Update articol:

Profitul brut al Transgaz în primul trimestru, mai mare cu 64% faţă de aceeaşi perioadă din 2021

Profitul brut al Transgaz, realizat la 31 martie 2022, este de 323,341 milioane de lei, mai mare cu 64%, respectiv cu 126.539 mii lei, comparativ cu realizările la 31 martie 2021, când a fost 196,802 milioane de lei, potrivit rezultatelor economico-financiare individuale SNTGN Transgaz SA, transmise BVB. 

Veniturile obținute din rezervarea de capacitate au fost mai mari cu 11.401 mii lei datorită:

– veniturilor din prima de licitație mai mari cu 16.243 mii lei, ca urmare a licitațiilor de rezervare de capacitate desfășurate conform CAM-NC pe punctele de interconectare. Veniturile din prima de licitație înregistrate la 31 martie 2021 au fost de 314 mii lei iar la 31 martie 2022 de 16.557 mii lei;

– capacității rezervate mai mică cu 5.370.928 MWh, cu influență negativă de 15.542 mii lei;

– tarifului de rezervare a capacității mai mare cu 0,121 lei/MWh, cu influență pozitivă de 12.944 mii lei;

– venituri din depășire de capacitate mai mici cu 2.243 mii lei. Valoarea veniturilor din depășiri de capacitate înregistrată la 31 martie 2021 este de 24.995 mii lei iar valoarea înregistrată la 31 martie 2022 este de 22.752 mii lei.

Veniturile obținute din componenta volumetrică au fost mai mici cu 21.517 mii lei datorită:

– cantității de gaze transportate mai mică față 31 martie 2021 cu 4.275.569 MWh/379.594 mii mc (▼9%), cu o influență negativă de 6.242 mii lei, detaliată pe categorii de consumatori astfel:

-tarifului de transport volumetric mai mic cu 0,35 lei/MWh, cu o influență negative de 15.274 mii lei;

Scăderea tarifelor volumetrice la 31 martie 2022 față de 31 martie 2021 se datorează în principal:

– prevederilor Ordinului președintelui ANRE nr.10/2017, de modificare a Ordinului președintelui ANRE nr. 32/2014 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total și a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale, care impune creșterea cu 5% annual a proporției în care venitul aprobat se recuperează prin aplicarea tarifului pentru rezervare de capacitate, până la nivelul de 85% și respectiv scăderea proporției în care venitul aprobat se recuperează prin aplicarea tarifului volumetric. În anul gazier 2020-2021 componenta variabilă a venitului total care stă la baza tarifelor volumetrice reprezenta 20% din venitul total în timp ce în anul gazier 2021-2022 a scăzut la 15% din venitul total;

– la fundamentarea tarifelor pentru anii gazieri 2020-2021 și 2021-2022 impozitul pe monopol nu a fost recunoscut de către ANRE în categoria costurilor preluate direct și implicit în venitul reglementat.

Veniturile din transportul internațional al gazelor naturale și asimilate au fost mai mari cu 913 mii lei.

Conform Acordului de încetare a Contractului istoric dintre SNTGN Transgaz SA și GPE, plata sumelor rămase de achitat se face eșalonat pe o perioadă de maxim trei ani iar veniturile încasate din transport sunt reglementate conform Ordin ANRE 41/2019 și respectiv Ordin ANRE 34/2014 în funcție de punctele în care se rezervă capacitate, diferența lunară fiind clasificată la venituri asimilate.

Alte venituri din exploatare au fost mai mari cu 10.498 mii lei, în principal pe seama înregistrării la venituri a fondurilor nerambursabile încasate pentru finanțarea proiectelor majore de investiții ca urmare a finalizării și punerii in funcțiune a acestora, mai mari cu 8.917 mii lei.

Veniturile din activitatea de echilibrare au înregistrat o creștere de 242.700 mii lei pe seama următorilor factori:

 • preț de tranzacționare mai mare cu 381,55 lei/MWh, cu o influență pozitivă de 252.605 mii lei;
 • cantitate mai mică cu 101.911 MWh cu influență negativă de 9.905 mii lei;

Veniturile din activitatea de construcții au fost mai mici cu 131.570 mii lei, înregistrate în conformitate cu IFRIC 12, conform căruia veniturile și costurile aferente serviciilor de construire sau îmbunătățire a rețelei de transport, în schimbul cărora se înregistrează activul necorporal, trebuie recunoscute în conformitate cu IAS 11, Contracte de construcții.

Veniturile financiare cu o influență pozitivă au fost de 130.014 mii lei în principal pe seama înregistrării actualizării valorii activelor reglementate cu rata inflației pentru trimestrul I 2022 (76.040 mii lei la 31 martie 2022 față de 14.266 mii lei la 31 martie 2021) şi a veniturilor din participaţii înregistrate urmare reducerii capitalului social al Eurotransgaz cu 13,15 milioane Euro, sumă încasată de Transgaz în trimestrul I 2022.

Cheltuielile de exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12 scad cu 23% față de 31 martie 2021, nivelul acestora fiind cu 62.186 mii lei mai mic.

Societatea a înregistrat economii de 105.002 mii lei, la următoarele elemente de cheltuieli:

 • alte cheltuieli de exploatare: 100.824 mii lei, în principal pe seama diminuării ajustărilor cu deprecierea activelor curente, urmare încasării creanțelor restante de la Electrocentrale București în valoare de 116.337.652 lei.
 • cheltuieli cu materiale auxiliare: 4.178 mii lei.

S-au înregistrat depășiri de 43.327 mii lei, la următoarele elemente de cheltuieli:

 • consum de gaze naturale pe sistemul de transport 12.624 mii lei, din cauza a doi factori:

– prețul mediu de achiziție realizat mai mare față de cel realizat la 31 martie 2021 cu 25,21 lei/MWh cu o influență negativă de 7.747 mii lei;

– cantitatea de gaze naturale destinată consumului de gaze în SNT mai mare față de 31 martie 2021 cu 45.377 MWh, cu o influență negativă de 4.877 mii lei;

 • cheltuieli cu provizionul pentru riscuri și cheltuieli: 2.452 mii lei;
 • cheltuieli cu personalul: 2.450 mii lei;
 • cheltuieli cu amortizarea: 25.624 mii lei pe seama finalizării și punerii in funcțiune a proiectelor majore de investiții;
 • cheltuieli cu întreținere și transport: 178 mii lei.

Cheltuielile financiare au înregistrat o creștere de 66.957 mii lei în principal pe seama  cheltuieli privind imobilizările financiare cedate. Prin HCA nr. 39/2021 Transgaz a aprobat reducerea capitalului social Eurotransgaz cu 13,15 milioane Euro, sumă încasată de Transgaz în trimestrul I 2022.

 •  Profitul brut este cu 243.785 mii lei superior celui prevăzut în BVC

Profitul brut al Transgaz este cu 243.785 mii lei superior celui prevăzut în BVC.

Veniturile din activitatea de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12 cresc cu 49.583 mii lei față de cele prevăzute în BVC.

Veniturile au fost influențate de următorii factori:

Serviciile de transport gaze au înregistrat o creștere de 57.693 mii lei, datorită:

– capacității rezervate mai mari cu 8.894.970 MWh cu o influență pozitivă de 59.042 mii lei;

– cantității de gaze transportate mai mică față de cea planificată cu 1.215.128 MWh (▼3%) cu o influență negativă de 1.349 mii lei;

Veniturile din serviciile de transport internațional gaze naturale și asimilate au înregistrat o scădere de 8.087 mii lei;

Alte venituri din exploatare au scăzut cu 23 mii lei față de nivelul prevăzut în BVC. În situațiile financiare Transgaz nu prezintă valoarea veniturilor din producția de imobilizări corporale și nici valoarea cheltuielilor corespunzătoare acestora conform Ordinului 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

Veniturile din activitatea de echilibrare au înregistrat o creștere de 127.170 mii lei pe seama următorilor factori:

 • preț de tranzacționare mai mare cu 233,86 lei/MWh, cu o influență favorabilă de 154.830 mii lei;
  § cantitate mai mică cu 112.955 MWh cu influență nefavorabilă de 27.660 mii lei;

Veniturile financiare au înregistrat o creștere de 117.200 mii lei față de nivelul prevăzut în BVC în principal pe seama înregistrării actualizării valorii activelor reglementate cu rata inflației şi a veniturilor din participaţii înregistrate urmare reducerii capitalului social al Eurotransgaz cu 13,15 milioane Euro, sumă încasată de Transgaz în trimestrul I 2022.

Cheltuielile de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12 înregistrează o scădere de 40% față de programul aprobat, nivelul acestora fiind cu 142.296 mii lei mai mic decât prevederile din BVC.

S-au înregistrat economii de 153.935 mii lei, în principal, la următoarele elemente de cheltuieli:

 • cheltuieli cu personalul: 18.614 mii lei;
 • cheltuieli cu materiale auxiliare și alte cheltuieli materiale: 9.221 mii lei;
 • cheltuieli cu întreținere și transport: 9.617 mii lei;
 • consum de gaze naturale pe sistemul de transport 1.590 mii lei;
 • cheltuieli cu impozite și taxe: 9.115 mii lei;
 • alte cheltuieli de exploatare: 105.779 mii lei.

S-au înregistrat depășiri de 11.638 mii lei, în principal la următoarele elemente de cheltuieli:

 • cheltuieli cu redevența pentru concesionarea SNT: 198 mii lei;
 • cheltuieli cu amortizarea: 6.772 mii lei;
 • cheltuieli cu provizionul pentru riscuri și cheltuieli: 4.668 mii lei.

Cheltuielile financiare sunt mai mari decât nivelul prevăzut în BVC cu 65.294 mii lei în principal pe seama cheltuieli privind imobilizările financiare cedate. Prin HCA nr. 39/2021 Transgaz a aprobat reducerea capitalului social Eurotransgaz cu 13,15 milioane Euro, sumă încasată de Transgaz în trimestrul I 2022.

Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an

În structura datoriilor ce trebuie plătite într-o perioadă de un an s-au înregistrat următoarele modificări față de 31 decembrie 2021:

 • scăderea soldului datoriilor comerciale și a altor datorii cu 137.314 mii lei;
 • creșterea provizionului pentru riscuri și cheltuieli 2.058 mii lei în principal pe seama înregistrării provizionului pentru participarea salariaților la profit
 • înregistrare impozit pe profit de plata in suma de 39.728 mii lei;
 • creșterea veniturilor înregistrate în avans pe termen scurt cu 9.082 mii lei;
 • scăderea împrumuturilor pe termen scurt cu 11.981 mii lei.

Cheltuielile pentru investiții realizate la 31 martie 2022 au fost de 32.868 mii lei. În perioada analizată au fost puse în funcțiune investiții în valoare de 7.608 mii lei.În trimestrul I 2022 s-au rambursat rate la creditele angajate de societate pentru finanțarea lucrărilor de investiții în valoare de 30.879 mii lei.

La 31 martie 2022 volumul creanțelor restante a fost de 462.058 mii lei, cu 117.683 mii lei mai mic față de 31 decembrie 2021, datorită încasării creanțelor de la Electrocentrale București, în valoare de 116.337 mii lei La data de 31 martie 2022 societatea nu înregistrează plăți restante.

Datorii pe termen lung

Evoluția datoriilor pe termen lung are la bază următoarele:

 • scăderea împrumuturilor pe termen lung în sumă de 258.563 mii lei;
 • scăderea veniturilor înregistrate în avans și a subvențiilor cu 35.446 mii lei;
 • înregistrare impozit amânat în sumă de 14.202 mii lei;
 • scăderea datoriilor comerciale și a altor datorii în sumă de 520 mii lei.

 

BVB | Știri BVB

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (27/01/2023)

Solicitare completare ordine de zi AGA 15(16).02.2023

ROMCARBON SA (ROCE) (27/01/2023)

Raport auditor - art. 108 Legea 24/2017 (R) pentru S2, 2022