Update articol:

ANRE: Proiect de ordin privind modalitatea de calcul a contribuției bănești percepută de la titularii de licență în domeniile energiei electrice, energiei electrice și termice în cogenerare și al gazelor naturale

ANRE supune consultării publice un proiect de ordin având în vedere faptul că OUG nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea ANRE, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare, a fost completată prin art. 78 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. Observaţiile şi propunerile la proiectul de ordin se transmit prin email,  în termen de 10 zile de la data publicării pe site a proiectului de ordin.

Potrivit ANRE, OUG nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare, a fost completată prin art. 78 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, la art. 2 fiind introdus un nou alineat, alin. (31), având următorul conținut:
“(3(1)) Contribuția bănească percepută de la titularii de licențe în domeniul energiei electrice, al energiei electrice și termice în cogenerare pentru componenta energia electrică, al gazelor naturale este egală cu 2% din cifra de afaceri realizată de aceștia din activitățile ce fac obiectul licențelor acordate de ANRE, cifră de afaceri calculată conform reglementărilor ANRE aprobate prin ordin al președintelui ANRE cu avizul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză”.

Proiectul reglementează modalitatea de calcul a contribuției bănești percepută de la titularii de licență în domeniile energiei electrice, energiei electrice și termice în cogenerare și al gazelor naturale, conform prevederilor exprese ale art. 2 alin. (3(1)) din OUG nr. 33/2007. În concret, documentul cuprinde, printre altele, prevederi referitoare la determinarea cifrei de afaceri reprezentând baza de calcul a contribuției (inclusiv în cazul operatorilor economici care preiau activitatea desfășurată pe baza unei licențe de același tip de către altă persoană sau în cazul celor care își încetează activitatea), modalitatea de achitare a contribuției, regularizarea acesteia etc. De asemenea, în anexele la metodologie se regăsesc modelul declarației privind cifra de afaceri realizată în anul precedent din desfășurarea activităților licențiate ANRE în domeniul energiei electrice, al energiei electrice și termice în cogenerare pentru componenta energie electrică, precum și cel al declarației privind cifra de afaceri realizată în anul precedent din desfășurarea activităților licențiate ANRE în domeniul gazelor naturale.

Totodată, proiectul de ordin corelează prevederile Ordinului preşedintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 224/2018 cu dispozitiile art. 78 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

……………

Ordin privind aprobarea Metodologiei privind calculul și stabilirea contribuției bănești anuale prevăzute la art. 2 alin. (31) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, astfel cum a fost introdus prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 si de modificare a Ordinului presedintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 224/2018

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul

ordin

Art. 1 – Se aprobă Metodologia privind calculul și stabilirea contribuției bănești anuale prevăzute la art.2 alin. (31) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, astfel cum a fost introdus prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018, prevazuta in anexa nr. 1.

 Art. 2 – Anexa nr. 4 la Ordinul presedintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 224/2018 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti  percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2019 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2.

Art. 3 – (1) Contribuția bănească se achită în contul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei RO98TREZ70020F160300XXXX deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.

            (2) În cazul neachitării la scadență a facturilor aferente contribuției, respectiv în termen de 20 de zile de la data emiterii acestora, pentru fiecare zi de întârziere la plată se percepe o sumă egală cu nivelul dobânzilor și penalităților de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 4 – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5 – Entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, precum și persoanele fizice și juridice a căror activitate, potrivit legii, se află în competența de reglementare a acesteia vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6 – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

                                                            Dumitru Chiriță

…………..

anexa 1

Capitolul II – Modalitatea de calcul a contribuției bănești

Art. 5. (1) Titularii licențelor acordate de ANRE în domeniul energiei electrice și/sau al gazelor naturale au obligația de a plăti anual ANRE o contribuție bănească egală cu 2% din cifra de afaceri realizată în anul precedent din activitățile ce fac obiectul licențelor acordate.

(2) Titularii licențelor acordate de ANRE în domeniul energiei electrice și termice în cogenerare au obligația de a plăti anual ANRE o contribuție bănească egală cu 2% din cifra de afaceri realizată în anul precedent din activitățile ce fac obiectul licențelor acordate pentru componenta energie electrică.

Art. 6. (1) Contribuția bănească calculată conform prevederilor art. 5, referitoare la cifra de afaceri realizată în România, se datorează și de către operatorii economici străini, cu sediul social într-unul din statele membre ale Uniunii Europene, beneficiari ai deciziilor de confirmare prevăzute în Regulamentul pentru acordarea autorizațiilor de înființare și a licențelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013, cu modificările şi completările ulterioare sau în Regulamentul pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015, cu modificările și completările ulterioare, după caz.

(2) In intelesul prezentei metodologii, deciziile de confirmare prevazute la alin. (1) sunt asimilate licentelor emise de catre ANRE.

Art. 7. – (1) Titularii de licente, inclusiv cei prevazuti la art. 6, vor comunica ANRE, prin scrisoare oficială semnată de reprezentantul legal sau de o persoană împuternicită de acesta, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 sau 2, după caz,  până la data de 20 februarie, valoarea cifrei de afaceri estimate a fi realizată în anul precedent din activitățile ce fac obiectul licențelor detinute.

(2) În cazul în care titularii de licențe nu respectă termenul prevăzut la alin. (1), ANRE calculează contribuția datorată pe baza ultimei cifre de afaceri raportate la Ministerul Finanțelor Publice.

Art. 8. – (1) În situatia în care anul curent este anul de expirare a valabilității sau de retragere a licenței, ANRE facturează titularului licenței contribuția a cărei valoare se determină astfel: valoarea calculată în conformitate cu prevederile art. 5 se ponderează cu raportul dintre durata de valabilitate a licenței în anul curent, exprimată în zile calendaristice și numărul de zile ale anului calendaristic.

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile în situația în care valabilitatea licenței expiră în anul curent și nu se solicită sau nu se aprobă modificarea respectivei licențe în scopul de a se prelungi valabilitatea acesteia, cel puțin până la un termen din anul următor.

Art. 9. – Titularul de licență care în cursul anului curent preia integral activitatea desfășurată pe baza unei licențe de același tip de către un alt titular, va asigura achitarea completă a contribuției pentru anul curent aferentă activității licențiate preluate de la titularul de licență care își încetează activitatea.

Art. 10. – Titularul de licență care în cursul anului precedent a preluat integral activitatea desfășurată pe baza unei licențe de același tip de la alt titular de licenţă:

 1. a) va transmite prin scrisoarea prevăzută la art. 7 atât valoarea cifrei de afaceri pe care a realizat-o în anul precedent, de la momentul preluării activităţii ce face obiectul licenţei, cât şi valoarea cifrei de afaceri realizate în anul precedent, până la momentul predării activităţii, conform modelului prevăzut în anexele nr. 3 si 4, după caz;
 2. b) va achita o contribuţie calculată la valoarea totală rezultată din însumarea valorii cifrei de afaceri obtinute în anul precedent din activitatea licentiata de catre ANRE cu cea a cifrei de afaceri obţinute în anul precedent din activitatea ce face obiectul licenței detinute de către titularul de licență a carui activitate licentiata a fost preluata.

Art. 11. – Pentru titlularii de licente a caror contribuție bănească este superioara nivelului de 5000 lei, aceasta se poate achita în rate trimestriale egale; termenul de achitare a fiecăreia dintre aceste rate este sfârșitul primei luni a trimestrului respectiv, cu excepția primei rate care se achită potrivit termenului scadent înscris în factura emisă de ANRE.

Art. 12. – (1) În vederea regularizarii contribuției bănești datorate, titularii de licență vor transmite la ANRE, cel târziu până la data limită prevăzută de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale la autoritatea de administrare fiscală din România:

 1. a) cifra de afaceri realizată în anul precedent din activitățile prevăzute la art. 5, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 3 sau 4, după caz;
 2. b) situațiile financiare aferente anului precedent înregistrate la autoritatea de administrare fiscală din România.

(2) Regularizarea contribuției bănești constă în facturarea diferenței dintre valoarea contribuției facturate inițial, la începutul anului, și valoarea contribuției determinate pe baza cifrei de afaceri realizate.

(3) Titularul de licenta are obligatia de a raspunde notificarilor emise de catre ANRE referitoare la corectitudinea si completitudinea datelor prevazute la alin. (1) in termen de maximum 10 zile lucratoare de la primirea notificarii.

(4) In cazul netransmiterii datelor solicitate in termenul prevazut la alin. (3) sau al transmiterii eronate a acestora in urma primirii notificarii, ANRE va regulariza contributia datorata pe baza ultimei cifre de afaceri raportate la Ministerul Finantelor Publice.

(5) Regularizarea contributiei banesti se va desfasura in perioada 1 iunie – 31 decembrie a anului curent.

Art. 13. – Durata de suspendare a unei licențe, care este precizată în decizia emisă în acest scop de ANRE, nu diminuează valoarea contribuției percepute de la titularul licenței pentru anul în care se înregistrează suspendarea acesteia.

Art. 14. – În cazul titularului care deține mai multe licențe acordate de ANRE, iar în cursul anului de facturare a contribuției datorate expira valabilitatea unei licente sau i se retrage o licenta, calculul de regularizare a contribuției bănești se efectuează astfel:

 1. a) cifra de afaceri realizata, aferentă activității desfășurate în anul precedent, pe baza licenței a cărei valabilitate a expirat sau care a fost retrasă în cursul anului de facturare, se ponderează cu raportul dintre numărul de zile din anul de facturare/regularizare a contribuției, în care licența a fost valabilă, și numărul total de zile ale anului respectiv;
 2. b) la regularizarea contribuției bănești, cifra de afaceri realizată – totalul aferent anului precedent, care constituie baza de calcul pentru regularizare – este suma cifrelor de afaceri realizate din activitățile desfășurate în anul precedent pe bază de licențe, iar una dintre aceste cifre de afaceri este aceea care a fost determinată potrivit celor prevazute la lit. a);
 3. c) regularizarea contribuției bănești constă în facturarea diferenței dintre valoarea contribuției facturate inițial, la începutul anului, și valoarea contribuției determinate pe baza cifrei de afaceri realizate, stabilite conform celor prevazute la lit. b).

Art. 15. – La regularizarea contribuțiilor bănești, creanțele sau datoriile ce pot apărea în raport cu ANRE, care sunt mai mici de 10 lei, se anulează.

Art. 16. – Dacă în urma regularizării contribuțiilor bănești rezultă sume pe care ANRE le datorează titularilor de licențe, aceste sume se vor constitui ca avans pentru contribuția bănească datorată de respectivii titulari de licențe în anul următor, numai dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiții:

 1. a) au achitat contribuția bănească aferentă anului în curs;
 2. b) dețin cel puțin o licență valabilă, atât în anul în curs, cât și în anul următor.

Art. 17. – (1) Titularul de licență din domeniul energiei electrice sau domeniul energiei electrice și termice în cogenerare care a obținut licența în anul curent achită ANRE o contribuție bănească în valoare de 2% din cifra de afaceri pe care acesta a estimat că o va realiza, prin prestarea activităților ce fac obiectul licenței acordate, în anul acordării acesteia.

(2) La solicitarea de acordare a unei licențe în domeniul gazelor naturale în anul curent, solicitantul este obligat să transmită ANRE cifra de afaceri pe care acesta estimează că o va realiza în anul respectiv. Ulterior acordării licenței, acesta achită ANRE o contribuție bănească care este egală cu 2% din cifra de afaceri estimată transmisă.

(3) Pentru situatiile prevazute la alin. (1) si (2), prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (5), regularizarea contributiei din anul acordarii licentei se efectueaza in anul urmator aplicand cota de 2% la cifra de afaceri obtinuta in anul licentierii.

Art. 18. – În situaţia activităţilor licenţiate ANRE, desfăşurate de către operatori economici asociaţi în contracte de asociere în participaţiune pentru realizarea respectivelor activităţi, operatorul economic care este titularul de licenţă ANRE are obligaţia transmiterii cifrei de afaceri obţinută în anul precedent pe intreaga activitate desfasurata ce face obiectul licenţei ANRE,  conform modelului prevăzut în anexele nr. 1-4, după caz.

Art. 19. – Prin derogare de la prevederile prezentei metodologii, la stabilirea cifrei de afaceri pentru care se percepe contributia baneasca se au in vedere si urmatoarele cazuri particulare:

 1. a) cifra de afaceri a operatorilor pietelor centralizate nu include veniturile din tranzactiile de vanzare-cumparare de energie electrica/gaze naturale pentru pietele in care operatorul pietei centralizate are rol de contraparte;
 2. b) cifra de afaceri nu include veniturile din tranzactiile de energie electrica/gaze naturale ale furnizorilor de energie electrica/gaze naturale ce au rolul de intermediari pentru piata cu negociere dubla continua;
 3. c) cifra de afaceri aferenta activitatii producatorului de energie electrica si, dupa caz, de energie termica include si contravaloarea certificatelor verzi, conform reglementarilor Ministerului Finantelor Publice.

Art. 19. – În cazul falimentului titularului licenței, contribuția bănească nu se datorează de la data declararii falimentului printr-o hotărâre judecătorească ramasă definitivă.

Art. 20. – Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

……….

CONTRIBUȚIA BĂNEASCĂ

perceputa anual de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei de la operatorii economici care desfașoară  activități în domeniul energiei electrice şi termice, în anul 2019

 

 1. Titularii licențelor acordate pentru desfășurarea de activități/servicii în domeniul energiei electrice şi termice în cogenerare, pentru componenta energie termică şi în domeniul energiei termice produsă în sistem centralizat, au obligația de a plăti anual Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei o contribuție bănească egală cu 0,1% din cifra de afaceri realizată de aceștia în anul 2018 din activitățile ce fac obiectul licențelor pe care le dețin, dar nu mai puțin de contribuția minimă egală cu 3.125 lei.

Titularilor de licențe acordate pentru desfășurarea de activități/servicii în domeniul energiei electrice şi termice în cogenerare, pentru componenta energie termică şi în domeniul energiei termice produsă în sistem centralizat, le sunt aplicabile prevederile de la punctele 3-15.

 1. În cazul capacităţilor de energie termică, specificate în condiţiile asociate licenţei de producere energie electrică şi termică în cogenerare, contribuţia bănească prevazuta la pct. 1 se calculează la cifra totală de afaceri aferentă veniturilor din vânzările de energie termică.
 2. În cazul oricărei persoane juridice care intră sub incidența pct. 1, titulară a unei unice licențe acordate de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei:
 3. a) dacă anul 2019 este anul de expirare a valabilității sau de retragere a licenței, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei facturează titularului licenței contribuția a cărei valoare se determină astfel: valoarea calculată în conformitate cu prevederile pct. 1 se ponderează cu raportul dintre durata de valabilitate a licenței în anul 2019, exprimată în zile calendaristice, și numărul de zile ale anului calendaristic (365), dar nu poate fi mai mică de 3.125 lei;
 4. b) prevederile lit. a) sunt aplicabile în situațiile în care valabilitatea licenței expiră în anul 2019 dacă nu se solicită sau nu se aprobă modificarea acelei licențe, în scopul de a se prelungi valabilitatea acesteia, cel puțin până la un termen din anul următor.
 5. Titularii de licențe (inclusiv operatorii economici străini, cu sediul social într-unul din statele membre ale Uniunii Europene, beneficiari ai deciziilor de confirmare prevăzute în Regulamentul pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015, cu modificările și completările ulterioare) vor comunica Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, prin Anexa nr. 4.1 la prezenta Anexă, până la data de 20 februarie, valoarea cifrei de afaceri realizate în anul 2018 în domeniul energiei electrice şi termice în cogenerare, pentru componenta energie termică şi în domeniul energiei termice produsă în sistem centralizat. Pentru titularii de licențe care nu transmit valoarea cifrei de afaceri specificate până la termenul prevăzut mai sus, contribuția bănească se facturează pe baza unei valori a cifrei de afaceri la o valoare egală cu contribuția bănească percepută de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2018.
 6. Titularul de licență care în cursul anului 2019, preia integral activitatea desfășurată pe baza unei licențe de același tip de către o altă persoană fizică sau juridică va asigura achitarea completă a contribuției pentru anul 2019, care îi revine titularului de licență care își încetează activitatea, dacă acesta din urmă nu mai deține nicio altă licență acordată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.
 7. Titularul de licență care, în cursul anului 2018, a preluat integral activitatea desfășurată pe baza unei licențe de același tip de către alţi titulari de licenţe, persoane fizice sau juridice:
 8. a) va transmite prin documentele prevăzute la pct. 4 atât valoarea cifrei de afaceri pe care a realizat-o în anul 2018, de la momentul preluării activităţii ce face obiectul licenţei, cât şi valoarea cifrei de afaceri realizate în anul 2018, până la momentul predării activităţii, de către fiecare dintre deţinătorii anteriori ai licenţei.
 9. b) va achita o contribuţie calculată la valoarea totală rezultată din însumarea valorii cifrei de afaceri înregistrate în anul 2018 cu cea a cifrei de afaceri obţinute în anul 2018 de către fiecare deţinător al respectivei licenţe.
 10. Pentru titularii de licențe a căror contribuție bănească are o valoare superioară nivelului de 3.125 lei, aceasta se poate achita în rate trimestriale egale; termenul de achitare a fiecăreia dintre aceste rate este sfârșitul primei luni a trimestrului respectiv, cu excepția primei rate care se achită potrivit termenului scadent înscris în factura emisă de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.
 11. Durata de suspendare a unei licențe, care este precizată în decizia emisă în acest scop de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, nu diminuează valoarea contribuției percepute de la titularul licenței pentru anul în care se înregistrează suspendarea acesteia.
 12. Regularizarea contribuției bănești constă în facturarea diferenței dintre valoarea contribuției facturate inițial, la începutul anului, și valoarea contribuției determinate pe baza cifrei de afaceri realizate în anul 2018 din activitățile licentiate de catre ANRE desfășurate de către producătorii în domeniul energiei electrice şi termice în cogenerare, pentru componenta energie termică şi în domeniul energiei termice produsă în sistem centralizat. În vederea regularizarii contribuției bănești datorate, titularii de licență vor transmite la ANRE, cel târziu până la data limită prevăzută de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale la autoritatea de administrare fiscală din România:
 13. a) cifra de afaceri realizată în anul precedent din activitățile prevăzute la pct. 1, conform modelelor prevăzute în Anexa nr. 4.2 la prezenta Anexă;
 14. b) situațiile financiare aferente anului precedent înregistrate la autoritatea de administrare fiscală din România.
 15. Titularul de licenta are obligatia de a răspunde notificarilor emise de catre ANRE referitoare la corectitudinea si completitudinea datelor prevazute la pct. 9 in termen de maximum 10 zile lucratoare de la primirea notificarii.
 16. În cazul netransmiterii datelor solicitate in termenul prevazut la pct.10 sau al transmiterii eronate a acestora in urma primirii notificarii, ANRE va regulariza contributia datorata pe baza ultimei cifre de afaceri raportate la Ministerul Finantelor Publice.
 17. Titularul de licenta din domeniul energiei electrice şi termice în cogenerare sau în domeniul energiei termice produsă în sistem centralizat care a obținut licența în anul 2019 achită ANRE o contribuție bănească în valoare de 0.1 % din cifra de afaceri pe care acesta a estimat că o va realiza in anul 2019 din desfasurarea activităților ce fac obiectul licenței acordate. Pentru titularul de licenta din domeniul energiei electrice şi termice în cogenerare, cifra de afaceri estimata va avea in vedere doar componenta de energie termica.
 18. Pentru situatia prevazuta la pct. 12, regularizarea contributiei se efectueaza in anul 2020 aplicand cota de 0.1% la cifra de afaceri realizata in anul 2019.
 19. În cazul titularului care deține mai multe licențe acordate de ANRE, iar în cursul anului de facturare a contribuției datorate expira valabilitatea unei licente sau i se retrage o licenta, calculul de regularizare a contribuției bănești se efectuează astfel:
 20. a) cifra de afaceri realizata, aferentă activității desfășurate în anul precedent, pe baza licenței a cărei valabilitate a expirat sau care a fost retrasă în cursul anului de facturare, se ponderează cu raportul dintre numărul de zile din anul de facturare/regularizare a contribuției, în care licența a fost valabilă, și numărul total de zile ale anului respectiv;
 21. b) la regularizarea contribuției bănești, cifra de afaceri realizată – totalul aferent anului precedent, care constituie baza de calcul pentru regularizare – este suma cifrelor de afaceri realizate din activitățile desfășurate în anul precedent pe bază de licențe, iar una dintre aceste cifre de afaceri este aceea care a fost determinată potrivit celor prevazute la lit. a);
 22. c) regularizarea contribuției bănești constă în facturarea diferenței dintre valoarea contribuției facturate inițial, la începutul anului, și valoarea contribuției determinate pe baza cifrei de afaceri realizate, stabilite conform celor prevazute la lit. b).
 23. La regularizarea contribuțiilor bănești, creanțele sau datoriile ce pot apărea în raport cu ANRE, care sunt mai mici de 10 lei, se anulează.
 24. Dacă în urma regularizării contribuțiilor bănești rezultă sume pe care ANRE le datorează titularilor de licențe, aceste sume se vor constitui ca avans pentru contribuția bănească datorată de respectivii titulari de licențe în anul următor, numai dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiții:
 25. a) au achitat contribuția bănească aferentă anului în curs;
 26. b) dețin cel puțin o licență valabilă, atât în anul în curs, cât și în anul următor.
 27. Pentru analiza documentației transmise în vederea emiterii deciziei de aprobare a prețurilor/tarifelor în sectorul energiei electrice și termice în cogenerare, persoanele fizice și juridice vor achita o contribuție bănească de 3.125 lei dacă:
 28. a) au obligația legală de a solicita Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei aprobarea prețurilor/tarifelor percepute în desfășurarea activităților comerciale;
 29. b) desfășoară, potrivit legii, astfel de activități în sectorul energiei electrice, fără a fi titulare de licențe;

Această contribuție se percepe odată cu depunerea dosarului de analiză și nu se restituie solicitantului în cazul în care Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei refuză aprobarea sau în caz de restituire a documentației pe motiv că documentația nu este completă.

 1. Operatorii economici, persoane fizice și juridice, solicitanți ai acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, care nu sunt titulari de licență de exploatare comercială a capacității de producere a energiei electrice din surse regenerabile E-SRE pentru care se solicită acreditarea, operatorii economici care dezvoltă proiecte de centrale de producere a E-SRE cu putere instalată mai mare de 250 MW, supuși evaluării detaliate a măsurii de sprijin și notificării către Comisia Europeană precum și operatorii economici titulari de licență de producere de energie electrică în cogenerare cu capacități instalate în centrală mai mari de 200 MW care solicită accesarea măsurii de sprijin aprobată prin Hotararea Guvernului nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările și completările ulterioare, supuși evaluării detaliate a notificării individuale către Comisia Europeană, achită Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei o contribuție bănească de:
 2. a) 3.125 lei pentru operatorii economici persoane juridice, solicitanți ai acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, care nu sunt titulari de licență de exploatare comercială a capacității de producere a E-SRE pentru care se solicită acreditarea;
 3. b) 600 lei pentru operatorii economici persoane fizice, solicitanți ai acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, care nu sunt titulari de licență de exploatare comercială a capacității de producere a E-SRE;
 4. c) 600 lei/MW instalat pentru operatorii economici care dezvoltă proiecte de centrale electrice supuse evaluarii detaliate si notificării măsurii de sprijin către Comisia Europeană.
 5. Operatorii economici care solicită emiterea de avize pentru acreditarea preliminară/finală a unităților de cogenerare noi sau retehnologizate achită Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei o contribuție bănească determinată cu formula: T = 3.125 + 200 x P [lei], în care “T” reprezintă contribuția bănească, iar “P” se exprimă în [MW] și reprezintă suma puterii electrice [P(e)] și termice [P(t)] instalate.
 6. În cazul falimentului titularului licenței, contribuția bănească nu se datorează de la data declararii falimentului printr-o hotărâre judecătorească ramasă definitivă.

BVBStiri BVB

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (20/10/2020)

Tranzactii parti afiliate - SDTN si EFSA

TERAPLAST SA (TRP) (20/10/2020)

Detalii teleconferinta T3/2020

Sphera Franchise Group (SFG) (20/10/2020)

Incheierea actelor juridice cu partile afiliate