Update articol:

Proiect: Guvernul vrea să impună sancţiuni contravenţionale pentru autoritățile administraţiei publice locale care nu plătesc cu prioritate sumele pentru alimentarea cu energie termică

guvern

Guvernul vrea să impună sancţiuni contravenţionale pentru autoritățile administraţiei publice locale care nu plătesc cu prioritate sumele pentru alimentarea cu energie termică, potrivit unui proiect de Ordonață de urgență a Guvernului privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei, precum și pentru asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie.

Contravenţiile  se sancţionează cu amendă între 50.000 lei şi 100.000 lei, iar constatarea şi aplicarea amenzilor se fac de către organele cu atribuţii de control ale Ministerului Finanţelor Publice.

Prin prezentul act normativ se propune asigurarea continuității funcționării serviciului de alimentare centralizată cu energie termică a populației în sezonul rece 2020, prin reglementarea unei soluţii juridice în sensul asigurării integrale a plăților pentru energie termică furnizată din fondurile publice, potrivit legii, și/sau a plăţilor în avans achitate de autoritățile publice locale în baza convențiilor de justificare a avansurilor pentru consumul de gaze naturale.

1) O primă situație identificată în cuprinsul Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 care se impune a fi schimbată, potrivit expunerii de motive, este legată de necesitatea creării unui mecanism prin care să fie securizată efectuarea plăților din bugetele locale a sumelor necesare acoperirii diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei şi preţul local al energiei termice facturate populaţiei. 

Asigurarea din bugetele locale a acestor sume trebuie să fie o prioritate pentru autoritățile publice, dată fiind importanța funcționării sistemului de termoficare pentru populație, fiind imperios necesară completarea prevederilor art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 cu un alineat nou, cu următorul cuprins:    

(41) Sumele stabilite în temeiul  alin (4), art. 5 alin. (1) și (11), art. 51 alin. (2) și (3) precum și art. 52 sunt plătite de unitățile administrativ – teritoriale cu prioritate față de orice alte obligații de plată.

Totodată, pentru situația în care autoritățile administraţiei publice locale nu plătesc cu prioritate aceste sume din cotele defalcate din impozitul pe venit, cuvenite acestora potrivit legii, dat fiind consecințele care se pot produce în serviciul de alimentare cu energie termică, prin generarea unor blocaje financiare majore, se impune stabilirea unor sancțiuni contravenționale,  dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să  fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni, aplicabile autoritățile administraţiei publice locale care să aibă ca finalitate asigurarea unei protecții corespunzătoare raportat la aceste activități de interes public major.

Stabilirea de sancțiuni contravenționale a fost opțiunea aleasă de Guvern, justificat de necesitatea asigurării obiectivului de interes public general reprezentat de alimentarea populației cu energie termică, mai precizează expunerea de motive.

Totodată, se propune modificarea art. 3 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006,  cu prevederi care să reglementeze cat se poate de clar obligațiile ce revin furnizorilor de energie termică, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației şi Ministrul Finanţelor Publice,  după cum urmează:

În cazul în care autorităţile administraţiei publice locale nu cuprind în bugetul local sumele stabilite potrivit alin. (4) și art. 52 alin. (1) sau nu efectuează plata acestor sume către furnizorii de energie termică potrivit eșalonării bugetare, precum și în situația în care autorităţile administraţiei publice locale nu efectuează plata sumelor în avans conform prevederile art. 5 alin. (11) sau a convențiilor de justificare a avansurilor încheiate în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (3), furnizorii de energie termică au obligația de a sesiza Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației cu privire la încălcarea acestor obligații de către autoritățile publice locale în termen de 15 zile de la data la care acestea trebuiau îndeplinite. Ministerul Lucrărilor Publice,  Dezvoltării și Administrației şi Ministerul  Finanţelor Publice  au obligația de a analiza situația sesizată și după caz, de a emite, în termen de 30 zile lucrătoare de la data înregistrării la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a sesizării, un ordin comun prin care direcţiile generale ale finanţelor publice  alocă bugetelor locale cotele defalcate din impozitul pe venit, cuvenite acestora potrivit legii, numai pentru plata obligaţiilor către furnizorii de energie termică, până la lichidarea obligaţiilor respective.sumele care fac obiectul ordinului se virează de către autorităţile administraţiei publice locale furnizorilor de energie termică în conturile escrow deschise în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și a gazelor naturale pentru populație, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sume ce vor fi indisponibilizate și distribuite de agenții escrow conform regulilor din contractele de cont escrow sau, după caz, furnizorilor de gaze naturale, în conturile acestora, conform prevederilor convenţiilor de justificare a avansurilor încheiate între unitățile administrativ-teritoriale, furnizorii de energie termică, producătorii de energie termică şi furnizorii de gaze naturale.”

 Cu toate acestea, pentru a elimina orice risc al inacțiunii furnizorului de energie termică, în ceea ce priveste sesizarea  Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației cu privire la incălcarea acestor obligații de către autoritățile publice, apreciem că se impune necesitatea completării art. 3 cu alin. 51, cu prevederi care să permit și celorlalți beneficiari (altii decât furnizorii de energie termică) ai sumelor distribuite prin conturile de tip ,,ESCROW,, deschise în baza contractelor de cont escrow încheiate în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență 115/2001 sau, după caz, beneficiarii convențiilor de justificare a avansurilor încheiate în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (3), să aibă dreptul de a sesiza Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

 II) O a doua situație identificată în cuprinsul Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 care se impune a fi schimbată este legată de necesitatea instituirii unei obligații în sarcina autorităților administrației publice locale pentru respectarea convențiilor de justificare a avansurilor, precum și pentru acordarea în avans a subvenției pentru acoperirea diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei şi preţul local al energiei termice facturate populaţiei, in ipoteza în care furnizorii de energie termică nu constituie garanții potrivit contractelor de furnizare energie termica sau gaze naturale.

Din această perspectivă, se completarea art. 3, alin. (5) cu un nou alineat  (51) să conțină prevederi prin care, în situația în care furnizorii de energie termică nu își îndeplinesc obligația de a sesiza Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în condițiile prevăzute de alin. (5), producătorii de energie termică și furnizorii de gaze naturale, beneficiari ai sumelor distribuite prin conturile de tip ,,ESCROW,, deschise în baza contractelor de cont escrow încheiate în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2001 sau, după caz, beneficiarii convențiilor de justificare a avansurilor încheiate în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (3), au dreptul de a sesiza Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației. Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării are obligația de a verifica la unitatea administrative-teritoarială și furnizorul de energie termică veridicitatea aspectelor sesizate. Dacă se constată că sesizarea este temeinică, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației şi Ministrul Finanţelor Publice  au obligația de a emite, în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a sesizării, ordinul comun, în condițiile prevăzute la alin. (5).” 

Dat fiind faptul că în derularea contractelor de furnizare energie termică încheiate între producătorii de energie termică și distribuitorii de energie termică, aceștia din urmă, în majoritatea cazurilor, nu au resursele necesare pentru constituirea unei garanții de plată care să acopere riscurile de neplată, conform contractelor cadru aprobate prin Ordinul 122/2013 emis de ANRE, se impune completarea art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 cu o normă derogatorie având ca finalitate obligarea autoritățile publice locale să plătească pe tot parcursul anului acest avans, după cum urmează: 

(11) Prin excepție de la prevederile alin. (1), sumele prevăzute în bugetele locale, conform art. 3 alin. (4), se acordă în avans, lunar, de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale furnizorilor de energie termică, prin virarea în conturile de tip ,,ESCROW,, deschise în conformitate cu prevederile OUG 115/2001, ori de câte ori furnizorii de energie termică, aflați în subordinea autorităților publice locale, nu constituie integral garanțiile de plată conform contractelor de furnizare încheiate cu producătorii de energie termică și furnizorii de gaze naturale. Regularizarea avansurilor se face până la data 20 a lunii următoare de consum.

Totodată, pentru a întări această obligație, precum și obligația de plată a avansului in baza unei convenții de justificare a avansurilor semnată în condițiile art. 51 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006, având în vedere consecințele deosebit de grave pe care le poate avea asupra serviciului de alimentare cu energie termică o astfel de inacțiune, se impune stabilirea unei sancțiuni contraventionale,  dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni, aplicabile furnizorilor de energie termică, după caz, care să aibă ca finalitate asigurarea unei protecții corespunzătoare raportată la aceste activități de interes public major.

 III) O a treia situație identificată în cuprinsul Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 care se impune a fi schimbată este legată de tratamentul aplicat pierderilor financiare și tehnologice induse de prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice.

Din această perspectivă, se impune o modificare a prevederilor art. 52 alin.   (1) din Ordonanța Guvernului nr. 36/2019 în sensul Pierderile induse de prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat, înregistrate de operatorii economici al căror capital social majoritar aparține unității adminstrativ – teritoriale, se acoperă anual, integral, pentru anul precedent,  din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, iar sumele alocate  în acest fel sunt virate de autoritățile publice locale în conturile escrow deschise în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.  115/2001, sume ce vor fi indisponibilizate și distribuite de agenții escrow conform regulilor din contractele de cont escrow.”

Totodată, pentru a întări această obligație, având în vedere consecințele deosebit de grave pe care le poate avea asupra serviciului de alimentare cu energie termică o astfel de inacțiune, apreciem că se impune stabilirea unei sancțiuni contraventionale,  dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni, aplicabile furnizorilor de energie termică,  care să aibă ca finalitate asigurarea unei protecții corespunzătoare a unei activități de interes public major.

IV) Se propune modificarea unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie, pentru a fi în acord cu modificările și completările propuse mai sus pentru O.G. 36/2006.  

În contextul în care prin prezenta notă de fundamentare se propune modificarea art. 52 alin (1) din O.G. nr. 36/2006, după cum am arătat mai sus, art. 1, alin. (3) din O.U.G. nr. 115/2001 trebuie, la rândul său să fie modificat pentru punerea în acord a celor două prevederi.

În acest context, art. 1, alin. (3) din O.U.G. nr. 115/2001 se propune a se  modifica, după cum urmează:

În conturile de tip «ESCROW», prevăzute la alin. (1), beneficiarii de energie termică vor vira sumele aferente energiei termice consumate, iar autorităţile administraţiei publice locale vor vira subvenţiile pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi de tarif pentru energia termică livrată populaţiei, pierderile induse de prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat înregistrate de operatorii economici din subordinea autorităților administrației publice locale, ajutoarele băneşti pentru energia termică livrată populaţiei, precum şi ajutoarele băneşti pentru energia termică ce se acordă categoriilor defavorizate ale populaţiei, potrivit legii. Agenţii economici producători şi/sau distribuitori de energie termică sunt obligaţi să înscrie în facturile privind livrarea energiei termice conturile de tip «ESCROW» în care vor încasa valoarea acesteia.

Totodată, se instituie modificarea și a prevederilor alin. (4) de la art. 1 deoarece, pe de o parte nu sunt sancționate contravențional și autoritățile publice locale care virează fondurile de la bugetele locale în alte conturi decât cele de tip ,,ESCROW” , fiind sancționați doar  operatorii economici producători şi/sau distribuitori de energie termică pentru încasarea acestor sume în decât cele de tip ,,ESCROW”, iar pe de altă parte sancţiunea contravențională existentă, privind plata unei amenzi cuprinse între 50 milioane lei (5.000 RON) şi 100 milioane lei (10.000 RON), este nesemnificativă în raport de gravitatea acestor fapte și de efectele pe care le poate produce asupra operatorilor economici implicați în serviciul de producere, transport și distribuție a energiei termice.

În acest context, se propune si modificarea art. 1, alin. (4) după cum urmează: Virarea de către autorităţile administraţiei publice a fondurilor de la bugetele locale, prevăzute la alin. (3), acordate conform legii și/sau încasarea de către agenţii economici producători şi/sau distribuitori de energie termică a sumelor de la beneficiarii de energie termică şi a fondurilor de la bugetele locale, în alte conturi decât cele de tip «ESCROW» constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenzi cuprinse între 50.000 lei şi 100.000 lei, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către organele cu atribuţii de control ale Ministerului Finanţelor Publice. 

În aceste condiţii, soluţia juridică ce presupune în drept, modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 și a Ordonanței de urgență nr. 115/2001, conform celor menționate mai sus, instituie certitudinea faptului că sumele alocate din bugetele locale în scopul acoperirii diferenţei de preţ, plătite în avans sau după luna de consum, precum și pierderile induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare energie termică, sunt achitate de autoritățile publice locale cu prioritate,  fiind creat și un mecanism juridic prin care furnizorii de energie termică, producătorii de enenergie termică și furnizorii de gaze natural să sesizeze Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației  în situația nerespectării acestor obligații de către autoritățile publice locale și, totodată, fiind reglementat un cadru sancționator care să aibă ca finalitate asigurarea unei protecții corespunzătoare raportat la aceste activități de interes public major.

Sistemul centralizat de alimentare cu energie termică este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic și funcțional unitar destinat producerii, transportului, distribuției și furnizării energiei termice pe teritoriul localităților.

Printre operatorii economici activi in domeniul serviciului de  termoficare amintim Thermonet SRL Suceava, Thermoenergy Group Bacau, Modern Calor Botoșani, Veolia Energie Iași, Termoficare Oradea SA, Regia Autonomă de Termoficare Cluj, Termica Brad SA, Ecogen Energy Buzău, ENET SA Focșani, Bepco SRL Brașov, Veolia Energie Prahova, Termic Calor Serv SRL Alexandria, Centrala Termoelectrică de Termoficare Arad, Veolia Energie România SA, Vest Energio Sa București.

De regulă, sursa de producere se află în proprietatea operatorului economic care asigură producerea agentului termic iar sistemul de transport, distribuţie şi furnizare se află în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale.

Sistemul centralizat de alimentare cu energie termică este gestionat de unul sau doi operatori economici, în general, aflaţi sub autoritatea unităților administrative-teritoriale.

BVBStiri BVB

Sphera Franchise Group (SFG) (09/04/2021)

Raport voluntar privind tranzactiile cu partile afiliate in 2020

OIL TERMINAL S.A. (OIL) (09/04/2021)

Solicitare a actionarului majoritar privind sedinta AGOA 29.04(04.05).2021

ROMPETROL WELL SERVICES S.A. (PTR) (09/04/2021)

Solicitare completare ordine de zi AGOA 26(27).04.2021

FOND DESCHIS DE INVESTITII ETF TRADEVILLE (TVBETETF) (09/04/2021)

Preluare administrare ETF BET Tradeville de catre SAI Patria Asset Management SA

ELECTROARGES SA (ELGS) (09/04/2021)

Solicitare Completare Ordine de Zi - AGOA 26/27.04.2021