziție publică sub risc pentru categoriile de autorități contractante prevăzute la alin.(1) pe baza unei metodologii de risc elaborată și aprobată prin ordin al ministrului finanțelor în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență;

(5) Metodologia de exercitare a controlului financiar de către Direcția Generală de Inspecție Economico-Financiară, actele de control emise se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor aprobat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență care se publică în Monitorul Oficial Partea I;

(6) Actele emise de inspectorii de specialitate din cadrul Direcției Generale de Inspecție Fiscală sunt acte administrative de autoritate potrivit legii;

(7) Împotriva actelor de control emise de inspectorii de specialitate din cadrul Direcției Generale de Inspecție Economico-Financiară se pot formula contestații în termen de 30 de zile de la data la care actele de control au fost comunicate autorității contractante;

(8) Contestațiile sunt soluționate de către structurile de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor în termen de 30 de zile de la formularea acestora;

(9) Împotriva răspunsului la contestație se poate soluționa plângere la instanța de contencios administrativ în condițiile Legii 554/2004 privind contenciosul administrativ publicată în Monitorul Oficial al României nr.1.154 din 07 decembrie 2004;

(10) Sumele care nu pot fi justificate total sau parțial de către autoritățile contractante ca urmare a controlului financiar exercitat de către Direcția Generală Inspecție Economico – Financiară sunt impozitate cu un procent adițional față de impozitul pe profit de 20% din valoarea cheltuielilor care depășesc limita de 20% aferentă codului CPV specific pentru procedura de achiziție publică de bunuri, servicii, echipamente și investiții.

(11) În situația constatării unor sume care nu pot fi justificate prin costuri sau prin alte dovezi potrivit alin.(10) conducătorului regiei autonome, societăților naționale, companiilor naționale, societăților comerciale cu capital deținut de stat sau unitățile administrativ teritoriale integral/majoritar li se aplică o sancțiune de 50.000 lei;

 

BVB | Știri BVB

Obligatiuni Autonom Services 2024 (AUT24E) (14/06/2024)

Numire intermediar emisiune obligatiuni

Obligatiuni Autonom Services 2026 (AUT26E) (14/06/2024)

Numire intermediar emisiune obligatiuni

ONE UNITED PROPERTIES (ONE) (14/06/2024)

Informare Depozitarul Central - operare majorare capital social - nr. actiuni