Update articol:

Conducerea Transgaz propune acționarilor un dividend brut pe acțiune de 15,61 lei

Conducerea Transgaz convoacă acționarii pe 28/29 aprilie pentru aprobarea dividendului brut pe acțiune în valoare de 15,61 lei/acțiune, aferent anului financiar 2021, și plata dividendelor cuvenite acționarilor, începând cu data de 14 iulie 2022. 

Conducerea Transgaz precizează într-un comunicat transmis BVB:

Propunerea de repartizare pe destinații a profitului net în suma de 186.941.472 lei, conform prevederilor O.G. nr.64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și OUG 3/26 ianuarie 2022, art. IV, alin.(1) este următoarea:

– dividende cuvenite acționarilor 183.789.704,84 Lei
– profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare 3.151.767,16 Lei

În conformitate cu prevederile art.67 alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, dividendele se distribuie acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social.  Capitalul social al Transgaz este de 117.738.440 lei divizat în 11.773.844 acțiuni ordinare, nominative, indivizibile cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune”.

Potrivit unui referat transmis BVB, conducerea Transgaz propune acest dividend, determinat în baza prevederilor O.G. nr.64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome în condițiile aplicării cotei de 90,04007% la repartizarea profitului sub formă de dividende, în conformitate cu prevederile art.IV al OUG 3/26 ianuarie 2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei “Delta Dunării”:

Ø  (1) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) lit. f) din Ordonanță Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare, pentru exercițiul financiar al anului 2021, la societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome înființate de stat, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează în cuantum de minimum 90% sub formă de vărsăminte la bugetul de stat în cazul regiilor autonome ori sub formă de dividende în cazul societăților cu capital integral sau majoritar de stat, în condițiile legii.

Ø  (2) În cazuri temeinic justificate, Guvernul poate aprobă prin hotărâre repartizarea la bugetul de stat, sub formă de vărsăminte la bugetul de stat în cazul regiilor autonome ori sub formă de dividende în cazul societăților cu capital integral sau majoritar de stat, a unei cote mai mici de 90% din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, dar nu mai puțin de 50% din acesta.

Potrivit Transgaz, repartizarea unei cote de 50% din profitul net realizat de S.N.T.G.N. Transgaz S.A. în anul 2021 sub formă de dividende ar avea o contribuție importantă în asigurarea sursei de finanțare necesară Transgaz pentru derularea proiectelor de investiții strategice cuprinse în programul de dezvoltare al companiei aprobat de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și a extinderilor sistemului de conducte de transport gaze naturale destinate racordarii la SNT a localităților țării, cu un impact pozitiv major asupra creșterii nivelului de trăi a populației și a gradului de dezvoltare a UAT-urilor, cât și la creșterea siguranței în exploatare și operare a Sistemului Național de Transport (SNT), motiv pentru care, societatea a solicitat autorității tutelare susținerea activității investiționale a SNTGN Transgaz SĂ prin întreprinderea demersurilor de inițiere a unei Hotărâri de Guvern privind aprobarea repartizării sub formă de dividende pentru anul financiar 2021 a unei cote de 50% din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit.

La momentul întocmirii prezentului referat nu este emisă o Hotărâre de Guvern conform OUG 3/26 ianuarie 2022, art. IV, alin.(2), motiv pentru care propunerea de repartizare a profitului net sub formă de dividende s-a făcut, conform OUG 3/26 ianuarie 2022, art. IV, alin.(1), în cota de 90,04007%, spune conducerea TGN. 

Cota prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli al SNTGN Transgaz SA pe anul 2021 aprobat prin Hotărârea AGOA nr. 3/27.04.2021 a fost de 50%.

Alte puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA sunt: aprobarea situațiilor financiare anuale individuale (situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare) ale SNTGN TRANSGAZ SA pentru exercițiul financiar al anului 2021, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și aprobate prin OMFP nr. 2844/2016, precum și aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate (situația consolidată a poziției financiare, situația consolidată a rezultatului global, situația consolidată a modificărilor capitalurilor proprii, situația consolidată a fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare consolidate) ale SNTGN TRANSGAZ SA pentru exercițiul financiar al anului 2021, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și aprobate prin OMFP nr. 2844/2016.

Un alt punct de ordinea de zi este prezentarea Raportului anual consolidat al  administratorilor SNTGN TRANSGAZ SĂ privind activitatea desfășurată în anul 2021.

 

BVB | Știri BVB

ROMPETROL RAFINARE S.A. (RRC) (30/01/2023)

Amendament - raport conf. art. 108 din Legea 24/2017 (R)

TERAPLAST SA (TRP) (30/01/2023)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 23 ianuarie - 27 ianuarie 2023