Update articol:

Acționarii au stabilit că durata de funcționare a Fondului Proprietatea este până la 31 decembrie 2031 (modificări la Actul Constitutiv) 

Acționarii au stabilit că durata de funcționare a Fondului Proprietatea este până la 31 decembrie 2031, în urma unor modificări la Actul Constitutiv, adoptate în Adunarea Generală de astăzi, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.

Conform deciziei, durata poate fi prelungită de către adunarea generală extraordinară a acționarilor, cu perioade suplimentare de 5 ani/fiecare.

O altă modificare a Actului Constitutiv arată că în atribuțiile Adunării generale ordinare a acţionarilor intră și aprobarea politicii de remunerare aplicabilă membrilor Comitetului Reprezentanților și AFIA, ce include nivelul remunerației membrilor Comitetului Reprezentanților și a AFIA, și stabilește nivelul remunerației auditorului financiar pentru servicii de audit financiar.

Conform modificărilor Actului Constitutiv, Dizolvarea Fondului Proprietatea va avea loc în următoarele situații: a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate; b) declararea nulității societății; c) prin hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor, în conformitate cu prevederile art. 14; d) în urma pierderilor, dacă valoarea activului net, determinată ca diferență între totalul activelor şi datoriile societății, ajunge să reprezinte mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subscris şi dacă, cel târziu până la încheierea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile, adunarea generală a acţionarilor nu procedează la reducerea capitalului social cu o sumă cel puţin egală cu cea a pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve sau la reconstituirea activului net al societății până la nivelul unei valori cel puţin egale cu jumătate din capitalul social subscris; e) deschiderea procedurii privind falimentul; f) când numărul acţionarilor scade sub minimul legal; f^1) expirarea duratei Fondului Proprietatea, dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor Fondul Proprietatea nu decide prelungirea duratei, în conformitate cu art. 4; g) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul act constitutiv.”

De asemenea, dizolvarea Fondului Proprietatea are ca efect deschiderea procedurii de lichidare și, indiferent de motivul lichidării Societății, Fondul Proprietatea va fi lichidat numai după finalizarea procedurilor aferente, în conformitate cu prevederile legale.

Acționarii nu pot, direct sau indirect, să-și răscumpere acțiunile din activele Societății, înainte de începerea fazei de lichidare. Lichidarea Fondului Proprietatea şi repartizarea patrimoniului se fac în condițiile legii.

Modificările Actului Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A. aferente punctelor 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 și 17 de pe ordinea de zi a AGEA nu au fost aprobate deoarece nu a fost întrunită majoritatea necesară. VEZI AICI CONVOCATORUL

 

BVBStiri BVB

UCM RESITA S.A. (UCM) (16/04/2021)

Completare Convocare AGAO 28 (29).04.2021 versiune limba engleza

Patria Bank Obligatiuni 2028 EUR (PBK28E) (16/04/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014