Update articol:

Proiect de lege: Contoarele și repartitoarele de costuri pentru energia termică instalate după 25 octombrie 2020 vor trebui să fie dispozitive care pot fi citite de la distanță

https://pixabay.com/ https://pixabay.com/

Contoarele și repartitoarele de costuri pentru energia termică instalate după 25 octombrie 2020 vor trebui să fie dispozitive care pot fi citite de la distanță, se vor moderniza astfel încât să poată fi citite de la distanță sau se vor înlocui cu dispozitive care pot fi citite de la distanță până la 1 ianuarie 2027, cu excepția cazurilor în care autoritățile competente demonstrează că acest lucru nu este rentabil, potrivit unui Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică.

Prin intermediul prezentului proiect de act normativ se creează cadrul necesar realizării de noi economii anuale, pentru perioada 2021-2030 și se stabilesc metodele de calcul și monitorizare a cantității obligatorii de economii de energie care trebuie aplicate în vederea atingerii obiectivului național de eficiență energetică. De asemenea, prin proiectul de act normativ se mai stabilesc următoarele:

§   includerea autorităților publice locale printre entitățile care au obligația de a realiza inventarul clădirilor deținute și ocupate;

§   contorizarea vizează consumatorii finali de gaze naturale și, de asemenea, consumatorii finali de încălzire centralizată, răcire centralizată și apă caldă menajeră;

Contribuția orientativă privind eficiența energetică pe plan național pentru anul 2030 este stabilită în Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice.

Proiectul de act normativ va conduce la îmbunătățirea securității energetice prin reducerea dependenței de importurile de energie din afara Uniunii, la scăderea costurilor cu energia ale gospodăriilor și ale societăților, la atenuarea sărăciei energetice și la creșterea competitivității, a locurilor de muncă și a activității economice la nivelul tuturor sectoarelor economiei, îmbunătățind astfel calitatea vieții cetățenilor.

Proiectul de act normativ va avea un impact pozitiv asupra mediului întrucât îmbunătățirea eficienței energetice de-a lungul întregului lanț energetic, inclusiv producția, transportul, distribuția și utilizarea finală de energie, va genera beneficii pentru mediu, va îmbunătăți calitatea aerului și sănătatea publică, va reduce emisiile de gaze cu efect de seră.

Obiectivul Uniunii Europene privind eficiența energetică este trecerea de la ținta de 20 % pentru anul 2020, la cel  de cel puțin 32,5 % pentru anul 2030 și de a deschide calea pentru viitoare creșteri ale eficienței energetice după aceste date.

Prin adoptarea de măsuri de sporire a eficienței energetice, care conduc la realizarea de economii de energie în rândul consumatorilor, se obține un impact pozitiv asupra calității aerului, prin reducerea poluării mediului și prin diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră. Prin urmare, măsurile vizând eficiența energetică contribuie la îmbunătățirea calității aerului și sprijină realizarea, într-un mod rentabil, a obiectivelor politicii Uniunii în materie de calitate a aerului.

Pentru transpunerea articolelor 7a și 7b din Directiva (UE) 2018/2002 România a ales opțiunea de a menține măsurile de politică alternativă în vederea atingerii contribuției orientative prevăzută în articolul 7.

Principalele modificări aduse în vederea transpunerii Directivei (UE) 2018/2002,  prin prezentul proiect de act normativ, sunt următoarele:

– introducerea unui nou alineat, alineatul (3^1), după alineatul (3) al articolului 1, prin care se indică faptul că prin PNIESC se stabilește contribuția orientativă națională;

– modificarea punctului 16 al articolului 4, ca urmare a transpunerii incorecte a definiției „economiei de energie” din Directiva 2012/27/UE prin Legea nr. 121/2014. Modificarea se realizează prin eliminarea sintagmei “a oricărui tip de măsuri” din definiția economiei de energie.

– abrogarea articolului 5, în conformitate cu prevederile articolului 54 din Regulamentul (UE) 2018/1999 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice care stabilește abrogarea articolului 4 din Directiva 2012/27/UE privind eficiența energetică;

– alineatul (1) al art. 6 se modifică, în sensul că se impune obligația de renovare anuală a 3% din suprafaţa totală a clădirilor încălzite şi/sau răcite pentru asigurarea climatului interior, deţinute şi ocupate de administraţia publică centrală.

– introducerea unui nou alineat (9^1) după alineatul (9) al articolului 6, la propunerea Ministerului Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației,  conținând o listă de acțiuni pentru atingerea țintelor prevăzute în Strategia de Renovare pe Termen Lung; 

– modificarea articolului 6 alineatul (10) prin introducerea în text a referirii la alineatul (9^1) mai sus menționat;

– prin introducerea a șase noi alineate, alineatele (1^1)-(1^6) la articolul 8, se detaliază modul în care se vor realiza noi economii de energie la consumatorul final, în perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2030;

– prin introducerea a două noi alineate, alineatele (5^1) și (5^2), după alineatul (5) al articolului 8, se specifică mijloacele prin care se calculează noile economii de energie;

– modificarea alineatului (7) litera a) al articolului 8, s-a realizat în vederea introducerii posibilității de excludere a activităților industriale enumerate în Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare, pentru noua perioadă de obligații;

– introducerea unei noi litere, litera b^1), după litera b) a alineatului (7) al articolului 8, permite includerea în calculul cantității obligatorii de economii de energie, economiile de energie realizate în sectoarele transformării, distribuției și transportului de energie;

– introducerea a patru noi litere, literele  d), e), f) și g) după litera c) a  alineatului (7) al articolului 8, prin care este explicat modul de calcul al cantității obligatorii de economii de energie, prinaplicarea opțiunilor prevăzute la articolul 7 alin (4) din Directiva (UE) 2018/2002 pentru modificarea Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică;

– introducerea a nouă noi alineate, alineatele (7^1) – (7^9), după  alineatul (7) al articolului 8, prin care sunt descrise obligațiile autorităților competente și respectiv modul de calcul al cantității obligatorii de economii de energie pentru perioada 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2030;

– abrogarea alineatelor (8) și (8^1) ale articolului 8, este necesară în vederea corelării cu prevederile articolului XVI din OUG nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

– introducerea unui nou alineat (8^3) după alineatul (8^2) al articolului 8 pentru a prelua prevederile nou introduse de directiva (UE) 2018/2002 referitoare la inițiativa „Finanțare inteligentă pentru clădiri inteligente”;

– modificarea articolului 9 alineatul (1) litera a) și alineatele (5) si (6) au fost modificate prin introducerea obligativității realizării auditului pe întreg conturul de consum energetic, cerință pentru soluționarea cauzei 2018/2253 – acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor privind transpunerea și aplicarea incorectă a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică;

– modificarea alineatelor (1) și (3) ale articolului 10, se realizează conform articolului 70 punctul 1 litera a) din Directiva (UE) 2019/944 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de modificare a Directivei 2012/27/UE;

– abrogarea literei  c) a alineatului (3) al articolului 10 în conformitate cu prevederile articolului 70, punctul 1, litera c), ii) din  Directiva (UE) 2019/944 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de modificare a Directivei 2012/27/UE;

– abrogarea alineatelor (4), (5) și (6) ale articolului 10 întrucât au fost introduse noi articole care reglementează aceste prevederi;

– introducerea a trei noi articole, articolele 10^1 – 10^3, după articolul 10 prin care sunt reglementate prevederile referitoare la contorizarea încălzirii, a răcirii și a apei calde menajere, subcontorizarea și repartizarea costurilor pentru încălzire, pentru răcire și pentru apa caldă menajeră și respectiv cerințele privind citirea la distanță;

– modificarea titlului , părții introductive a alineatelor (1) și (3) și literele a) și b) ale alineatului (3) ale articolului 11se realizează în conformitate cu prevederile articolului 70, punctul 2, literele a), b) și c) din  Directiva (UE) 2019/944 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de modificare a Directivei 2012/27/UE;

– introducerea unui nou articol, articolul 11^1, după articolul 11 prin care se reglementează modul în care sunt puse la dispoziția utilizatorilor, informațiile privind facturarea și consumul pentru încălzire, răcire și pentru apa caldă menajeră;

– modificarea articolului 12 în conformitate cu prevederile articolului 70, punctul 3 din  Directiva (UE) 2019/944 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de modificare a Directivei 2012/27/UE;

– introducerea unui nou articol, articolul 12^1, după articolul 12, care reglementează costurile de acces la informațiile privind contorizarea, facturarea și consumul pentru energie termică, răcire și apa caldă menajeră;

– introducerea unui nou alineat, alineatul (1^2), după alineatul (1^1) al articolului 14, în conformitate cu prevederile Regulamentul Delegat (UE) 2019/826 de modificare a anexelor VIII și IX la Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind conținutul evaluărilor cuprinzătoare ale potențialului de încălzire și răcire eficientă;

– introducerea unui nou alineat, alineatul (3^1), după alineatul (3) al articolului 14, prin care se care detaliază principiile pe baza cărora se realizează actualizarea analizei costuri-beneficii care stă la baza evaluării cuprinzătoare a potenţialului de punere în aplicare a cogenerării de înaltă eficienţă şi a termoficării şi răcirii centralizate eficiente pe întreg teritoriul naţional;

– prevederile art. 14 alin. (4) din Legea 121/2014 se referă la obligativitatea impusă statelor membre de a dezvolta infrastructura necesară cogenerării de înaltă eficiență și utilizării sistemelor de încălzire și răcire care utilizează căldură reziduală și surse regenerabile de energie, în cazul în care se constată că există un potențial în acest sens, ale cărui beneficii depășesc costurile. Întrucât art. 14 alin. 4 din Legea 121/2012 nu prevede dezvoltarea infrastructurii pentru utilizarea sistemelor de încălzire și răcire care utilizează căldură reziduală, se completează art. 14 alin. 4 din Legea 121/2012, în acest sens pentru a respecta cerința pentru soluționarea cauzei 2018/2253, acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor privind transpunerea și aplicarea incorectă a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică;

– modificarea alineatului (3) al articolului 15 din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică a fost necesară pentru o transpunere corectă, întrucât Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.228/2003 a fost abrogat prin art. 70 din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European şi al Consiliului din  5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică;

– abrogarea alineatelor (8) și (9) ale articolului 15, în conformitate cu prevederile articolului 70, punctul 5, litera a, punctul i) din  Directiva (UE) 2019/944 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de modificare a Directivei 2012/27/UE;

– abrogarea alineatelor (15) – (17) ale articolului 15 începând cu 1 ianuarie 2021, în vederea aplicării prevederilor articolului 70, punctul 5, litera b din  Directiva (UE) 2019/944 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de modificare a Directivei 2012/27/UE;

– introducerea unei noi litere, litera b^1), după litera b) a alineatului (1) al articolului 17, a fost necesară pentru a asigura transpunerea articolului 18 alineatul (1) litera b) din Directiva 2012/27/UE;

– abrogarea alineatului (1) litera e) a articolului 17, în vederea conformării cu prevederile articolului 54 punctul 2 din Regulament (UE) nr. 2018/ 1999 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice;

– modificarea alineatelor (1) și (2) ale articolului 18 în vederea aplicării prevederilor articolului 70, punctul 4 din  Directiva (UE) 2019/944 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de modificare a Directivei 2012/27/UE;

– abrogarea alineatulor (1) și (4) ale articolului 19, în vederea conformării cu prevederile articolului 54 punctul 3 din Regulament (UE) nr. 2018/ 1999 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice;- modificarea alineatului (2) paragraful 2 al articolului 20 în care sunt sunt specificate reglemetările europene care se transpun prin acest proiect de act normative;

– modificarea notei de subsol *3) de la Anexa 2;

– modificarea Anexei 3, prin care se stabilesc metode și principiile comune de calcul al impactului măsurilor alternative de politică de eficiență energetică;

– modificarea titlului Anexei 5, în vederea conformării cu prevederile articolului 70 punctul 6 din Regulament (UE) nr. 2018/ 1999 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice;- introducerea unei noi anexe, Anexa 5a, după Anexa 5, care prevede cerințele minime privind facturarea și informațiile referitoare la consum pentru încălzire, răcire și apă caldă menajeră;

– modificarea Anexei 6, în vederea aplicării prevederilor alineatului (1) al articolului 1 din Regulamentului delegat (UE) 2019/ 826 de modificare a anexelor VIII și IX la Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind conținutul evaluărilor cuprinzătoare ale potențialului de încălzire și răcire eficientă;

– abrogarea Părții 1 din Anexa 7, în vederea aplicării prevederilor alineatului (2) al articolului 1 din Regulamentului delegat (UE) 2019/ 826 de modificare a anexelor VIII și IX la Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind conținutul evaluărilor cuprinzătoare ale potențialului de încălzire și răcire eficientă;

– modificarea literei a) din Anexa 9 prin care sunt specificate tipurile de norme standard care trebuiesc stabilite și facute publice de către operatorii sistemelor de transport și de către operatorii sistemelor de distribuție și

– abrogarea Anexei 11 începând cu 1 ianuarie 2021 în vederea conformării cu prevederile articolului 54 punctul 4 din Regulament (UE) nr. 2018/ 1999 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice;

Principalele schimbări preconizate în vederea soluționării cauzei 2018/2253 – acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor privind transpunerea și aplicarea incorectă a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică se referă la urmatoarele articole și sunt prezentate centralizat după cum urmează:

1. Transpunerea incorectă a definiției „economiei de energie” din Directiva 2012/27/UE

În urma observației Comisiei punctul 16 al articolului 4 din Legea nr. 121/2014 se va modifica prin eliminarea sintagmei “a oricărui tip de măsuri” din definiția economiei de energie.

2. Transpunerea incorectă a  articolului 5, alin. (1) din Directiva 2012/27/UE

Alineatul (1) al articolului 6 din Legea nr. 121/2014 se modifică în sensul că se impune obligația de renovare anuală a 3% din suprafaţa totală a clădirilor încălzite şi/sau răcite pentru asigurarea climatului interior, deţinute şi ocupate de administraţia publică centrală.

3. Aplicarea incorectă a articolului 8, alin. (1) din Directiva 2012/27/UE

 Litera a) de la alineatul (1) al articolului 9 din Legea 121/2014 se modifică pentru a asigura realizarea auditului pe întregul contur de consum energetic față de realizarea auditului pe un contur de consum energetic stabilit de operatorul economic, care să reprezinte cel puţin 50% din consumul energetic total al operatorului economic.

Alineatul 5 al articolului 9 din Legea 121/2014 se completează cu specificarea că realizarea auditului se face pe întreg conturul de consum energetic. Având în vedere modificarea propusă la alineatul (1) al articolului 9 din Legea 121/2014, se modifică alineatul (6) prin eliminarea prevederilor referitoare la subunitățile cu consum mai mic de 1000 tone echivalent petrol și precizarea faptului că Auditul energetic realizat pe întregul contur de consum energetic al unui operator economic include bilanţurile energetice realizate pe toate contururile  de consum energetic ale acestuia.

4. Transpunerea incorectă a articolului 9, alin. (3) din Directiva 2012/27/UE

Prin modificarea alin. (4) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 se impune obligația de a monta contoare de energie termică sau de apă caldă și la clădirile care sunt racordate la o sursă centrală care alimentează mai multe clădiri.

Conform Directivei 2012/27/UE, obligația de a monta contoare pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire/răcire şi apă caldă la nivelul fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie sau a repartitoarelor de costuri se aplică în toate imobilele de tip condominiu care sunt alimentate de la o sursă centrală. În consecință, pentru a asigura transpunerea corectă a directivei se introduce după alin. (6) un nou alineat, alin. (7), care extinde obligația la nivel național.

5. Transpunerea incorectă a articolului 14, alin. (4) din Directiva 2012/27/UE

 Prevederile articolului 14 alin. (4) din Directiva 2012/27/UE se regăsesc transpuse în legislația națională la articolul 14 alin. (4) din Legea 121/2014. Acestea se referă la obligativitatea impusă statelor membre de a dezvolta infrastructura necesară cogenerarii de inalta eficienta si utilizarii sistemelor de incalzire si racire cu caldura reziduala si surse regenerabile de energie in cazul in care se constata ca exista un potential in acest sens ale carui beneficii depasesc costurile.  Intrucat art 14 alin 4 din Legea 121/2012 nu prevede dezvoltarea infrastructurii pentru utilizarea sistemelor de incalzire si racire cu caldura reziduală.

6. Aplicarea incorectă a articolului 15, alin. (8) din Directiva 2012/27/UE

Prevederile articolului 15, alin. (6) și (15)-(17) din Legea 121/2014 se modifică pentru a asigura o formulare mai clară și precisă, în deplin acord cu prevederile articolului 15, alin. (8) din Directiva 2012/27/UE și cu cele ale Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012. Se înlocuiește sintagma „participarea clienţilor finali” cu „participarea răspunsului la cerere”.

În data de 13 martie 2019 a fost aprobat Memorandumul cu tema: Stabilirea poziţiei României în Cauza 2018/2253, acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor privind transpunerea și aplicarea incorectă a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică pentru evitarea unei posibile declanșări a unei proceduri de infringement de către Comisia Europeană în care autoritățile române s-au angajat la modificarea  Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică.

BVBStiri BVB

BURSA DE VALORI BUCURESTI SA (BVB) (26/01/2021)

Notificare prag detineri/vot >5%

SIF MOLDOVA S.A. (SIF2) (26/01/2021)

Modificarea caracteristicilor etapei a doua a programului de rascumpare actiuni

TERAPLAST SA (TRP) (26/01/2021)

Raport auditor - art. 92 ind. 3 Legea 24/2017 Sem II 2020