Update articol:
Misiunea de audit de conformitate la Societatea CEO SA a vizat anii 2016-2017

Curtea de Conturi a identificat o serie de deficienţe la Complexul Energetic Oltenia

Misiunea de audit de conformitate la Societatea CEO SA a vizat anii 2016-2017 și a identificat o serie de deficiențe, susţine Curtea de Conturi în raportul pe 2017. 

Curtea de Conturi arată:  

«Referitor la modul de organizare și conducere a contabilității în conformitate cu prevederile legale s-a constatat neînregistrarea de venituri în sumă de 1.836 mii lei, reprezentând garanții de bună execuție aferente contractelor de execuție lucrări, achiziție bunuri și servicii prestate, reținute în perioada 2005-2014, a căror restituire nu a fost solicitată de către constructori/furnizori de bunuri și servicii în termenul legal de prescripție, fiind prescris dreptul de a pretinde achitarea lor.

Referitor la modul de evidențiere a patrimoniului s-a constatat existența unor terenuri în valoare de 12.074 mii lei, respectiv terenuri (arabil, silvic, vie, pășune, curți construcții etc.) în suprafață de 2.469.229 mp, înregistrate în evidența contabilă și tehnico-operativă (în contul „Imobilizări corporale în curs de execuție”) și o suprafață de 1.757.956 mp, înregistrată în evidența contabilă și tehnico-operativă în contul „Terenuri”, achiziționate în perioada 1996-2017, în baza unor „Promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare” și „Convenții civile”, pentru care nu au fost încheiate contracte de vânzare-cumpărare în formă autentică. Promisiunile de vânzare-cumpărare și convențiile încheiate între persoanele fizice vânzătoare, pe de o parte, și societatea cumpărătoare, pe de altă parte, nu sunt acte de proprietate, dreptul de proprietate asupra terenurilor achiziționate nefiind transferat în patrimoniul Complexului Energetic Oltenia SA, transferul dreptului de proprietate având loc cu ocazia autentificării contractului de vânzare-cumpărare.

Totodată s-a constatat că pentru o parte dintre activele fixe în curs de execuție, înregistrate în soldul contului analitic „Utilaje predate la montaj” la data de 31.12.2017, nu au fost întocmite procese-verbale de punere în funcțiune, deși au fost montate și au participat efectiv la realizarea producției de cărbune, situație constatată la nivelul Direcției Miniere Târgu Jiu și la nivelul UMC Jilț Nord.
Ca urmare a neîntocmirii proceselor-verbale de punere în funcțiune a activelor fixe, entitatea nu a calculate și înregistrat în contabilitate amortizarea aferentă lunilor în care aceste active au participat efectiv la procesul de producție, influențând și contul de profit și pierdere.

Din analiza situației privind litigiile existente pe rol s-a constatat că în perioada 2014-2018 s-au efectuat cheltuieli nelegale în sumă de 4.532 mii lei prin plata penalităților de întârziere achitate membrilor Asociației Sinistrații din satul Seciuri ca urmare a refuzului entității de a lua măsuri din propria inițiativă pentru punerea în executare a Deciziei nr. 1797/2013, definitivă și irevocabilă. Astfel, prin acțiunea formulată în anul 2009, Asociația Sinistraților din satul Seciuri a solicitat obligarea societății la reconstruirea gospodăriilor acestora, care au fost afectate de alunecări de teren ca urmare a exploatării cărbunelui în zonă. Prin Sentința nr. 797/2013, pronunțată de instanța Curții de Apel Craiova, Societatea a fost obligat să reconstruiască gospodăriile individuale ale unor persoane din satul Seciuri, ale căror imobile au fost afectate de alunecările de teren ca urmare a lucrărilor miniere.

Referitor la utilizarea fondurilor societății s-a constatat că din cauza lipsei de monitorizare a modului de comportament și a rezultatelor în funcționare a instalațiilor (în valoare de 2.765 mii lei) achiziționate în perioada 2009-2010, prin contractele de cercetare implementate în Carierele Lupoaia și Roșia, care au avut drept scop funcționarea în viteză variabilă a covoarelor de cauciuc a benzilor transportoare în funcție de gradul de încărcare, acestea nu s-au dovedit a fi eficiente și utile, nefuncționând în scopul pentru care au fost achiziționate, astfel că entitatea a încheiat în anul 2011 alte contracte în valoare de 18.831 mii lei, prin care s-au achiziționat echipamente care, la rândul lor, nu funcționează în condițiile și la parametrii stabiliți la inițierea achizițiilor.

Din verificarea modului de organizare, implementare și menținere a sistemelor de control intern și management s-au constatat deficiențe referitoare la respectarea modului de întocmire a contractelor de mandate ale membrilor din Consiliului de Supraveghere și ale Directoratului Societății Complexului Energetic Oltenia SA, în sensul că acestea nu conțin criterii de integritate. În anul 2016, Consiliul de Supraveghere a aprobat Codul etic al CEO SA, însă acesta nu conține aspect referitoare la respectarea principiilor și valorilor etice în cadrul entității (integritate, competență profesională, conduită profesională, obiectivitate, independență) de către membrii Consiliului de Supraveghere și membrii Directoratului.

Cu privire la efectuarea inventarierii patrimoniului s-a constatat faptul ca nu au fost supuse verificării și confirmării de către terți soldurile creditoare ale conturilor de datorii („Alte împrumuturi și datorii asimilate”,„Creditori pentru garanții primite la reparații” și „Creditori pentru alte garanții”) în sumă de 12.265 mii lei.

Referitor la valorificarea rezultatelor inventarierii gestiunilor s-a constatat faptul că pentru paguba în sumă de 1.268 mii lei, constatată la inventarierea efectuată la Sucursala Electrocentrale Turceni, nu au fost identificate persoanele vinovate de producerea pagubei și nici nu s-a constituit parte civilă în procesul penal, în termenul prevăzut de lege pentru recuperarea acesteia.

În concluzie, ca urmare a abaterilor constatate, situațiile financiare nu prezintă fidel și clar poziția entității la data de 31.12.2017, respectiv modul de administrare a patrimoniului nu a fost în toate cazurile în concordanță cu scopul, obiectivele și atribuțiile entității verificate».

Curtea de Conturi a recomandat:  

– analizarea, la finele fiecărui exercițiu financiar, a garanțiilor de bună execuție aflate în soldurile conturilor de datorii care fac obiectul prescripției extinctive, în scopul identificării garanțiilor prescrise și înregistrarea acestora la venituri;
– verificarea și solicitarea confirmărilor conturilor de datorii, care dețin ponderea valorică semnificativă în totalul soldurilor acestor conturi;
– încheierea contractelor de vânzare cumpărare aferente terenurilor achiziționate în baza „Promisiunilor bilaterale de vânzare-cumpărare” și „Convențiilor civile” și înscrierea acestora în Cartea funciară;
– întocmirea proceselor-verbale de punere în funcțiune a obiectivelor de investiții, cu mențiunea datei effective când a avut loc această operațiune;
–  calculul și înregistrarea în contabilitate a cheltuielilor cu amortizarea începând cu luna următoare punerii în funcțiune, aferente perioadei la care se referă;
– stabilirea criteriilor de etică și integritate și cuprinderea acestora în contractele de mandat încheiate atât cu Consiliului de Supraveghere, cât și cu membrii Directoratului;
– stabilirea întinderii prejudiciului, reprezentând cheltuieli cu penalitățile achitate de entitate ca urmare a sentințelor judecătorești rămase definitive, identificarea persoanelor răspunzătoare de producerea prejudiciului și luarea măsurilor pentru recuperarea acestuia;
– identificarea cauzelor care au condus la neconstituirea ca parte civilă în procesul penal în termenul prevăzut de lege și luarea măsurilor de recuperare a prejudiciului produs în gestiune.

Societatea Complexul Energetic Oltenia SA (CEO SA) este societate pe acțiuni, administrată în system dualist, fiind înființată în temeiul HG nr. 1.024/2011 privind unele măsuri de reorganizare a producătorilor de energie electrică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin fuziunea Societății Comerciale Complexul Energetic Craiova – SA, a Societății Comerciale Complexul Energetic Rovinari SA, a Societății Comerciale Complexul Energetic Turceni – SA și a Societății Naționale a Lignitului Oltenia – SA.
Capitalul social al CEO SA este deținut de Statul Român, prin Ministerul Energiei (77%), SC „Fondul Proprietatea” SA (22%) și alți acționari (1%). Ministerul Energiei reprezintă Statul Român ca acționar al CEO și exercită toate drepturile ce decurg din această calitate. Societatea CEO SA are ca obiect principal de activitate producerea și furnizarea energiei electrice și termice și exploatarea minelor și carierelor de lignit.

BVB | Știri BVB

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (05/10/2022)

Completare Convocare AGAO 19.10.2022

PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED (WINE) (05/10/2022)

Purcari Wineries PLC a desfasurat prima editie a Zilei Investitorului

SOCEP S.A. (SOCP) (05/10/2022)

Erata Hotarari AGA O din 27.09.2022

FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF BET PATRIA-TRADEVILLE (TVBETETF) (05/10/2022)

Notificare cu privire la numarul si tipul de investitorilor

CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI (CRC) (05/10/2022)

Plata dividende interimare aferente exercitiu financiar 2022