Update articol:
SFATUL AVOCATULUI

Andreea Lakatos: Încadrarea în muncă a cetățenilor ucraineni pe teritoriul României/Ukrainian citizens’ employment in Romania

Poliţia de Frontieră Română

Autor: Andreea Lakatos, avocat

Având în vedere afluxul cetățenilor ucrainieni, care intră în aceste zile în România, prezentăm pe scurt care sunt prevederile privind încadrarea în munca pe teritoriul României.

Cetățenilor ucraineni, care ar dori să se angajeze pe teritoriul României și care nu au făcut o cerere de azil, li se aplică procedura prevăzută de OUG nr. 194/2002 si OG nr. 25/2014.

Procedura angajării străinilor de către angajatori, persoane fizice sau juridice din România, necesită parcurgerea următoarelor etape:

i. obţinerea avizului de angajare;

ii. obţinerea unei vize de lungă şedere;

iii. obţinerea dreptului de şedere;

iv. eliberarea unui permis de şedere în scop de muncă/în scop de detaşare.

       I.            Obţinerea avizului de angajare.

 În cazul cetăţenilor din Ucraina,  încadraţi în muncă pe teritoriul României cu contract individual de muncă cu normă întreagă, pe o perioadă de maximum 9 luni într-un an calendaristic, nu mai este necesar obţinerea avizului de angajare.

      II.            Obținerea unei vize de lungă ședere.

Cetățenii Republicii Ucraina, titulari de pașapoarte biometrice, pot intra în România și ramâne pe teritoriul țării noastre fără a avea obligația de a deține viză, pentru șederi a caror durată totală nu depașește 90 de zile, în cursul oricarei perioade de 180 de zile.

Atentie! Există și posibilitatea de obținere a tipului de viză este de scurtă ședere (simbol C), pentru cetățenii care nu au pașapoarte biometrice, ce permite străinilor să solicite intrarea pe teritoriul României pentru alte motive decât imigrarea, în vederea unei şederi neîntrerupte sau a mai multor şederi a căror durată să nu depăşească 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile.

Dreptul de şedere pe teritoriul României conferit străinului prin viza de scurtă şedere nu poate fi însă prelungit, astfel că străinul nu va putea fi angajat în România.

 Viza naţională de lungă şedere (tip D/AM) se acordă străinilor, la cerere, pe o perioadă de 90 de zile, cu una sau mai multe călătorii. Dreptul de şedere conferit prin viza de tip D/AM , poate fi prelungit prin solicitarea prelungirii dreptului de şedere pe teritoriul naţional, materializată prin acordarea unui permis de şedere, obţinut în baza unei solicitări adresate Inspectoratul General pentru Imigrări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Cererile de prelungire a dreptului de şedere temporară se depun personal de către solicitanţi, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului pentru care li s-a aprobat şederea, la formaţiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări din zona de reşedinţă.

Termenul de soluţionare a cererilor de vize formulate de categoriile de străini de mai sus, care beneficiază de exonerarea de la obligativitatea obţinerii în prealabil, a unui aviz de angajare, este de până la 60 de zile de la data depunerii.

   III.            Obţinerea dreptului de şedere

Dreptul de şedere temporară în scop de muncă se prelungeşte în situaţia în care cetățeanul ucrainian prezintă un contract individual de muncă cu normă întreagă, înregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor, din care rezultă că salariul este cel puţin la nivelul câştigului salarial minim brut. În cazul lucrătorilor înalt calificaţi, salariul trebuie să fie la nivelul de cel puţin două ori câştigul salarial mediu brut.

Dreptul de şedere temporară în scop de muncă pentru cetățenii ucrainieni se prelungeşte pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului de muncă, dar nu mai mult de 9 luni. În cazul în care se va dori depășirea celor 9 luni, va fi necesar să se obțină si avizul de angajare (avizul de angajare se eliberează de către Inspectoratul General pentru Imigrări la cererea angajatorului).

   IV.            Eliberarea unui permis de şedere în scop de muncă/în scop de detaşare.

 Străinului căruia i s-a acordat sau, după caz, i s-a prelungit dreptul de şedere în România i se eliberează de către Inspectoratul General pentru Imigrări un permis de şedere, după cum urmează:

a)      permis unic – document de identitate care atestă dreptul de şedere şi de muncă pe teritoriul României;

b)      Cartea albastră a UE se eliberează străinului căruia i s-a prelungit dreptul de şedere temporară în scop de muncă în calitate de lucrător înalt calificat sau, după caz, i s-a acordat acest drept fără obligativitatea obţinerii unei vize;

c)      permis de şedere în scop de detaşare – document de identitate care atestă dreptul de şedere şi de muncă în baza detaşării pe teritoriul României;

Titularul permisului de şedere are obligaţia de a avea în permanenţă asupra sa documentul, de a nu-l înstrăina şi de a-l prezenta organelor autorităţilor competente ori de câte ori i se solicită aceasta.

Problemele identificate din analiza legislației de mai sus

 În cazul în care cetățenii ucrainieni doresc sa lucreze în România,  cererea de viză pentru lungă ședere se depune la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate, în a căror circumscripţie solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa, iar în cazuri deosebite, urgente, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul pe al cărui teritoriu solicitantul se află legal, întrucât Organele poliţiei de frontieră aplică prevederile art. 35 şi 36 din Codul de vize pentru acordarea, cu titlu de excepţie, în punctele de trecere a frontierei de stat, a vizelor de scurtă şedere şi a vizelor de tranzit.

Ukrainian citizens’ employment in Romania

Given the inflow of Ukrainian citizens entering Romania these past few days, we would like to briefly present the legal provisions regarding employment in Romania.

For all Ukrainian citizens seeking employment in Romania that did not request asylum, there are two legal ordinances that apply: Emergency Ordinance no.194/2002 and Ordinance no.24/2014.

The procedure of hiring foreign citizens by Romanian employers (individual persons or companies) requires the following steps:

i. obtaining the hiring permit;

ii. obtaining a long-term visa;

ii. obtaining the right of residence;

iv. issue of a permit to stay for work/deployment.

 

         I.            Obtaining the hiring permit

For Ukrainian citizens employed full time with an individual employment contract in Romania, for a period of maximum 9 months during a full year, there is no need to obtain a hiring permit.

      II.            Obtaining a long-term visa

Ukrainian citizens that carry biometric passports can enter Romania and remain on its territory without having to hold a visa, for stays that don’t exceed 90 days, during any period of 180 days.

Special consideration: There is also the possibility to obtain a short-term visa (type C) for citizens that don’t hold biometric passports, which allows foreigners to request entrance in Romania for other reasons that immigration, and with the scope of uninterrupted stays or several stays that don’t exceed 90 days over the course of 180 days.

The right of residence in Romania, granted to the foreigner by the short-term visa cannot pe extended, therefore the foreign citizen won’t be able to get employment in Romania.

The long-term visa (type D/AM) is granted to foreigners on request, for a period of 90 days and with the right to multiple journeys. The right of residence granted by the type D/AM visa can be extended by issue of a right of residence, requested through the General Immigration Office within the Department of Internal Affairs. The applications for the right of residence’s extension are submitted personally by the applicants at least 30 days before the expiration date of their stay, at the local bureaus of the General Immigration Office from their residence area.

The deadline of the applications submitted by the foreign nationals aforementioned, that are exempted from a hiring permit, is up to 60 days from the date of submission.

 

   III.            Obtaining a right of residence

The right of temporary residence for work is extended if the Ukrainian presents an individual full-time employment contract, registered in the general ledger of employees, that shows his salary is on par with the gross minimum wage. For highly qualified workers, their salary must be on par with the gross minimum wage at least doubled.

The right of temporary residence for work is extended for Ukrainian citizens with the period of their employment contract, but no more than 9 months. If they wish to exceed the 9 months, a hiring permit will also be necessary (the hiring permit is requested by the employer from the General Immigration Office).

   IV.            Issue of a right of residence for work/deployment

 The foreign citizen that has been granted or extended its right of residence in Romania is issued a right of residence by the General Immigration Office as follows:

a)               Sole permit – identity document that certifies the right to reside and work in Romania;

b)               The EU blue book is issued to the foreign citizen that has been extended its right of temporary residence for work as a highly qualified worker or has been granted this right without the obligation of obtaining a visa;

c)                Right of residence for deployment – identity document that certifies the right to reside and work in Romania for deployment purposes.

The holder of the right of residence permit is required to carry it at all times, to not give it away and to present it to the official authorities every time he’s requested.

The problems identified by reviewing the applicable law above:

If Ukrainian citizens wish to work in Romania, their long-term visa applications will have to be submitted to the diplomatic missions or consular offices of Romania abroad, where the applicant resides, and in emergency situations to the diplomatic missions or consular offices of Romania of the state that the applicant can be legally found. The reasons is that the frontier police clerks enforce articles 35 and 36 of the Visa Code for granting short-term visas/ transit visas as an exception, at the frontier checkpoints.

 

Notă: ANDREEA LAKATOS este un avocat specializat în consultanța de bussines, și negocieri. Arii de expertiză acoperite: Drept societar, Dreptul muncii, Piața de capital, Privatizări/achiziții publice, Protecția datelor cu caracter personal, Dreptul consumatorului.

BVB | Știri BVB

ROMCAB SA (MCAB) (29/11/2023)

Suspendare provizorie sentinta faliment actionar majoritar

SAFETECH INNOVATIONS (SAFE) (29/11/2023)

Solicitare completare ordine de zi AGEA 21/22.12.2023

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (29/11/2023)

Electrica a atras o noua finantare de 17,4 mil. euro prin Fondul de Modernizare

EVERGENT INVESTMENTS S.A. (EVER) (29/11/2023)

Depunere Oferta publica de cumparare actiuni EVER