Update articol:

Guvernul a majorat tarifele pentru activităţile prestate de CNCIR

Tarifele pentru activităţile cu caracter specific prestate de Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune – SA vor creşte în medie cu 25%, în baza unei hotărâri de modificare a HG nr. 34/2012 aprobată, joi, de Guvern.

Conform unui comunicat al Executivului, prin actul normativ aprobat se stabilesc noile tarife practicate de către CNCIR, avându-se în vedere indici şi indicatori de referinţă cu privire la: forţa de muncă, inflaţie, devalorizarea monedei naţionale în raport cu moneda euro, măsurile impuse de pandemia COVID-19, conflictul din Ucraina.

“Astfel, noile tarife pentru activităţile cu caracter specific prestate de CNCIR SA cresc în medie cu 25%”, se spune în comunicat.

Potrivit Notei de Fundamentare a HG, în vederea desfășurării activității principale astfel încât calitatea prestării serviciilor să nu fie afectată, iar parametrii economici și financiari să înregistreze în continuare un nivel ridicat de performanță, este imperios necesar păstrarea unei structuri optime de personal specializat și calificat al organismului de inspecţie, iar veniturile obținute să asigure o profitabilitate rezonabilă a companiei. Ținând cont de expertiza unică în piața locală pentru derularea activității, este indispensabil un nivel ridicat de dotare materială, o pregătire profesională și o motivare salarială corespunzătoare atât pentru inspectorii care efectuează toate aceste tipuri de verificări, cât și pentru personalul auxiliar, care asigură buna desfășurare a activității, respectiv personalul administrativ, economic, comercial, juridic, etc.

Documentul spune: “Modificările survenite în economia națională, în perioada 2019-2022, au condus la necesitatea revizuirii tarifelor fixe, aprobate prin H.G. 621/2019, ca urmare a creșterii inflației, creșterii câștigului mediu lunar, precum și a devalorizării monedei naționale în raport cu moneda euro, după cum urmează:

1. Forța de muncă joacă un rol principal în funcționarea unei economii. Din perspectiva întreprinderilor, aceasta reprezintă un cost (costul forței de muncă) care cuprinde nu numai remunerațiile și salariile plătite angajaților, ci și costurile nesalariale, în special contribuțiile sociale plătibile de către angajator.
În ceea ce privește angajații, remunerația pe care o primesc pentru munca prestată,
cunoscută în mod obișnuit sub denumirea de salariu sau de venituri salariale, reprezintă în general principala lor sursă de venit și, prin urmare, are un impact major asupra capacității acestora de a cheltui și/sau de a economisi.
Conform datelor statistice, câștigul mediu lunar a crescut de la valoarea de 4.837 lei în anul 2019, la valoarea de 6.327 lei la sfârșitul anului 2021, respectiv o crestere de peste 30%.
Având în vedere că în cadrul CNCIR SA ponderea în totalul cheltuielilor a costului cu
salariile este de 70%, precum și a faptului că este necesară creșterea salariului de încadrare, conform cerințelor pieței, a apărut o primă necesitate de modificare a tarifelor fixe, aprobate prin HG 621/2019.

2. Inflația: Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, inflația anuală a ajuns în România la cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu, de la 3,8% în 2019 ajungând la finalul anului 2021 la 8,19%, iar BNR a crescut prognoza de inflație pentru anul 2022 la o medie de 9,75% ,astfel: pentru trimestrul 1 la 7,9-8%, pentru trimestrul 2 la 11,2%, pentru trimestrul 3 la 10,2%, iar pentru trimestrul 4 la 9,6%.
Totodată, indicele anual al prețurilor de consum care măsoară evoluția de ansamblu a prețurilor mărfurilor cumpărate și a tarifelor serviciilor utilizate de către populație în anul curent față de anul 2019 s-a majorat de la 103,83 la 105,05.
Aceste evoluții ale inflației sunt legate de ritmul accelerat de creștere a prețurilor materiilor prime, combustibilului, facturilor de energie și gaze pentru consumatorii casnici și companii, etc.

3. Devalorizarea monedei naționale în raport cu moneda euro, cu un procent de 4.66%, respectiv de la 4.72 lei/euro în anul 2019, la peste 4.94 lei/euro în prezent.

4. Măsurile impuse de pandemia COVID-19 au determinat creșterea altor cheltuieli de exploatare (cheltuieli privind consumabile și echipamente de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva raspândirii virusului COVID-19), fiind o prioritate atât pentru menținerea sănătății și siguranței angajaților, precum și pentru continuarea activității.

Modificările menționate mai sus au implicații majore în derularea activităților operaționale și economico-financiare ale CNCIR SA, respectiv creșteri ale cheltuielilor privind materiile prime, combustibilii, paza, chiriile și a altor contracte cu furnizorii, a căror valoare este raportată la conversia lei/euro, creșterea valorii consumului de utilități, dificultatea de a atrage personal calificat din cauza salariilor de încadrare situate sub media pieței de resurse umane, precum și lipsa disponibilităților bănești privind achiziționarea de aparatură și echipamente performante pentru desfășurarea, dezvoltarea și diversificarea activităților CNCIR SA.
De asemenea, un aspect foarte important este păstrarea controlului statului asupra prețului acestor servicii astfel încât să fie evitat riscul ca într-o piață concurențială să se aplice principiul maximizării profitului în detrimentul calității inspecțiilor, și implicit scăderea gradului de siguranță în funcționare a acestor instalații.

5. Conflictul din Ucraina: Contextul macroeconomic este afectat de declanșarea
războiului din Ucraina, în ceea ce privește limitarea tranzacțiilor comerciale pe teritoriul Europei, dar și limitarea transportului de bunuri și persoane (aerian, feroviar și naval).

Conducerea CNCIR SA apreciază că încă nu se resimt urmările acestui conflict militar, nefiind afectată desfășurarea activității curente.
Echipa executivă a CNCIR monitorizează cu atenţie evoluţia situaţiei legate invazia
Ucrainei şi are în vedere măsuri pentru a minimiza orice impact asupra operaţiunilor noastre, punând accent pe performanță și menținerea companiei la un nivel de profitabilitate și dezvoltare a serviciilor la cel mai înalt nivel.

Din punct de vedere tehnic, al modului de calculare a tarifelor pentru instalațiile și
echipamentele din anexa nr. 2 și anexa nr. 3 din Legea nr. 64/2008, așa cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 49/2019, în stabilirea noilor tarife, s-a avut în vedere corelarea între tipurile de echipamente și instalații supuse verificărilor cu detaliere pentru fiecare tip în parte, în funcție de caracteristicile tehnice individuale.

La stabilirea noilor tarife s-a ținut cont, fără a se limita de următoarele:
• Diferențierea amănunțită a instalațiilor/echipamentelor în funcție de tonaj, (ex. suprafața de examinare vizuală diferită deoarece, un pod rulant are o suprafață desfășurată diferită în funcție de sarcină; complexitate diferită la verificările în sarcină în funcție de tonaj prin timpii diferiți, necesari pentru a încărca un pod rulant cu o anumită sarcină de încărcare etc);
• S-au introdus, suplimentar, automacarale, fiind un tip de macara de sine stătător și care până acum era asimilat ca macara pe pneuri;
• A fost înlocuită denumirea ”macara montată pe autovehicul” (care deserveşte propria platformă) cu macara de încărcare deoarece această denumire se regăsește atât în Prescripția tehnică PT R1-2010 Mașini de ridicat, cât și în Standardul SR EN 12999 + A2:2018;
• S-a făcut o nouă diferențiere a macaralelor, în funcție de tip, specificații și caracteristici;
• Stabilirea tarifelor pentru domeniile noi de activitate, inclusiv pentru instalații pentru gaze naturale comprimate – GNC și instalații pentru gaze naturale comprimate pentru vehicule – GNCV;
• Pentru stabilirea tarifelor echipamentelor și instalațiilor din domeniul nuclear s-a avut în vedere și prevederile prescripției tehnice aplicabile „Cerinţe Generale pentru Sistemele și Componentele care reţin presiunea din Instalaţiile Nucleare“, care precizează actele normative sau documentele tehnice de care trebuie să se țină cont la verificările tehnice;
• Tariful pentru verificarea documentației tehnice include și tariful ISCIR pentru luarea în evidență a instalațiilor/echipamentelor și acordarea numerelor de înregistrare, conform Ordinului Ministrului Economiei nr. 945/2018 privind aprobarea Prescripției tehnice PT CR1-2018 „Tarife pentru operațiunile de autorizare, avizare, verificare tehnică și alte activități la instalații sub presiune, instalații de ridicat, instalații/echipamente pentru parcurile de distracții și aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de ridicat”.

Pentru a putea calcula costul complet aferent celor două tipuri de activități (IMSP și IR) cuprinse în lista de tarife anexele 1 și 2 s-au avut în vedere parcurgerea mai multor etape:

– Etapa 1- în aceasta primă etapă sunt parcurși urmatorii pași:
a) Preluarea informațiilor în contabilitatea financiară. Se identifică și grupează cheltuielile existente în contabilitate pe categorii sau tipuri de cheltuieli (ex. cheltuieli salariale, cheltuieli cu deplasarile, cheltuieli cu combustibilul, cheltuieli cu energia, cheltuieli cu chiriile, cheltuieli cu consumabilele, etc.);
b) Identificarea și definirea purtătorilor de cost/inductori (pentru piața reglementată, piața liberă și activitățile generale de administrație – management și suport), care, prin resursele pe care le consumă, contribuie la realizarea fiecărei tipologii de servicii prestate de entitate. Se efectuează astfel identificarea activităților generatoare de cheltuieli;
c) Identificarea centrelor de cost și determinarea inductorilor de cost utilizați pentru
alocarea acestor costuri. Inductorii reprezintă elementul măsurabil ce stabilește legatura de cauzalitate dintre activitați și consumul resurselor;
d) Identificarea categoriilor de cheltuieli excluse din cadrul modelului de calculatie.

– Etapa 2 – în această a doua etapă se stabilesc iterațile și se alocă costurile pe centre de cost, respectiv dimensiuni aferente fiecărui centru de cost. Costurile atribuibile se pot împărți astfel:
a) Costuri direct atribuibile – costuri care pot fi alocate fiecarui centru de cost și mai departe uneia dintre dimensiunile principale: piața REGLEMENTATĂ sau piața AUTORIZATĂ;
b) Costuri atribuibile prin alocare – costuri care au fost alocate inițial fiecărui centru de cost și mai departe uneia dintre dimensiunile secundare: MANAGEMENT sau SUPORT, și apoi, ulterior, pe baza unui algoritm de alocare, se vor repartiza/aloca asupra dimensiunilor principale: piața REGLEMENTATĂ și piața AUTORIZATĂ;

Valorile de cost determinate direct pe centre de cost și mai departe pe dimensiunile
principale aparținând pieței REGLEMENTATE și pieței AUTORIZATE, constituie obiecte sursă pentru cele două linii de afacere, respectiv piața reglementată și piața autorizată și se alocă pe linia de afacere, ca obiecte destinație finale.
Valorile de cost determinate indirect pe centre de cost și mai departe pe dimensiunile secundare aparținând activităților generale de administrație (MANAGEMENT și SUPORT), sunt obiecte destinație intermediare. Ele se repartizează, mai apoi, conform unor algoritmi/principii de alocare, pe dimensiunile principale aparținând pieței REGLEMENTATE și pieței AUTORIZATE, devenind apoi, obiecte destinație finale.

– Etapa 3 – în aceasta a treia etapă se determine costurile complet alocate
serviciilor/activităților aferente pieței REGLEMENTATE și pieței AUTORIZATE), rezultat al iterațiilor succesive (alocare directă și alocare indirectă).
Urmarea acestei analize a costurilor au rezultat costuri orare, diferite, pe cele două
activități reglementate (IMSP și IR), după cum urmează:

Pentru activitatea IMSP costul complet calculat este de 130,22 lei/oră, constituit din 68,78 lei reprezentând cost direct atribuibil activității și 61,44 lei reprezentând cost alocat activității (costurile aferente dimensiunilor management și suport care se repartizează prin algoritm).
Pentru activitatea IR costul complet calculat este de 151,12 lei/oră, constituit din 79,81 lei reprezentând cost direct atribuibil activității și 71,31 lei reprezentând cost alocat activității (costurile aferente dimensiunilor management și suport care se repartizează prin algoritm).
Costul total al fiecărui serviciu prestat s-a determinat pe baza calculației costului orar și a timpului mediu, exprimat în număr ore, necesar pentru realizarea serviciului. Timpii medii utilizați în calculație au fost furnizați în baza normelor de lucru existente și a experienței din teren a inspectorilor CNCIR SA”.

BVB | Știri BVB

TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) (TTS) (04/10/2022)

Raport tranzactii cu parte afiliata (NAVROM) 23 sept. - 03 oct. 2022

PREBET SA AIUD (PREB) (04/10/2022)

Hotarari AGA O & E 3 Octombrie 2022

Call Warrant on Siemens AG (RCSIE23C1) (04/10/2022)

Reluare tranzactionare - ora 14:10 - Notificare Raiffeisen Centrobank AG modificare limita variatie

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (04/10/2022)

Tranzactii parti afiliate - EFSA - OPCOM

ELECTROMAGNETICA SA (ELMA) (04/10/2022)

Renuntare mandat membru al Comitetului de Audit