Update articol:

SAFETECH INNOVATIONS vrea să acorde dividende către acționari, de 1.995.000 lei, respectiv un dividend brut de 0,03 lei/acțiune

SAFETECH INNOVATIONS vrea să acorde dividende către acționari, de 1.995.000 lei, respectiv un dividend brut de 0,03 lei/acțiune, potrivit informaţiilor transmise BVB.

Consiliul de Administrație al SAFETECH INNOVATIONS convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR, pentru data de 24/25.04.2023, ora 10:00 şi ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII pentru aceleaşi date, ora 10.30.

AGEA va avea următoarea ORDINE DE ZI:

 1. Autorizarea și împuternicirea Consiliului de Administrație, cu drept de substituire/subdelegare, în vederea reprezentării Societății în cadrul adunărilor generale ale asociaților/acționarilor entităților din afară teritoriului României, în care Safetech are calitatea de asociat/acționar/dețînător de participație în capitalul social al acestora.

În acest scop, Consiliul de Administrație  (i) va acționa în calitate de reprezentant al Safetech și va asigura respectarea intereselor Societățîi în cadrul adunărilor generale ale asociaților/acționarilor entităților străine; (ii) își va exprimă votul în numele și pe seama Societății și va da indicații specifice de vot în cadrul adunărilor organelor statutare/de conducere, indiferent de ordinea de zi a acestor adunări și de tipul de hotărâre/decizie ce urmează a fi adoptată; (iii) își va exprimă votul cu puteri depline, va nominaliza și imputernici, prin hotărâre a Consiliului de Administrație  persoanele fizice care vor putea semna în numele și pe seama Societății cu puteri depline sau limitate, toate și orice documente (inclusiv Hotărâri ale Adunărilor Generale a Asociaților/Acționarilor și/sau Acte Constitutive și/sau orice documente statutare, astfel cum acestea sunt definite de dispozițiile legale ale statelor de proveniență ale entităților stratine în care Safetech deține calitatea de asociat/acționar/deținător de participație în capitalul social al acestora).

2. Aprobarea procedurii privind susținerea, participarea și votarea în cadrul adunărilor generale ale societățîi, în formă propusă de Consiliul de Administrație al Societății;

3. Aprobarea ratificării (i) includerii membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Societățîi în cadrul programului de tip stock option plan („SOP”), aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din dată de 21.07.2022 și a (îi) acordării acestora de opțiuni privind dobândirea unui număr determinat de acțiuni în cadrul Societății, astfel: Dl. MIRCEA VARGA – membru neexecutiv – pentru echivalentul a 0.00023% din capitalul social al Societățîi, respectiv 15.000 de opțiuni, fiecare opțiune dând dreptul la dobândirea unei acțiuni; ALEXANDRU-FLORIN MIHAILCIUC – membru neexecutiv – pentru echivalentul a 0.00023% din capitalul social al Societățîi, respectiv 15.000 de opțiuni, fiecare opțiune dând dreptul la dobândirea unei acțiuni.

AGOA va avea următoarea ORDINE DE ZI:

 1. Aprobarea situațiilor financiare individuale și consolidate ale Societățîi pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, însoțite de raportul Consiliului de Administrație cu privire la activitatea Societățîi în cursul anului 2022 și a rapoartelor auditorului financiar al Societății.
 2. Aprobarea modului de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2022, în suma de 10.500.302,00 lei, realizat conform OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, astfel:
  a)Rezerve legale= 595.283,00 (cinci sute nouăzeci și cinci de mii două sute optzeci și trei) lei,
  b)Utilizarea pentru acordarea de dividende în numerar către acționari, în valoare totală de 1.995.000,00 (un milion nouă sute nouăzeci și cinci de mii) Lei, respectiv un dividend brut de 0,03 lei/acțiune,
  c)Profit rămas nedistribuit= 7.910.019,00 (șapte milioane nouă sute zece mii nouăsprezece) lei
  d)Alte rezerve= 0 (zero) lei.
 3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a bugetului de investiții și a bugetului de cercetare-dezvoltare al Societății pentru exercițiul financiar care se va încheia la 31 decembrie 2023;
 4. Aprobarea modificării Politicii de Remunerare a Consiliului de Administrație al SAFETECH INNOVATIONS S.A., și stabilirea remunerației conducerii Societățîi în conformitate cu aceasta;
 5. Aprobarea Raportului de Remunerare a conducerii Societății aferent activității desfășurate în anul 2022, în conformitate cu prevederile art. 107 al Legii nr. 24/2017 privind emitențîi de instrumente financiare și operațiuni de piață;
  Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă exercițiului financiar 2022.

BVB | Știri BVB

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. (TGN) (02/06/2023)

Fitch confirma Ratingul BBB- cu perspectiva stabila

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (02/06/2023)

Demersuri privind vanzarea pachetului de actiuni detinut la IAMU S.A.

Banca Transilvania TURBO LONG 10/1.77/1.82 (EBTLVTL19) (02/06/2023)

Notificare Erste Group Bank AG - EBTLVTL19 este sold-out