Update articol:

AEROSTAR S.A. – Convocare AGAO 16 iunie 2022

Raport curent 
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 13.05.2022

Denumirea societatii emitente: AEROSTAR S.A.
Sediul social: BACAU, Str. Condorilor nr. 9
Numar telefon/fax: 0234.575.070;Fax:0234.572.023/572.259
Codul unic de inregistrare: 950531
Numar de ordine in Registrul Comertului: J04/1137/1991
Cod LEI: 315700G9KRN3B7XDBB73
Web/e-mail: www.aerostar.ro, aerostar@aerostar.ro
Capital social subscris si varsat: 48.728.784 LEI
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol ”ARS”)

Consiliul de Administrație al Societății AEROSTAR S.A.
întrunit în data de 12 mai 2022 

C O N V O A C Ă
pentru data de 16 iunie 2022, ora 13:00
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor AEROSTAR S.A. (AGOA)
 

Lucrările adunărilor generale se vor desfășura la sediul social al AEROSTAR SA din mun. Bacău, str. Condorilor nr. 9, cod 600302, jud. Bacău.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile „Actului Constitutiv” al AEROSTAR SA, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale reglementarilor ASF pentru aplicarea acestora și ale Procedurii privind organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor AEROSTAR SA, publicată pe site-ul www.aerostar.ro.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 6 iunie 2022 stabilită ca Dată de referință.

În situația neîndeplinirii condițiilor statutare și legale de cvorum la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor AEROSTAR SA este convocata pentru data de 17 iunie 2022, ora 13:00, cu menținerea datei de referință, a ordinii de zi și a locului de desfășurare.

ORDINEA DE ZI: 

  1. Alegerea secretariatului ședinței AGOA conform art. 129, alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.
  2. Prelungirea mandatului membrilor Comitetului de audit, numiti prin Hotărârile Adunării Generale din data de 13 august 2020 conform art. 65 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale si al situațiilor financiare anuale consolidate, pana la data de 10 iulie 2024.
  3. Revocarea mandatului acordat auditorului financiar BDO Audit SRL, numit prin Hotărârile Adunării Generale din data de 24 aprilie 2021, ca urmare a încetării contractului de audit financiar.
  4. Numirea auditorului financiar/firmei de audit și fixarea duratei contractului de audit financiar.
  5. Mandatarea Președintelui – Director General al Societății, dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituire, pentru:

a) a încheia si/sau semna în numele Societății si/sau în numele acționarilor Societății: hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, în relație cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica; si
b) a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

I. Drepturile acționarilor de a participa și vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

La Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor au dreptul de a participa și de a vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de referință (6 iunie 2022), conform prevederilor legale și Actului Constitutiv personal (prin reprezentanții legali) sau prin reprezentant (pe baza de Împuternicire specială sau generală), cu restricțiile legale, sau înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, prin corespondentă (pe baza de Buletin de vot prin corespondentă).

Accesul și/sau votul prin corespondentă al acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor, este permis prin proba identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul acționarilor persoane juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal. Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constata pe baza unui document oficial emis de către o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoana juridica, în original sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării prezentului convocator.

Reprezentanții acționarilor persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate, însoțit de Împuternicirea speciala sau generala semnata de către acționarul persoana fizica.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate, însoțit de Împuternicirea speciala sau generala semnata de către reprezentantul legal al acționarului persoana juridica și un document oficial emis de către o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoana juridica, în original sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării prezentului convocator.

Documentele prezentate într-o limba străină, alta decât limba engleza, vor fi însoțite de traducerea realizata de un traducător autorizat, în limba romana sau în limba engleza.

Informații privind Împuternicirile speciale și generale și votul prin corespondenta sunt prezentate la pct. V și VI de mai jos.

II. Documente aferente și în legătură cu Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor

Începând cu data de 16 mai 2022, documentele aferente și în legătură cu Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor (Convocatorul, formularele de Împuterniciri speciale, formularele de Buletin de vot prin corespondenta, documentele și materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi, proiectele de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi) vor fi puse la dispoziția acționarilor pe site-ul Societății: www.aerostar.ro și se pot consulta la sediul Societății, în fiecare zi lucrătoare, intre orele 9:00 și 14:00.

III. Drepturile acționarilor de a solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, în condițiile legii, să solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, precum și să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/prin curierat, în plic închis, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății pana la data de 31 mai 2022, orele 13:00.

Fiecare punct propus trebuie să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor.

In vederea dovedirii calității de acționar, se vor anexa copii ale documentelor menționate la pct. I.

IV. Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa în scris întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății pana la data de 8 iunie 2022, orele 13:00.

In vederea dovedirii calității de acționar, se vor anexa copii ale documentelor menționate la pct. I.

Răspunsurile vor fi disponibile pe site-ul Societății www.aerostar.ro, începând cu data de 10 iunie 2022, ora 16:00.

Dreptul de a adresa întrebări și obligația Societății de a răspunde vor fi condiționate de protejarea confidențialității și a intereselor Societății.

V. Împuternicirile generale

Împuternicirea generala poate fi acordata de acționar, în calitate de client, intermediarilor definiți conform art. 2 al. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirea generala se acorda pentru o perioada care nu va depăși 3 ani, iar reprezentantul va avea dreptul să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunării generale, inclusiv în ceea ce privește actele de dispoziție.

Împuternicirea generala va fi însoțită de o Declarație pe propria răspundere, semnata, stampilata și depusa în original, a reprezentantului legal al intermediarului sau a avocatului care a primit împuternicirea de reprezentare, din care să reiasă ca:

a) împuternicirea este acordata de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
b) împuternicirea generala este semnata de acționar.

Înainte de prima lor utilizare, împuternicirile generale se vor depune/expedia în copie, certificata pentru conformitate cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății pana la data de 14 iunie 2022, orele 13:00.

In vederea dovedirii calității de acționar, se vor anexa copii ale documentelor menționate la pct. I.

VI. Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondenta

Acționarii pot participa  și vota în Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor și prin alte persoane, pe baza de împuternicire speciala, ce va conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului și va fi acordata pentru reprezentarea într-o singura adunare generala.

Un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să ii asigure reprezentarea în Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor. în cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Formularele de Împuternicire speciala și cele de Buletin de vot prin corespondenta, puse la dispoziția acționarilor conform prevederilor indicate la pct. I, vor fi completate, semnate și depuse/expediate, în original, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății pana la data de 14 iunie 2022, orele 13:00.

In vederea dovedirii calității de acționar, se vor anexa copii ale documentelor menționate la pct. I.

***

Alte informații referitoare la Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor se pot obține și prin telefon la numerele: 0234575070, int. 1445, sau la 0234572006 ori prin e-mail la adresa: razvan.bejenaru@aerostar.ro.

Președinte al Consiliului de Administrație – Director General,
Grigore FILIP

BVB | Știri BVB

PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED (WINE) (17/05/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI (CRC) (17/05/2022)

Schimbari intervenite in structura de management

ROMCARBON SA (ROCE) (17/05/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

SIF MUNTENIA S.A. (SIF4) (17/05/2022)

Raport anual 2021 - format ESEF - (vers. limba engleza)

Erste Group Bank AG (EBS) (17/05/2022)

Notificare - detineri > 5%