Update articol:

Acţionarii Conpet, convocaţi să aprobe un dividend brut de 7,28358592 lei/acțiune, precum şi declanşarea majorării de capital cu terenurile statului

Acţionarii Conpet sunt convocaţi la finalul lunii aprilie să aprobe, printre altele, un dividend brut de 7,28358592 lei/acțiune, precum şi majorarea de capital cu terenurile statului, potrivit informaţiilor transmise BVB.

Astfel, Conpet convoacă acţionarii la finalul lunii aprilie în AGOA (28-29 aprilie), având pe ordinea de zi:

 • Alegerea unui secretar al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA)
 • Prezentarea Raportului anual al administratorilor pentru exerciţiul financiar 2021.
 • Prezentarea Raportului auditorului financiar independent BDO Audit S.R.L.
 • Aprobarea situaţiilor financiare la data și pentru exerciţiul financiar ȋncheiat la 31.12.2021 ȋntocmite ȋn baza reglementărilor contabile conforme cu IFRS aprobate prin OMFP nr. 2844/ 2016.
 • Aprobarea repartizării profitului net aferent exerciţiului financiar 2021, reîntregit cu provizionul pentru participarea personalului la profit şi a repartizării unor sume din rezultatul reportat și alte rezerve, stabilirea dividendului brut pe acțiune (din sumele repartizate din profitul anului 2021 și din sumele repartizate din rezultatul reportat și alte rezerve), stabilirea datei de înregistrare și stabilirea datei plăţii dividendelor către acţionari, după cum urmează:
  a) repartizarea profitului net aferent exercițiului 2021 (51.928.770 lei), reîntregit cu provizionul pentru participarea personalului la profit (5.518.383 lei), în sumă totală de 57.447.153 lei, după cum urmează:
  – alte repartizări prevăzute de lege – scutirea de la plată a impozitului pe profit reinvestit (cont 1068), art. 22 din Legea nr. 227/ 2015 privind codul fiscal: 1.484.680 lei
  – dividende cuvenite acționarilor: 50.444.090 lei
  – participarea salariaților la profit în limita a 10% din profit net, reîntregit cu provizionul pentru participarea personalului la profit: 5.518.383 lei
  b) repartizarea rezultatului reportat în sumă de 7.130.819 lei sub formă de dividende cuvenite acționarilor.
  c) repartizarea altor rezerve (dividende prescrise neridicate în 3 ani de la data exigibilității) în sumă de 5.482.940 lei sub formă de dividende cuvenite acționarilor.
  d) stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor în cuantum de 7,28358592 lei/acțiune reprezentând dividendul brut total/ acțiune.
  e) stabilirea datei de 25.05.2022 ca data de înregistrare care serveşte la identificarea acţionarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi şi asupra cărora se răsfrȃng efectele hotărȃrii A.G.O.A., cu ex-date 24.05.2022.
  f) stabilirea datei de 16.06.2022 ca data plăţii dividendelor către acționari.
  g) plata dividendelor va fi efectuată ȋn lei, numai către acţionarii ȋnregistraţi ȋn Registrul Acţionarilor (ţinut de “Depozitarul Central” S.A.) la data de ȋnregistrare stabilită de către Adunarea Generală a Acţionarilor, iar modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoştinţa acţionarilor ȋnainte de
  data ȋnceperii efectuării plăţii. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de către acţionari.
 • Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societăţii CONPET S.A. pentru exerciţiul financiar ȋncheiat la data de 31.12.2021.
 •  Aprobarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare şi Remunerare cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi Directorilor cu contract de mandat ȋn cursul exerciţiului financiar 2021 (Raport de remunerare).
 • Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea de administrare în anul 2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile din contractul de mandat.
 • Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor pentru anul 2021 în limitele aprobate de A.G.O.A. și:
  a) Aprobarea gradului total de îndeplinire (102,3 %) a indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari ai administratorilor pentru anul 2021.
  b) Aprobarea acordării componentei variabile cuvenite administratorilor pentru perioada de mandat exercitată în anul 2021, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat.
 • Numirea unui administrator provizoriu, cu o durată a mandatului de 4 luni de la data hotărârii A.G.O.A., respectiv 28.04.2022/ 29.04.2022 și până la data de 21.08.2022 (inclusiv) – data expirării mandatului actualului Consiliu de Administrație, sau până la finalizarea procedurii de recrutare și selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, dacă aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea de către A.G.O.A. a administratorului provizoriu.
 • Aprobarea contractului de mandat ce se va încheia cu administratorul provizoriu.
 • Aprobarea desemnării reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea contractului de mandat al administratorului provizoriu.
 • Informarea nr. 9452/ 15.03.2022 privind prelungirea termenului pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor din Decizia nr. 28/ 2013 a Camerei de Conturi Prahova.
 •  Informarea nr. 9490/ 15.03.2022 privind tranzacțiile încheiate de CONPET S.A. conform art. 52 alin. (3) litera b) din O.U.G. nr. 109/ 2011 cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, acţionarii Conpet sunt convocaţi în AGEA pentru data de 28.04.2022 (prima convocare)/29.04.2022 (a doua convocare),  cu următoarea ordine de zi:

 • Alegerea unui secretar al Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (A.G.E.A.).
 • a. Aprobarea declanșării operațiunii de majorare a capitalului social al CONPET S.A. cu valoarea terenurilor aferente celor 48 de certificate de atestare a dreptului de proprietate;
  b) Aprobarea formulării unei solicitări către Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Prahova pentru desemnarea unui evaluator autorizat pentru evaluarea terenurilor în suprafață totală de 554.337 m.p., aferentă celor 48 certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, în
  vederea majorării capitalului social al CONPET S.A.
 • Aprobarea datei de ȋnregistrare 20.05.2022 propusă de Consiliul de Administraţie, cu ex-date 19.05.2022.
 • Ȋmputernicirea Președintelui ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru semnarea Hotărârii A.G.E.A. și pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.E.A., publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

BVB | Știri BVB

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (06/02/2023)

Finalizare achizitie companie de proiect fotovoltaic - Vulturu

OMV PETROM S.A. (SNP) (06/02/2023)

Raport tranzactii cu parti afiliate 14 dec 2022 - 5 feb 2023

PROMATERIS S.A. (PPL) (06/02/2023)

Raport auditor - art. 108 Legea 24/2017 (R) S2 2022

TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. (TRANSI) (06/02/2023)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 30.01.2023-03.02.2023

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (06/02/2023)

Tranzactii intre parti afiliate DEER - OPCOM