Update articol:
MFP a publicat proiectul revizuit de Hotărâre de Guvern privind organizarea și funcționarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții - S.A.

Participațiile statului la 28 de companii, printre care mari jucători din energie, vor intra în Fondul Suveran (Lista)

*Criteriile din OUG 109 privind guvernanța corporativă – avute în vedere în selecția conducerii FSDI
*Impact bugetar în 2019  – reducerea veniturilor cu valoarea dividendelor încasate de FSDI în contul acțiunilor transferate în portofoliul FSDI, estimată la 4,7 miliarde lei

Participațiile statului la 28 de companii, mai ales din energie (spre exemplu Petrom, Hidroelectrica, Romgaz, Electrica, Nuclearelectrica), vor intra în Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții – S.A. (FSDI), conform proiectului revizuit de Hotărâre de Guvern privind organizarea și funcționarea FSDI care a fost prezentat în dezbatere publică, pe site-ul ministerului, în data 28 decembrie 2018.

Prin înființarea FSDI se are în vedere crearea unui vehicul public de investiții financiare/intermediere financiară în acțiuni/participații în proiecte/companii profitabile, segment neacoperit în prezent pe piața financiară din Romania, care, pe de o parte, să aibă un rol multiplicator în economie pentru o dezvoltare sustenabilă și, pe de altă parte, să catalizeze/mobilizeze resurse financiare disponibile către economie și proiecte rentabile, potrivit MFP.

Finanțele precizează că principalele completări aduse prin proiectul revizuit de Hotărâre de Guvern se referă la:

Capitalul social inițial al FSDI și contribuția în natură:

  • publicarea listei operatorilor economici ale căror pachete de acțiuni vor constitui aport în natură la capitalul social inițial al FSDI ;
  • prezentarea metodelor de evaluare a acestor active din portofoliu.

Guvernanța corporatistă :

  • criterii de selecție detaliate și revizuite pentru membrii Consiliului de supraveghere.

Astfel, potrivit notei de fundamentare a proiectului menționat,  capitalul social inițial al FSDI, este stabilit la valoarea de 19.111.850.332 lei și este format din aport în numerar în valoare de 9 miliarde lei și din aport în natură reprezentat de pachetele de acţiuni nominative în valoare 10.111.850.332 lei, deținute de stat la operatorii economici prevăzuți în anexa la hotărâre (vezi mai jos lista companiilor), stabilită la valoarea  nominală a acestor acțiuni.

Valoarea aferentă aportului în natură la capitalul social subscris și varsat se va stabili în baza raportului de evaluare a acțiunilor întocmit de către un expert evaluator desemnat de către Oficiul Național al Registrului Comerțului, la solicitarea Ministerului Finanțelor Publice.

Lista societatilor ale caror pachete de acțiuni constituie aport in natură la capitalul social initial al FSDI:

Nr. Crt. Denumire operator economic
1 ENGIE ROMANIA S.A.
2 SOCIETATEA DE DISTRIBUTIE SI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE – “ELECTRICA” S.A.
3 DELGAZ GRID S.A.
4 E.ON ENERGIE ROMANIA SA
5 CHIMCOMPLEX SA
6 OMV PETROM SA
7 Telekom Romania Communications S.A.
8 CN “LOTERIA ROMANA” SA
9 IAR SA
10 OIL TERMINAL SA
11 COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII MARITIME SA
12 SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ” ROMGAZ ” SA
13 SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE ” HIDROELECTRICA” S.A.
14 COMPANIA NATIONALA “AEROPORTURI BUCURESTI” SA
15 SOCIETATEA NATIONALA “NUCLEARELECTRICA” SA
16 COMPANIA NATIONALA “IMPRIMERIA NATIONALA” SA
17 CONPET SA
18 SN “AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA-TRAIAN VUIA-” SA
19 SOCIETATEA DE TRATAMENT BALNEAR SI RECUPERARE A CAPACITATII DE MUNCA “T.B.R.C.M” S.A.
20 COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII FLUVIALE S.A.
21 COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE – (CNCIR) SA
22 CUPRU MIN SA ABRUD
23 SOCIETATEA NATIONALA A SARII SA
24 ROMAERO
25 COMPANIA NATIONALA “ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME” – S.A.CONSTANTA
26 COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA
27 ANTIBIOTICE SA
28 COMPANIA NATIONALA UNIFARM S.A.
MFP: Administrarea FSDI atât la nivel neexecutiv (consiliul de supraveghere), cât și executiv (directoratul) se va realiza de o manieră independentă

Administrarea FSDI se va face în sistem dualist, de către un Consiliu de supraveghere și un Directorat, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit notei de fundamentare. Conform acesteia, administrarea se va face de o manieră independentă, iar conducerea va trebui să îndeplinească anumite criterii de selecție:

“Consiliul de Supraveghere este format din 9 membri, în vederea respectării celor mai bune practici din domeniul guvernanței corporatiste și evitării clasificării FSDI în sectorul administrației publice.

Adunarea generală a acționarilor desemenează membrii Consiliului de supraveghre în urma unui proces de selecție, având la bază criteriile stabilite prin OUG nr. 100/2018  pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare și investiții, potrivit acestui act normativ criteriile sunt detaliate prin hotărârea de Guvern.

Membrii consiliului de supraveghere trebuie să dispună în orice moment de o bună reputaţie profesională, de cunoştinţe, aptitudini şi experienţă adecvate naturii, extinderii şi complexităţii activităţii FSDI şi responsabilităţilor încredinţate şi trebuie să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu regulile unei practici de guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice prudente şi sănătoase. Componenţa Consiliului de supraveghere trebuie să reflecte în ansamblu o gamă suficient de largă de experienţe profesionale relevante.

Fiecare membru al consiliului de supraveghere  trebuie să îşi exercite responsabilităţile cu onestitate, integritate şi obiectivitate pentru a putea evalua şi pune în discuţie în mod eficient deciziile luate de către directorat , atunci când este necesar, şi pentru a controla şi monitoriza în mod eficace procesul de luare a respectivelor decizii.

Ținând cont de activitatea, obiectivele si scopul FSDI, corborat cu criteriile generale de selecţie, prevăzute in OUG nr. 100/2018 se impun conditii superioare de exigenta ce tin atat de pregatirea profesionala a administratorilor cat si de experienţa pe care aceştia au înregistrat-o in domenii similare sau conexe activitatii desfaurate fondurilor suverane de investitii.

Astfel data fiind importanta si complexitatea activitătii FSDI cat si a proiectelor ce urmeaza a fi dezvoltatede catre acesta, raportata si la valoarea capitalului social și a activelor aflate in administrare, prin acest proiect se au în vedere atât criteriile generale prevazute în cadrul OUG nr. 100/2018, cât și OUG nr. 109/2011, cât și criterii suplimentare cum ar fi experienta de minim 5 ani în managementul societaților financiar bancare/nebancare, companii de asigurari, fonduri de investitii sau alte instituţii de administrare a activelor ce activează pe pieţele financiare.

Având în vedere faptul că membrii consiliului de supraveghere trebuie să dispună şi la nivel colectiv de experienţa adecvată atribuţiilor de supraveghere pe care urmează să le îndeplinească,  este oportun ca, în cadrul Consiliului de supraveghere să activeze persoane cu experienţă în domenii variate de activitate. În acest sens, este oportun ca, în cadrul Consiliului de administraţie al FSDI, să activeze şi persoane cu experienţă în administrarea de societăţi cu capital de stat sau privat şi în alte domenii de activitate compatibile cu domeniile care urmează să facă parte din portofoliul FSDI: energie, telecomunicaţii, transporturi etc

De asemenea, participarea în cadrul Consiliului de supraveghere al FSDI a unor cadre universitare cu expertiză  de minim 5 ani în domeniul financiar-bancar ar putea fi un plus pentru nivelul de pregătire al CS al FSDI întrucât s-ar putea îmbina armonios cunoştinţele teoretice ale cadrelor universitare cu experienţa practică dobândită de ceilalţi membri care au activat în posturi de conducere şi/sau administrare a unor companii relevante pentru portofoliul Fondului.

Având în vedere contextul curent și viitoarea direcție a FSDI, este imperativ ca acest consiliu de supraveghere să posede capabilitatea pentru a conduce la realizarea obiectivelor economice şi strategice ale FSDI, lucru ce include luarea de decizii în conformitate cu asteptarile actionarului. Așadar, consiliul necesită persoane cu capabilități importante de conducere a consiliului și o puternică înțelegere a guvernanței corporative precum şi a mecanismelor de funcţionare  şi a rolului pieţei de capital. De asemenea, membrii Consiliului de supraveghere trebuie să aibă o înțelegere tehnică complexa si competente diverse pentru a putea gestiona echipa executivă cu buna intelegere a tuturor domeniilor cheie care fac obiectul portofoliului FSDI. Toți membrii trebuie să respecte cele mai înalte standarde de etică și integritate.

Mandatul membrilor Consiliului de supraveghere are o durată de 5 ani cu drept de reînnoire, având în vedere complexitatea şi specificul activităţii desfaşurate de FSDI, în vederea asigurării continuităţii managementului.

Primii membri ai Consiliului de Supraveghere se numesc temporar de către Ministerul Finanțelor Publice,  iar Consiliul de Supraveghere numește Directoratul, până la numirea noilor membri ai Consiliului de Supraveghere şi ai Directoratului, pe o perioadă care să nu depăşească optsprezece luni. Mandatul primilor membri ai Consiliului de supraveghere şi ai Directoratului are ca obiectiv principal organizarea activităţii FSDI.

Administrarea FSDI atât la nivel neexecutiv (consiliul de supraveghere), cât și executiv (directoratul) se va realiza de o manieră independentă în conformitate cu politica sa investițională, în vederea obținerii de profit, în condiții de piață, prin dobândirea în nume propriu de active și pasive și cu asumarea riscurilor asociate unor astfel de activități comerciale. Deciziile privind managementul activelor și pasivelor FSDI se iau de către organele de conducere ale FSDI, pe baze comerciale, în condițiile legii și ale actului constitutiv, fără implicarea sau acordul Ministerul Finanțelor Publice sau al oricărei alte autorități sau instituții publice în limitele strategiei aprobată de Ministerul Finanțelor Publice.

Este necesar ca organele de conducere ale FSDI să aibă autonomie de decizie în administrarea activelor și pasivelor FSDI. Astfel, FSDI ar trebui să poată administra fără nicio constrângere pachetele de acțiuni care vor constitui aport în natură la capitalul social inițial, în acest mod FSDI  asigurând administrarea acțiunilor ce vor fi transferate la FSDI provenind de la companiile majoritare de stat, precum și întreaga activitate a acestor companii, inclusiv în ceea ce privește politica de acordare de dividende, precum și cea de listare și tranzacționare ulterioară a pachetelor de acțiuni la bursă. Acest aspect are o relevanță foarte mare din perspectiva clasificării FSDI în sau în afara sectorului administrației publice, în special la momentul creării FSDI și organizării acestuia, și chiar în prima parte a funcționării, însă pe masura creșterii activității investiționale a FSDI , relevanța acestui aspect se diminuează.

Activitatea şi modul de îndeplinire a obiectivelor FSDI se evaluează anual de către Ministerul Finanțelor Publice şi se prezintă Guvernului prin raportare la indicatorii de performanţă pe termen mediu şi lung şi la obiectivele specifice de rentabilitate şi risc aferente strategiei, inclusiv valoarea activului net al FSDI.

Încalcarea prevederilor de la art. 6 alin. (7) și (8) de către organele de conducere ale FSDI sau din portofoliul acestuia se sancționează conform prevederilor contractelor de mandat.”

Proiectul de act normativ va avea impact asupra veniturilor bugetului de stat începând cu anul 2019 în sensul reducerii veniturilor la bugetul de stat cu valoarea dividendelor încasate de FSDI în contul acțiunilor transferate în portofoliul FSDI, estimată la 4,7 miliarde lei. Această influență va fi recuperată în anii următori primului an de funcționare prin încasarea dividendelor pe care FSDI le va plăti statului, în calitate de acționar unic potrivit hotărârii Adunării Generale a Acționarilor de repartizare a profitului și stabilire a dividendelor

BVBStiri BVB

TERAPLAST SA (TRP) (24/09/2021)

Hotarari CA 24.09.2021

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (24/09/2021)

Infiintarea Filialei Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu-Feldioara

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (24/09/2021)

Raport consolidat - S1 2021

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (24/09/2021)

Informatii referitoare la desfasurarea AGA din 29 septembrie 2021

ELECTROMAGNETICA SA (ELMA) (24/09/2021)

Numire Administratori provizorii