Update articol:
ONJN: Instrucțiuni privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în domeniul jocurilor de noroc din România

ONJN: Furnizorii de servicii de jocuri de noroc trebuie să obțină informații personale despre clienţi, în scopul evaluării profilului de risc al jucătorului

* Furnizorii de servicii de jocuri de noroc  au obligația să transmită ONJN un raport privind tranzacțiile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro

 

Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc a deschis procedura de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului de Ordin al Preşedintelui ONJN pentru aprobarea Instrucţiunilor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului în domeniul jocurilor de noroc din România. Propunerile, sugestiile și opiniile privind proiectul de act administrativ cu caracter normativ menționat au valoare de recomandare și pot fi transmise până la data de 02.11.2020.

Furnizorii de servicii de jocuri de noroc care dețin licență de organizare şi autorizație de exploatare a jocurilor de noroc trebuie să obțină informații personale despre clienţi, în scopul evaluării profilului de risc al jucătorului, la efectuarea tranzacțiilor ocazionale, cum ar fi:   

a) numele și prenumele jucătorului;
b) data și locul nașterii;
c) codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate pentru cetățenii români sau rezidenți în România, tipul, seria și numărul actului de identitate pentru cetățenii străini;
d) adresa de domiciliu, și după caz, adresa de reședință;
e) cetățenia;
f) ocupație, numele angajatorului sau specificul activității proprii;
g) numărul de telefon, fax, adresa de poștă electronică;
h) scopul și natura tranzacției;
i) sursa fondurilor ce urmează a fi utilizat;
j) menționarea expresă a faptului dacă este persoană expusă public sau deținerea calității de membru al familiei unei persoane expuse public ori de persoană cunoscută ca asociat al unei persoane expusă public;
k) precizarea expresă dacă este beneficiarul real sau nu al eventualelor câștiguri.

În scopul evaluării profilului de risc al clientului persoană juridică, la efectuarea
unei relații de afaceri, furnizorii de jocuri de noroc, obțin următoarele informații:
a) denumirea persoanei juridice sau a entității fără personalitate juridică;
b) forma juridică;
c) codul de identificare fiscală și numărul de înregistrare de la Registrul Comerțului sau
orice informație echivalentă pentru societățile străine;
d) sediul social;
e) numărul de telefon, fax, adresa de poștă electronică;
f) scopul și natura relației de afaceri;
g) informațiile cu privire la beneficiarul real.

Furnizorii de servicii de jocuri de noroc care dețin licență de organizare şi
autorizație de exploatare a jocurilor de noroc, au obligația să obțină următoarele informații cu privire la beneficiarul real:
a) numele și prenumele;
b) data și locul nașterii;
c) codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate pentru cetățenii români sau rezidenți în România, tipul, seria și numărul actului de identitate pentru cetățenii străini;
d) țara în care are domiciliul stabil și reședința, după caz;
e) cetățenia;
f) activitatea pe care o desfășoară;
g) natura relației care a generat această calitate;
h) menționarea expresă a faptului dacă este persoană expusă public sau deținerea calității de membru al familiei unei persoane expuse public ori de persoană cunoscută ca asociat al unei persoane expusă public.

Potrivit Instrucţiunilor ONJN, furnizorii de servicii de jocuri de noroc care dețin licență de organizare şi autorizație de exploatare a jocurilor de noroc au obligația de a desemna una sau mai multe persoane care au responsabilități în aplicarea prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, persoana fiind desemnată în urma unor evaluări interne.

Furnizorii de servicii de jocuri de noroc care dețin licență de organizare şi
autorizație de exploatare a jocurilor de noroc, au obligația de a crea mecanisme de protejare a persoanei/persoanelor desemnate, inclusiv prin acordarea dreptului de a se adresa în nume propriu pentru a semnala autorităților statului încălcări de orice natură ale legii în cadrul entității raportoare, caz în care identitatea acestor persoane va fi protejată corespunzător. Aspectele semnalate mai sus nu constituie încălcări ale unei obligații de confidențialitate sau secret profesional și nu atrag răspunderea disciplinară în acest sens, conform Instrucţiunilor ONJN.

Furnizorii de servicii de jocuri de noroc care dețin licență de organizare şi
autorizație de exploatare a jocurilor de noroc, au obligația de a asigura o funcție de audit independent în scopul testării și aplicării politicilor, normelor interne, mecanismelor și procedurilor prevăzute mai sus, atunci când, în ultimul exercițiu financiar încheiat, depășesc cifra de afaceri netă de 10.000.000 lei și numărul mediu de salariați: 30.

De asemenea, furnizorii de servicii de jocuri de noroc care dețin licență de organizare şi autorizație de exploatare a jocurilor de noroc au în vedere în procesul de instruire al angajaților, participarea la programe speciale de formare permanentă, având ca scop recunoașterea de către angajați a operațiunilor care pot avea legătură cu spălarea banilor și cu finanțarea terorismului.

Furnizorii de servicii jocuri de noroc care dețin licență de organizare şi autorizație
de exploatare a jocurilor de noroc au obligația de a identifica și evalua riscurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului, la nivelul întregii activități, prin aplicarea dispoziției art. 25 din Legea nr. 129/2019, în vederea asigurării procedurilor de lucru corespunzătoare și a controlului efectiv, prin:
a) stabilirea unui sistem eficient de controale interne, a politicilor și a procedurilor pentru administrarea și diminuarea riscurilor de spălare banilor și finanțării terorismului, la care este sau ar putea fi expus furnizorul de jocuri de noroc, pentru a se asigura respectarea și prevenirea continuă a acestor riscuri;
b) asigurarea testării independente a conformității politicilor de spălare a banilor și
finanțare a terorismului, în scopul determinării frecvenței a modului de desfășurare a unor activități ce se potrivește cu riscurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului.

La nivelul organului de conducere al fiecărui furnizor de servicii de jocuri de
noroc care deține licență de organizare şi autorizație de exploatare a jocurilor de noroc se aprobă normele interne de cunoaștere a clientelei centralizate într-un singur document, astfel încât să fie cunoscute de către persoanele cu responsabilități în aplicarea măsurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului și să permită înțelegerea sarcinilor.

Furnizorii de servicii de jocuri de noroc care dețin licență de organizare şi
autorizație de exploatare a jocurilor de noroc, au obligația să transmită de îndată Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor un raport de tranzacții suspecte, conform prevederilor art. 6 și în condițiile art. 8 și 9 din Legea 129/2019, atunci când, după aplicarea tuturor măsurilor de cunoaștere a clientelei și de evaluare a riscurilor, au identificat suspiciuni de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.

Furnizorii de servicii de jocuri de noroc care dețin licență de organizare şi
autorizație de exploatare a jocurilor de noroc, au obligația să transmită Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor un raport privind tranzacțiile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul efectuării tranzacțiilor.

În cazul în care furnizorii de servicii de jocuri de noroc care dețin licență de organizare şi autorizație de exploatare a jocurilor de noroc efectuează tranzacții cu sume în numerar a căror valoare este fragmentată în tranșe mai mici, conform prevederilor Legii nr. 129/2019, acestea transmit Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor un raport, cu respectarea condițiilor prevăzute de art. 7 alin. (4) din Legea 129/2019, inclusiv a termenelor specificate în normele interne prevăzute la art. 24 alin. (1) din Legea 129/2019, în termen de 3 zile lucrătoare de
la efectuarea ultimei operațiuni, prin care se atinge sau se depășește limita minimă de raportare.

Furnizorii de servicii de jocuri de noroc care dețin licență de organizare şi
autorizație de exploatare a jocurilor de noroc au obligația de a păstra în format letric sau în format electronic, într-o formă admisă în procedurile interne, toate înregistrările obținute prin aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei, (copii ale documentelor de identificare, monitorizărilor şi verificărilor efectuate, inclusiv a informațiilor obținute prin mijloacele de identificare electronică necesare pentru respectarea cerințelor de cunoaștere privind clientela) pentru o perioadă de 5 ani de la data încetării relației de afaceri cu clientul ori de la data efectuării tranzacției ocazionale.

Potrivit Instrucţiunilor, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc desfășoară activități de control operativ și inopinat sau tematic, pe bază de ordin de serviciu și legitimație de control, și are dreptul să constate și să sancționeze abaterile de la dispozițiile legale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor/prevenirii și combaterii actelor de terorism.

Activitatea de control în domeniul jocurilor de noroc se desfășoară de către
personalul cu competențe în acest sens din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc prin Direcția Generală de Supraveghere și Control.

Acțiunile de control ale personalului cu atribuții în acest sens în domeniul jocurilor de noroc din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc se exercită asupra tuturor persoanelor fizice sau juridice, indiferent de forma de organizare, care au obligații prevăzute de dispozițiile legale în domeniul jocurilor de noroc.

Furnizorii de servicii de jocuri de noroc care dețin licență de organizare şi
autorizație de exploatare a jocurilor de noroc au obligația de a asigura accesul persoanelor cu atribuții în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului, al auditorului extern și al persoanelor din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, la toate documentele, evidențele și analizele realizate, prin punerea la dispoziție în cel mai scurt timp a acestora.

BVB | Știri BVB

ALRO S.A. (ALR) (27/02/2024)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)

SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA (BRK) (27/02/2024)

Teleconferinta rezultate financiare preliminare 2023

ROMCARBON SA (ROCE) (27/02/2024)

Disponibilitate Raport Rezultate Financiare Preliminare 2023

SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA (BRK) (27/02/2024)

Disponibilitate raport rezultate financiare preliminare 2023