Update articol:

Acţionarii Transilvania Investments Alliance au aprobat un program de rascumparare de maxim 20.000.000 acţiuni

Radu-Claudiu Rosca, Presedinte Executiv/Director General Radu-Claudiu Rosca, Presedinte Executiv/Director General

Acţionarii Transilvania Investments Alliance au aprobat, în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, un program de rascumparare de catre societate a propriilor actiuni, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, in urmatoarele conditii:

(i) dimensiunea programului – maxim 20.000.000 actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune, reprezentand 0,92487% din capitalul social;

(ii) pretul de dobandire a actiunilor – pretul minim va fi egal cu pretul de piata al actiunilor societatii de la Bursa de Valori Bucuresti din momentul efectuarii achizitiei si pretul maxim va fi 0,49 lei/actiune;

(iii) durata programului – perioada de maxim 18 luni de la data publicarii hotararii A.G.E.A. in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a,

(iv) plata actiunilor rascumparate – din rezervele disponibile (cu exceptia rezervelor legale) inscrise in ultimele situatii financiare anuale aprobate,

(v) destinatia programului – distribuirea actiunilor rascumparate, cu titlu gratuit, membrilor Consiliului de Supraveghere, ai Directoratului si personalului identificat, in cadrul unui program Stock Option Plan, in acord cu politica de remunerare aprobata la nivelul societatii si

(vi) acordarea unui mandat Directoratului pentru ducerea la indeplinire a acestei hotarari.

Acţionarii au mai decis ratificarea Deciziei Directoratului nr. 1/24.09.2021 de aprobarea a contractului de tip revolving semnat in data de 15.10.2021 cu Banca Transilvania S.A. pentru suma de 57 milioane lei, pentru o perioada de 12 luni, utilizat pentru achizitia de instrumente financiare si finantarea activitatii curente a societatii si a Deciziei Directoratului nr. 1/20.12.2021 de aprobarea a contractului de tip revolving semnat in data de 24.12.2021 cu Banca Comerciala Romana S.A. pentru suma de 90 milioane lei, pentru o perioada de 12 luni, utilizat pentru activitatea investitionala.

Tot astăzi, acţionarii Transilvania Investments Alliance au aprobat, în Adunarea Ordinară a Actionarilor, situatiile financiare anuale, respectiv situatia pozitiei financiare si situatia rezultatului global si notele explicative ale situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2021, pe baza rapoartelor prezentate de catre Directorat, Consiliul de Supraveghere si Auditorul financiar.

Aceştia au mai decis repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar din anul 2021, in suma de 96.611.494,57 lei, pentru urmatoarea destinatie: Alte rezerve – surse proprii de finantare constituite din profit.

Acţionarii Transilvania Investments Alliance au mai aprobat remuneratiile variabile ale membrilor Consiliului de Supraveghere si ale membrilor Directoratului pentru anul 2021, conform politicii de remunerare. Astfel,  remuneratia lunara a membrilor Consiliului de Supraveghere va fi la nivelul a 3,5 salarii medii brute pe societate pentru fiecare membru al Consiliului, 4 salarii medii brute pe societate pentru Vicepresedinte si 5 salarii medii brute pe societate pentru Presedinte.

Acţionarii au mai aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022, revizuirea Strategiei Transilvania Investments Alliance S.A. pentru perioada 2020-2024, revizuirea Declaratiei de politica investitionala pentru perioada 2020-2024, Raportul de remunerare pentru anul 2021, revizuirea Politicii de remunerare a Transilvania Investments Alliance S.A., aplicabila din 2022.

Situația rezultatului exercițiului și execuţia Bugetului de venituri şi cheltuieli

 

Din datele prezentate rezultă că veniturile nete cumulate de la începutul anului financiar 2021 sunt cu 90,49 mil lei mai mari comparativ cu cele prevăzute în Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru întregul an 2021.
Cheltuielile operaţionale înregistrate la 31.12.2021 însumează 32,69 mil lei, fiind cu 13,99 mil lei mai mari decât cele prevăzute în Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021, dintre care:
• Cheltuieli cu personalul = 20.482 mii lei, reprezentând 62,64% din total
(56,06% in 2020);
• Cheltuieli cu comisioanele, din care: = 2.058 mii lei, reprezentând 6,29% din total
(7,93% in 2020);
• Comisioane de tranzacţionare aferente vânzărilor de acţiuni
= 452 mii lei, reprezentând 1,38% din total
(0,90% in 2020);
• Cheltuieli cu impozite şi taxe = 298 mii lei, reprezentând 0,91% din total
(2,13% in 2020);
• Sponsorizări şi acte de mecenat = 503 mii lei, reprezentând 1,54% din total
(0,51% in 2020);
• Alte cheltuieli de funcţionare = 7.145 mii lei, reprezentând 21,85 % din total
(32,15% in 2020);

În exerciţiul financiar 2021, raportul cost/venit, respectiv ponderea cheltuielilor totale realizate în total venituri realizate, a fost de 25,50%, în scadere cu 11,78% faţă de ponderea înregistrată în anul precedent (37,28%).
Profitul brut realizat la 31.12.2021 este în sumă 95,49 milioane lei, cu 76,49 milioane lei peste cel prevăzut în Bugetul de venituri şi cheltuieli aferent întregului exerciţiu financiar.

Rezultatul pe acţiune (profit net/acţiune) înregistrat în exerciţiul financiar 2021, în valoare de 0,0447 lei, a fost mai mare cu 0,0287 lei faţă de cel realizat în anul precedent, potrivit Raportului anual.

BVB | Știri BVB

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. (H2O) (04/10/2023)

Numire membri provizorii Directorat

INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. (SIF5) (04/10/2023)

Demersuri privind vanzarea pachetului de actiuni detinut la Elba S.A.

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. (H2O) (04/10/2023)

Componenta comitetelor consultative ale Consiliului de Supraveghere

LUFTHANSA TURBO SHORT 0.10/10.5/10.25 (EBLHATS3) (04/10/2023)

Reluare tranzactionare - ora 10:40 - Notificare Erste Group Bank AG suspendare limita variatie

ELECTROARGES SA (ELGS) (04/10/2023)

Disponibilitate Materiale AGOA - 23/24.10.2023