Update articol:
Proiect OUG privind unele măsuri pentru bunurile proprietatea publică a statului precum și pentru administrarea eficientă a proprietăților statului

Taxele, tarifele și redevențele din domeniul petrolier și minier se vor indexa anual cu rata inflației aferentă anului anterior plății acestora; redevenţa apelor geotermale creşte la 5% din valoarea producției miniere

Taxele, tarifele și redevențele din domeniul petrolier și minier se vor indexa anual cu rata inflației aferentă anului anterior plății acestora, potrivit unui Proiect de OUG privind unele măsuri pentru bunurile proprietatea publică a statului precum și pentru administrarea eficientă a proprietăților statului.

Documentul precizează: “Referitor la sumele reprezentând redevența perolieră și minieră, se creează temei legal pentru ajustarea cu rata anuală a inflației datorate conform contractelor de concesiune petrolieră și minieră precum și premisele de exploatare si prospectiune in vigoare prin acordul părților, precum și a celor nou încheiate ulterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de Urgență.

Redevențele pentru terenurile concesionate potrivit legii de către Agenția Domeniilor Statului în calitate de administrator al terenurilor proprietate publică a statului, pe bază de contract de concesiune se indexează cu indicele prețului de consum pe anul 2022, dacă nu este prevăzut astfel prin contractele încheiate potrivit legii. Termenul de plată pentru redevențele actualizate este până la data de 31 decembrie 2024.

Redevențele datorate pentru terenurile concesionate potrivit legii se indexează anual indicele prețului de consum anual, până la data de 30 iunie a fiecărui an calendaristic pentru anul anterior dacă nu este prevăzut astfel prin contractele încheiate potrivit legii. Agenția Domeniilor Statului în calitate de administrator al terenurilor proprietate publică a statului este mandatată să ia toate măsurile legale ce se impun.

Tarifele și sumele reprezentând redevențele miniere datorate în baza art. 45 și art. 48 din Legea minelor nr. 85/2003 cu modificările și completările ulterioare publicată în Monitorul Oficial al României nr. 197 din 27 martie 2003, aferente trimestrului IV al anului 2023, se indexează cu rata inflației pe anul 2022, dacă nu este prevăzut altfel prin contractele încheiate potrivit legii, prin grija Agenției Naționale pentru Resurse Minerale. Pentru contractele încheiate potrivit legii pentru desfășurarea activităților miniere aflate în derulare, se instituie obligația de negociere pentru modificarea acestora prin acordul părților. Tarifele, și sumele reprezentând redevențele miniere datorate potrivit legii se indexează anual cu rata inflației aferentă anului anterior, prin grija Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, pentru contractele încheiate potrivit legii pentru desfășurarea activităților miniere, aflate în derulare, se instituie obligația de negociere pentru modificarea acestora prin acordul părților.

Tarifele, taxele și sumele reprezentând redevențele petroliere datorate în baza art. 49 din Legea petrolului nr. 238/2004 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 535 din 15 iunie 2004 se indexează cu rata inflației pe anul 2022 , dacă nu este prevăzut altfel prin acordurile de concesiune încheiate potrivit legii, prin grija Agenției Naționale de Resurse Minerale.

Pentru acordurile de concesiune, aflate în derulare, se instituie obligația de negociere
pentru modificarea acestora prin acordul părților. Tarifele, taxele și sumele reprezentând redevențele petroliere datorate potrivit legii se indexează anual cu , rata inflației aferentă anului anterior , prin grija Agenției Naționale de Resurse Minerale. Pentru acordurile încheiate potrivit legii aflate în derulare, se instituie obligația de negociere pentru modificarea acestora prin acordul părților.

Agenția Națională de Resurse Minerale este autorizată să ia toate măsurile legale ce se impun referitoare la tarifele, taxele și sumele reprezentând redevențele miniere și petroliere.

Cu privire la propunerea de modificare a art. XII din OUG nr. 89/2018, la data emiterii acesteia a fost acordată apelor geotermale redevență 0, în vederea stimulării turismului balnear. Întrucât prevederea și-a atins scopul, se propune revenirea la cota inițială de redevență, respectiv 5% din valoarea producției miniere, conform art. 45 alin. (1) lit. a) din Legea minelor nr. 85/2003.

Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 7 iunie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
”(1) Prevederile prezentei legi se aplică și societăților rezultate în urma divizării sau fuziunii societăților care dețin în exploatare terenuri cu destinație agricolă și societăților naționale la care statul român, prin Agenția Domeniilor Statului este acționar unic sau majoritar, precum și institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă, unităților de învățământ agricol și silvic la care Agenția Domeniilor Statului deține în administrare terenuri cu destinație agricolă”.

La articolul 4, alineatul (1), după litera h) se introduc două noi litere, lit. i) și j) cu următorul cuprins:
„ i) concesionarea, prin atribuire directă sau licitație, după caz, a terenurilor agricole din clasa a V-a de calitate, a terenurilor neproductive și a terenurilor categoria de folosință curți construcții, inclusiv canale, din domeniul public și privat al Statului Român către persoane juridice de drept privat sau persoane juridice de drept privat la care Statul Român sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari majoritari/unici în scopul producerii de energie din surse regenerabile – E-SRE precum: hidro, solară, biomasă, geotermală și eoliană necesară inclusiv
creșterii productivității agricole, se face în condițiile financiare aprobate de Comitetul de Privatizare Concesionare și Arendare la propunerea Agenției Domeniilor Statului.
j) acordarea dreptului de superficie pe terenurile agricole din clasa a V-a de calitate, a
terenurilor neproductive și a terenurilor din categoria de folosință curți-grădini, inclusiv canale din domeniul public și privat al Statului Român către persoane juridice de drept public în scopul producerii de energie din surse regenerabile – E-SRE precum: hidro, solară, biomasă, geotermală și eoliană precum și către autoritățile publice locale și centrale în vederea implementării de proiecte de infrastructură cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.

Dreptul de superficie se acordă oneros în condiții financiare aprobate de Comitetul de Privatizare Concesionare și Arendare la propunerea Agenției Domeniilor Statului.”

După articolul 4 se introduce un nou articolul numerotat art. 41 cu următorul cuprins:
“ Prin derogare de la prevederile art. 312 alin. (1) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, pentru proiectele de interes strategic și cele de siguranță națională din domeniul energetic, proiectele de investiții în infrastructura energetică de interes strategic național, se acordă drept de concesionare directă, asupra terenurilor din domeniul public și
privat al Statului Român către persoane juridice de drept privat la care Statul Român este acționar integral/majoritar în condiții financiare aprobate de Comitetul de Privatizare Concesionare și Arendare la propunerea Agenției Domeniilor Statului. Eventualele contracte existente indiferent de natura acestora aflate în derulare pentru aceste categorii de terenuri se modifică de drept pentru a asigura implementarea proiectelor de investiții de interes strategic național prin diminuarea corespunzătoare a suprafețelor de teren ce fac obiectul acestora, prin
act adițional, încheiat în condițiile legii.”

La articolul 18 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) Inițiativa concesionării o poate avea concedentul sau orice investitor interesat, conform Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.”

La articolul 20, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alin. (31), (32), (33) și (34), cu următorul cuprins:
”(31) Beneficiarii contractelor de concesiune încheiate cu Agenția Domeniilor Statului, care au ca obiect terenurile descrise la art. 4 lit. i), pot solicita prelungirea duratei contractelor de concesiune, aflate în desfășurare, cu o perioadă de până la 15 de ani, fără a depăși perioada cumulată de maxim 49 de ani asumată inițial de părți, prin actul de bază și cea prelungită, cu îndeplinirea următoarelor condiții cumulative:
a) contractul de concesiune are o durată de execuție rămasă de cel puțin 3 ani la data
depunerii cererii de prelungire a contractelor de concesiune;
b) realizarea de investiții în capacități de producere a energiei verzi, în termen de maximum 5 ani de la semnarea actului adițional, astfel încât să asigure o independență energetică proprie de minim 60% din consumul anual raportat la media ultimilor 3 ani de activitate/consum;
c) realizarea obligațiilor prevăzute în contractul de concesiune privind investițiile până la data formulării solicitării de prelungire a contractului de concesiune;
d) sub condiția actualizării redevenței la nivelul pieței conform valorii stabilite prin norme interne ale Agenției Domeniilor Statului, la momentul solicitării, aprobate de Comitetul de Privatizare Concesionare și Arendare;
e) dezvoltarea în termen de maximum 5 ani de la semnarea actului adițional a unui lanț de producție complet, procesare primară, valorificarea în cultura plantelor și zootehnie, legumicultură, pomicultură, viticultură cu o valoare de cel puțin 40% din cifra de afaceri;
f) să prezinte un plan de afaceri asumat și argumentat tehnic/economic ce va fi analizat de o comisie de specialiști ai Agenției Domeniilor Statului, numită de conducerea instituției;
g) nu se află în procedura de insolvență, dizolvare, lichidare, reorganizare, faliment.
h) nu are datorii restante la plățile datorate în baza contractului;
i) nu există litigii înregistrate pe rolul instanțelor judecătorești având ca obiect contractul de concesiune.

Concesionarul are dreptul de a edifica construcții, conducte/instalații de irigații/depozite cereale, ferme zootehnice/legumicole sau/și instalații de procesare și alte investiții de natură similară pe terenul ce face obiectul contractului de concesiune, cu respectarea prevederilor legale în domeniul construcțiilor și cu acordul prealabil al Agenției Domeniilor Statului, dar numai în interesul exploatației agricole.”
(32) Modificările menționate la alineatul (31) se vor face prin act adițional, la solicitarea beneficiarilor contractelor aflate în desfășurare.
(33) Concesionarul are dreptul de a edifica construcții, conducte/instalații de
irigați/depozite cereale, ferme zootehnice/legumicole sau/și instalații de procesare și
alte investiții de nautră similară pe terenul ce face obiectul contractului de concesiune, cu respectarea prevederilor legale în domeniul construcțiilor și cu acordul prealabil al Agenției Domeniilor Statului, dar numai în interesul exploatației agricole.

(34) Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la pct.(31) lit. b) și e), conduce la rezilierea de drept a contractului.‘‘
Articolul 212 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 212 (1) Concesionarea prin atribuire directă se face pe perioada existenței mijlocului fix sau a activului, dar nu mai mult de 49 de ani. Beneficiarii contractelor de concesiune prin atribuire directă încheiate cu Agenția Domeniilor Statului, care au ca obiect terenurile descrise la art. 4 lit. i), pot solicita prelungirea duratei contractelor de concesiune prin atribuire directă, aflate în desfășurare, cu o perioadă de până la 15 de ani, fără a depăși perioada cumulată de maxim 49 de ani, asumată inițial de părți, prin actul de bază și cea prelungită, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute la articolul 20 alin. (31), (32), (33) și (34). Modificările menționate se vor
face prin act adițional, la solicitarea beneficiarilor contractelor aflate în desfășurare.”
După articolul 216 se introduce un nou articol numerotat art.217, cu următorul cuprins:
”Art. 217. Prin derogare de la prevederile art. 312 alin. (1) din Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, unitățile de stat de învățământ superior, altele decât cele prevăzute în anexele 1-4 care fac parte integrantă din prezenta lege, care au secții/facultăți cu profil agricol pot primi în concesiune, prin metoda atribuirii directe, suprafețe de teren cu destinație agricolă, din domeniul public sau privat al Statului Român, libere de contract, pentru dezvoltarea unor baze didactice de profil dar nu mai mult de 10 ha.”

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 171/2022 pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură finanţate din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1193 din 12 decembrie 2022, se modifică și completează după cum urmează:

La articolul XII, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
“(2) În scopul facilitării accesului la fondurile externe nerambursabile în mod descentralizat şi al implementării proiectelor privind infrastructura de interes public local, derulate din aceste fonduri de către unitățile administrativ-teritoriale sau după caz, de către asociații de dezvoltare intercomunitară, prin derogare de la prevederile art. 299 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de la dispoziţiile art. 2 alin. (2) şi anexei nr.2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare, de
la prevederile art. 25 alin. (5) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, de la art. 11 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de la art. 3 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul cărora sau prin care sa instituit un administrator de drept asupra unor terenuri proprietate publică sau privată a statului, precum şi de la orice alte dispoziţii legale speciale, care instituie un astfel de administrator de drept pe perioada și în scopul implementării proiectelor de infrastructură de interes public local anterior menţionate se deleagă unităţilor administrativteritoriale/asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară un drept de administrare temporară asupra terenurilor proprietate publică sau privată a statului pe care se implementează proiectul. Durata dreptului de administrare temporară este egală cu durata implementării şi, după caz, cu durata de monitorizare a proiectului iar dreptul de administrare temporară se constituie pe baza unui protocol de delegare încheiat între administratorul de drept şi unităţile
administrativ-teritoriale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, la solicitarea acestora. Dreptul de administrare temporară încetează în toate cazurile la data finalizării implementării, după caz, la data finalizării monitorizării proiectelor de infrastructură de interes public local.”

La articolul XII după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2
1) cu următorul cuprins:”(21) În scopul facilitării accesului la fondurile externe nerambursabile în mod descentralizat şi al implementării proiectelor privind infrastructura de interes public local indiferent de natura acesteia derulate din aceste fonduri externe nerambursabile de către unitățile administrativteritoriale sau după caz, de către asociații de dezvoltare intercomunitară, în cazul terenurilor
proprietate publică sau privată a statului prevăzute la art. 2 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare și la art. 3 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările şi completările ulterioare se acordă autorităților publice locale/asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, la solicitarea acestora, pe bază de convenție,
în mod direct, pe o durată de maxim 49 de ani, un drept de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor proprietate publică sau privată a statului cu destinație agricolă. Condițiile financiare pentru acordarea dreptului de superficie cu titlu oneros se aprobă de Comitetul de Privatizare Concesionare și Arendare la propunerea Agenției Domeniilor Statului.”

  • Bunurile confiscate, după împlinirea termenului de 10 ani, pot fi trecute în domeniul privat al unității administrativ teritoriale și valorificate, urmând ca o cotă de 50% din valoarea încasată, care nu poate fi mai mică de 50% din valoarea la care s-a făcut transferul, să fie datorată și virată la bugetul de stat

Bunurile de natura clădirilor și a terenurilor aferente indiferent de destinația acestora, echipamente încorporate în acestea, clădiri speciale, precum și orice alte bunuri imobile indiferent de natura acestora intrate în proprietatea privată a Statului Român prin confiscare ca urmare a unor hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală, cu excepția celor aflate sub incidența Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, cu modificările și completările ulterioare, aflate în gestionarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, situate pe teritoriul unor unități administrativ-teritoriale, pot fi transferate în domeniul public al acestora, fără plată, după parcurgerea procedurii prevăzute de art. (1) alin. (1) – (3) din Legea nr.216/2016 privind stabilirea destinației unor bunuri imobile confiscate, după caz, cu obligativitatea beneficiarului transferului de a respecta cumulativ următoarele condiții:

a) interdicția de a fi transferate în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale și de a fi înstrăinate prin vânzare-cumpărare pe o perioadă de 10 ani de la data la care a avut loc transferul de proprietate;
b) executarea lucrărilor de reparații curente și întreținere, precum și a lucrărilor de
modernizare/reabilitare/reparații capitale care sunt necesare clădirilor și a terenurilor aferente indiferent de destinația acestora, echipamentelor încorporate în acestea, clădirilor speciale, precum și a oricăror alte bunuri imobile;
c) utilizarea bunurilor de natura clădirilor și a terenurilor aferente indiferent de destinația acestora, echipamente încorporate în acestea, clădiri speciale, precum și a oricăror alte bunuri imobile transferate din domeniul privat al statului astfel cum s-a angajat unitatea administrativ-teritorială prin cererea de transfer sau valorificarea acestora, după îndeplinirea termenului prevăzut la lit. a).

Bunurile aflate în procedura de licitație potrivit OG nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii în proprietatea privată a statului, cu modificările și completările ulterioare, nu intră sub incidența prevederilor prezentei ordonanțe.

Agenția Națională de Administrare Fiscală, în baza unei proceduri aprobate prin ordin elaborat de ANAF și aprobat de MF poate accepta sau respinge cererea.

Guvernul poate aproba cererea de transfer inițiată de Ministerul Finanțelor și poate aproba transferul bunurilor din proprietatea statului în domeniul public al unității administrativteritoriale, inclusiv condițiile care privesc transferul de proprietate asupra bunului imobil, respectiv asupra clădirilor și a terenurilor aferente, indiferent de destinația acestora, echipamentelor încorporate în acestea, clădirilor speciale, precum și oricăror alte bunuri imobile definite potrivit alin.(1), adoptând o hotărâre în acest sens.

Bunurile confiscate, transferate din domeniul privat al statului în domeniul public al unității administrativ-teritoriale, prin preluarea de la Agenția Națională de Administrare Fiscală, după împlinirea termenului de 10 ani, pot fi trecute în domeniul privat al unității administrativ teritoriale și valorificate, urmând ca o cotă de 50% din valoarea încasată, care nu poate fi mai mică de 50% din valoarea la care s-a făcut transferul, să fie datorată și virată la bugetul de stat într-un cont de venituri ale bugetului de stat, conform indicatorilor din clasificația bugetară.

De asemenea, pentru punerea în aplicare a prevederilor Deciziei Curții Constituționale a României nr. 1/2014, se propune trecerea bunurilor aflate în domeniul public al statului și în administrarea autorităților publice locale/județene, înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în domeniul public al unităților administrativ-teritoriale pe raza cărora se află, prin hotărâre a Guvernului, la inițiativa Ministerului Finanțelor, în considerarea
sarcinii de centralizare a inventarului bunurilor din domeniul public al statului, în conformitate cu prevederile art. 288 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, respectiv a funcției de evidență a bunurilor ce constituie domeniul public al statului, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) lit. q) şi ale art. 3 alin. (1) pct. 42 din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, în realizarea căreia având atribuţia de a asigura actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Transferul bunurilor ce fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență, din domeniul public/privat al statului, în domeniul public al unităților administrativ-teritoriale are ca scop dezvoltarea de proiecte investiționale pentru comunitățile locale, prin Politica de Coeziune, pentru implementarea Planul Național de Redresare și Reziliență și pentru realizarea investițiilor din programe naționale finanțate de la bugetul de stat, sau investiții din surse proprii ale autorităților publice locale/județene.

BVB | Știri BVB

Obligatiuni Autonom Services 2024 (AUT24E) (14/06/2024)

Numire intermediar emisiune obligatiuni

Obligatiuni Autonom Services 2026 (AUT26E) (14/06/2024)

Numire intermediar emisiune obligatiuni

ONE UNITED PROPERTIES (ONE) (14/06/2024)

Informare Depozitarul Central - operare majorare capital social - nr. actiuni