Update articol:

Acționarii Prodplast au aprobat majorarea capitalului cu 13,4 milioane lei și schimbarea numelui în PROMATERIS SA

Acționarii Prodplast (PPL) au aprobat, la adunarea generală de ieri, majorarea capitalului cu 13,4 milioane lei și schimbarea numelui în PROMATERIS SA, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.

AGA a aprobat majorarea capitalului social al Societatii, cu suma totala maxima de 13.400.000 lei, de la valoarea actuala a capitalului social, respectiv 17.072.385 lei, la valoarea maxima de 30.472.385 lei, in vederea asigurarii resurselor financiare ale Societatii pentru implementarea strategiei de dezvoltare, în concordanță cu planurile de investiții aprobate și consolidarea participațiilor sale.
Majorarea capitalului social se realizeaza in numerar, in doua etape, prin emisiunea unui numar de 13.400.000 actiuni noi, nominative, ordinare si in forma dematerializata, fiecare avand o valoarea nominala de 1 leu/ actiuni, dupa cum urmeaza:
Etapa 1: se acorda drept de preferinta pentru actionarii existenti, proportional cu cotele de participare in capitalul social al Societatii, detinute de acestia la Data de Inregistrare (astfel cum aceasta data este stabilita prin prezenta hotarare AGEA). In perioada de subscriere actionarii pot realiza subscrieri la un pret egal cu valoarea nominala a actiunilor (1 leu/ actiune). Pentru subscrierea unei acțiuni nou-emise este necesar un număr de 1,14665 drepturi de preferință. Acțiunile vor fi subscrise fără primă de emisiune.
Etapa 2: actiunile care nu sunt subscrise sau platite in intregime de catre actionari pana la expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferinta in cadrul Etapei 1, vor fi subscrise prin compensarea creantelor in valoare totala de 13.102.349 lei, detinute de directorul general si de urmatorii actionari ai Societatii:
a. Dl. Tudor Alexandru Georgescu, director general al Societatii, titularul unei creante in valoare totala de 1.702.349 lei, compusa din:
(i) Creanta in valoare de 687.209 lei, reprezentand remuneratie suplimentara pentru indeplinirea criteriilor de performanta; si (ii) Creanta in valoare de 1.015.140 lei.
b. Dl. Florin Ion Pogonaru, titularul unei creante in valoare de 10.000.000 lei;
c. Societatea NORD S.A., titulara unei creante in valoare de 500.000 lei;
d. Societatea Victoria Art & Business Center S.R.L., titulara unei creante in valoare de 500.000 lei;
e. Societatea ECDL Romania S.A., titulara unei creante in valoare de 400.000 lei,
cu respectarea prevederilor dispozitiilor art. 16, alin. 3, lit. a), pct. 2 din Legea nr. 24/2017.
In situatia in care la finalul Etapei 1 raman nesubscrise sau neplatite integral cel putin 12.972.623 actiuni se va realiza compensarea integrala a creantelor detinute de directorul general si de actionarii indicati mai sus.
In situatia in care la finalul Etapei 1 vor ramane nesubscrise sau neplatite integral mai putin de 12.972.623 actiuni, se va realiza o compensare partiala a creantelor directorului general si ale actionarilor indicati, dupa cum urmeaza:
a. Dlui. Tudor Alexandru Georgescu ii va reveni un procent de 12,99% din totalul actiunilor ramase nesubscrise sau neplatite integral;
b. Dlui. Florin Ion Pogonaru ii va reveni un procent de 76,32% din totalul actiunilor ramase nesubscrise sau neplatite integral;
c. Societatii NORD S.A. ii va reveni un procent de 3,82% din totalul actiunilor
ramase nesubscrise sau neplatite integral;
d. Societatii VICTORIA ART & BUSINESS CENTER S.R.L. ii va reveni un procent de 3,82% din totalul actiunilor ramase nesubscrise sau neplatite integral; si
e. Societatii ECDL ROMANIA S.A. ii va reveni un procent de 3,05% din totalul actiunilor ramase nesubscrise sau neplatite integral.

De asemenea, AGA a aprobat schimbarea denumirii Societatii din PRODPLAST S.A. in PROMATERIS S.A., denumire disponibila conform rezervarii de denumire nr. 49982 din data de 05.06.2020 eliberata de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ilfov.

Totodată, acționarii au decis mandatarea organelor de conducere ale Societatii sa exercite o serie de competente exprese, dupa cum urmeaza:
-Mandateaza Consiliul de Administratie al Societatii, pentru a aproba obtinerea de catre Societate de fonduri, rambursabile sau nerambursabile, nationale, europene sau internationale, dupa caz, incluzand dar fara a se limita la IMM INVEST, fonduri europene, granturi norvegiene, in vederea obtinerii de sprijin financiar pentru dezvoltarea de proiecte investitionale, in masura in care aceste apeluri de proiecte vor implica, dar fara a fi limitat la, dobadirea, instrainarea, schimbul sau constituirea in garantie a unor active ale Societatii, din categoria activelor imobilizate, a caror valoare va depasi, pe durata unui exercitiu financiar, suma de 5 milioane de EURO, echivalent in RON, si acordarea in mod expres a dreptului de a
mandata in mod expres, printr-o hotarare a Consiliului de Administratie in acest sens, directorul general al Societatii.

De asemenea, AGA mandateaza Consiliul de Administratie al Societatii, pentru a aproba (i) obtinerea de catre Societate de credite bancare, finantari, efectuarea de plasamente in actiuni, titluri de valoare, in masura in care aceste operatiuni implica, dar fara a se limita la, dobadirea, instrainarea, schimbul sau constituirea in garantie a unor active ale Societatii, din categoria activelor  imobilizate, sau (ii) realizarea de consolidari ale pozitiei investitionale in participatiile directe si indirecte din portofoliul Societatii, prin operatiuni de majorare de capital social, prin orice metode prevazute de legislatia aplicabila, inclusiv prin acordarea de imprumuturi se catre Societate cu optiunea de conversie in actiuni sau parti sociale la societatile la care Societatea detine participatii in capitalul social, in masura in care aceste operatiuni vor avea o valoare care va depasi, pe durata unui exercitiu financiar anual suma de 5 milioane de EURO, echivalent in RON, si acordarea in mod expres a dreptului de a mandata in mod expres, printr-o hotarare a Consiliului de Administratie in acest sens, directorul general al Societatii.

Omul de afaceri Florin Pogonaru, împreună cu acționari cu care acționează concertat, dețin îmăreună 90,74 % din Prodplast.

BVBStiri BVB

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (24/09/2020)

Notificare referitoare la dosar candidatura pentru AGOA din 29.10.2020

SOCEP S.A. (SOCP) (24/09/2020)

Convocare AGAO 28/29.10.2020

IMOCREDIT IFN (IMO22) (24/09/2020)

Disponibilitate raport semestrul 1 2020

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (24/09/2020)

Informatii investitori - Adresa ASF nr. VPI 9859/23.09.2020 - limba engleza