Update articol:

A fost publicată Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023

guvern Sursa foto: facebook.com
  • Începând cu data de 1 septembrie 2022, pe perioada de aplicare a
    dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, producătorii de energie electrică, entitățile agregate de producere a energiei electrice, traderii, furnizorii care desfășoară activitatea de trading și agregatorii care tranzacționează cantități de energie electrică și/sau gaze naturale pe piața angro plătesc o contribuție de solidaritate
  • ”Vanzarea succesivă a unor cantități de energie electrică sau gaze naturale de către traderi si/sau furnizori cu activități de trading, in scopul vadit de a creste prețul, se sancționează de către ANRE, cu amenda de 5% din cifra de afaceri”.
  • Preţul final al energiei electrice, plafonat pentru consumatorii casnici pentru un consum de până la 255 kWh

Guvernul a transmis acum câteva minute Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul Energiei, document care va intra la aprobare în Guvern, astăzi, la ora 16.30.

Citiţi aici Ordonanţa care va fi dezbătută în Guvern:  oug-modificare-oug-27-saug-2022-ora-15.45-final-4

anexa-1-anexa-5-la-OUG-27 Anexa-2-anexa-6-modificata-oug-decontare

Aneaxa-nr.-3 -MODUL DE CALCUL
a contribuției de solidaritate datorate de entitățile agregate de producere a
energiei electrice, traderii de energie electrica si gaze naturale, furnizorii și
agregatorii care tranzacționează cantități de energie electrică pe piața angro

Potrivit documentului, prin derogare de la prevederile art. 80 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, pentru consumul realizat în perioada 1 septembrie 2022- 31 august 2023, preţul final facturat plafonat de către furnizorii de energie electrică este:

a) maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este cuprins între 0 – 100 KWh inclusiv;

b) maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 a fost între 100,01 – 300 kWh, pentru un consum lunar care de maximum 255 kWh. Consumul de energie electrică ce depășeste 255KWh /luna se facturează conform prevederilor art.5 alin (1).

c) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021, în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare IMMuri, al operatorilor economici din domeniul industriei alimentare, în baza declarației pe propria răspundere a reprezentantului legal.

Diferenta de consum lunar de energie electrică se facturează conform prevederilor art.5 alin (1);

d) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul integral al spitalelor publice şi private definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al unităţilor de învăţământ publice şi private, definite conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al creşelor, al furnizorilor publici şi privaţi de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

e) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul mediu lunar, realizat la locul de consum în anul 2021, pentru instituțiile publice ,altele decât cele prevăzute la lit.d).

Diferenta de consum lunar de energie electrică se facturează conform prevederilor art.5 alin (1);”

f) pentru beneficiarii prevăzuți la lit. c) si e) care nu au istoric de consum in anul 2021, procentul de 85% se aplica la consumul realizat lunar.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 180 alin. (1) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, pentru consumul realizat în perioada 1 aprilie 2022-31 august 2023, preţul final facturat de către furnizorii de gaze naturale este:

a) maximum 0,31 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici;

b) maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor noncasnici al căror consum anual de gaze naturale realizat în anul 2021 la locul de consum este de cel mult 50.000 MWh, precum şi în cazul producătorilor de energie termică.

(3) Preţul final facturat prevăzut la alin. (1) lit. a) și b) se aplică şi în cazul locurilor de consum ale clienţilor casnici racordate începând cu data de 1 ianuarie 2022 sau pentru clienții casnici care nu au istoric în anul 2021 la furnizor, prin raportare la consumul lunar realizat.

(4) Preţul final facturat prevăzut la alin. (2) lit. b) se aplică și în cazul locurilor de consum ale clienților noncasnici racordate începând cu data de 1 ianuarie 2022.

(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul locurilor de consum ale clienţilor
casnici dintr-un condominiu, racordate printr-o instalaţie comună cu un singur contor de măsurare, pentru încadrarea în tranşele de consum prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), consumul fiecărui proprietar se determină prin împărţirea consumului total al asociaţiei de proprietari/locatari înregistrat în anul 2021, respectiv 2022 în situaţia prevăzută la alin. (8), la 12, respectiv la numărul de luni consum şi la numărul de spaţii locative care fac parte din respectivul condominiu.

(6) Pentru calcul la fiecare spaţiu locativ din condominiu, consumul de gaze
naturale/energie electrică se determină prin împărţirea consumului total anual al asociaţiei de proprietari/locatari la numărul de spaţii locative care fac parte din respectivul condominiu.

(7) În cazul cartierelor de tip rezidenţial pentru care furnizorii au încheiate contracte de furnizare cu primăriile, respectiv dezvoltatorii imobiliari/asociaţiile de proprietari ale dezvoltărilor imobiliare, iar locurile de consum ale clienţilor casnici sunt facturate la comun printr-o singură factură, pentru determinarea consumului aferent respectivelor contracte şi împărţirea la nivelul beneficiarilor consumatori casnici sunt aplicabile dispoziţiile alin. (5) şi (6).

(8) În cazul clienţilor casnici care nu pot beneficia de prevederile alin. (1) lit. a) şi b) în funcţie de consumul anului 2021, dar al căror consum înregistrat în anul 2022 se încadrează în oricare din tranşele de consum prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), precum şi în cazul clienţilor casnici şi noncasnici racordaţi începând cu data de 1 ianuarie 2022, furnizorii emit în luna februarie 2023 facturi de regularizare a consumului facturat anterior aferent perioadei de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, utilizând preţul final conform tranşei aferente de consum, şi facturează consumul înregistrat după data reîncadrării la preţul final corespunzător tranşei de consum. În cazul schimbării furnizorului în perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, regularizarea se face de către furnizorul actual doar pentru perioada aplicării contractului de furnizare încheiat cu acesta.

(9) Valorile şi tranşele prevăzute la alin. (1) şi (2) vor putea fi modificate prin hotărâre a Guvernului, iniţiată în conformitate cu dispoziţiile art. 80 şi 180 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de evoluţiile înregistrate pe pieţele interne şi internaţionale de energie electrică şi gaze naturale şi de evoluţia geopolitică din vecinătatea României.

11.Art. 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

” Art. 12. – (1) În perioada 1 septembrie 2022-31 august 2023, producătorii de gaze naturale care desfăşoară atât activităţi de extracţie onshore şi/sau offshore,  indiferent de data începerii acestei activităţi, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale au obligaţia să vândă, cu preţul de 150 lei/MWh, cantităţile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie internă curentă către furnizorii clienţilor casnici, pentru a asigura în perioada respectivă necesarul de consum al clienţilor casnici din producţia curentă şi din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale stabilit conform anexei nr. 5.

(2) În perioada 1 septembrie 2022- 31 august 2023, producătorii de gaze naturale care desfăşoară atât activităţi de extracţie onshore şi/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activităţi, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale au obligaţia să vândă, cu preţul de 150 lei/MWh, cantităţile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie internă curentă către furnizorii producătorilor de energie termică sau direct către producătorii de energie termică, după caz, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, denumiţi în continuare PET, pentru a asigura în perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023 necesarul de consum al acestor clienţi din producţia curentă şi din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale stabilit conform anexei nr. 5.

(3) În categoria clienţilor casnici, denumiţi în continuare CC, prevăzuţi la alin. (1), intră şi clienţii casnici din condominii, asociaţii de proprietari, asociaţii de locatari şi cartiere de tip rezidenţial.

(4) În funcţie de evoluţiile ulterioare de pe piaţa gazelor naturale, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei va actualiza modul de calcul al cantităţilor de gaze naturale destinate consumului CC şi PET pentru perioada 1 aprilie 2022- 31 octombrie 2023, astfel cum este stabilit în anexa nr. 5.

(5) În perioada de aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, redevenţa
datorată de producătorii de gaze naturale pentru cantităţile de gaze naturale vândute conform alin. (1) şi (2) pentru acoperirea consumului CC şi PET şi pentru acoperirea consumului tehnologic din sistemele de transport şi distribuţie a gazelor se va stabili în baza preţului prevăzut la alin. (1)şi (2) prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, emis în 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(6) În perioada 1 septembrie 2022-31 octombrie 2023, în cazul producătorilor de gaze naturale care desfăşoară atât activităţi de extracţie onshore şi/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activităţi, cât şi activităţi de producere de energie electrică utilizând  gazele naturale, prețul de transfer al gazelor naturale utilizate la producția de energie electrică este de maximum 100 lei/MWh. ”

13.Art. 15 se modifică și va avea următorul cuprins :

”Art. 15. – (1) Începând cu data de 1 septembrie 2022, pe perioada de aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, producătorii de energie electrică, entitățile agregate de producere a energiei electrice, traderii, furnizorii care desfășoară activitatea de trading și agregatorii care tranzacționează cantități de energie electrică și/sau gaze naturale pe piața angro plătesc o contribuție de solidaritate, stabilită în conformitate cu prevederile metodologiilor prevăzute în anexa nr.6 și anexa 6.1.

(2) Capacităţilor de producţie puse în funcţiune după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi companiilor care furnizează servicii publice de termie care produc energie electrică prin cogenerare nu le sunt aplicabile prevederile alin. (1).

(3) Contractele bilaterale încheiate pe piața angro prin negociere directă se raportează ANRE de către părțile contractante în termen de 2 zile lucrătoare de la data încheierii.

(4) Contribuția la Fondul de Tranziție Energetică se calculează, se declară și se plătește de către vânzător lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează.

(5) Sumele reprezentând contravaloarea contribuției la Fondul de Tranziție Energetică se plătesc într-un cont distinct de disponibil în lei deschis la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente, codificat cu codul de identificare fiscală al plătitorului

(6) În primele 3 zile lucrătoare a fiecărei luni, sumele încasate în contul prevăzut la alin. (5) se virează de unitățile Trezoreriei Statului într-un cont distinct de disponibil în lei deschis pe numele Ministerului Finanțelor deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, denumit ”Fondul pentru Tranziție
Energetică”.

(7) La solicitarea Ministerului Energiei și Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, se autorizează Ministerul Finanțelor să majoreze, veniturile bugetului de stat, la o poziție distinctă, precum şi creditele de angajament şi creditele bugetare prevăzute în bugetele acestora, în limita sumelor disponibile în soldul contului prevăzut la alin. (6), pentru plata compensărilor prevăzut de prezentul articol.

(8) Sumele cu care au fost majorate veniturile bugetului de stat conform prevederilor alin. (6) se virează de Ministerul Finanțelor din contul prevăzut la alin. (5) în conturile de venituri bugetare prevăzute la alin. (6) codificate cu codul de identitate fiscală ale Ministerului Energiei și Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, după caz.

(9) Se autorizează Ministerul Energiei și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale să detalieze influenţele aprobate potrivit alin. (7) în buget şi în anexele la acesta şi să le comunice Ministerului Finanţelor, în termen de 5 zile lucrătoare de la majorarea bugetului.

(10) Până la data de 22 decembrie a anului bugetar, sumele rămase neutilizate determinate ca diferenţă între veniturile încasate potrivit alin. (7) şi plăţile efectuate se virează de către Ministerul Energiei și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale din contul de venituri ale bugetului de stat în care au fost încasate în contul de disponibil prevăzut la alin. (6).

(11) Sumele rămase disponibile la finele anului în contul prevăzut la alin. (6), inclusiv sumele virate potrivit alin. (10), se utilizează în anul următor în baza mecanismului prevăzut la alin. (7).

(12) Sumele aflate în conturile prevăzute la alin. (5) și alin. (6) nu sunt purtătoare de dobândă şi nu sunt supuse executării silite.

(13) Modelul şi conţinutul declaraţiei privind contribuția la Fondul de tranziție Energetică prevăzută la alin. (4) realizată de producătorii de energie electrică, entitățile agregate de producere a energiei electrice, traderii, furnizorii care desfășoară activitatea de traiding și agregatorii care tranzacționează cantități de energie electrică/gaze naturale pe piața angro se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în termen de maximum 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(14) Pentru orice tip de tranzacții de vanzare de energie electrica la export sau livrare
intracomunitara de pe teritoriul României persoanele prevazute la art. 15 alin. (1)
contributia de solidaritate (CS) se determina astfel:

CS= (Pmt – Pa ) x Qt x 100%
Unde
Qt – cantitatea de energie tranzactionata la export sau livrata intracomunitar
Pmt – pretul mediu de tranzactionare a energiei pe PZU din ziua anterioara tranzactiei
Pa – pretul de achizitie

14. La articolul 16, alin. (7) se modifică și va avea următorul cuprins:
(7) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 15 alin. (4) de către producătorii de energie electrică se constată şi se sancţionează de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

15.La art.16, se introduce un alineat nou, alin. (74) , cu următorul cuprins: ”Vanzarea succesivă a unor cantități de energie electrică sau gaze naturale de către traderi si/sau furnizori cu activități de trading, in scopul vadit de a creste prețul, se sancționează de către ANRE, cu amenda de 5% din cifra de afaceri.”.

De asemenea, Ministerul Energiei este autorizat să împuternicească reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor a societăților de producție de energie electrică unde este acționar majoritar, să solicite operatorilor economici să elaboreze și să aprobe, în cadrul Adunărilor Generale ale actionarilor, până la data de 1 noiembrie 2022, a strategiei de vânzare a producției de energie electrică pentru următorii 4 ani.

(2) Ministerul Energiei este autorizat să împuternicească reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor a societăților de producție de energie electrică la care este acționarsă solicite operatorilor economici să elaboreze și să propună spre aprobare, până la data de 1 noiembrie 2022, strategia de vânzare a producției de energie electrică pentru următorii 4 ani.

Conform textului OUG, prin contracte bilaterale negociate directe începând cu data de 1 septembrie 2022, producătorii de energie electrică au obligația să vândă prin direct energia electrică disponibilă cu livrare până la 31 decembrie 2022, doar furnizorilor de energie electrică care au în portofoliu clienți finali, destinată exclusiv pentru consumul acestora, distribuitorilor de energie electrică, operatortului national de sistem Compania Naționala de Transport Energie Electrica Transelectrica S.A., precum și consumatorilor care au beneficiat de prevederile OUG 81/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele și subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice.

BVB | Știri BVB

E-mini Dow Jones TURBO LONG 0.001/28,000/29,000 (EBDOWTL22) (26/09/2022)

Tranzactionare valoare rascumparare in piata RVSP pe 27 si 28 Septembrie 2022

TURBO LONG ON GOLD FUTURES (RCGLDTL2) (26/09/2022)

Suspendare tranzactionare - 11:31 - Notificare Raiffeisen Centrobank AG atingere bariera

MedLife S.A. (M) (26/09/2022)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 19 - 23 septembrie 2022

BRK Dow Turbo Long 29850 (BKDOWTLB4) (26/09/2022)

Tranzactionare valoare rascumparare in piata RVSP pe 26 si 27 Septembrie 2022