Update articol:

SIF Banat Crişana completează ordinea de zi a AGA cu solicitările grupării SIF Oltenia

Consiliul de administrație al Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana,   întrunit în ședința din data de 3 iunie 2019, a completat ordinea de zi a adunărilor generale ordinare şi extraordinare ale acționarilor convocate pentru data de 20/21 iunie 2019, ora 10:00, respectiv ora 12:00, cu solicitările grupării SIF Oltenia.  

Astfel, SIF Oltenia, împreună cu alți acționari ai SIF Banat Crișana, au cerut, recent, completarea ordinii de zi a Adunării Generale din 20 iunie, solicitând dividende suplimentare de la SIF Banat Crișana (SIF1), dar și ca aceasta să spună de ce nu s-a constituit parte civilă în procesul lui Dragoș Bîlteanu, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori Bucuerești. Solicitarea este făcută de SIF Oltenia, Alimentara Slatina SA, Flaros SA, Mercur SA, Univers SA, Voltalim și Tudor Ciurezu, care dețin împreună 5% din capitalul SIF1.

Astfel, ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor SIF Banat, completată și revizuită, este următoarea:

Punctele de pe ordinea de zi propuse de Consiliul de administrație:

 1. Alegerea secretarilor ședinței adunării generale ordinare a acționarilor societății, respectiv a acționarilor Laurențiu Rivis, Eugen Ioan Cristea și Daniela Vasi, având datele de identificare disponibile la sediul societății, care vor verifica îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării și vor întocmi procesul verbal de ședința al adunării.
 2. Alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor, compusă din Laurențiu Rivis, Eugen Ioan Cristea, Daniela Vasi și Adrian Marcel Lascu, având datele de identificare disponibile la sediul societățîi.
 3. Numirea auditorului financiar și fixarea duratei contractului de audit financiar pe o perioada de 2 (doi) ani și împuternicirea consiliului de administrație pentru negocierea și încheierea contractului de audit;

Puncte pe ordinea de zi propuse de grupul de acționari SIF Oltenia:

 1. Aprobarea distribuirii ca dividende a sumei de 77.619.108,60 lei, din profitul anului 2016, repartizat la capitolul ,,Alte rezerve” și neutilizat conform destinației. Dividendul brut pe acțiune este de 0,15 lei/acțiune și data plății 22 iulie 2019.
 2. Prezentarea de către Consiliul de Administrație al SIF Banat-Crișana a unui raport privind argumentele pentru care Societatea de Investițîi Financiare Banat-Crișana S.A. nu s-a constituit parte civilă în dosarul penal nr. 2218/D/P/2018, pentru recuperarea prejudiciului creat societății.
 3. Aprobarea întocmirii și ducerii la îndeplinire de către Consiliul de Administrație și Conducerea executivă ale SIF Banat-Crișana S.A. a unui plan de măsuri pentru recuperarea prejudiciului creat prin decizia luată de neconstituire a SIF Banat-Crișana S.A. că parte civilă în dosarul penal nr. 2218/D/P/2018.
 4. Prezentarea de către Consiliul de Administrație al SIF Banat-Crișana a unei informări către acţionarii societății cu privire la beneficiile sau pierderile rezultate din plasamentele realizate în anii 2017, 2018 și până la 30 aprilie 2019. Justificarea acestora și rezultatele fiecărui plasament în parte (data achiziției, emitentul, costul achiziției, participări la majorări de capital social, valoarea justă la 31.12.2018, diferențe pozitive/negative, eventual dobânda, dividende încasate).
 5. Prezentarea de către Consiliul de Administrație al SIF Banat-Crișana a unei informări complete către acţionarii societății cu privire la tranzacțiile de vânzare societăți/pachete de acțiuni/active imobilizate efectuate de către societățile la care SIF Banat-Crișana S.A. deține pachetul majoritar (SIF Hoteluri SA, SIF Imobiliare PLC și Administrare Imobiliare SA) realizate în perioada 2017-30.04.2019 (cost de achiziție+eventualele majorări de capital social, +credite în sold; valoare de vânzare, profit/pierdere, modalitate de plata a prețului).
 6. Revocarea cu just temei, în conformitate cu prevederile art. 137^1alin. 4 din Legea 31/1990 a administratorilor: Domnul Drăgoi Alexandru Bogdan, președinte CA și a Domnului Străuţ Răzvan Radu, vicepreședinte CA care exercită conducerea executivă a societății: Director General respectiv Director General Adjunct. Asigurarea conducerii executive a societății pe perioada de tranziție de la revocarea celor doi membri ai Consiliului de Administrație până la autorizarea de către ASF a noului Consiliu de Administrație de către înlocuitorii Directorului General și Directorului General Adjunct.
 7. În cazul revocării celor doi membri ai CA, aprobarea instrucțiunii către membrii CA în funcție de a convoca prompt Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru alegerea a doi administratori în vederea completării CA.

Ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor, completată și revizuită, este următoarea:

 1. Alegerea secretarilor ședinței adunării generale extraordinare a acționarilor societățîi, respectiv a acționarilor Laurențiu Rivis, Eugen Ioan Cristea și Daniela Vasi, având datele de identificare disponibile la sediul societății, care vor verifică îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării și vor întocmi procesul verbal de ședința al adunării.
 2. Alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor, compusă din Laurențiu Rivis, Eugen Ioan Cristea, Daniela Vasi și Adrian Marcel Lascu, având datele de identificare disponibile la sediul societății.
 3.  Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății, în vederea corelării cu prevederile art. 8 din Regulamentul ASF nr. 10/2015, astfel cum acesta a fost modificat prin Regulamentul 14/2015, Regulamentul 5/2016, Regulamentul 13/2017 și Regulamentul 2/2018, după cum urmează:

– art. 14 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 14 Incompatibilități.

(1) Persoanele alese în Consiliul de Administrație trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Legea 31/1990 republicată și de legislația pieței de capital și să nu fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere sau directori/membri ai directoratului ai/al unei alte A.F.I.A./societăți de administrare a investițiilor/societăți de investițîi sau ai/al unei instituții de credit care îndeplinește funcția de depozitar pentru SIF Banat-Crișana, nu trebuie să fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere al unei S.S.I.F. cu care SIF Banat-Crișana a încheiat contract de intermediere financiară și nu trebuie să fie angajați sau să aibă orice fel de relație contractuală cu o altă S.A.I. ori cu o societate de investiții, cu excepția altor entități care aparțîn aceluiași grup;

(2) Persoanele numite în funcția de director precum și persoanele care îi înlocuiesc pe aceștia nu trebuie să fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere sau directori/membri ai directoratului ai/al unui alt A.F.I.A. sau ai/al instituții de credit care îndeplinește funcția de depozitar pentru SIF Banat-Crișana, nu trebuie să fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, directori sau membri ai directoratului unei societăți de servicii de investiții financiare (S.S.I.F.) cu care SIF Banat-Crișana a încheiat contract de intermediere și nu trebuie să fie angajați sau să aibă orice fel de relație contractuală cu un alt A.F.I.A., cu excepția altor entități care aparțin aceluiași grup.”

SIF Oltenia vrea dividende suplimentare de la SIF Banat Crișana, revocarea lui Bogdan Drăgoi, dar și ca SIF1 să spună de ce nu s-a constituit parte civilă în procesul lui Dragoș Bîlteanu

 

BVB | Știri BVB

Digi Communications N.V. (DIGI) (28/11/2022)

Disponibilitatea versiunii in limba romana a Raportului Anual pentru 2021

ROMCARBON SA (ROCE) (28/11/2022)

Finalizare proces fuziune Greenfiber Intl. SA-Greentech SA,detineri indirecte

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (IMP) (28/11/2022)

Document informare - alocare actiuni

ROPHARMA SA (RPH) (28/11/2022)

Hotarari AGA O & E 28.11.2022

ROMCARBON SA (ROCE) (28/11/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014