Update articol:

EXCLUSIV: OMV Petrom şi Exxon – propuneri dure în negocierile cu statul român privind exploatarea gazelor din Marea Neagră

http://rbsta.ro http://rbsta.ro

• OMV Petrom şi Exxon nu vor să li se aplice prevederile financiar fiscale din Legea Offshore, OUG 114/2018, impozitul pe veniturile suplimentare
• OMV Petrom şi Exxon vor să vândă/exporte liber gazele din Marea Neagră, la preţurile şi cantităţile determinate de către acestea şi prin utilizarea oricăror proceduri alese de cele două firme pentru selectarea cumpărătorilor şi pentru încheierea contractelor cu aceştia, indiferent de identitatea sau locaţia cumpărătorului

OMV Petrom şi Exxon au reluat ofensiva în discuţiile cu statul român privind demararea exploatării gazelor din Marea Neagră, având deja o întâlnire, săptămâna trecută, cu premierul Viorica Dăncilă, ocazie cu care s-a agreat continuarea dialogului la nivel tehnic în vederea clarificării şi soluţionării unor aspecte în legătură cu acordul de concesiune, cu stabilitatea redevenţelor, regimului fiscal şi dreptul de a comercializa liber hidrocarburile.

Potrivit unui document obţinut de financialintelligence.ro, OMV Petrom şi Exxon au propus autorităţilor româneşti un proiect de discuţii, un act adiţional la Acordul de Concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun. Cele două companii vor ca statul român să nu le aplice prevederile financiar-fiscale din Legea Offshore sau din OUG 114/2018, ci vor regimul de stabilitate prin Ordonanța de urgență nr. 160/1999 privind instituirea unor măsuri de stimulare a activității titularilor de acorduri petroliere și subcontractanților acestora, care desfășoară operațiuni petroliere în perimetre marine ce includ zone cu adâncime de apă de peste 100 metri.

Conform documentului, în măsura în care OMV Petrom sau Exxon sunt obligate să plătească orice sumă suplimăntară cerută de autorităţile publice, în legătura cu orice redevenţă, taxe, impozite, contribuţii şi plăţi, în plus faţă de sumele care ar fi fost datorate în conformitate cu acordul de concesiune, atunci atât OMV Petrom, cât şi Exxon vor fi îndreptăţite la “o compensaţie financiară din partea statului român având o valoare egală cu impactul economic total resimţit raportat la situaţia în care aceste sume suplimentare nu ar fi fost aplicabile”.

Cele două companii propun, prin actul adiţional la acordul de concesiune, ca în conformitate cu articolul 34 din legea Offshore (n.r. Art. 34. – În vederea aplicării prevederilor art. 18, 19 și 21, ANRM și titularii de acorduri petroliere pot încheia acte adiționale la acordurile petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore concesionate la data intrării în vigoare a prezentei legi), prevederile articolelor 18,19, 21 din Legea Offshore nu se aplică titularilor de acorduri petroliere referitoare al perimetrele offshore aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a Legii Offshore, atât timp cât titularii nu acceptă în mod expres redevenţele, regimul fiscal şi cota procentuală de piaţă cetralizată stabilite prin aceste articole, prin încheierea unui act adiţional la contractele lor de concesiune.

OMV Petrom şi Exxon mai solicită ca, pe întreaga durată a derulării acordului de concesiune, inclusiv pe durata oricăror prelungiri subsecvente ale termenului acestuia, atât OMV Petrom cât şi Exxon să îi fie aplicabile redevenţele petroliere datorate pentru operaţiuni petroliere de exploatare şi regimul fiscal specific aplicabil activităţilor de explorare, dezvoltare, exploatare şi/sau abandonare desfăşurate în temeiul acordurilor petroliere, astfel cum aceste redevenţe şi acest regim fiscal specific sunt în vigoare la data încheierii actului adiţional 6 din Acordul de concesiunea, cu excepţia adoptării de acte normative sau administrative sau de reglementări mai favorabile Titularilor (n.r. OMV Petrom şi Exxon).
De asemenea, cele două firme vor ca prevederile Ordonanţei Guvernului 7/2013 privind institurea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale nu sunt şi nu vor deveni aplicabile pentru OMV Petrom, respectiv Exxon.

Potrivit documentului de lucru transmis de cele două companii autorităţilor noastre, orice noi redevenţe, taxe, impozite, contribuţii nu vor fi aplicabile niciuneaia dintre entităţile ce constituie Titularul Acordului de Concesiune, respectiv OMV Petrom şi Exxon, pe toată durata acordului, inclusiv pentru orice extindere subsecventă, “cu excepţia actelor normative sau administrative ori a reglementărilor care includ prevederi mai favorabile titularilor”. De asemenea, “titularii vor fi exceptaţi de la plata oricărei taxe sau redevenţe pentru gaze naturale neutilizate sau re-injectate într-un zăcământ, conform Articolului 31 din Legea Petrolului”.

* OMV Petrom şi Exxon nu vor restricţii cu privire la stabilirea preţului, comercializarea şi/sau vânzarea, inclusiv exportul de hidrocarburi, cu excepţia celor impuse prin reglementările obligatorii ale UE

Documentul de lucru mai precizează că, pe durata acordului de concesiune, atât OMV Petrom, cât şi Exxon, vor avea dreptul de a comercializa în mod liber hidrocarburile produse din perimetru, la preţurile şi cantităţile determinate de către acestea şi prin utilizarea oricăror proceduri alese de cele două firme pentru selectarea cumpărătorilor şi pentru încheierea contractelor cu aceştia, indiferent de identitatea sau locaţia cumpărătorului, în acord cu principiile UE de piaţă liberă. “Pentru evitarea oricărui dubiu, părţile (n.r. statul român, OMV Petrom şi Exxon) confirmă că dreptul de a comercializa în mod liber hidrocarburile include şi dreptul de a le exporta în mod liber. (…) Pentru întreaga durată a acordului de concesiune, inclusiv pentru orice prelungire subsecventă, niciuneia dintre entităţile ce constituie Titularul (n.r. OMV Petrom şi Exxon) nu îi vor fi aplicabile vreo restricţie cu privire la stabilirea preţului, comercializarea şi/sau vânzarea inclusiv exportul de hidrocarburi, cu excepţia celor impuse prin reglementările obligatorii ale UE, iar orice act normativ sau administrativ ori reglementări subsecvente având ca scop adoptarea unor asemenea restricţii nu vor fi aplicabile niciunea dintre entităţile ce constituie Titularul (n.r. OMV Petrom şi Exxon)”, se mai arată în documentul respectiv, care mai propune ca atât Exxon cât şi OMV Petrom să fie exceptate de la a comercializa gaze naturale pe pieţele centralizate conform Legii Offshore. De asemenea, atât OMV Petrom, cât şi Exxon vor fi exceptate de la prevederile OUG 114/2018, mai arată proiectul de discuţii.

 

Legea Offshore

CAPITOLUL IV

Prevederi financiar-fiscale și comercial
Art. 18. –
Titularilor de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei legi li se aplică, pe toată perioada derulării acestora, nivelul de redevență, cotele procentuale de redevență petrolieră, pragurile de producție brută aferente acestor cote și regimul fiscal specific aplicabil activităților de explorare, dezvoltare, exploatare și abandonare desfășurate în baza acordurilor existente la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 19. –

(1) Titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, inclusiv filialele acestora și/sau aparținând aceluiași grup de interes economic care desfășoară efectiv atât activități de extracție, cât și activități de vânzare a gazelor naturale extrase din aceste perimetre sunt obligați la calcularea, declararea și plata impozitului asupra veniturilor suplimentare offshore.
(2) Prin venit suplimentar se înțelege diferența dintre prețul mediu ponderat al gazelor naturale vândute din producția internă proprie din perimetrele offshore și prețul de achiziție a gazelor naturale din producția internă pentru clienții casnici și noncasnici în anul 2012, respectiv 45,71 lei/MWh, înmulțită cu volumele de gaze vândute din producția internă din perimetrele offshore.
(3) Impozitul asupra veniturilor suplimentare offshore prevăzut la alin. (1) se calculează prin aplicarea unuia sau unor procente de calcul, după caz, asupra veniturilor suplimentare obținute din vânzarea gazelor naturale extrase din perimetrele offshore, așa cum acestea sunt determinate potrivit anexei nr. 2, impozit din care se deduce valoarea investițiilor în segmentul upstream. Impozitul asupra veniturilor suplimentare offshore ține seama de prețul de referință stabilit de ANRM pentru calculul redevențelor. Tranzacțiile desfășurate sub prețul de referință se impozitează la prețul de referință. Procentele de calcul al impozitului se calculează pe baza prețurilor de vânzare a gazelor naturale practicate de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore pe baza grilei de prețuri de mai jos, ajustate anual începând cu 1 ianuarie 2019 cu indicele anual al prețurilor de consum, după cum urmează:
a) 30% din venitul suplimentar pentru prețurile de până la 85 lei/MWh inclusiv;
b) 15% din veniturile suplimentare obținute în urma practicării unor prețuri mai mari decât 85 lei/MWh și mai mici sau egale cu 100 lei/MWh;
c) 30% din veniturile suplimentare obținute în urma practicării unor prețuri mai mari decât 100 lei/MWh și mai mici sau egale cu 115 lei/MWh;
d) 35% din veniturile suplimentare obținute în urma practicării unor prețuri mai mari decât 115 lei/MWh și mai mici sau egale cu 130 lei/MWh;
e) 40% din veniturile suplimentare obținute în urma practicării unor prețuri mai mari decât 130 lei/MWh și mai mici sau egale cu 145 lei/MWh;
f) 50% din veniturile suplimentare obținute în urma practicării unor prețuri mai mari decât 145 lei/MWh și mai mici sau egale cu 160 lei/MWh;
g) 55% din veniturile suplimentare obținute în urma practicării unor prețuri mai mari decât 160 lei/MWh și mai mici sau egale cu 175 lei/MWh;
h) 60% din veniturile suplimentare obținute în urma practicării unor prețuri mai mari decât 175 lei/MWh și mai mici sau egale cu 190 lei/MWh;
i) 70% din veniturile suplimentare obținute în urma practicării unor prețuri mai mari decât 190 lei/MWh.
(4) Limita maximă a deducerii investițiilor în segmentul upstream nu poate depăși 30% din totalul impozitului pe veniturile suplimentare offshore.
(5) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) calculează, declară și plătesc lunar impozitul suplimentar offshore, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care datorează impozitul.
(6) Modelul și conținutul declarației privind impozitul asupra veniturilor suplimentare offshore se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(7) În măsura în care aplicarea prezentelor prevederi impune emiterea de instrucțiuni cu privire la impozitul asupra veniturilor suplimentare offshore, acestea vor fi emise prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului energiei, cu avizul ANRM.
(8) Sumele datorate de titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetrele offshore ca impozit asupra veniturilor suplimentare se colectează într-un cont special utilizat pentru finanțarea înființării și extinderii rețelelor de distribuție a gazelor naturale și a racordurilor la sistemul național de transport gaze naturale, precum și alte investiții stabilite prin hotărâre a Guvernului. Repartizarea sumelor colectate se face prin hotărâre a Guvernului. Colectarea impozitului asupra veniturilor suplimentare se administrează de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.Puneri în aplicare (1)
(9) Valoarea cumulată a investițiilor în segmentul upstream, înregistrate în evidența contabilă potrivit reglementărilor legale în vigoare, de la intrarea în vigoare a prezentei legi până în luna pentru care se calculează impozitul asupra veniturilor suplimentare offshore, precum și valoarea investițiilor din programele de lucrări realizate și aprobate de către ANRM în baza acordurilor petroliere, care au fost înregistrate în evidența contabilă până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se diminuează lunar cu valoarea investițiilor în segmentul upstream deduse din impozitul pe veniturile suplimentare offshore. Deducerile se aplică până la atingerea valorii cumulate a investițiilor în segmentul upstream, aprobate de către ANRM și înregistrate în evidența contabilă conform legilor în vigoare.
(10) În cazul înstrăinării investițiilor pentru care s-a beneficiat de deducerea prevăzută la alin. (3) și (4), deducerea acordată se scade din valoarea cumulată a investițiilor în segmentul upstream proporțional cu raportul dintre valoarea investițiilor cedate și valoarea investițiilor înregistrate în segmentul upstream în perioada de referință în care a fost acordată.

(11) Investițiile luate în calcul pentru deducerea din impozitul pe veniturile suplimentare nu pot face obiectul altor deduceri.
(12) Investițiile luate în calculul deducerii din impozitul pe veniturile suplimentare nu sunt luate în calculul rezultatului fiscal al perioadelor de plată a impozitului pe profit în sensul în care pentru acestea nu sunt acceptate reduceri/scutiri de impozite sau deduceri de costuri, acestea fiind considerate nedeductibile la calculul impozitului pe profit.

Art. 20. – Puneri în aplicare (1)
Prin derogare de la prevederile art. 177 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, inclusiv filialele acestora și/sau aparținând aceluiași grup de interes economic, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, în măsura în care contractează vânzarea de gaze naturale pe piața angro, într-un an calendaristic, au obligația să încheie, în anul calendaristic în care livrează gazele naturale, contracte pe piețele centralizate, transparent, public și nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările emise de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, pentru vânzarea unei cantități minime de gaze naturale care nu poate fi mai mică decât cea reprezentată de o cotă procentuală de 50% din cantitatea de gaze naturale din producția proprie contractate cu livrare în anul calendaristic respectiv, în calitate de vânzător. Cantitatea de gaze naturale contractate pe piețele centralizate, transparent, public și nediscriminatoriu, se vinde în baza unei proceduri avizate de ANRE, astfel încât cumpărătorii de gaze naturale să nu poată să fie condiționați de cumpărarea unei cantități minime impuse de către vânzător.
Art. 21. –
Cota procentuală prevăzută la art. 20 rămâne nemodificată pe toată durata acordurilor.

BVB | Știri BVB

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. (ALU) (28/01/2022)

Raport auditor - art. 108 Legea 24/2017 (R) - Sem II 2021

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (28/01/2022)

Raport auditor - art. 108 Legea 24/2017 (R) S2 2021

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (28/01/2022)

Raport curent cf. art. 234, litera i) din Reg. 5/2018

Digi Communications N.V. (DIGI) (28/01/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014