Update articol:

Opinie Avocat Radu Marian, despre situația de la conducerea Radiocomunicații: “La nivelul lunii martie 2021, contractul de mandat provizoriu al Directorului general era deja încetat”

Ulterior, Marian Murguleț, președintele SN Radiocomunicații, ne-a declarat că membrii Consiliului de Administrație  au constatat că există o eroare de procedură la schimbarea lui Eugen Brad ca director general la SNR, iar Eugen Brad, directorul general al Radicomunicații, a transmis că nu au fost îndeplinite condiţiile procedurii declanşate pentru revocarea directorului general. “În aceste condiţii, revocarea mea din funcţia de director general a rămas fără obiect, urmând să îmi desfăşor activitatea în continuare, conform contractului de mandat în vigoare”, a spus Brad.  Hotnews a scris că membrii CA nu au mai semnat decizia , de teamă să nu li se impute suma de 390.000 de lei (circa 80.000 de euro) la care ar avea dreptul Brad dacă e înlocuit fără concurs conform OUG 109/2011.

Avocatul Radu Marian ne-a oferit un scurt interviu în care ne-a expus Opinia domniei sale cu privire la situația de la Radicomunicații. 

Reporter: Contractul de mandat al domnului Eugen Brad a intrat în vigoare la 03.03.2017 și este valabil până la numirea unui nou director general selectat pe OUG nr. 109/2011, potrivit surselor noastre, care spun că, în conformitate cu prevederile Deciziei CA nr. 3 din 02.03.2017, contractul intră în vigoare începând cu data de 03.03.2017 și este valabil până la numirea unui Director general, selectat conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderii publice. În opinia dvs. acest contract mai este în vigoare ?

Radu Marian: În răspunsul la întrebarea dvs., trebuie avute în vedere prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice – lege specială, pe cele ale dreptului comun în materia societăților comerciale, respectiv Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, și Codul civil.

Din informațiile publice avute la dispoziție pentru emiterea opiniei juridice (http://www.radiocom.ro, etc), rezultă faptul că Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. (citată în continuare „RADIOCOM”) este o societate comercială națională administrată în sistem unitar.

Conducerea și administrarea RADIOCOM se realizează, după cum urmează:

  1. Organul central de conducere este ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR reprezentată de către acționarul unic, respectiv statul român prin autoritatea publică tutelară și anume Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării.
  2. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE este format din cinci membrii, numiți de adunarea generală a acționarilor;
  3. CONDUCEREA OPERATIVĂ/EXECUTIVĂ este exercitată de Directorul general, numit de consiliul de administrație, secondat în conducerea societății, de mai mulți directori: director general adjunct, director executiv economic, director executiv tehnic, director executiv investiții, logistică, achiziții, care împreună exercită conducerea executivă a societății comerciale.

Cei patru directori care exercită în comun conducerea operativă a societății sunt subordonați Directorului general și au reglementate condițiile de muncă, în baza unor contracte individuale de muncă.

Potrivit actelor de organizare a societății, conducerea executivă a RADIOCOM a fost delegată către Directorul general.

În acest context, se impune să precizăm faptul că atât membrii Consiliului de Administrație, cât și Directorul general își exercită atribuțiile în baza unui/unor contracte de mandat.

Având în vedere faptul că RADIOCOM se încadrează în noțiunea de „întreprindere publică” astfel cum este definită de art. 2 pct. 2 lit. b) din OUG nr. 109/2011, rezultă faptul că prevederile acestei legi cu caracter special guvernează, atât numirea, cât și încheierea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de administrație și al Directorului general.

Potrivit acestei legislații specifice respectiv art.64alin. (3),(5) și (6), și art.64alin.(l) din OUG nr. 109/2011, durata mandatelor membrilor consiliului de administrație și a directorilor, numiți provizoriu, este de 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la maxim 6 luni, pentru motive temeinice.

Prin urmare, conform legislației speciale, durata unui contract de mandat al Directorului general, numit provizoriu, încheiat în baza prevederilor art.64alin.(l) din OUG nr. 109/2011, este mărginită în timp și nu poate depăși o perioada de 4 maxim 6 luni.

Eventual, acest mandat provizoriu poate fi reînnoit, după această dată, tot pe o perioadă de 4 maxim 6 luni, pe baza deciziei Consiliului de administrație prin care Directorul general primește un nou mandat provizoriu.

Mai mult, dacă în contractul de mandat provizoriu nu a fost stipulat un termen, atunci convenția se va încheia pentru perioada expres prevăzută de lege, respectiv de 4 maxim 6 luni, în caz contrar, convenția părților este lovită de nulitate absolută pentru încălcarea dispozițiile de drept public care constituie OUG nr. 109/2011.

Cine are întâietate pentru respectarea legii? Codul Civil, Legea societăților comerciale sau OUG nr. 109/2011? Cine trebuie să decidă acest lucru?

Radu Marian: Așa cum am arătat anterior, în cazul RADIOCOM, primează legea specială, respectiv OUG nr. 109/2011, care se completează, acolo unde nu dispune, conform art.25, cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Codului civil.

 Aplicarea acestor prevederi, conform legii, sunt în sarcina tuturor persoanelor fizice sau juridice, inclusiv celor implicați în numirea organelor de conducere ale societăților comerciale, în care statul român deține întreaga participație.

Potrivit art. 3 pct. 2 lit. g din OUG nr. 109/2011 autoritatea publică tutelară are obligația să monitorizeze și să evalueze, prin structurile de guvernanță corporativă, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari anexați contractelor de mandat încheiate în baza acestui act normativ.

Prin urmare, performanța managerială a conducerii RADIOCOM revine ministerului de resort, care exercită atribuțiile de autoritate publică tutelară. Altfel spus, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizarii are competență legală să evalueze performanța managerială a conducerii RADIOCOM.

Mai mult, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării are obligația legală de a raporta Ministerului Finanțelor Publice îndeplinirea atribuțiilor proprii, în aplicarea prezentei OUG nr. 109/2011.

Astfel, conform disp. OUG nr. 109/2011, valabilitatea contractului de mandat poate fi verificată inclusiv de către inspectorii din cadrul aparatului de inspecție economică – financiară din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, potrivit OMFP nr. 2460/2016.

Așa cum am arătat și anterior în cadrul expunerii noastre, contractul încheiat între Directorul general și RADIOCOM nu are regimul unui contract individual de muncă, fiind un contract de mandat.

Având în vedere întrebarea dvs., chiar dacă am ignora aplicarea cu prioritate a legii speciale, deși o astfel de interpretare este profund eronată, conform dispozițiilor legii generale/comune, mandatul provizoriu al Directorului general a încetat înainte de luna martie 2021:

-dispozițiile art. 2015 din Codul civil, referitor la durata mandatului: „dacă părțile nu au prevăzut un termen, contractul de mandat încetează în 3 ani de la data încheierii lui”;

– în materia societăților comerciale, potrivit art.15312 alin.l din Legea nr. 31/1990 (dispoziții comune pentru sistemul unitar și dualist): „durata mandatului administratorilor, respectiv al membrilor directoratului și ai consiliului de supraveghere, este stabilită prin actul constitutiv, ea neputând depăși 4 ani. Ei sunt reeligibili, când prin actul constitutiv nu se dispune altfel.”

Pe cale de consecință, durata mandatului provizoriu nu poate depăși 4 ani, chiar dacă am aplica doar legea comună (deși, este o interpretare greșită, așa cum am mai menționat anterior).

Pe cale de consecință, la nivelul lunii martie 2021, contractul de mandat provizoriu al Directorului general era deja încetat, acesta nu mai poate produce efecte juridice după 4 luni de la încheiere/numire, respectiv din data de 03.07.2017 sau 03.09.2017, după expirarea termenului 6 luni, deoarece a încetat ca urmare a ajungerii la termen/durata pentru care s-a încheiat.

Potrivit unor informații din piață, în contractul de mandat al domnului Eugen Brad se specifică o suma de 390.000 de lei (circa 80.000 de euro) la care ar avea dreptul, dacă este înlocuit fără concurs, conform OUG nr. 109/2011. Din punctul dvs de vedere, are dreptul dl. Eugen Brad la aceste compensații?

Radu Marian: Conform disp. art. 143alin.4 din Legea nr. 31/1990, directorii pot fi revocați oricând de către Consiliul de administrație. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul este îndreptățit la plata unor daune-interese.

Prin urmare, acordarea sau nu a daunelor-interese se analizează aplicat, la fiecare caz în parte, în funcție de întreaga legislație aplicabilă și, mai ales, în funcție de prevederile contractului de mandat, în vigoare la data revocării din funcție.

Sunteți de acord cu afirmația CA Radicomunicații  potrivit căreia procesul de revocare a Directorului general al SN Radicomunicatii a avut erori de procedură?

Radu Marian: Având în vedere faptul că nu avem cunoștință despre toate elementele de fapt și de drept care care au stat la baza deciziei Consiliul de administrație, atât cele de fond cât și cele de procedură, nu avem posibilitatea de a prezenta o opinie cu privire la procedura de revocare a Directorului general al RADIOCOM.

În măsură în care s-au respectat toate dispozițiile legale cu ocazia revocării, atunci această procedură este sau nu temeinică și legală.

De altfel, revocarea este atributul exclusiv al CA, caz în care legea nu condiționează revocarea din funcție de plata unor daune-interese conform legii și/sau contractului de mandat, urmând ca o astfel de plată să fie analizată punctual.

BVB | Știri BVB

ONE UNITED PROPERTIES (ONE) (23/05/2024)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. (INFINITY) (23/05/2024)

Autorizarea modificarilor intervenite in Actul Constitutiv

AAGES S.A. (AAG) (23/05/2024)

Finalizarea negocierilor pentru achizitia firmei Electroterm Srl

ONE UNITED PROPERTIES (ONE) (23/05/2024)

Actualizare cu privire la dezvoltarea One Peninsula

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA (TEL) (23/05/2024)

Acceptare mandate membri provizorii Directorat