Update articol:

Adrian Vascu, Senior Partner Veridio: Veniturile din meditațiile profesorilor vor fi impozitate; De ce este nevoie de meditații? De ce nu se lucrează la cauza și la calitatea învățământului?

Veniturile din meditațiile profesorilor vor fi impozitate, spune Adrian Vascu,  Senior Partner Veridio, anunţând că  ANAF a postat pe site-ul său un Ghid privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obținute din meditații acordate în particular de persoanele fizice.
Potrivit lui Adrian Vascu, profesorii vor trebui să se înregistreze că PFA, să își cumpere case de marcat și să fie atenți să își plătească impozitul pe venit și contribuțiile la asigurările de sănătate: “În fapt vor fi mereu datori și pasibili de popriri pentru că modul de urmărire al taxelor de plătit de către PFA-uri este extrem de greoi și netransparent. Sau vor lucra, cu riscul de rigoare, la negru.
Apar două întrebări legitime:
1. De ce este nevoie de meditații? De ce nu se lucrează la cauza și la calitatea învățământului?
2. Cine vor suportă aceste taxe? În final tot părinții!
Nu știu dacă s-a făcut un calcul cât va câștigă statul de aici. Sunt convins însă că se va crea o nouă categorie de contribuabil mereu vulnerabilă și supusă controalelor de orice fel și vor fi obligați să devină comercianți niște oameni a căror menire nu era de întreprinzători.
Oare crede cineva că meditațiile pe scară largă sunt “o fiță”? Sau că astfel profesorii își vor face treaba mai bine la școală și nu vor mai orienta copiii și părinții spre meditații, care sunt o corvoadă și pentru copii (că timp) și pentru părinți (că timp și bani)?
Și mă mai întreb, dacă nu s-a reușit impozitarea bacsisului în restaurante, cum crede cineva că va funcționa acest sistem greoi pentru dascăli?
Consecința va fi că vom fi și cu sume nesemnificative la buget și cu tineri din ce în ce mai puțin educați.
Faceți ceva să crească nivelul de competență al dascălilor și a învățământului obligatoriu și nu să scadă competiția meditațiilor prin descurajarea unora dintre ei prin noul sistem de taxe”.

 

Găsiți aici ghidul ANAF pentru această operațiune. Vezi mai jos detalii.

ANAF a postat pe site-ul său un Ghid privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obținute din meditații acordate în particular de persoanele fizice.

Conform ANAF, acest ghid se adresează tuturor persoanelor fizice care acordă sau intenționează să acorde meditații în particular și care aleg să își desfășoare activitatea în mod individual. Aceste venituri reprezintă venituri impozabile și, potrivit Codului Fiscal, se încadrează în categoria venituri din activități independente, scrie ANAF.

În cazul în care persoanele fizice intenționează să realizeze sau realizează deja în mod individual venituri din prestarea de servicii reprezentând meditații, au obligația de a se înregistra la Oficiul Național al Registrului Comerțului și de a solicita autorizarea funcționării.

Ulterior înregistrării în registrul comerţului şi autorizării funcţionării, persoanele fizice au obligația de a depune la organul fiscal Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice (formular 212).

În declarația unică contribuabilul va completa în mod corespunzător Capitolul II – Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate, prin intermediul căruia contribuabilii își exercita și opțiunea privind determinarea venitului net anual:
– fie pe baza normelor de venit;
– fie în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

În cazul în care venitul net anual din activități independente se determină pe bază de norme de venit, la stabilirea acestuia se utilizează normele de venit de la locul desfășurării activității. Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra normei de venit.

Normele anuale de venit sunt disponibile pe site-ul ANAF, www.anaf.ro, secțiunea
„ Asistență contribuabili”.

Astfel, pentru mai bună înțelegere, ANAF exemplifică situația în care o persoană fizică își începe activitatea la data de 01.01.2022 și va desfășura această activitate, în mod continuu, până la finele anului. În acest caz, pentru stabilirea impozitului pe venit este avută în vedere norma de venit de la locul de desfășurare a activității.
Norma anuală de venit, publicată pe site-ul ANAF, este în cuantum de 27.600 lei.

Astfel, impozitul pe venit aferent venitului net anual se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului, impozitul datorat fiind 2.760 lei (27.600 lei x 10% = 2.760 lei).

Dacă activitatea se desfășoară pe perioade mai mici decât anul calendaristic, norma de venit aferentă activităţii se reduce proporţional, astfel încât să reflecte perioada de an calendaristic în care s-a desfăşurat activitatea respectivă.

În cazul în care o persoană fizică desfășoară două sau mai multe activităţi care generează venituri din activităţi independente (activități de producție, comerț și prestări de servicii) venitul net din aceste activităţi se stabileşte prin însumarea nivelului normelor de venit corespunzătoare fiecărei activităţi.

În situația în care persoana fizică desfășoară o activitate inclusă în nomenclatorul
activităților pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit și o altă activitate independentă, venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

Ajustarea normei anuale de venit

Persoana fizică poate ajusta norma anuală de venit prin completarea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Ajustarea normelor anuale de venit se realizează prin aplicarea coeficienților de corecție publicați de către Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice asupra normelor anuale de venit. Coeficienții de corecție sunt menționați în cuprinsul normelor anuale de venit ce sunt publicate pe site-ul ANAF.

Exemplu:
O persoană fizică își începe activitatea la data de 01.01.2022, activitate ce se va desfășura în mod continuu până la finele anului. Norma anuală de venit este de 27.600 lei.
Contribuabilul este și salariat, cu normă întreagă, caz în care beneficiază de reducerea normei de venit potrivit coeficienților de corecție, în cotă de 50%.

Stabilirea normei anuale de venit prin ajustare se va calcula astfel:
27.600 lei x 50% = 13.800 lei (venitul net anual recalculat)
Impozitul pe venit aferent se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net annual recalculat, astfel:
13.800 lei x 10% = 1.380 lei (impozit)

Stabilirea venitului net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate și calculul impozitului pe venit

În situația în care contribuabilul a optat pentru stabilirea venitului net anual din activități independente, în sistem real, venitul net anual din activități independente se determină pe baza datelor din contabilitate, ca diferență între venitul brut și cheltuielile deductibile efectuate în scopul realizării de venituri.

Declararea venitului net anual estimat și calculul impozitului pe venit

Contribuabilul are obligația estimării venitului net anual pentru anul fiscal curent, și a stabilirii impozitului anual estimat, prin depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate, până la data de 25 mai inclusiv a anului de realizare a venitului sau, în cazul în care încep o activitate în cursul anului fiscal, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. Impozitul se determină de către contribuabil prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual estimat considerat venit impozabil.

Exemplu:
O persoană fizică își începe activitatea la data de 01.01.2022, activitate ce se va desfășura în mod continuu până la finele anului și optează pentru determinarea venitului net în sistem real.

Venitul brut estimat este 30.000 lei, iar cheltuielile deductibile estimate sunt în sumă de 10.000 lei. Venitul net anual estimat se determină ca diferență între venitul brut estimat și cheltuielile deductibile estimate, respectiv:
30.000 lei – 10.000 lei = 20.000 lei
Impozitul pe venit anual estimat aferent se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual estimat, astfel:
20.000 lei x 10% = 2.000 lei (impozit)

Declararea venitului net anual realizat și stabilirea impozitului anual datorat

Pentru determinarea venitului net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, acesta are obligația declarării venitului net anual și a stabilirii impozitului anual datorat prin completarea în mod corespunzător a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I – Date privind veniturile realizate, până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului.

Venitul net anual din activități independente se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ca diferență între venitul brut și cheltuielile deductibile efectuate în scopul realizării de venituri. Acest venit se recalculează, după caz, prin deducerea pierderilor fiscale reportate. Din venitul net anual recalculat se deduce, după caz, contribuția de asigurări sociale datorată, stabilindu-se astfel venitul net anual impozabil.

Impozitul anual datorat se stabilește prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual impozabil, din care se deduce, în limita impozitului datorat, costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale.

Obligații din punct de vedere al evidenței contabile

Contribuabilul care a optat pentru determinarea venitului net anual pe baza datelor din contabilitate are obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitate, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind evidenţa contabilă, şi are obligaţia să completeze Registrul de evidenţă fiscală.

Contribuabilul ale cărui venituri sunt determinate în sistem real şi care conduce
contabilitate în partidă simplă poate opta pentru conducerea evidenţei contabile pe baza regulilor contabilităţii în partidă dublă, potrivit reglementărilor contabile emise în acest sens.

OBLIGAȚIILE FISCALE DECLARATIVE ȘI DE PLATĂ DIN PUNCT DE VEDERE AL
CONTRIBUȚIILOR SOCIALE

Contribuția de asigurări sociale

Pentru veniturile realizate din activități independente, contribuabilul datorează contribuția de asigurări sociale dacă estimează pentru anul curent venituri din activități independente și venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate.

Baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale

Baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale, în cazul persoanelor care
realizează venituri din actvități independente, o reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și
contribuțiile sociale datorate.

Cota de calcul al contribuției de asigurări sociale
Contribuția de asigurări sociale se calculează prin aplicarea cotei de 25% asupra bazei anuale de calcul.

Exemplu:
O persoană fizică își începe activitatea la data de 01.01.2022, activitatece se va desfășura în mod continuu până la finele anului, iar venitul net anual determinat în sistem real/normă de venit anual este cel puțin egal cu plafonul de 12 salarii minime brute pe țară.

Aceasta datorează contribuție de asigurări sociale și iși alege baza minimă de calcul (în anul 2022, salariul minim brut este de 2550 lei iar baza minimă anuală de calcul este 30.600 lei).

Contribuția de asigurării sociale aferentă se calculează prin aplicarea cotei de 25% asupra bazei anuale de calcul , astfel:
30.600 lei x 25% = 7.650 lei (CAS)

Persoane exceptate la plata contribuției

Contribuabilul nu datorează contribuția de asigurări sociale pentru veniturile realizate din activitatea independentă dacă:
– este asigurat în sisteme proprii de asigurări sociale și nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii;
– are calitatea de pensionar.

TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

Înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA

Contribuabilii, persoane fizice, care intenționează să realizeze sau realizează deja în mod individual venituri din prestarea de servicii reprezentând meditații (altele decât cadrele didactice din domeniul învățământului școlar, preuniversitar și universitar), au obligația să țină evidențe corecte și complete ale tuturor operațiunilor efectuate în desfășurarea activității lor cu ajutorul Jurnalului de vânzări, și al Jurnalului de cumpărări și se înregistrează în scopuri de TVA în următoarele situații:
a. prin opțiune;
b. la depășirea plafonului de scutire de 300.000 lei prevăzut în Codul fiscal;
c. în situația în care efectuează achiziții intracomunitare, prestează sau primesc servicii către/de la persoane impozabile din UE.
În vederea înregistrării în scopuri de TVA, contribuabilii care își desfășoară activitatea individual, depun Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere – formular 070 completând în mod corespunzător rubrica “Date privind vectorul fiscal”, secțiunea TVA, sau Declaraţia pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum şi pentru radierea înregistrării fiscale – formular 700, după caz.

În situația în care se efectuează achiziții intracomunitare, se prestează sau se primesc servicii către/de la persoane impozabile din UE, dacă persoana impozabilă nu este înregistrată în scopuri de TVA (sau nu optează/ nu este obligată pentru această înregistrare), atunci aceasta poate solicita înregistrarea prin depunerea Declaraţiei de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere – formular 070 (pentru contribuabilii persoane fizice) sau a Declaraţiei pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum şi pentru radierea înregistrării fiscale – formular 700, după caz.

Pe baza declarației de înregistrare, organul fiscal eliberează certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, care cuprinde codul de înregistrare în scopuri de TVA și data de la care contribuabilul devine persoană înregistrată în scopuri de TVA.

Operațiuni scutite de taxă

Meditațiile acordate în particular de cadre didactice din domeniul învățământului școlar,preuniversitar și universitar reprezintă operațiuni scutite de taxa pe valoare adăugată.

BVB | Știri BVB

ONE UNITED PROPERTIES (ONE) (18/05/2022)

Inregistrare teleconferinta rezultate T1 2022

PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED (WINE) (17/05/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI (CRC) (17/05/2022)

Schimbari intervenite in structura de management

ROMCARBON SA (ROCE) (17/05/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014