Update articol:

Proiect: Garanţii de stat pentru contractarea unor împrumuturi de 312.744.200 lei la Tarom şi 300.775.000 lei la Blue Air

Lucian Bode, ministrul Transporturilor
  • În cazul companiei Blue Air, până la rambursarea integrală a împrumutului garantat:  acționarii nu încasează dividende,  nu se rambursează împrumuturi către acționari; Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Transporturilor numesc câte un reprezentant al statului în consiliul de administrație al Blue Air, cu drept de veto
  • Din împrumutul garantat de stat beneficiarul rambursează cu prioritate, datoriile către statul român, împrumutul contractat de la Eximbank S.A., în nume și cont stat, în valoare de 30,3 milioane lei si accesoriile aferente, precum și obligațiunile corporative emise prin plasament privat către Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana, în valoare rămasă de 6 milioane EUR si accesoriile aferente;

 

Ministerul Transporturilor propune autorizarea  Ministerului Finanţelor Publice să emită, la solicitarea TAROM, o  garanție de stat pentru contractarea de către Beneficiar a unui împrumut în limita sumei de 312.744.200 lei, pe o perioadă de 6 ani, cu titlu de ajutor de stat, precum și, la solicitarea Blue Air, o  garanție de stat pentru contractarea de către Beneficiar a unui împrumut în limita sumei de 300.775.000 lei pe o perioadă de 6 ani, cu titlu de ajutor de stat, potrivit unui act normativ.

Garanțiile vor acoperi în procent de 100% valoarea celor două împrumuturi, a dobânzilor și comisioanelor aferente.

Scopul proiectului de act normativ propus îl reprezintă crearea cadrului legal pentru acordarea unor măsuri de ajutor de stat individual, în baza art. 107 (2) b) TFUE, pentru a se asigura  funcționarea TAROM și BLUE AIR pe perioada pandemiei COVID-19,  dar și pe perioada imediat următoare, până la relansarea operațiunilor de transport aerian și stabilizarea situației financiare a celor două companii.

Ajutorul de stat sub formă de garanție de stat se acordă în scopul acoperirii cheltuielilor de exploatare și de capital necesare susținerii activității celor doi  transportatori aerieni, TAROM și BLUE AIR, până la data de 31.12.2020 și nu va depăși valoarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei COVID-19 și cauzate direct de această pandemie, evaluate de către cele două societăți și stabilite în conformitate cu Decizia Comisiei Europene.

Furnizorul ajutoarelor de stat este Ministerul Finanțelor Publice iar administratorul acestora, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.

Evaluarea capacităţii de rambursare, a clasei de risc și a structurii garanțiilor constituite de fiecare beneficiar în favoarea statului se realizează pe baza unei analize economico-financiare efectuate de către EximBank – S.A..

De asemenea, garanția de stat va fi garantată de către fiecare din cele două companii cu garanții care să acopere cel puțin valoarea împrumuturilor, dobânzilor și comisioanelor aferente, care vor fi instituite în conformitate cu dispozițiile art. 4 din proiectul de act normativ.

Condițiile de acordare a garanției și structura finanțării garantate de stat, documentația contractuală aferentă (model conventie de garantare), termenii și condițiile financiare (maturitate, dobândă, perioadă de grație) se vor stabili în conformitate cu Cadrul temporar pentru măsuri de  ajutor de stat pentru sprijinirea economiei în contextul actualei epidemii de COVID 19 si se vor aproba prin Hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice.

Ministerul Finanţelor Publice va încheia cu TAROM, respectiv, cu BLUE AIR câte o convenţie de garantare în care vor fi precizate drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi termenii şi condiţiile de acordare şi derulare a garanției de stat.

Până la data de 30 aprilie 2021, TAROM, respectiv BLUE AIR, vor prezenta analize economico-financiare realizate de către un auditor financiar independent din care să reiasă valoarea reală a pagubei cauzate direct fiecărei societăți de pandemia COVID-19, în perioada 01.03.2020 – 31.12.2020. În cazul în care această valoare este mai mică decât sumele pentru care au fost emise scrisori de garanție de stat, diferența se returnează finanțatorului,  iar valoarea garanției de stat se diminuează corespunzător.

În situaţia în care pe parcursul derulării împrumutului, unul dintre Beneficiari intră în lichidare, creanţele statului rezultate din gestionarea împrumutului se urmăresc şi se execută în condiţiile legii. Sumele recuperate în urma procesului de lichidare se fac venit la fondul de risc.

În cazul companiei Blue Air, până la rambursarea integrală a împrumutului garantat:

a)       acționarii nu încasează dividende;

b)       beneficiarul nu rambursează împrumuturi către acționari;

c)       Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor numesc câte un reprezentant al statului în consiliul de administrație al Blue Air, cu drept de veto;

d)       orice contract de achiziție sau vânzare cu impact asupra activelor si pasivelor companiei, se realizează cu aprobarea consiliului de administrație al Blue Air;

e)       Blue Air nu poate înstrăina/restitui aeronave sau alte active aferente activității de baza decât cu avizul Ministerului Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor;

f)       din împrumutul garantat de stat beneficiarul rambursează cu prioritate, datoriile către statul român, împrumutul contractat de la Eximbank S.A., în nume și cont stat, în valoare de 30,3 milioane lei si accesoriile aferente, precum și obligațiunile corporative emise prin plasament privat către Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana, în valoare rămasă de 6 milioane EUR si accesoriile aferente;

g)       după răscumpărarea obligațiunilor corporative emise către Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana, în valoare rămasă de 6 milioane EUR, beneficiarul constituie ipotecile de rang I prevăzute la art. 4 alin. (2).

h) Airline Invest A. are calitatea de co-debitor/fidejusor al împrumutului garantat de stat.

În lipsa acordării ajutoarelor de stat există o mare probabilitate ca TAROM și BLUE AIR  să intre în incapacitate de plată și, în final, în faliment. Pentru a face posibilă redresarea activității celor doi transportatori aerieni după patru luni de lipsă de venituri datorate suspendării activității de zboruri regulate din cauza restricțiilor de operare impuse de statele europene, inclusiv de România, si pentru a evita demararea procedurii de insolvență pe durata acoperită de ajutorul de stat, dreptul creditorilor de a solicita deschiderea procedurii de insolvență conform art. 70 din Legea insolvenței nr. 85/2014 este suspendat pe o perioadă de 6 luni de la data la care Beneficiarului i s-a acordat ajutorul de stat.

Pentru asigurarea respectării normelor europene în materia ajutoarelor de stat se prevede că acordarea ajutorului individual de stat se va face numai după obținerea autorizării din partea Comisiei Europene și în condițiile prevăzute în decizia forului european.

Expunerea de motive precizează: “Cu privire la oportunitatea concretă a promovării măsurilor de ajutor de stat individual pentru TAROM și Blue Air precizăm că, la nivel european, în contextul generat de criza COVID-19, unele state membre au demarat și parcurs procedurile necesare în vederea obținerii de ajutoare de stat în sectorul aerian, în baza art. 107 alin. (2) lit. b) sau art. 107 alin. (3) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (a se vedea cazurile Air France, SAS, LUFTHANSA, CONDOR, Austrian Airlines, Alitalia, etc.).

Neadoptarea acestor măsuri imediate, prin utilizarea de proceduri de legiferare pe calea ordonanței de urgență, ar avea consecințe negative imediate asupra activității celor două companii, fapt ce: (i) poate avea implicații negative asupra asigurării continuității în condiții de siguranță a serviciilor de transport aerian, (ii) va influența negativ conectivitatea internă și internațională a României, (iii) poate conduce la un impact social negativ asupra angajaților proprii, prin posibilitatea pierderii locurilor de muncă, dar și asupra celor ce desfășoară activități în cadrul operatorilor economici care colaborează orizontal cu cele două companii, (iv) poate afecta în mod negativ, iremediabil, procesul de restructurare al companiei TAROM și poate conduce la încetarea activității companiei BLUE AIR”.

Ajutorul de stat acordat conform actului normativ propus va asigura funcționarea TAROM și BLUE AIR pe perioada pandemiei COVID 19,  dar și pe perioada imediat următoare, până la relansarea operațiunilor de transport aerian și stabilizarea situației financiare a companiei, asigurând locuri de muncă pentru aproximativ 1800 angajați proprii, precum și pentru angajații operatorilor economici cu care aceste companii au relații de afaceri.

BVB | Știri BVB

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (05/12/2022)

Convocare AGOA 12 (13) ianuarie 2023

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (05/12/2022)

Tranzactii intre parti afiliate EFSA - OPCOM

FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF BET PATRIA-TRADEVILLE (TVBETETF) (05/12/2022)

Notificare cu privire la numarul si tipul de investitorilor

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (05/12/2022)

Notificare rascumparare actiuni proprii 28 noiembrie - 2 decembrie 2022