Update articol:

Convocare AGA: Acţionarul SIF Oltenia vrea revocarea membrilor Consiliului de Administrație al Flaros

SIF Oltenia, care deţine peste 80% din acţiunile Flaros Bucureşti, vrea convocarea AGA pentru revocarea membrilor Consiliului de Administrație al Flaros.

Astfel, Consiliul de Administrație al Societăţii FLAROS SA convoacă, la
solicitarea acționarului SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA SA care
deține 1.233.390 acțiuni reprezentând 81,071 % din capitalul social,  Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (“AGEA”) pentru data de 26 februarie 2021, ora 10, și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (“AGOA”) pentru data de 26 februarie 2021, ora 10.30, la sediul societății din București.

Pe ordinea de zi a AGOA, convocată la solicitarea acționarului SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA SA, se află, printre altele:

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație
pentru perioada cuprina între 01.01.2020-31.12.2020.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație
pentru perioada cuprinsă între 01.01.2021 și data desfășurării prezentei AGOA.
4. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de doi ani.
5. Aprobarea remunerațiilor lunare nete cuvenite membrilor Consiliului de
Administrație în anul 2021 și a cuantumului pentru asigurarea de răspundere profesională a administratorilor.
6. Aprobarea formei contractului de administrare care va fi încheiat de societate
cu administratorii FLAROS S.A.
7. Mandatarea reprezentantului SIF Oltenia SA în cadrul Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor să semneze, în numele și pe seama societățîi FLAROS S.A,
contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administartie.

8. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare individuale ale anului 2020,
întocmite în conormitate cu Reglementările Contabile Românești aplicabile, pe baza
Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.

9. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2020, conform propunerii
Consiliului de Administrație, respectiv un dividend brut de 0,80 lei/acțiune,
Aprobarea datei de 15.07.2021 că DATĂ PLĂȚIi dividendelor în conformitate
cu dispozițiile art. 178 alin. (2) din Regulamentul ASF nr.5/2018. Distribuirea dividendelor către acționari se va efectua în conformittae cu prevederile legale, costurile aferente plății fiind suportate de acționari din valoarea dividendului net.
10. Aprobarea efectuării în exercițiul financiar al anului 2021 a înregistrării
contabile la “venituri” a dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la dată exigibilitățîi lor, pentru care dreptul la acțiune se stinge prin prescripție, respectiv dividendele aferente exercițiului financiar alanului 2017, existente în sold că neplătite la sfârșitul zilei de 30.03.2021.
11. Aprobarea întocmirii pentru exercițiul financiar 2020, a situațiilor financiare
anuale întocmite conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și pubicate în conformitate cu legislația română în vigoare.
12. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului
de Investiții pentru anul 2021.

Pe ordinea de zi a AGEA se află:

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății, astfel:

I. Art. 7. Capitalul social
Capitalul social subscris și vărsat este de 3.803.415 lei, împărțit în 1.521.366
acțiuni nominative în valoare de 2,50 lei fiecare.
SIF Oltenia SA deține 1.173.062 acțiuni, în valoare de 2.932.655 lei,
reprezentând 77,10584% din capitalul social, iar restul de 22,89416%, respectiv 348.304 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, în valoare de 870.760 lei, este deținut de alte persoane fizice și juridice.

se modifică astfel:

Art. 7. Capitalul social
Capitalul social subscris și vărsat este de 3.803.415 lei, împărțit în 1.521.366
acțiuni nominative în valoare de 2,50 lei fiecare.
SIF Oltenia SA deține 1.233.390 acțiuni, în valoare de 3.083.475 lei, reprezentând 81,0712% din capitalul social, iar restul de 18,9288%, respectiv 348.304 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, în valoare de 719.940 lei, este deținut de
alte persoane fizice și juridice.

II. Art.13. Adunările Generale ale Acționarilor au competențe stabilite prin lege.

se modifică și completează astfel:

Art.13. Adunările Generale ale Acționarilor au competențe stabilite prin lege.
Suplimentar atribuțiilor stabilite prin lege, Adunarea Generală Extraordinară a
Acționarilor aprobă prealabil orice act de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituirea în garanție a activelor din categoria imobilizari corporale de natură clădirilor și terenurilor, indiferent de valoarea lor.

III.Art. 14 Organizare (alineatul 1): Societatea comercială este administrată în
sistem unitar, de către Consiliul de Administrație compus din trei-cinci membri. Numărul membrilor CA se va stabili de Adunarea Generală a Acționarilor. Mandatul membrilor CA este de doi ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

se modifică și completează astfel:

Art.14. Organizare (alineatul1): Societatea comercială este administrată în
sistem unitar de către Consiliul de Administrație compus din trei membri. Mandatul
membrilor CA este de doi ani, cu posibilitatea de a fi realeși.
Înainte de preluarea funcției, membrii Consiliului de Aministratie încheie un
contract de administrare cu societatea, reprezentată de mandatarul aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor societății.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, se convoacă
pentru a două oară adunarea generală extraordinară a acționarilor (“AGEA”) pentru data de 27 februarie 2021.ora 10.00, și adunarea generală ordinară a acționarilor (“AGOA”) pentru dată de 27 februarie 2021, la ora 10.30, cu aceeași ordine de zi și în același loc.

 

BVB | Știri BVB

SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA (BRK) (24/05/2024)

Schimbari in conducerea societatii

INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. (INFINITY) (24/05/2024)

Demersuri vanzare pachet de actiuni detinut la Constructii Feroviare Craiova

CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI (CRC) (24/05/2024)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (24/05/2024)

Document informare - alocare actiuni gratuite

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. (H2O) (24/05/2024)

Raport tranzactii cu parti afiliate Hidroelectrica - Transelectrica