Update articol:

Ministerul Economiei vrea să aprobe prin Guvern un Plan de restructurare operațională a ROMAERO pentru 2022-2031 (proiect de HG)

Ministerul Economiei vrea să aprobe prin Hotărâre de Guvern un Plan de restructurare operațională a ROMAERO pentru 2022-2031. Potrivit surselor noastre, proiectul de HG va intra mâine în şedinţa de guvern.       

Potrivit surselor noastre, iniţiativa se încadrează în ajutorul de stat şi trebuie notificare şi aprobare din partea Comisiei Europene.

Conform Ministerului Economiei, în momentul de față, ROMAERO se află într-un declin constant al activităților economice, ca urmare a dificultăților de realizare a activităților de producție și mentenanță în parametrii contractați, situație generată, în principal, de factori precum:

 • pandemia COVID-19 și războiul din Ucraina – evenimente care au influențat negativ activitatea societății; 
 • dificultăți majore în asigurarea finanțării pe termen scurt și mediu a afacerilor, aspecte care au avut ca impact:

– scăderea rapidă a cifrei de afaceri – de la un cuantum de 84.483.620 lei în 2018, la 51.980.172 lei în anul 2021;

– creșterea volumului pierderilor- de la suma de 35.308.938 lei în 2018, la 62.972.896 lei în anul 2021;

– degradarea continuă a tuturor indicatorilor de performanță.

Autorităţile susţin că situația economico-financiară a Societății Romaero S.A. impune adoptarea urgentă de măsuri menite să asigure rentabilizarea societății, adaptarea continuă a producției la cerințele pieții, diversificarea lucrărilor, eliminarea pierderilor și eficientizarea activităților.

În acest context, prezentul proiect de hotărâre are în vedere și propune măsuri pentru revitalizarea societății, eficientizarea economico – financiară, Planul de restructurare operațională, vizând îndeplinirea următoarelor obiective:

 • eliminarea proceselor care generează pierderi constante;
 • reorganizarea și optimizarea activităților suport;
 • reproiectarea activităților de bază pe centre de profit și implementarea de sisteme care să genereze plus valoare prin implementarea și generalizarea trasabilității la nivelul întregii societăți;
 • stoparea exodului de personal și atragerea de specialiști simultan cu formarea personalului nou angajat;
 • refacerea avantajului competitiv și îmbunătățirea parametrilor economico-financiari.

La începutul acestui an, Generalul Ştefan Dănilă a predat mandatul de director general la Romaero, la doar câteva zile de la numire. Domnia sa ne-a declarat atunci: “Da (n.r. am predat mandatul). Cu mare regret. Nu am soluțiile financiare necesare. A fost ultima soluție găsită de mine pentru a spune ca nu mai putem spune povesti și tăia panglici”.

Generalul Ștefan Dănilă a propus atunci privatizarea Romaero, ca o soluție pentru ieșirea companiei din impas, dar se pare că Ministerul Economiei, acționarul majoritar, nu a fost de acord cu acest lucru, ceea ce l-a făcut pe Ștefan Dănilă să renunțe la mandatul de director general.  După demisia lui Dănilă, ministrul Florin Spătaru a spus că Romaero este mult prea importantă pentru industria aeronautică românească, pentru a ajunge într-o situație extrem de dificilă. El a mai menționat în luna ianuarie că Romaero are potențiali parteneri, are contracte, există entității europene care și-au construit planul de afaceri pe baza facilităților Romaero.

 

Acum, oficialii Ministerului Economiei susţin: “ROMAERO a întreprins unele activități pentru asigurarea necesarului de finanțare a capitalului de lucru și pentru a beneficia de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, neînsoțite însă, la acel moment, de măsuri viabile de restructurare și reorganizare a activității pe principiile eficienței economice, contractând produse bancare pentru care a garantat cu o serie de bunuri imobile a căror valoare contabilă totală este de 443.529.879,76 lei, ipotecate în favoarea următoarelor bănci: BCR, CEC BANK și Banca Transilvania (activele ipotecate către bănci reprezintă 53,55% din totalul activelor corporale imobilizate).

Complementar, activitatea societății a fost și rămâne afectată de existența unor datorii curente, în cuantum de aproximativ 50.000.000 lei către furnizori și angajați și de datoriile la bugetul general consolidat al statului acumulate de-a lungul timpului.

Gradul de îndatorare a societății, calculat ca raport între datoriile totale și capitalurile proprii, se situează între 1,16 (2018) și 3,13 (2021 preliminat).

De-a lungul ultimilor ani, societatea ROMAERO S.A. a elaborat mai multe planuri de redresare, reorganizare și restructurare, după cum urmează:

 • Planul de redresare, reorganizare și restructurare a societății aferent perioadei 2015- 2017 – nu a fost aprobat de Adunarea generală a acționarilor;
 • Planul de redresare, reorganizare și restructurare a societății aferent perioadei 2016-2020 – nu a fost aprobat de Adunarea generală a acționarilor;
 • Planul de redresare, reorganizare și restructurare a societății ROMAERO S.A. pentru perioada iulie 2016 – iunie 2017 – avizat conform Deciziei C.A. nr. 7/07.06.2016 – pct. 1, aprobat prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 4/05.07.2016 și implementat parțial până la apariția Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
 • Planul de restructurare operațională a societății aferent perioadei 2021-2026 – pentru care societatea nu a solicitat aprobare/validare de către Adunarea generală a acționarilor. Cu toate acestea Ministerul Economiei, prin Adresa nr. 464/FMS/01.02.2022, a solicitat operatorului economic: „Având în vedere: […] – Planul de Restructurare operațională a societății ROMAERO S.A., aferent perioadei 2021 – 2026, înregistrat la societate cu nr. SG 62479/01.11.2021 și la Direcția Generală Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 363990/09.11.2021, solicităm revizuirea documentului în sensul că, implementarea Planului de restructurare se va realiza prin restructurarea companiei pe toate planurile, conform strategiei de dezvoltare și investiții a operatorului economic și nu prin vânzarea de active” (s.n.)
 • Planul de restructurare operațională pentru perioada 2022-2031 validat prin Hotărârea nr. 6/31.05.2022 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății ROMAERO S.A.

Implementarea Planului de restructurare operațională pentru perioada 2022-2031, primul document programatic pe termen mediu și lung din ultimii 20 de ani, aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, vizează stabilizarea societății, prin restructurarea datoriilor către stat și creditori însoțită de un program ambițios de investiții necesare retehnologizării fluxurilor de producție și mentenanță, în scopul creșterii productivității muncii și extinderii portofoliului de clienți, a căror îndeplinire vor asigura repoziționarea societății ROMAERO S.A. în industria aerospațială națională și globală și menținerea capabilităților naționale necesare, în situații de criză sau conflict, pentru structurile de ordine publică, apărare și siguranță națională.

Astfel, pe termen scurt, perioada 2022-2023, se estimează că măsurile integrate pentru stabilizarea societății, respective reorganizarea acesteia astfel încât să permită înființarea centrelor de cost, asociată cu reducerea de personal indirect productiv, actualizarea/modificarea procedurilor antecalcul, post calcul și de ofertare, întocmirea și respectarea planurilor anuale de achiziții, precum și dinamizarea activităților de marketing și comerciale, corelate cu efectuarea unor investiții în valoare de 7.973.000 euro, fără TVA și valorificarea activelor excedentare, vor conduce la îmbunătățirea considerabilă a rezultatelor nete, de la – 64.702.847 lei în anul 2021 (preliminat) la – 41.513.707 lei în anul 2022 și 142.543 lei în anul 2023 (estimat).

Pe termen mediu, perioada 2024-2026, se vor continua măsurile de eficientizare a activității, prin adaptarea cantitativă și calitativă a resursei umane la evoluțiile generate de procesele de retehnologizare a fluxurilor de producție și mentenanță, respectiv asigurarea unei prezențe semnificative în Tier 2, fezabil în zona de producție ansamble și subansamble și consolidarea poziției de bază permanentă de reparație aeronave militare de transport și civile, concomitent cu accelerarea procesului investițional, prezumat la valoarea de 17.537.000 euro, care vor avea ca rezultat îmbunătățirea rezultatelor nete, la 17.597.573 lei în anul 2024, 97.510 lei în anul 2025 (rezultat inferior față de anul precedent datorită investițiilor preconizate pentru anul 2025) și 7.238.006 lei în anul 2026.

Pe termen lung, respectiv până în anul 2031, măsurile propuse vizează automatizarea unor procese repetitive și valorificarea activelor imobiliare disponibilizate ca urmare a retehnologizării activităților, continuarea programului de investiții în vederea atingerii obiectivelor ,,lean manufacturing”, având ca efect creșterea profitabilității si păstrarea competitivității, elemente definitorii pentru satisfacerea nevoilor esențiale de securitate ale statului și atragerea/menținerea partenerilor comerciali, precum și consolidarea poziției pe piață si poziționarea la un nivel ridicat pentru următorii 30-40 de ani.

 • Planul de restructurare a obligațiilor bugetare, elaborat în conformitate cu dispozițiile O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/03.08.2020 și prin Decizia A.N.A.F. nr. 14035282/29.10.2020.

Întrucât, din cauza dificultăților financiare, societatea nu a respectat condițiile de valabilitate/menținere a înlesnirilor aprobate, creditorul bugetar a constatat pierderea facilităților acordate, după cum urmează:

– Decizia A.N.A.F. nr. 14067424/12.11.2021 de constatare a pierderii valabilității înlesnirilor la plata;

– Decizia A.N.A.F. nr. 14067426/12.11.2021 de constatare a pierderii valabilității amânării la plată a obligațiilor bugetare principale;

– Decizia A.N.A.F. nr. 14067427/12.11.2021 de constatare a pierderii valabilității amânării la plată a dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor.

Ulterior, potrivit dispozițiilor legale aplicabile, societatea a modificat planul inițial, iar prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 10/14.12.2021 a fost aprobat Planul Ajustat de Restructurare a Obligațiilor Bugetare”.

Potrivit Ministerului Economiei, ROMAERO este o societate pe acțiuni cu capital majoritar de stat, cea mai mare companie din industria aerospațială și de apărare românească, din perspectiva valorii activelor, portofoliului de clienți ș.a., și unul dintre cei mai importanți furnizori de produse și servicii pentru Forțele Aeriene Române.

ROMAERO S.A. desfășoară trei activități diferite, în aceeași locație, astfel:

 • producție – fabricarea de aerostructuri;
 • întreținere și reparații pentru aeronave de transport civile și militare și
 • cercetare-dezvoltare.

Societatea este desemnată/deține:

 • Centru Național de Service pentru aeronavele tip C130 Hercules – Hotărârea Guvernului (H.G.) nr. 375/2003;
 • Centru de Mentenanță pentru aeronavele tip C-27 J Spartan – Memorandum aprobat de Guvernul României;
 • Autorizația nr. 41/2018 eliberată de Ministerul Economiei și este înscrisă în Registrul unic al operatorilor economici și al capacităților de producție și/sau servicii pentru apărare potrivit art. 7 și art. 3 lit. b) și x) din Legea nr. 232/2016 și are capacități cuprinse în „Inventarul capacităților de producție și/sau servicii pentru apărare”, întocmit în conformitate cu prevederile art. 7 din H.G. nr. 611/2017;

La începutul lunii iulie, Financial Intelligence a scris că o parte din angajaţii Romaero vor avea, în lunile iulie şi august, săptămâna de lucru de 4 zile, prin aceasta făcându-se o economie de circa 18% la fondul de salarii, având în vedere situaţia dificilă în care se găseşte societatea.  

În luna mai, Florin Spătaru, ministrul Economiei, spunea că mentenanţa pentru elicopterele Black Hawk urmează să fie realizată la Romaero, împreună cu Lockheed Martin şi Aerostar.

“Este o capabilitate de mentenanţă pentru aceste elicoptere Black Hawk pe care Ministerul de Interne le-a achiziţionat. Intenţia noastră şi a celor de la Lockheed Martin este să dezvoltăm această capabilitate atât pentru utilizare în România, dar şi pentru proiectele regionale pe care le au. Această capabilitate va fi realizată la Romaero în colaborare cu o altă companie românească, Aerostar, şi încă de mâine vom începe să discutăm ce evaluare ce avem de făcut, care sunt investiţiile necesare, cum concretizăm acest parteneriat, printr-o asociere formală şi după aceea ne apucăm de treabă….Lockheed Martin va veni cu transfer de tehnologie, va instrui personalul. Investiţiile vor fi realizate atât de Romaero, cât şi de Aerostar şi le-am solicitat celor de la Lockheed Martin să participe de asemenea în asociere cu un procent”, a spus Spătaru în luna mai.

Ministrul Economiei şi cei doi vicepreşedinţi ai companiei Lockheed Martin, Ray Piselli şi Dennis Goege, au semnat în luna mai o scrisoare de intenţie prin care firma americană îşi exprima disponibilitatea de a încheia parteneriate cu statul român pentru investiţii în industria aeronautică din România.

Structura acționariatului Romaero este formată din Ministerul Economiei – 56,7 la sută, SIF Muntenia – 23,2 la sută, Fondul Proprietatea – 18,8 la sută.

 

EXCLUSIV: O parte din angajaţi Romaero vor avea, în lunile iulie şi august, săptămâna de lucru de 4 zile, din cauza situaţiei grea în care se găseşte compania

BVB | Știri BVB

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (07/02/2023)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (07/02/2023)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (07/02/2023)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)