Update articol:

SAI Certinvest cere completarea AGA SIF Oltenia cu aprobarea revocării administratorilor Tudor Ciurezu, Nicolae Stoian, Carmen Popa și Anina Radu și aprobarea încetării mandatului de Director General al SIF Oltenia deținut de Tudor Ciurezu (vezi justificarea cererii)

Atitudinea celor 4 membri ai Consiliului de Administrație SIF Oltenia, a căror revocare o solicităm, sfidează drepturile acționarilor precum și Autoritatea de Supraveghere Financiară, potrivit SAI Certinvest.

SAI Certinvest, în calitate de administrator al Fondului Deschis de Investiții Certinvest BET FI Index, Fondului Deschis de Investiții Certinvest XT Index, Fondului de Investiții Alternativ Certinvest Acțiuni care dețin împreună acțiuni reprezentând 5,5664% din capitalul social al SIF Oltenia, solicităm introducerea pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Oltenia, convocată pentru data de 12/13 octombrie 2020 a următoarelor puncte suplimentare:

  1. Aprobarea revocării administratorilor Tudor Ciurezu, Nicolae Stoian, Carmen Popa și Anina Radu cu încetarea imediată a mandatului de administrator al acestora de la dată aprobării hotărârii.
  2. Aprobarea încetării mandatului de Director General al SIF Oltenia SĂ deținut de Președintele Consiliului de Administrație – Tudor Ciurezu și ridicării dreptului acestuia și al administratorilor revocați de a reprezenta societatea în relațiile cu terții, de a încheia orice fel de acte sau operațiuni și de a semna orice fel de înscrisuri, cu aplicare de la dată aprobării hotărârii de revocare a acestora din funcția de administrator.

SIF Oltenia a transmis că solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va fi supusă spre analiză și decizie Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A., urmând ca decizia adoptată să fie comunicată investitorilor și acționarilor societății, în termenele legale.

În cerere, SAI Certinvest își justifică cererea de completare a ordinii de zi, astfel: 

“Am luat act din spațiul public de nerespectarea a 2 principii fundamentale pentru desfășurarea activații societății de către 4 membri ai Consiliului de Administrație, a cărui succesiune o vom preciza la finalul justificării.

Este vorba despre:

A. Nerespectarea dreptului fundamental al acționarilor de a completa ordinea de zi a unei Adunări Generale a Acționarilor unei societăți comerciale pe acțiuni în mai multe rânduri –drept  prevăzut de legea 31/1990 a societăților comerciale, în speță articolul 117 și de Legea 24/2017, în speță art. 92 alin 3.

B. Nerespectarea deciziilor Autorității de Supraveghere Financiară.

A. Articolele a căror nerespectare de către cei 4 membri ai Consiliului de Administrație o invocăm sunt următoarele:

Legea 31/1990 – art. 1171

(1)  Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social.

(2)  Cererile se înaintează consiliului de administraţie, respectiv directoratului, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării şi aducerii acestora la cunoştinţă celorlalţi acţionari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, şi acţionarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţiile respective.

(3)  ordinea de zi completată cu punctele propuse de acţionari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerinţelor prevăzute de lege şi/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puţîn 10 zile înaintea adunării generale, la dată menţionată în convocatorul iniţial.

 Legea 24/2017 – art. 92 alin. 3

(3) Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte  pe ordinea  de zi a adunării generale, cu condiţia  că fiecare  punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.”

 Administratorii societății au dreptul să-și prezinte opinia cu privire la punctele de pe ordinea de zi a Adunarea Generală a Acționarilor, actionarii fiind singurii în drept să respingă sau să aprobe respectivele propuneri. Funcționarea unei societăți comerciale nu se poate aduce la îndeplinire cu ignorarea și obstrucționarea voinței acționarilor care se exprimă în Adunările Generale ale Acționarilor. Pentru acest motiv mandatul acordat administratorilor presupune obligația acestora de a excecuta mandatul acordat și de a respectă voință acționarilor, cu loialitate, în interesul societății.

În ceea ce privește nerespectarea dreptului fundamental al acționarilor de a completă ordinea de zi a unei Adunări Generale a Acționarilor unei societăți, constatăm că pe lângă nerespectarea prevederilor legii 31/1990 a societăților comerciale și a Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață se încalcă chiar propriul Regulament de Guvernanță Corporativă al Societății de investiții Financiare Oltenia SĂ din capitolul 3- Relația cu Actionarii.

„Principalul deziderat al policitii de acționariat constă în respectarea deptului acționarilor, asigurându-le acestora un tratament echitabil.

Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere al societății.”

Prin refuzul de a supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor problemele ridicate de actionarii societății – constatăm că se schimbă cadrul de desfășurare a activații societății, în cauza în sensul în care Consiliul de Adminsitrație (prin cei 4 membri ai săi ) a devenit organul suprem de conducere al societății. S-a creat un precedent periculos nemaiîntâlnit în rândul societăților de investiții financiare din România. Actionarii pot vota doar ceea ce Consiliul de Administrație decide să fie supus votului.

B. În continuarea nerespectării dreptului fundamentul al acționarilor se constată nerespectarea dispozițiilor stabilite de Autoritatea de Supraveghere Financiară (a se vedea Decizia ASF 937/18.07.2019, Adresa ASF VPI nr. 4888/30.07.2019, Decizia ASF nr. 1037/13.08.2019),  și în plus și a hotărârilor judecătorești care au anulat cererilor SIF Oltenia de anulare a Deciziilor ASF – a se vedea:

a)Dosarul 5179/2/2019 aflat pe rolul Curții de Apel București unde instanța a respins cererea de suspendare a Deciziei ASF nr. 937/2019,

b)Dosarul 1047/54/2019 aflat pe rolul Curții de Apel Bucursti unde instanța excepția inadimisibilitatii capatului de cerere privind anularea Deciziei ASF nr. 857/25.06.2019 și respinge acțiunea că neîntemeiata)

În atare condiții apreciem că atitudinea celor 4 membri ai Consiliului de Administrație dăunează grav intereselor acționarilor – în sensul în care actionarii nu pot vota decât  ce consideră  oportun cei 4 membri ai Consiliului de Administrație, fiind încălcate astfel inclusiv dispozițiile stabilite de Autoritatea de Supraveghere Financiară al cărui rol stabilit de lege este de a autoriza, reglementa, supraveghea și controla emitenții din piață de capital.

Atitudinea celor 4 membri ai Consiliului de Administrație, a căror revocare o solicităm, sfidează drepturile acționarilor precum și Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Prezentăm în cele ce urmează succesiunea evenimentelor începând cu 08.07.2019:

–       Prin Decizia Consiliului de Administrație a SIF Oltenia SĂ din dată de 08.07.2019 a fost respinsă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor conform cerințelor acționarilor care dețineau la dată solicitării peste 5% din capitalul social ;

–       Prin Decizia ASF 937/18.07.2019 Autoritatea de Supraveghere Financiară a instituit în sarcina Consiliului de Adminsitrație obligația de a convoca și de a asigura desfășurarea adunării generale ordinare a acționarilor în termen de 45 de zile de la dată emiterii deciziei, având pe ordinea de zi punctele propuse de actionarii societății;

–       Prin Adresa ASF VPI nr. 4888/30.07.2019 ASF a reiterat obligația Consiliului de Administrație de a convoca și de a asigura desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în cel mult 45 de zile de la dată emiterii Deciziei ASF nr. 937/18.07.2019 fără a mai fi necesară o evaluare a îndeplinirii condițiilor prevazaute de Legea 31/1990. S-au stabilit totodată și termenele limita pentru convocare respectiv pentru dată desfășurării Adunării;

–       Prin Decizia Consiliului de Adminsitrație a SIF Oltenia SĂ din dată de 01.08.2019 a fost respinsă convocarea Adunării Generale Ordinare a Actioarilor SIF Oltenia cu ordinea solicitată de acționari care dețineau peste 5% din capitalul social la dată solicitării;

–       Prin Decizia ASF nr. 1037/13.08.2019 s-a respins plângerea prealabilă formulată de către SIF Oltenia împotriva Deciziei ASF nr. 937/18.07.2019.

–       Prin Deciziile ASF nr. 1286, 1287, 1288 și 1290 și 1286 din 23.10.2019 cei 4 membri ai Consiliului de administrație a cărui revocare o solicităm au fost sancționați de ASF cu amendă de 30.000 ron fiecare că urmare a faptului că toți cei 4 membri ai Consiliului de Administrație au votat împotriva convocării Adunării Generale a Acționarilor

–       Prin adresa ASF nr. 3493/15.04.2020 s-a pus în vedere administratorilor SIF Oltenia SA să dea curs întocmai solicitării acționarilor de a completă ordinea de zi a Adunării  Generale a Acționarilor din aprilie 2020 ;

–       Prin deciziile ASF nr. 869, 870, 871 și 872 din dată de 15.07.2020, cei 4 membri ai Consiliului de administrație a cărui revocare o solicităm au fost sancționați de ASF cu amendă de 60.000 ron fiecare că urmare a faptului că toți cei 4 membri ai Consiliului de Administrație au votat împotriva convocării Adunării Generale a Acționarilor”. 

                                                                                                         

                                                                                                          

BVBStiri BVB

ROMPETROL RAFINARE S.A. (RRC) (29/10/2020)

Semnare documente relationate de suplimentarea unui credit sindicalizat

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (29/10/2020)

Informare Depozitarul Central - structura sintetica la 26.10.2020

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. (TGN) (29/10/2020)

Incheiere contract de finantare cu Banca Comerciala Romana

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA (TEL) (29/10/2020)

Numire membru provizoriu Directorat

PREBET SA AIUD (PREB) (29/10/2020)

Notificare prag detineri/vot>10%