Update articol:
EXCLUSIVITATE

Sorin Cioacă, președintele SIF Oltenia, a fost numit de ASF președintele Fondului de Compensare a Investitorilor; Din conducerea FCI, mai face parte Stere Farmache, fost președinte al BVB; Resursele financiare disponibile la FCI – 23 milioane de lei

Sorin Iulian Cioacă, președintele SIF Oltenia, a fost desemnat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) în calitate de președinte al Consiliului de administrație al Fondului de Compensare a Investitorilor (FCI), iar Stere – Constantin Farmache (fost președinte, director general al Bursei de Valori București) a fost desemnat în calitate de membru al Consiliului de administrație dintre reprezentanții propuși de către participanții la Fond din rândul acestora, potrivit unui răspuns transmis de ASF la solicitarea Financial Intelligence.

Un al treilea membru în Consiliul de Administrație FCI, din partea Ministerului Finanțelor, urmează a fi desemnat.

Membrii Consiliului de administrație al Fondului sunt numiți pentru un mandat de 5 ani prin act administrativ individual emis de către A.S.F.

Începând din 20 iunie 2021, Fondul de Compensare a Investitorilor s-a constituit ca persoană juridică de drept public și reprezintă continuatorul și succesorul legal în drepturi și obligații al S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A., ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 88/2021 privind Fondul de compensare a investitorilor.

Resursele financiare disponibile pentru compensarea investitorilor existente în Fondul de Compensare a Investitorilor, conform raportării la 31.08.2021, sunt în valoare de 23.310.911 lei. Fondul compensează, în mod egal şi nediscriminatoriu, investitorii eligibili, în limita unui plafon maxim reprezentând echivalentul în lei a 20.000 euro

În conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 88/2021, au obligația de a contribui la Fond următoarele entități:

a) societățile de servicii de investiții financiare autorizate de A.S.F.;

b) societățile de administrare a investițiilor, autorizate de A.S.F., care administrează portofolii individuale de investiții, și administratorii de fonduri alternative de investiții autorizați să administreze portofolii individuale de investiții;

c) instituțiile de credit înregistrate în Registrul A.S.F. care prestează servicii și activități de investiții;

d) sucursalele societăților din state terțe autorizate de A.S.F. să furnizeze servicii și activități de investiții pe teritoriul României.

Entitățile mai sus enumerate, care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, sunt obligate să solicite și să obțină calitatea de participant la Fond, precum și să contribuie la constituirea resurselor financiare ale Fondului, potrivit ASF.

Entitățile participante la Fond au obligația punerii la dispoziția Fondului a datelor şi informațiilor necesare pentru determinarea cuantumului contribuțiilor necesar a fi transferate Fondului și, respectiv, pentru determinarea compensațiilor, potrivit reglementărilor emise în aplicarea Legii nr. 88/2021 privind Fondul de Compensare a Investitorilor.

Entitățile participante la Fond întocmesc și transmit Fondului raportări privind modul de constituire și de virare a contribuției datorate, potrivit formatului și termenului de raportare stabilite în procedurile Fondului.

Contribuțiile ce urmează a fi plătite anual Fondului sunt stabilite conform Procedurii Fondului aprobate de A.S.F.

Fondul de Compensare a Investitorilor a publicat pe site-ul propriu http://www.fond-fci.ro/, lista participanților la Fond, regulile privind calculul și plata contribuțiilor, regulile cu privire la compensare a investitorilor, hotărâri ale Consiliului de administrație prin care acesta a stabilit cota fixă și cotele procentuale aplicate componentelor ce stau la baza calculării contribuțiilor anuale, hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor ce priveau obligații financiare ale participanților la piață, rapoarte anuale și comunicate trimestriale pentru a face cunoscută participanților la piață evoluția indicatorilor specifici relevanți pentru scopul Fondului, precum și un istoric al contribuțiilor anuale colectate de Fond și informații privind evenimentele de compensare.

ASF ne-a mai precizat că Fondul transmite A.S.F., în termen de maximum 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul anual de activitate împreună cu situațiile financiare anuale și raportul de audit.

Raportul anual de activitate, împreună cu situațiile financiare anuale aprobate de Consiliul A.S.F., precum şi raportul auditorului financiar se publică pe site-ul Fondului până cel târziu la data de 15 iunie din anul următor încheierii exercițiului financiar.

Reglementările secundare vor preciza raportările specifice activității Fondului care vor fi transmise autorității și frecvența cu care se va realiza raportarea. Reglementările emise până la intrarea în vigoare a prevederilor Legi nr. 88/2021 rămân în vigoare până la emiterea reglementărilor în temeiul acesteia, conform prevederilor art. 38 alin. (3), cu excepția dispozițiilor contrare. Până la emiterea noilor reglementări privind funcționarea Fondului, referitor la activitatea curentă, Fondul raportează trimestrial situația privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli și situația privind evoluția numărului de investitori, portofoliul total și mediu de instrumente financiare și investiția compensabilă, lunar situația resurselor financiare disponibile pentru activitatea de compensare, situația privind plasamentele investiționale și sursele de constituire ale acestora, precum și situația contribuțiilor datorate și virate de participanții la Fond și situația privind plata compensațiilor acordate investitorilor, dacă este cazul.

BVB | Știri BVB

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (22/10/2021)

Amendament Conventie de trezorerie interna

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (22/10/2021)

Alocare actiuni in dreptul persoanelor cu responsabilitati de conducere SOP2018

SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA (BRK) (22/10/2021)

Incheiere contract cu Global Medical Solutions