Update articol:

Hotărâre AGOA ARMAX GAZ S.A. din data de 12.04.2021

Hotărâre AGOA ARMAX GAZ S.A. din data de 12.04.2021

Hotărârea nr.1/12.04.2021
A Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. ARMAX GAZ S.A.
cu sediul in Mediaș, Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, jud. Sibiu, J32/127/1991,
RO 803727

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor S.C. ARMAX GAZ S.A. (în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement) din Mediaș, Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, jud. Sibiu cu ocazia desfăsurării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („Adunarea”) SC ARMAX GAZ SA (“Societatea”) convocată de CITR Filiala Sibiu SPRL, cu sediul în Sibiu, str. Bulevardul Victoriei nr. 14, etaj 1, ap. 10 jud. Sibiu, nr. de înregistrare în Registrul Societăților Profesionale UNPIR: RSP 0388/2009 şi în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. 2B0388/2009, e-mail:sibiu@citr.ro, desemnată în calitate de administrator judiciar al SC ARMAX GAZ SA, în conformitate cu prevederile Legii societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata și prevederile Actului Constitutiv, la care au fost indreptatiti sa participe toţi acţionarii Societății înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 24 martie 2021 (data de referinţă), adopta astăzi, în ședința din 12 aprilie 2021 (prima convocare), care a avut loc la sediul societății, la care au participat/au fost reprezentati, in total 5 acționari, deținând în total un număr de  3.401.694 acțiuni, reprezentând 55,39 % din total drepturi de vot, următoarea:

         HOTARARE

 

  1. Cu unanimitatea voturilor actionarilor cu drept de vot prezenti si/sau reprezentati, se desemneaza dl. DUMITRU-REMUS VULPESCU, in functia de administrator special, care sa reprezinte interesele societatii si ale actionarilor, in temeiul art. 52 si urmatoarele din Legea nr. 85/2014, fara plata vreunei remuneratii.
  2. Cu unanimitatea voturilor actionarilor cu drept de vot prezenti si/sau reprezentati, se aproba data de 29 aprilie 2021 ca data de înregistrare, care serveşte la identificarea acţionarilor care urmează a beneficia de alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării.
  3. Cu unanimitatea voturilor actionarilor cu drept de vot prezenti si/sau reprezentati, se aproba data de 28 aprilie 2021 ca „ex date”,  data anterioara datei de înregistrare, la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor in cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale.
  4. Cu unanimitatea voturilor actionarilor cu drept de vot prezenti si/sau reprezentati, se aproba imputerncirea d-lui Dumitru-Remus Vulpescu, Director general al societatii, pentru indeplinirea formalitatilor legate de inregistrarea si publicarea Hotararii AGOA, cu posibilitatea transmiterii acestui mandat altor persoane, inclusiv avocati, pentru ducerea la indeplinire a acestora.

Administrator Judiciar
CITR Filiala Sibiu SPRL
Ioana Ignat

BVBStiri BVB

Digi Communications N.V. (DIGI) (18/05/2021)

Hotarari AGA Ordinara din 18 mai 2021

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (18/05/2021)

Litigiu dosar nr.3607/63/2020

Sphera Franchise Group (SFG) (18/05/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

IAR SA Brasov (IARV) (18/05/2021)

Convocare AGAO 21.06.2021