Update articol:
INTERVIU EXCLUSIV

Liberalizarea pieţei de energie: Furnizorul are obligaţia de informare a clienţilor, ANRE se asigură strict de creșterea gradului de informare (Episodul I)

zoltan bege nagy

Interviu cu domnul Zoltan Nagy-Bege, vicepreşedinte ANRE

 

  • ANRE a aplicat sancțiuni în cuantum de 2.010.000 lei pentru nerespectarea reglementărilor privind activitatea de furnizare a energiei electrice în contextul liberalizării pieței de energie electrică
  • Toți cei peste 5,8 milioane de consumatori casnici au primit din partea furnizorilor informații despre liberalizarea pieţei de energie electrică, în perioada octombrie-decembrie 2020

Reporter:  În cadrul procesului de liberalizare a pieţei de energie electrică obligația de informare ce implică o abordare directă în relația cu clienții revine în sarcina furnizorului. Dar, în final, ANRE a fost criticată pentru problemele de comunicare din acest proces. Anterior datei de 1 ianuarie 2021, a atenţionat ANRE furnizorii cu privire la faptul ca nu au informat cum trebuie clientii? Au fost sancţionati de către ANRE pentru că nu şi-au îndeplinit această obligaţie înainte de 1 ianuarie 2021?

Zoltan Nagy-Bege:  Prin Ordinul ANRE nr. 171/2020 (publicat în Monitorul Oficial nr. 876 din 25 septembrie 2020) Autoritatea a obligat furnizorii de ultimă instanţă să transmită în perioada octombrie – decembrie 2020, clienţilor casnici din portofoliile proprii, informări cu privire la liberalizarea pieței de energie electrică. ANRE a desfășurat acțiuni de control la toți furnizorii de ultimă instanță în scopul de a se asigura de faptul că aceștia și-au îndeplinit obligațiile de informare din ordinul amintit. S-a constatat că toți cei peste 5,8 milioane de consumatori casnici au primit din partea furnizorilor informațiile prevăzute în Ordinul ANRE nr. 171/2020, în perioada octombrie-decembrie 2020, de cel puțin două ori, informații cu relevanță în ceea ce privește procesul de liberalizare a pieței de energie electrică, drepturile clienților și posibilitățile avute la dispoziție pentru a încheia contracte de furnizare a energiei electrice în condiții concurențiale.

Reporter:  Cum a verificat ANRE furnizorii, anterior datei de 1 ianuarie 2021, dacă aceştia au crescut gradul de informare privind liberalizarea pieţei de energie electrică?

Zoltan Nagy-Bege:  Prin Ordinul ANRE nr. 171/2020 a fost stabilit foarte clar și concis conținutul informărilor pe care furnizorii de ultimă instanță au avut obligația de a le trimite consumatorilor casnici alimentați în regim reglementat, în perioada octombrie-noiembrie 2020, respectiv în luna decembrie 2020 (Anexele 1 și 2 la Condițiile de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanță), iar furnizorii de ultimă instanță au fost obligați prin Ordinul ANRE să comunice Autorității, dovada transmiterii acestor Anexe, prin poștă sau în format electronic, odată cu factura lunară de energie electrică, sau separat. Precizez că această obligație a fost respectată de către toți furnizorii de ultimă instanță.

Reporter: Ministrul Energiei a anunţat că ANRE şi ANPC efectuează controale la furnizorii de energie. Câte amenzi au dat până acum ANRE/ANPC pentru nerespectarea acestor obligaţii de către furnizori si ce probleme au fost identificate?

Zoltan Nagy-Bege:  Având în vedere sesizările primite din partea consumatorilor, ANRE a demarat și a finalizat acțiunile de control desfășurate la furnizorii de energie electrică. Până la acest moment, ANRE a aplicat sancțiuni în cuantum de 2.010.000 lei pentru nerespectarea reglementărilor privind activitatea de furnizare a energiei electrice în contextul liberalizării pieței de energie electrică.

Au fost verificate următoarele aspecte: modul de organizare şi funcționare a centrelor de telefonie (call-center), respectarea obligației de a comunica solicitantului, în scris, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii, a unei oferte privind condițiile de furnizare a energiei electrice pe piața concurențială sau respectarea obligației de încheiere a contractului de furnizare a energiei electrice în termen de maximum 5 zile de la data transmiterii de către clientul final a documentelor necesare.

În funcție de sesizările primite, cu scopul de a remedia problemele semnalate de către clienții finali și cu scopul de a asigura respectarea drepturilor acestora, ANRE va continua să deruleze acțiuni  de  control  pe măsură  ce ne vor fi sesizate și alte posibile  încălcări ale reglementărilor incidente procesului de liberalizare și nu numai. Și în acest moment sunt în derulare controale la toți furnizorii de ultimă instanță, fiind verificate următoarele aspecte:

  • verificarea modului în care sunt respectate dispozițiile legale privind emiterea lunară a facturii clienților finali alimentați în regim de serviciu universal
  • verificarea modului în care sunt respectate dispozițiile legale privind facturarea de către furnizor a consumului energiei electrice în perioada cuprinsă între două citiri consecutive a aparatului de măsurare efectuate de operatorul de rețea
  • verificarea respectării de către furnizorii de ultimă instanță a obligației de a-și informa, pe tot parcursul anului 2021, clienţii casnici beneficiari de serviciu universal cu privire la ofertele concurenţiale proprii aplicabile şi la dreptul de a încheia un contract pe piaţa concurenţială cu oricare furnizor licențiat

Reporter: Ce alte măsuri au fost luate de ANRE în vederea informării consumatorilor cu privire la liberalizarea pieței de energie electrică?

Zoltan Nagy-Bege:  Acțiunile ANRE de informare a clienților finali cu privire la eliminarea prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice s-au desfășurat concomitent, prin emiterea de reglementări care au instituit obligații furnizorilor în vederea informării clienților finali de energie electrică din portofoliile proprii, respectiv prin informații puse la dispoziție de către ANRE, tuturor celor interesați, prin intermediul canalelelor proprii de comunicare.

Înainte de a avansa cu enumerarea celor mai importante acțiuni întreprinse de ANRE, în vederea creșterii nivelului de informare a clienților finali, cu privire la liberalizarea pieței de energie electrică și de asemenea, cu privire la posibilitățile pe care le au aceștia în vederea consultării de oferte de furnizare, aș vrea să evidențiez un aspect relevant în acest context.

În concordanță cu prevederile legale, obligația de informare ce implică o abordare directă în relația cu clienții revine în sarcina furnizorului. Pornind tot de la prevederile legale, în sarcina ANRE revin obligații legate strict de creșterea gradului de informare. Altfel spus, furnizorii sunt cei care au posibilitatea de a avea acces direct la consumatori prin intermediul relației lor contractuale, ceea ce oferă furnizorilor posibilitatea de a pune la dispoziția consumatorilor informații utile cu privire la opțiunile existente rezultate în urma liberalizării, prin informări transmise prin facturi, spre exemplu.

Pentru a crea un cadru propice pentru realizarea acestor informări de către furnizori, ANRE a stabilit prin legislația secundară incidentă în domeniu, obligații concrete de informare a consumatorilor, în sarcina furnizorilor.

Astfel, prin Ordinul președintelui ANRE nr. 171/2020 furnizorii de ultimă instanţă au avut obligaţia de a transmite în perioada octombrie – decembrie 2020, clienţilor casnici din portofoliile proprii, informări cu privire la liberalizarea pieței de energie electrică. Mai mult, tot în baza reglementărilor ANRE, furnizorii de ultimă instanță au obligația de a-și informa, pe tot parcursul anului 2021, clienții casnici beneficiari de serviciu universal cu privire la ofertele concurențiale proprii aplicabile și la dreptul de a încheia un contract pe piața concurențială cu orice furnizor licențiat.

Prin modificarile aduse prin Ordinul președintelui ANRE nr. 5/2021 în vederea realizării activităţii de informare a clientilor casnici, ANRE a prevăzut o nouă obligație pentru furnizorii de ultimă instanţă, de a transmite clienţilor casnici din portofoliul propriu, odată cu fiecare factură emisă până la data 30 iunie 2021, câte o  informare referitoare la eliminarea tarifelor reglementate, un formular de selecţie a ofertei, care are rolul de a simplifica procesul de încheiere a contractelor. Formularul de selecție oferte e o bună cale de alegere a unei oferte de furnizare de pe piața concurențială, pentru acea categorie de clienți care nu au acces la internet, astfel încât să poată identifica pe cale electronică o ofertă. Formularul obligatoriu trebuie să conţină ofertă concurenţială cu valoarea cea mai mică, o ofertă concurenţială alternativă şi oferta de serviciu universal (oferte aplicabile în semestrul I 2021), precum şi valoarea reducerii comerciale acordate şi perioada de aplicare.

Totodată, Ordinul președintelui ANRE nr. 5/2021 prevede faptul că, furnizorii au obligația față de clienții din portofoliile proprii ca în fiecare lună din perioada 1 mai-30 iunie 2021 și odată cu fiecare factură emisă în semestrul II 2021, să le transmită acestora informări însoțite de câte o ofertă concurenţială şi oferta de serviciu universal, aplicabile începând cu data de 1 iulie 2021.

Alte obligații de informare instituite furnizorilor prin reglementări ANRE pe care aș vrea să le amintesc sunt:

  • Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clinenții finali, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 235/2019 care prevede printre altele faptul că, furnizorii de energie electrică au obligaţia să emită facturi care să cuprindă informaţii corecte, transparente, clare, complete, lizibile şi uşor de înţeles, care să ofere clienţilor finali posibilitatea să îşi ajusteze propriul consum şi să compare condiţiile comerciale de furnizare a energiei electrice.
  • Ordinul președintelui ANRE nr. 189/2018 privind obligaţia de informare a clienţilor finali prin intermediul aplicaţiei informatice “Comparator al ofertelor-tip de furnizare a energiei electrice” care constituie practic cadrul legal ce a făcut posibilă încărcarea Comparatorului pe pagina de internet ANRE. Referitor la Comparatoare – și aici mă refer și la cel pe gaze naturale – trebuie să precizez că, ANRE a adus în mod constant îmbunătățiri acestor aplicații, un bun exemplu fiind simplificarea procesului de obținere a documentelor necesare încheierii unui contract de furnizare, acest set de documente putând fi descărcat direct din lista de rezultate obținută în urma realizării analizei comparative cu ajutorul Comparatorului.

Cu privire la informațiile puse la dispoziție de către ANRE, prin intermediul canalelelor proprii de comunicare, pentru informarea clienților casnici în legătură cu opţiunile pe care le au în procesul trecerii lor de pe piaţa reglementată, pe piaţa concurenţială şi pentru realizarea unei comunicări rapide şi eficiente, concomitent cu publicarea pe pagina proprie de internet, ANRE a remis în spațiul public materiale informative, comunicate de presă și alte informări pe acest subiect.

Spre exemplu, ANRE are în desfășurare, la nivel național, un parteneriat cu Asociația Națională de Protecția Consumatorilor – INFOCONS, în vederea diseminării materialului ”Liberalizarea pieței de energie electrică – Recomandări pentru clientul casnic” sub formă de pliante printate și afișate la punctele de contact ale instituțiilor de interes major de pe întreg teritoriul țării. Acest material este afişat și poate fi consultat și pe pagina de internet a ANRE www.anre.ro.

Aici aș vrea să menționez o altă colaborare ANRE-INFOCONS derulată în anul 2019, când la nivel national au fost desfășurate, două campanii de educare şi informare a clienților finali. Este vorba despre Campania de educare și informare privind drepturile clienților finali de energie electrică și gaze naturale, iar principalele subiecte abordate au fost: dreptul de acces la rețelele de energie electrică și gaze naturale; dreptul de a solicita furnizorului modificarea și completarea contractului de furnizare și a anexelor acestuia, atunci când apar elemente noi ori când consideră necesară detalierea sau completarea unor clauze contractuale; dreptul de a solicita furnizorului să ia măsuri pentru remedierea defecțiunilor și a deranjamentelor survenite în rețelele de energie electrică și gaze naturale; dreptul de a beneficia de serviciul universal; dreptul de a primi informații despre utilizarea mai eficientă a energiei; dreptul de a adresa o plângere furnizorului referitor la activitățile prestate de acesta; dreptul de a se adresa ANRE dacă nu sunt mulțumiți de răspunsul furnizorului. Cea de a doua Campanie de educare și informare privind schimbarea furnizorului de energie electrică și gaze naturale, derulată în 2019 a vizat: dreptul de a-și alege furnizorul de energie electrică și gaze naturale fără plata vreunei taxe pentru schimbarea acestuia; pașii de urmat în procesul de schimbare a furnizorului de energie electrică și gaze naturale; dreptul de a fi informat în legătură cu condițiile generale de contractare, prețurile și tarifele aplicabile, întreruperile programate în furnizarea energiei electrice și gazelor naturale etc.

Campaniile de informare sus menționate s-au derulat atât prin intermediul presei scrise, a radioului și televiziunii (spoturi TV și radio), cât și în mediul online (internet, rețele de socializare), diseminarea materialelor printate fiind realizată prin intermediul punctelor de contact, ale instituțiilor de interes major de pe întreg teritoriul țării.

Suplimentar activităților de informare a clienților finali, enumerate mai sus, cu repectarea prevederilor legale, ANRE a diseminat informații practice pentru clienții finali cu privire la efectele liberalizării pieței de energie electrică, alegerea unei oferte de furnizare optime sau găsirea de soluții în privința semnării noilor contracte și prin intermediul liniei de telefonie de tip call-center 0374 554 265, destinată informării consumatorilor cu privire la liberalizarea piețelor.

În luna februarie 2021 au fost publicate pe site ANRE o varietate de materiale informative cu scopul de a facilita procesul de alegere a unei oferte de furnizare, adaptată nevoilor fiecărui client final. Spre exemplu, în vederea utilizării de o manieră eficientă a celor două aplicații dezvoltate de ANRE: Comparator oferte-tip de furnizare a energiei electrice, respectiv Comparator oferte-tip de furnizare a gazelor naturale, ANRE a publicat atât ghiduri explicative, cât și tutoriale demonstrative. Ghidurile și tutorialele amintite sunt de asemenea disponibile tuturor celor interesați pe website-ul ANRE și explică, de o manieră clară și concisă, pașii ce necesită a fi întreprinși în vederea realizării analizelor comparative cu ajutorul celor două Comparatoare.

Totodată, Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE) a înaintat încă de anul trecut Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA) o solicitare privind aprobarea unui mesaj de interes public, pe tema liberalizării pieţelor de energie, mesaj care să fie difuzat gratuit prin mijloacele audiovizuale. Această solicitare a fost formulată în contextul în care, intenția ANRE a fost de a mijloci accesul unui număr cât mai crescut de clienți finali, la informările legate de liberalizarea piețelor. Mesajul de interes public pe tema liberalizării pieţelor de energie formulat de ANRE a fost aprobat de CNA la finele lunii februarie 2021, astfel că difuzarea sa pe posturile de televizune a fost posibilă abia la începutul acestui an.

De asemenea, în vederea facilitării procesului de schimbare a furnizorului de energie de către consumatorul final şi pentru optimizarea procesului operaţional, ANRE are în derulare proiectul „Dezvoltarea capacității instituționale a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru simplificarea procesului de schimbare a furnizorului de energie electrică și de gaze naturale”, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 prin care se vor putea îndeplini noile cerințe europene care prevăd ca până în anul 2026 procesul tehnic de schimbare a furnizorului să se finalizeze în 24 h.

Pentru perioada imediat următoare, ANRE are în vedere publicarea pe site-ul propriu și a altor materiale informative utile clienților finali: clipuri video informative, infografice, ghiduri explicative, tutoriale demonstrative și pliante pe tema liberalizării piețelor. Aceste materiale informative au scopul de a evidenția, atât drepturile clienților finali de energie electrică și gaze naturale, cât și obligațiile pe care furnizorii le au față de clienți.

Pentru un acces facil a clienților finali la toate aceste materiale informative, ANRE a creat o nouă rubrică pe pagina proprie de internet (www.anre.ro), intitulată “INFO LIBERALIZARE”, ce conține informații utile clienților finali, într-un format ușor de accesat și de asimilat de către aceștia. Această rubrică va fi actualizată permanent cu diverse materiale informative utile și de interes, astfel încât informarea clienților finali să se realizeze într-un ritm susținut.

Reporter: Când ne putem aştepta la reglarea pieţei de energie? Cum credeţi că vor evolua preţurile la energia electrică după acest proces?

Zoltan Nagy-Bege:  Cei care se așteaptă ca liberalizarea să aibă efecte imediate și vizibile în piețele de energie nu sunt realiști sau nu înțeleg pe deplin acest fenomen. Prin faptul că nici o instituție a statului nu mai intervine în formarea prețurilor prin legislația primară sau secundară – nici pe piețele de energie en-gros și nici pe cele cu amănuntul – sunt respectate prevederile legislației europene, ceea ce pe termen mediu și lung, va produce efecte benefice și pentru consumatori.

Piața de energie electrică este deja reglată, în cadrul său reflectându-se corect prin prețuri, cererea și oferta de energie electrică. Având în vedere mecanismele de piață pe care le avem și modul în care se încheie contractele în acest sector, singurul lucru necesar pentru funcționarea normală a piețelor este de a nu asista la intervenții în formarea prețurilor prin măsuri administrative. Respectarea prevederilor Regulamentului UE 943/2019 presupune eliminarea intervenției prin măsuri administrative în formarea prețurilor și de asemenea, renunțarea la prețurile reglementate pentru consumatorii casnici.

Este de așteptat ca și în anul 2021 prețurile să evolueze conform cererii și ofertei de energie electrică. Dacă prețurile vor crește sau vor scădea este greu de estimat, acest fapt fiind condiționat de o serie de aspecte, cum ar fi impactul măsurilor de combatere a pandemiei Covid-19 asupra economiei și a consumului de energie, acest factor fiind esențial (influențând în mod direct cererea) sau identificarea soluțiilor pentru a acoperi deficitul de producție de energie, deja generalizat în ultimii doi ani. Un alt factor esențial se referă la cum anume vom suplimenta oferta, prin import sau prin faptul că vom reuși să punem în funcțiune noi capacități de producție?

Reporter: Care sunt beneficiile aduse prin liberalizarea pieţei de energie?

Zoltan Nagy-Bege:  Pe termen mediu și lung, beneficiile aduse pieței ca o consecință a liberalizării pieței vor consta în creșterea concurenței între furnizori, intrarea de noi furnizori pe piață, diversificarea ofertelor de furnizare pentru clienții finali la prețuri competitive, stimularea investițiilor în producția de energie electrică și creșterea producției de energie.Toate acestea vor contribui de o manieră substanțială la asigurarea stabilității pieței.

Liberalizarea pieței poate fi privită și ca un imbold pentru companiile de furnizare pentru a acţiona la potenţial maxim, rezultatul fiind furnizarea de servicii de calitate şi la preţuri accesibile. Liberalizarea mai poate fi interpretată și ca un avantaj pentru întreaga piaţă de energie, aceasta urmând a se maturiza în mod competitiv, cu beneficii atât pentru furnizori, dar mai ales pentru clienți, aceștia având posibilitatea de a participa activ la acest proces.

Ce trebuie să știe clienţii finali este faptul că, pe piața concurențială prețurile se formează liber, pe baza cererii și ofertei ca rezultat al mecanismelor concurențiale, aceștia având posibilitatea de a-și alege furnizorul și de a-și negocia direct clauzele și prețul pentru furnizarea energiei electrice, sau să aleagă dintre ofertele-tip ale furnizorilor.

În acest scop, ANRE a pus la dispoziția clienților, pe pagina proprie de internet, aplicația Comparator oferte-tip de furnizare a energiei electrice. Este vorba despre un instrument foarte util pentru fiecare dintre noi în procesul de selectare a unei oferte de furnizare. Pentru a încheia în cunoştinţă de cauză un contract de furnizare a energiei electrice, ANRE recomandă clienţilor finali să realizeze propriile evaluări şi comparaţii între oferte, cu ajutorul Comparatorului, în vederea alegerii celei mai avantajoase dintre cele disponibile pe piaţă.

Reporter: Câţi clienţi casnici s-au mutat până acum pe piaţa liberă a energiei electrice?

Zoltan Nagy-Bege:  Informațiile pe care urmează să le prezint au la bază datele avute la dispoziție pe data de 10 martie a.c.: pe piața de energie electrică avem peste 8,9 milioane de clienți casnici, dintre care, după data de 30 septembrie 2020, peste 630.000 au trecut în piața concurențială. Din acest număr de 630.000 de consumatori, peste 490.000 au semnat un contract concurențial în cursul anului 2021, astfel înregistrându-se o pondere de 40% a clienților casnici în piața concurențială, adică peste 3,5 milioane din cei 8,9 milioane. Interesant este faptul că, din cei 630.000 de clienți care au trecut în piața concurențială după luna septembrie 2020, aproximativ 545.000 au semnat contract concurențial cu același furnizor cu care aveau contract reglementat (nu au schimbat furnizorul).

Reporter: Sunteţi mulţumit de cum a decurs procesul de liberalizare a pieţei? Care au fost punctele slabe/tari ale acestui proces?

Zoltan Nagy-Bege:  Aș fi preferat să pot veni cu un răspuns afirmativ la această întrebare. Din păcate, nu sunt deloc mulțumit, ținând cont de faptul că, în spațiul public s-a creat impresia, în mod fals, că liberalizarea pieței de energie electrică trebuie să atragă după sine prețuri mai mici, fapt imposibil momentan, având în vedere modul cum au fost stabilite prețurile reglementate valabile în anul 2020, și anume prin obligarea Hidroelectrica și Nuclearelectrica de a vinde energia electrică necesară consumului casnic, la un preț mediu de aproximativ 180 lei/MWh, preț care a fost mult sub prețul real al pieței. Am o așteptare, pe care de altfel o consider îndreptățită din partea specialiștilor care înțeleg profund domeniul energetic, de a nu alimenta în spațiul public genul de informații false sau așteptări care sunt departe de realitate. Din punctul meu de vedere este imperios necesară conturarea unei poziții comune care să aibă în centrul său interesul de a avea consumatori bine informați, care să decidă în cunoștință de cauză, și care să nu fie dezinformați și aduși în postura de a simți revoltă cauzată de faptul că așteptările lor nu sunt confirmate de realitățile pieței.

Cititi luni, în episodul al doilea al interviului, despre evoluţia  sectorului energiei – producţie, preţuri, reglementări.

BVB | Știri BVB

CONPET SA (COTE) (12/08/2022)

Raport semestrial S1 2022

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (12/08/2022)

Informare Depozitarul Central - operare majorare capital social - nr. actiuni

CONPET SA (COTE) (12/08/2022)

Convocare AGOA & AGEA 20(21).09.2022

BIOFARM S.A. (BIO) (12/08/2022)

Raport semestrial S1 2022