Update articol:

Acţionarii AAGES au aprobat majorarea de capital social pentru finanțarea capitalului de lucru necesar extinderii producției

Sursa Facebook AAGES

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor AAGES Mureş  a aprobat majorarea de capital social cu aport în numerar, prin emisiunea unui număr de maxim 850.000 acțiuni nominative, comune, în formă dematerializată, la un preț calculat cu un discount de 15% față de prețul mediu ponderat de tranzacționare a acțiunilor AAGES calculat pentru ultimele 15 ședințe de tranzacționare dinaintea datei de depunere la registratură Autorității de Supraveghere Financiară a Prospectului proporționat de oferta aferent majorării de capital social în vederea aprobării acestuia, dar nu mai mic de 3,3 lei/acțiune. Din valoarea calculată pentru prețul de subscriere în cadrul majorării de capital social, 0,2 lei reprezintă valoarea nominală a acțiunii nou emise, iar diferența reprezintă prima de emisiune.

Condițiile de derulare a operațiunii de majorare sunt următoarele:

1.1. Prețul se va determina prin aplicarea formulei matematice PE = 85% x Pmt15, unde PE este prețul de emisiune pentru acțiunile nou emise, iar Pmt15. este prețul mediu ponderat de tranzacționare a acțiunilor AAGES calculat pentru ultimele 15 ședințe de tranzacționare dinaintea datei de depunere la registratură Autorității de Supraveghere Financiară a Prospectului proporționat de oferta aferent majorării de capital social în vederea aprobării acestuia. Valoarea cu care se va majoră efectiv capitalul social va fi constatată de către Consiliul de Administrație la finalul operațiunii de majorare.

1.2. Prețul nu va putea fi mai mic de 3,3 lei/acțiune.

Numărul maxim de acțiuni nou-emise pe care un acționar le poate subscrie se determina prin înmulțirea numărului de acțiuni deținute de respectivul acționar la dată de înregistrare aferentă majorării de capital social, cu rată de subscriere (0,085) determinată că raport între numărul total de acțiuni nou emise și numărul total de acțiuni existente anterior majorării. Această înseamnă că, pentru fiecare 11,76 drepturi de preferință, un acționar poate subscrie o acțiune nou-emisă. În cazul în care, în urmă aplicării calcului matematic („număr acțiuni deținute anterior majorării” x 0,085), numărul maxim de acțiuni care poate fi subscris în cadrul exercitării drepturilor de preferință nu este un număr natural, numărul maxim de acțiuni care pot fi efectiv subscrise va fi rotunjit în minus la cel mai apropiat număr natural întreg inferior.

După încheierea perioadei de subscriere prin exercitarea drepturilor de preferință precizată în prospectul proporționat de oferta aferent majorării de capital social, acțiunile nou emise rămase nesubscrise vor fi oferite în cadrul unui plasament privat la un preț de subscriere mai mare decât cel oferit acționarilor care au subscris în baza exercitării dreptului de preferință. Acțiunile nou-emise rămase nesubscrise în cadrul plasamentului privat, vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație.

Majorarea de capital social supusă aprobării AGEA are ca obiectiv finanțarea capitalului de lucru necesar extinderii producției facilitată de finalizarea investiției în nouă hala de producție.

 

BVB | Știri BVB