Update articol:
VEZI PE LARG MOTIVELE INVOCATE DE PNL

UPDATEPNL sesizează CCR pentru șase numiri din boardul ASF (vezi declarația lui Ovidiu Wlassopol)

Autoritatea de Supraveghere Financiara
*Badea, Dascălu, Bota, Socol, Wlassopol și Birtalan, contestați de PNL

UPDATE

Ovidiu Wlassopol ne-a declarat: “Ma bucur că senatorii PNL îmi dau ocazia ca, prin contestația depusă la CCR, să dovedesc, încă o dată, că am experiența necesară pentru postul pe care îl ocup în cadrul ASF. Așa cum am trecut și în CV-ul pe care dînșii l-au văzut la Comisie cînd m-au audiat, am fost angajat în perioada aprilie 2007 pînă în mai 2013 consilier la cabinet comisar în cadrul CNVM, autoritatea care se ocupa de supravegherea și reglementarea pieței de capital. Ulterior, la înființarea ASF, care a preluat atribuțiile CNVM, am devenit consilier la cabinetul vicepreședintelui care se ocupa de sectorul pieței de capital, unde am stat timp de patru ani, pînă în iulie 2017. După această dată, am avut onoarea de a ocupa poziția de primvicepreședinte în cadrul ASF, unde am stat 1,5 ani, pînă în noiembrie 2018.

Deci am peste 11 ani și jumătate experiență în domeniul financiar, în cadrul autorităților de reglementare, supraveghere și control al pieței de capital, sectorului asigurărilor și sectorului pensiilor private. Mai mult, am absolvit studii de lungă durată în 2005, cînd am terminat Facultatea de Comunicare și Relații Publice, informație care se găsea in CV-ul depus la Comisie în Parlament, iar în 2012 am terminat Facultatea de Drept.

Din documentele pe care  le-am depus la Parlament și din ce spun acum se vede că sesizarea celor de la PNL este făcută cu rea-voință sau că nu știu să citească un CV și să adune perioadele din el.

…………….

Grupul parlamentar al PNL din Senat a depus astăzi, 29 noiembrie a.c., la Curtea Constituțională, sesizarea de neconstituționalitate în cazul numirii în funcție a 6 membri ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Astfel PNL contestă următoarele numiri: a președintelui ASF Leonardo Badea, a Doinei Dascălu, a lui Marius Bota (între timp a demisionat), a Aurei Socol, a lui Ovidiu Wlassopol și a lui Birtalan Jozsef.

În sesizare se precizează: “Cu privire la admisibilitatea sesizării învederăm jurisprudența Curții Constituționale în materie, în sensul admiterii unor obiecții de neconstituționalitate similare, referitoare la neîndeplinirea de către Parlamentul României a unui criteriu legal, obiectiv, în procedura de numire a unor membri executivi și neexecutivi în Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară.

(…)  Obiectul Hotărârii nr. 37/2018 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară îl constituie numirea pentru un mandat de 5 ani, începând cu data de 14 noiembrie 2018, 5 membri executivi, respectiv președintele, prim-vicepreședintele și 3 vicepreședinți, precum și 4 membri neexecutivi ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară

Hotărârea Parlamentului României nr.37/2018 este neconstituțională deoarece încalcă dispozițiile art.1 alin.(3) și alin.(5) din Constituția României raportat la art.9 alin.(1) lit.a2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară prin numirea fără îndeplinirea criteriului obiectiv al experienței profesionale cerut de lege, în Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a domnului Badea Leonardo, doamnei Dascălu Doina, domnului Bota Marius Ovidiu, domnului Birtalan Jozsef, doamnei Socol Aura Gabriela și a domnului Wlassopol Ovidiu Răzvan.

Hotărârea criticată încalcă următoarele dispoziții constituționale:

1. Art. 1, alin. (3), potrivit cărora „România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic, reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate”;

2. Art. 1, alin.(5), potrivit cărora „în România respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor, este obligatorie”;

Parlamentul României, în îndeplinirea obligației constituționale de a respecta legea în materia organizării și funcționării Autorității de Supraveghere Financiară (O:U.G. nr.93/2012), avea obligația legală de a efectua analiza individuală a încadrării experienței profesionale a fiecărui candidat în domeniile expres prevăzute de lege – financiar, al instituțiilor de credit și/sau al instituțiilor financiare nebancare. Vechimea minimă cumulată necesară în aceste domenii de activitate pentru a fi numit în Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară trebuie să fie de minimum 8 ani de la data absolvirii studiilor de lungă durată, cu diplomă de licență. În legătură cu îndeplinirea acestei condiții obiective art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 se referă la experienţa profesională în două texte distincte, după cum urmează: la lit. a) a alin. (1) al art. 9, stabilind că membrii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară trebuie să aibă «pregătire profesională şi o experienţă profesională corespunzătoare în domenii în care A.S.F. are competenţe» şi, respectiv, la lit. a^2) a aceluiaşi articol, stabilind că aceştia trebuie să aibă «o experienţă profesională în domeniul financiar, al instituţiilor de credit şi/sau al instituţiilor financiare nebancare, de minimum 9 ani de la data absolvirii studiilor prevăzute la lit. a^1).» Dacă noţiunea de «corespunzătoare» care circumstanţiază pregătirea şi experienţa profesională în cuprinsul art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 semnifică o evaluare şi apreciere ce revin exclusiv Parlamentului, în calitate de autoritate ce realizează numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, şi nicidecum instanţei de contencios constituţional, durata care circumstanţiază experienţa profesională, reglementată prin dispoziţiile art. 9 alin. (1) lit. a^2), semnifică o condiţie cu caracter obiectiv – vechimea în domeniile de referinţă, verificabilă pe bază de documente, de către orice persoană interesată”>>.

Totodată, prin decizia nr.251/2014, pronunțată într-o speță similară cu cea supusă criticii de neconstituționalitate, Curtea Constituțională arată că este întemeiată critica de neconstituționalitate în cazul neîndeplinirii condiției obiective descrise mai sus prin raportare la dispozițiile art.1 alin.(3) și alin.(5) din Constituția României deoarece aceasta „[…] nu are caracter formal, ci este clar fundamentată, prin trimiterea la un text de lege care reglementează o condiție cu caracter obiectiv. În consecință, nu subzistă cauza de inadmisibilitate identificată de Curtea Constituțională în precedent, instanța de contencios constituțional fiind competentă să se pronunțe, din perspectiva criticilor de neconstituționalitate formulate, asupra faptului dacă Hotărârea Parlamentului României nr.14/2014 respectă principiul constituțional referitor la statul de drept și obligația de respectare a legilor. Acceptarea tezei contrare, cu consecința excluderii de la exercitarea controlului de constituționalitate a Hotărârilor Parlamentului României date cu încălcarea dispozițiilor exprese ale legii, ar avea drept consecință plasarea organului reprezentativ suprem al poporului român — Parlamentul, deasupra legii, și acceptarea ideii că tocmai autoritatea legitimată constituțional să adopte legile le poate încălca fără a putea fi în vreun fel sancționată. Or, într-un stat de drept, nimeni nu este mai presus de lege.”(paragraf 21)

Analiza formală a documentelor depuse de persoanele numite în Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară prin Hotărârea Parlamentului nr.37/2018 arată încălcarea dispozițiilor art.9 alin.(1) lit.a2) din OUG nr.93/2012 referitoare la îndeplinirea condiției obiective privind experiența profesională cumulată de minim 8 ani în domeniul financiar, al instituțiilor de credit și/sau al instituțiilor financiare nebancare, în următoarele cazuri:

a. Badea Leonardo – numit în funcția de președinte – membru executiv în Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară. A absolvit studiile de specialitate în anul 1997. A desfășurat activitate didactică în perioada 1997-2012 (preparator universitar, asistent universitar, secretar științific, decan, prorector). În conformitate cu decizia nr.251/2014 a Curții Constituționale activitatea didactică nu este relevantă pentru îndeplinirea condiției legale referitoare la experiența profesională necesară pentru a fi numit în Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară. Reamintim că, potrivit art.285 din Legea nr.1/2011 privind educația națională, sunt funcții didactice în învățământul superior „[…], asistent universitar, profesor universitar, […] cercetător științific […]”. Funcțiile de decan și de prorector sunt funcții cu caracter administrativ, de asemenea nerelevante, pentru îndeplinirea criteriului menționat mai sus. În perioada 2012-2016 a îndeplinit funcții de demnitate publică senator (2012-2016) și deputat (2016-2017). Activitatea de demnitate publică desfășurată în cadrul comisiilor de specialitate (Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital – Senat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci – Camera Deputaților) constituie vechime în profesie conform Legii nr.96/2006 privind statutul deputaților și al senatorilor fără a fi relevante cu privire la domeniul restrâns enumerat de OUG 92/2012, deoarece specializarea în profesie a domnului Badea Leonardo este domeniul economic- contabilitate- și nu domeniul financiar, al instituțiilor financiare și/sau al instituțiilor financiare nebancare, cerut de lege.

Cităm din decizia CCR nr.251/2014, paragraf 27, într-o speță similară cu cea supusă criticii de neconstituționalitate, în cadrul căreia numirea dlui Victor Ciorbea în Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară fost declarată neconstituțională:

În concluzie, considerăm că domnul Badea Leonardo nu îndeplinește criteriul de vechime de 8 ani în domeniul financiar, al instituțiilor bancare și/sau al instituțiilor financiare nebancare.

b. Dascălu Doina – a absolvit studiile de lungă durată în anul 1980. A desfășurat activitate de funcționar public de execuție și de conducere în perioada 1980-2005 (inspector, șef serviciu, secretar general adjunct, consilier parlamentar) în cadrul unor structuri guvernamentale și parlamentare. Aceste activități nu sunt relevante pentru numirea în Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară, conform deciziei Curții Constituționale nr.389/2014. A îndeplinit funcții de demnitate publică în perioada 2005-2017 (secretar de stat Ministerul Finanțelor Publice, vicepreședinte Curtea de Conturi). Activitățile desfășurate în acest interval de timp, în lumina domeniului financiar pot fi relevante din perspectiva calității de ordonator delegat de credite însă aceasta nu constituie vechime pentru a fi îndeplinită condiția obiectivă prevăzută de art.9 alin.(1) lit.a2) din OUG nr.93/2012, conform deciziei Curții Constituționale nr.389/2014. Pe cale de consecință, doamna Dascălu Doina nu îndeplinește condiția obiectivă referitoare la experiența profesională necesară pentru a fi numită în Consiliul Autorității de Supraveghere Fiscală.

c. Bota Marius Ovidiu – a absolvit studiile superioare de lungă durată în anul 1996. A desfășurat activitate privată în domeniul comercial în perioada 1996-2000 și 2005-2008. A îndeplinit funcții de demnitate publică în perioada 2001-2005 și 2008 – prezent (secretar de stat Ministerul Transporturilor, senator, deputat). Activitatea de parlamentar are relevanță ca vechime în profesie, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.96/2006 privind statutul deputaților și al senatorilor, însă nu poate fi considerată experiență profesională relevantă în domeniul financiar, al instituțiilor financiare și/sau al instituțiilor financiare nebancare. Pe cale de consecință, domnul Bota Marius Ovidiu nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru a fi numit în Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară. Numirea domnului Bota Marius Ovidiu în Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară prin Hotărârea Parlamentului României nr.37/2018 este neconstituțională.

d. Birtalan Jozsef – a absolvit studiile superioare de lungă durată în anul 1998. A îndeplinit funcții de demnitate publică în perioada 2000 – 2009, 2014 – prezent (secretar de stat sau funcții asimilate demnității de secretar de stat). În lumina deciziei Curții Constituționale nr.483/2014, antecitată, activitatea administrativă, de ordonator de credite, nu este relevantă pentru îndeplinirea criteriului legal necesar numirii în Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară. Prin urmare, numirea domnului Birtalan Jozsef în Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară este neconstituțională.

e. Socol Aura Gabriela – a absolvit studii superioare de specialitate în anul 2003. A desfășurat activitate didactică în perioada 2003-prezent preparator, lector universitar, asistent universitar, profesor universitar). Conform deciziei Curții Constituționale a României nr.483/2014 activitatea didactică nu este relevantă pentru numirea în Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară. A desfășurat în perioada 2009 – 2010 activitate de funcționar (consilier președinte F.N.G.I.M.M., expert Ministerul Finanțelor Publice). Activitatea nu este relevantă pentru numirea în Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară, conform deciziei Curții Constituționale nr.483/2014. Considerăm, așadar, neconstituțională numirea doamnei Socol Aura Gabriela în Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară.

f. Wlassopol Ovidiu Răzvan – a absolvit studii de lungă durată în anul 2012. A desfășurat activitate de funcționar în perioada 2015 -2017 în cadrul C.N.V.M. și A.S.F.A îndeplinit funcția de prim-vicepreședinte al Autorității de Supraveghere Financiară în perioada 2017 -2018 (numirea se află sub prezumția de constituționalitate deoarece Curtea Constituțională nu a fost sesizată pentru a se pronunța cu privire la Hotărârea Parlamentului nr.47/2017). Domnul Wlassopol Ovidiu Răzvan nu are vechimea necesară, de minimum 8 ani de la absolvirea studiilor superioare de lungă durată, pentru a fi numit în Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară. Numirea sa prin Hotărârea Parlamentului României nr.37/2018 în Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară este neconstituțională deoarece încalcă dispozițiile art.1 alin.(3) și alin.(5) din Constituția României.

În concluzie, dispozițiile art.9 alin.(1) lit.a2) din OUG nr.92/2012 nu au fost respectate la numirea următoarelor persoane în Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară: domnul Badea Leonardo, doamna Dascălu Doina, domnul Bota Marius Ovidiu, domnul Birtalan Jozsef, doamna Socol Aura Gabriela, domnul Wlassopol Ovidiu Răzvan cu consecința încălcării dispozițiilor art.1 alin.(3) și alin.(5) din Constituția României.

Ca atare, faţă de cele învederate, solicităm Onoratei Curţi să constatate că Hotărârea nr. 37/2018 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, adoptată de Parlament în şedinţa din data de 14.11.2018 este NECONSTITUŢIONALĂ“.

 

BVBStiri BVB

PATRIA BANK S.A. (PBK) (26/02/2021)

Rezultate financiare preliminare 2020

DAFORA SA (DAFR) (26/02/2021)

Rezultate financiare preliminare 2020

ROMCAB SA (MCAB) (26/02/2021)

Rezultate financiare preliminare 2020

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (26/02/2021)

Rezultate financiare preliminare 2020