Update articol:

Curtea de Conturi a raportat denaturarea situațiilor financiare la ANRM, în Raportul pe 2017

Curtea de Conturi a emis o opinie contrară de audit, în cazul Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM), ca urmare a efectelor denaturărilor semnalate în situațiile financiare încheiate la 31.12.2017, luate în ansamblul lor, care nu prezintă sub toate aspectele o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată, potrivit Raportului pe 2017 al instituției.

Conform Curții de Conturi, opinia se întemeiază pe denaturarea situațiilor financiare prin efectuarea unor operațiuni care nu respectă principiul contabilității de angajamente, angajarea unor cheltuieli fără a avea prevederi bugetare, plata unor cheltuieli fără documente justificative sau cheltuieli efectuate în afara clauzelor contractuale, precum și pe existența unor nereguli în procesul de inventariere, pe care le prezentăm în continuare.

Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM) este autoritatea ce are ca scop realizarea politicilor economice ale Guvernului în domeniul cercetării, exploatării, valorificării și protecției resurselor minerale și a controlului modului cum se desfășoară aceste activități.

Finanțarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale se realizează integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Curtea de Conturi a făcut următoarele constatări: “Nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă imobilizări corporale în sumă de 1.071 mii lei, achiziționate din fondul aferent transferului de tehnologie şi perfecţionării profesionale.

ANRM nu a calculat și evidențiat în contabilitate amortizarea aferentă imobilizărilor corporale/necorporale în sumă de 3.031 mii lei, achiziționate din fondul aferent transferului de tehnologie şi perfecţionării profesionale, recepționate/puse în funcţiune în anul 2017 și evidențiate în contabilitate.

ANRM, în calitate de concedent, prin acordul de concesiune de explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră a beneficiat de fonduri pentru achiziția de imobilizări corporale și necorporale, fără a calcula și înregistra în evidența financiar-contabilă amortizarea imobilizărilor corporale achiziționate, în sumă de 3.031 mii lei.

Au fost efectuate plăți pentru două contracte, având ca obiect închirierea de spații aparținând Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat, în condițiile în care un contract expirase de trei luni, fiind efectuate plăți în sumă de 14 mii lei, iar celălalt nu a avut la bază un angajament legal, fapt ce a condus la efectuarea de plăți în sumă de 16 mii lei, reprezentând chirie și servicii, pentru cheltuieli neangajate în condițiile legii.

De asemenea, s-a constatat angajarea unor cheltuieli prin două contracte încheiate: – un contract de comodat având ca obiect transmiterea dreptului de folosinţă gratuită asupra unei suprafaţe construite de 600 mp (constând într-o hală de depozitare ce urma a fi edificată) şi a unei suprafaţe de teren de 3.000 mp pe o perioadă de 49 de ani; – un contract de antrepriză şi mentenanţă, dotare tehnică sistem arhivă, având ca obiect executarea lucrărilor aferente halei, lucrări de mentenanţă şi lucrări de antrepriză − dotări tehnice şi amenajare interioară şi exterioară, în termen de 12 luni, fără existența unor prevederi bugetare pentru efectuarea de plăți cu aceste destinații. Ambele contracte nu au fost însoțite de un proces-verbal de predare-primire a spațiului, de o schiță a suprafețelor puse la dispoziție, nu au fost supuse vizei de CFP și nici nu au fost cuprinse în programul anual de achiziții publice al instituției pentru anul 2017. S-a menținut și raportat prin contul „Debitori” suma de 221 mii lei, care se cuvenea bugetului de stat, din care pentru suma de 205 mii lei s-a prescris dreptul de a solicita recuperarea, în condițiile în care entitatea nu a inițiat demersuri în vederea recuperării.

În ceea ce privește respectarea prevederilor legale privind actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, bunuri aflate în administrarea Agenției, s-a constatat că aceasta nu s-a realizat, ANRM neinițiind proiecte de acte normative (hotărâre de guvern) în vederea actualizării acestuia cu diferențele în sumă de 295.597 mii lei, rezultate din reevaluarea bunurilor aflate în concesiune la Transgaz, Conpet.

Acțiunea de inventariere a patrimoniului la finele anului 2017 nu a respectat întocmai prevederile legale în domeniu. Cu această ocazie s-a constatat faptul că în ordinul emis privind efectuarea inventarierii nu au fost nominalizate gestiunile supuse inventarierii, data de începere și de finalizare a operațiunii de inventariere. Inventarierea bunurilor s-a realizat scriptic nu și faptic, fiind prezentate situații ale bunurilor, conturilor etc. semnate doar de Comisia de inventariere. La gestiunile supuse inventarierii (cu excepția casieriei) nu sunt nominalizați gestionarii/persoanele care administrează bunurile respective, iar listele de inventariere au fost semnate doar de membrii Comisiei de inventariere, fără a fi semnate și de un reprezentant al Compartimentului de contabilitate. Nu a fost realizată inventarierea mijloacelor fixe pe elemente componente. Nu au fost transmise cereri de confirmare a soldurilor conturilor de creanțe și datorii. Nu au fost inventariate bunurile/ sumele din conturile din afara bilanțului. Au fost constatate diferențe în sumă de 1.064 mii lei între valorea bunurilor din inventarele transmise de SC Conpet SA și valorile înregistrate în evidenţa contabilă a ANRM.”

Recomandările Curții formulate pentru eliminarea deficiențelor, pentru corectarea erorilor și recuperarea sumelor cheltuite în afara cadrului legal au vizat extinderea verificării asupra mijloacelor fixe recepționate/puse în funcțiune, contractelor încheiate, creanțelor/debitelor evidențiate în contabilitate la 31.12.2017, pentru identificarea tuturor cazurilor în care:

– nu au fost înregistrate în evidența contabilă și nici inventariate, în toate cazurile, bunurile achiziționate în anul 2017 (inclusiv cele achiziționate din fondul aferent transferului de tehnologie şi perfecţionării profesionale), iar pentru cazurile identificate se vor dispune măsuri de evidențiere în contabilitate, conform Planului de conturi, precum și de inventariere în condițiile legii;

– nu a fost calculată și evidențiată în contabilitate amortizarea aferentă, începând cu luna următoare punerii în funcțiune/recepției, iar pentru cazurile identificate se vor dispune măsuri de stabilire a diferențelor de amortizare aferentă, evidențierea în contabilitate a diferențelor stabilite conform Planului de conturi, precum și corectarea rezultatelor contabile înregistrate;

– au fost efectuate cheltuieli în afara clauzelor contractuale, iar pentru cazurile identificate se vor dispune măsuri pentru stabilirea întinderii prejudiciului produs bugetului de stat, înregistrarea în contabilitate a sumelor stabilite, recuperarea acestora în condițiile legii și virarea lor la bugetul de stat (inclusiv accesoriile calculate în condițiile legii), precum și corectarea rezultatelor contabile înregistrate;

– au fost angajate cheltuieli fără a avea aprobate prin buget creditele bugetare aferente, iar pentru cazurile identificate se vor dispune măsuri de intrare în legalitate în condițiile legii și/sau de constatare a nulității contractelor în cauză, precum și de urmărire a acțiunilor formulate în instanță;

– au fost acceptate la plată servicii fără a avea la bază documente care să certifice prestarea acestora, iar pentru cazurile identificate se vor dispune măsuri pentru stabilirea întinderii prejudiciului produs bugetului de stat, înregistrarea în contabilitate a sumelor stabilite, recuperarea și virarea acestora la bugetul de stat (inclusiv accesoriile calculate în condițiile legii), precum și corectarea rezultatelor contabile înregistrate;

– nu au fost întreprinse măsuri de recuperare a debitelor, iar pentru cazurile identificate se vor dispune măsuri de recuperare în condițiile legii, precum și de virare la bugetul de stat (inclusiv accesoriile calculate în condițiile legii).

De asemenea, s-a recomandat actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și a celui din domeniul privat al statului în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum și inventarierea bunurilor evidențiate în situațiile financiare cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

BVBStiri BVB

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA (TEL) (28/05/2020)

Hotarare AGA E din data de 28 mai 2020

PRODPLAST S.A. (PPL) (28/05/2020)

Notificare prag detineri >5%

PREBET SA AIUD (PREB) (28/05/2020)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

OIL TERMINAL S.A. (OIL) (28/05/2020)

Hotarari AGA E 28.05.2020

ALRO S.A. (ALR) (28/05/2020)

Raport conf. art. 82 din Legea 24/2017