Update articol:
PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN: "Interconectarea Sistemului Național de Transport gaze naturale din România cu sistemul similar de transport gaze naturale din Serbia, inclusiv alimentare cu energie electrică, protecţie catodică şi fibră optică” - proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale

O nouă conductă de transport gaze naturale va asigura conexiunea dintre conducta magistrală de transport gaze naturale “BRUA” și Nodul Tehnologic Mokrin din Serbia

Ministerul Economiei a pus, astăzi, în dezbatere publică, un Proiect de Hotărâre de Guvern privind declararea proiectului „Interconectarea Sistemului Național de Transport gaze naturale din România cu sistemul similar de transport gaze naturale din Republica Serbia, inclusiv alimentare cu energie electrică, protecţie catodică şi fibră optică” ca proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale. 

Proiectul “Interconectarea Sistemului Național de Transport Gaze Naturale din România cu sistemul similar de transport gaze naturale din Republica Serbia, inclusiv alimentare cu energie electrică protecţie catodică şi fibră optică” presupune construirea unei conducte noi de transport gaze naturale ce va asigura conexiunea dintre conducta magistrală de transport gaze naturale “BRUA” și Nodul Tehnologic Mokrin din Serbia. Variantele analizate de export gaze naturale spre Republica Serbia sunt de preluare a gazelor naturale din viitoarea conductă BRUA. Cel mai apropiat punct al conductei BRUA de granița dintre România şi Serbia este localitatea Mokrin, din Serbia. Această investiție a fost inclusă și în Planul de Dezvoltare al SNT pentru perioada 2017 ÷ 2026 aprobat de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei prin Decizia nr. 910/22.06.2017.

Potrivit expunerii de motive, prin această interconectare se va asigura curgerea bidirecțională a gazelor din România spre Republica Serbia și invers: 

“Realizarea interconectării între cele două sisteme de transport gaze naturale duce la creșterea lichidității transfrontaliere, promovează accesul transparent și nediscriminatoriu al participanților la piața gazieră, la rețelele lor de transport.
Implementarea proiectului într-o zonă situată spre extremitatea sistemului de transport gaze din România, va conduce la îmbunătăţirea alimentării cu gaze a acesteia, cât şi a Republicii Serbia, mai ales pe timpul iernii când cresc consumurile şi scade presiunea în sistem.

Prin implementarea acestui proiect se diminuează consecinţele unor întreruperi în alimentarea cu gaze în situaţii de criză. Aceste consecinţe se reflectă în general asupra grupurilor vulnerabile de consumatori, consumatorii casnici, cei care furnizează servicii sociale cum ar fi asistenţa medicală sau îngrijirea copiilor, activităţi educative cât şi activitatea economică a zonei.

Dependentă de o singură sursă de gaze naturale, Republica Serbia poate resimți efectele unei potenţiale situaţii de criză ca urmare a unei posibile sistări a gazelor naturale din partea statelor furnizoare. O astfel de situaţie generează trecerea la combustibili fosili (cărbuni, păcură, lemne, etc.), utilizarea acestora determinând creşterea emisiilor de gaze cu efect de seră, cu efect poluant semnificativ”.

Dezvoltarea acestui culoar de transport are în vedere și asigurarea îmbunătățirii alimentării cu gaze a regiunii de Vest a României, întrucât după punerea în funcțiune a conductei BRUA, din conducta de interconectare, se va putea livra în SNT în anumite condiții o cantitate de gaze naturale necesară pentru îmbunătăţirea și flexibilitatea aprovizionării cu gaze a zonei de Vest a României.

La nivel internațional, național şi local, au fost identificate potenţiale beneficii si avantaje generate de implementării Proiectului, precum:
• Creşterea siguranței alimentării cu gaze a zonei de Vest a României şi a Republicii Serbia, prin acces la noi surse de gaze;
• Asigurarea unui nou culoar de transport a gazelor naturale, modernizat cu o capacitate tehnică superioară celei prezente, care determină stimularea competiţiei pe piaţa internă de gaze, diversificarea structurii ofertei, cu potențiale efecte competitive a preţului gazelor naturale;
• Întărirea rolului de ţară care poate să ofere siguranță energetică în regiune;
• Asigurarea posibilităţior fizice de curgere bidirecțională a gazelor pe conducta de interconectare Petrovaselo – Comloșu Mare și asigurarea parametrilor tehnico-economici solicitați de Republica Serbia în punctul de interconectare Comloșu Mare.
• Asigurarea unui necesar suplimentar de consum a gazelor naturale, ca urmare a dezvoltărilor socio – economice preconizate în următorii 30 ÷ 40 ani;
• Dezvoltarea sistemului naţional de transport gaze naturale;
• Investiţii semnificative în România;
• Creşterea siguranței în exploatare şi operare a Sistemului Național de Transport a Gazelor Naturale;

Conform autorităţilor, soluția optimă constructivă, rezultată în urma analizelor și simulărilor în operarea Sistemului de Transport, a ţinut cont de estimările de consum din zonele vizate, de posibilităţile de livrare a gazelor din sursele actuale şi/sau viitoare cât şi de cerințele privind parametrii tehnici necesari, în condiţiile asigurării siguranței în operare.

Astfel, realizarea proiectului în condițiile menţionate, presupune construirea următoarelor obiective:

A. Conductă de transport gaze naturale Petrovaselo – Comloșu Mare în lungime totală de 85,56 km, cu diametrul DN 600 şi presiunea 63 bar, amplasată pe teritoriul administrativ al județului Timiș;
B. Stație de Măsurare Gaze naturale comercială, amplasată pe teritoriul administrativ al comunei Comloșu Mare, județul Timiș;

Conducta de transport va traversa 12 unități administrativ -teritoriale de pe raza județului Timiș, respectiv orașul Recaș și comunele Remetea Mare, Giarmata, Pișchia, Sînandrei, Orțișoara, Satchinez, Biled, Șandra, Lenauheim, Gottlob și Comloșu Mare. Terenul afectat de lucrările propuse face parte din domeniul public și/sau privat al unităților administrativ – teritoriale, sau este proprietate privată a persoanelor fizice și / sau juridice.

Conform certificatului de urbanism, categoria de folosință actuală a terenurilor este agricolă (arabil, pășuni, fânețe, vii, livezi), neagricolă (ape, canale), zone aferente căilor de comunicații rutiere (autostradă, drumuri naționale, județene, comunale, de expolatare) și feroviară.

Cadrul legal pentru accesul în teren, acordul proprietarilor de teren și dreptul de uz pentru asigurarea funcționării este reglementat de Legea nr.123/2012 – Legea energiei electrice și a gazelor naturale cu modificările și completările ulterioare.

Suprafața totală ocupată pentru realizarea obiectivului este de 175,6326 ha, după cum urmează:
• Suprafața estimată a fi ocupată temporar de culoarul de lucru, este de aproximativ 174,7154 ha;
• Suprafața estimată a fi ocupată definitiv este de 0,9172 ha;

Pe traseul conductei, alimentarea cu energie electrică se va realiza în regim trifazat, puterea instalată fiind de 4 kW , respectiv 8 kW.

Autorităţile susţin: “Alimentarea cu energie electrică a stațiilor de robinete se va realiza din linii electrice existente aprținând operatorului rețelei de distribuție a energiei electrice.
Obiectivele de pe traseul conductei se alimentează cu energie electrica trifazată.
Alimentarea cu energie electrică este necesară pentru automatizarea obiectivelor de pe treseul conductei, supravegherea la efracție și incendiu a acestora , transmisia de date.
De asemenea, pe tot traseul conductei se va monta un sistem de supraveghere prin fibră optica, a pierderilor de gaze și a săpaturilor neautorizate .Pentru protejarea conductei la coroziune este necesară montarea de stații de protecție catodică care vor fi alimentate cu energie electrică.
Vor fi executate nouă alimentări cu energie electrică din linii electrice de 20 kV sau din 0,4 kV funcție de fiecare locație în parte”.

Protecția anticorozivă a conductei

Protectia catodică a conductei se va realiza cu ajutorul a trei stații de protecție catodică amplasate în incinta stațiilor de robinete , respectiv Petrovaselo, SR Hodoni, stația măsurare gaze (SMG) Comloșu Mare.
Priza anodică aferentă stației de protecție catodică este de adâncime.
Priza anodică se va amplasa la o distanță de 100 m de conductă.
Monitorizarea protectiei catodică se face prin intermediul prizelor de potențial amplasate pe traseul conductei. Se vor amplasa un număr de 138 prize de potențial: 65 prize de potențial simple cu o bornă, 31 prize de potențial montate la îmbinări electroizolante monobloc, 2 prize de potențial pentru transmisie de date, 12 prize de potențial cu dispozitiv de protecție, 17 prize de potențial cu anozi de zinc, 11 prize de potențial cu anozi de zinc si dispozitiv de protecție.

Fibra optică

Cablul de fibră optică se montează pe traseul conductei și are următoarele funcțiuni :
-securizare și detecție pe toată lungimea conductei a oricăror încercări de intruziune și săpături neautorizate. Distanța laterală de detecție față de actul conductei este de 10m- 15m;
-sesizarea pierderilor de gaze pe traseul conductei
-achiziție date și comenzi dinspre și spre :
• cantitățile de gaze măsurate în SMG Comloșu Mare;
• stațiile de lansare/primire godevil;
• stațiile de protecție catodică;
• punctele de măsurare a potențialului conductă- sol
• stațiile de robinete (inclusiv transmiterea de date privind efracția și incendiul)

Prin evaluările actuale ale posibilităților de coordonare în implementare ale proiectului, cu cel derulat pe teritoriul Republicii Serbia şi, în corelare cu accesul la resursele din off-shore Marea Neagră, se estimează un termen de punere în funcțiune comun, respectiv anul 2020.

Structura de Finanţare

Programul de Dezvoltare / Investiții al TRANSGAZ, prevede în următorii zece ani, în ansamblul său, lucrări aferente Sistemului Național de Transport al Gazelor Naturale (SNTGN), a căror valoare este estimată la 1,9 miliarde de euro.

Finanţarea se va asigura de către TRANSGAZ din surse proprii, cât și surse atrase prin creditări de la Instituțiile Financiar-Bancare, a căror ofertă se va analiza de la caz la caz.

Conform politicii de finanțare prezentate în Programul de Dezvoltare, TRANSGAZ estimează o co-finanțare a proiectelor de investiții strategice în proporție de 35% din surse proprii și 65% din surse atrase: fonduri împrumutate de la instituții financiar-bancare, emisiuni de obligațiuni.

Autorităţile susţin: ” Ținând cont de aspectele menţionate mai sus, precum și de faptul că realitatea, corectitudinea și legalitatea datelor și informațiilor prezentate în prezenta notă revine SNTGN Transgaz S.A, implementarea în timp util a Proiectului devine imperios necesară.
Pentru aplicabilitatea prevederilor Legii 185/2016 este necesară încadrarea acestui proiect în categoria proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale astfel cum acestea sunt definite la art. 2 alin. (1) lit. m) din lege:
• proiectele în domeniul gazelor naturale declarate ca fiind de importanţă naţională prin hotărâre a Guvernului, precum şi
• proiectele de interes comun în domeniul gazelor naturale, stabilite prin regulamente europene.
Având în vedere termenele asumate de cele două companii (Transgaz și Srbijagaz) privind colaborarea în domeniul energetic, este necesară asigurarea cadrului legislativ care să permită Proiectului să beneficieze în timp util de prevederile Legii 185/2016.
Astfel, o opţiune viabilă şi sigură care poate fi luată în considerare în prezent, pentru a asigura aplicabilitatea prevederilor Legii 185/2016 o reprezintă declararea, prin Hotărâre de Guvern, a Proiectului ca fiind proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale.
În baza prezentei Hotărâri a Guvernului, Proiectul va beneficia de prevederile Legii 185/2016 din 20 octombrie 2016 privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale”.

 

Impact socio-economic pozitiv, prin:
-Crearea de noi locuri de muncă pe perioada de construcţie, cât şi asigurarea unor condiții superioare de siguranță şi automatizare pe perioada operării;
-Atragerea de venituri suplimentare la bugetul statului şi la bugetele locale;
-Impact pozitiv asupra activităţii furnizorilor locali de servicii (de exemplu unităţi de cazare) şi creşterea contribuţiei acestora la veniturile administaţiilor publice locale (pe perioada implementării proiectului);
-Stimularea altor investiții şi a afacerilor conexe (producători/distribuitori de materii prime, materiale, utilaje/echipamente şi servicii necesare implementării proiectului);
-Stimularea dezvoltării economiei locale prin creşterea valorii terenurilor aflate în apropierea noii conducte;
-Îmbunătăţirea nivelului de trai şi a calităţii vieţii prin creşterea numărului de gospodării/agenți economici cu posibilitate de racordare la noua rețea de gaze naturale.

În egală măsură, realizarea proiectului va deschide noi oportunităţi pentru furnizorii de echipamente şi servicii energetice din România şi va asigura crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul României pe perioada lucrărilor de execuţie, cât şi creşterea siguranței în exploatare şi operare a SNT, cu efect asupra zonelor populate, aferente traseului conductei şi al locației Stației de Măsurare Gaze.

În conformitate cu Planul de Dezvoltare al Sistemului Național de Transport Gaze Naturale 2018 ÷ 2027 aprobat de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei prin Decizia nr. 1954/14.12.2018, SNTGN TRANSGAZ SA și-a propus creșterea gradului de interconectare al rețelei naționale de transport gaze naturale la rețeaua de gaze naturale europeană.
Pentru realizarea unei piețe energetice a gazelor operațională și complet integrată în scopul creșterii siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale, precum și a creșterii gradului de asigurare a securității energetice în regiune, Transgaz a încheiat un Memorandum de înțelegere cu Srbijagaz, operatorul sistemului de transport gaze din Serbia, pentru construirea unei conducte de interconectare bidirecțională.

Autorităţile argumentează:   

“În  contextul în care dependenţa Europei de importul gazelor naturale se accentuează, pe fondul creșterii constante a cererii, precum și al scăderii producției interne, accesul la noi surse şi asigurarea securității în aprovizionarea cu gaze naturale reprezintă o necesitate.
Unele dintre proiectele care vor contribui la îndeplinirea dezideratului anterior menţionat sunt proiectele conductei BRUA și conductei Marea Neagră – Podișor.
Studiile și evaluările realizate până în prezent au evidențiat zăcăminte de gaze naturale semnificative în Marea Neagră, motiv pentru care este necesară dezvoltarea sistemului național de transport (SNT), astfel încât să se asigure preluarea și transportul volumelor de gaze naturale aferente acestor noi surse pe piața românească și europeană.
În prezent, infrastructurilor de gaze din regiune le lipsesc interconectivitatea și flexibilitatea adecvate, cu un impact negativ semnificativ asupra piețelor gazelor din Bulgaria, România, Ungaria, Austria și Serbia, ceea ce determină un preț mai ridicat al gazelor și vulnerabilitate în ceea ce privește siguranța aprovizionării. În plus, unele din aceste țări depind încă, într-o măsură relativ mare, de gazele furnizate de Federația Rusă.

 

BVBStiri BVB

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. (TGN) (25/11/2020)

Comunicat privind aprobarea de catre ANRE a Planului de Dezvoltare SNT 2020-2029

SIF BANAT CRISANA S.A. (SIF1) (25/11/2020)

Convocarea AGOA din data de 6/7 ianuarie 2021

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (25/11/2020)

Tranzactii parti afiliate - SDTN, SDTS si EFSA

VES SA (VESY) (25/11/2020)

Neintrunire cvorum AGA O & E 25.11.2020