Update articol:
Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică

Autorităţi: Neadoptarea proiectului de OG privind eficienţa energetică ar putea determina, în prima parte a anului 2020, declanșarea primei etape a procedurii de infrigement

Guvernul vrea să modifice prin ordonanţă Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, pentru a preîntâmpina declanșarea primei etape a procedurii de infrigement din partea Comisiei Europene .

 În proiectul de OG se precizează: “Având în vedere obligativitatea de transpunere a articolului 70 punctul 5 litera a) din Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de modificare a Directivei 2012/27/UE până la data de 31 decembrie 2019, se impune luarea măsurilor necesare pentru armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene.

Neadoptarea proiectului de Ordonanță a Guvernului și recurgerea la procedura legislativă obișnuită ar putea determina, în prima parte a anului 2020, declanșarea primei etape a procedurii de infrigement – transmiterea de către Comisia Europeană a unei scrisori de punere în întârziere, ținând cont că obligaţia de transpunere a directivelor Uniunii Europene este considerată de Comisie îndeplinită numai atunci când îi sunt comunicate actele normative naţionale care asigură transpunerea, astfel cum au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I. Transpunerea directivelor europene în legislația națională reprezintă o obligaţie asumată  de către România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene”.

Prin proiectul de act normativ se propune modificarea Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare prin abrogarea alineatului (8) literele a), b) și c) și al alineatului (9) ale articolului 15.

Directiva 2012/27/UE (DEE) a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE a fost modificată prin articolul 70 din Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de modificare a Directivei 2012/27/UE.

Pentru punctul 5  litera (a) a Articolului 70 din Directiva (UE) 2019/944 cu privire la modificarea Directivei 2012/27/UE, statele membre trebuie să asigure intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma până la data de 31 decembrie 2019.

Directiva 2012/27/UE privind eficiența energetică a fost transpusă în legislația națională prin Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul proiect de Ordonanță a Guvernului are ca scop modificarea Legii nr. 121/2014 pentru articolul indicat la punctul 2 – Schimbări preconizate, din prezenta Notă de fundamentare. Aprobarea prin Ordonanță a Guvernului a modificării Legii nr. 121/2014 este necesară în vederea respectării prevederilor Directivei (UE) 2019/944 în ceea ce privește transpunerea directivei europene în legislația națională, cu termen de 31 decembrie 2019.

Preluarea în dreptul intern a directivelor Uniunii Europene, în mod corect și complet, reprezintă o obligație juridică a statelor membre, potrivit Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). 

 

Prin proiectul de act normativ se propune modificarea Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare prin abrogarea alineatului (8) literele a), b) și c) și al alineatului (9) ale articolului 15.

Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică: 

(8) Fără a aduce atingere art. 16 alin. (2) din Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE și ținând seama de art. 15 din Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/CE și de necesitatea de a asigura continuitatea furnizării de energie termică, operatorul de transport și de sistem și operatorii de distribuție, atunci când asigură dispecerizarea producătorilor de energie electrică din rețeaua proprie, au următoarele obligații, sub rezerva cerințelor stabilite de ANRE referitoare la menținerea fiabilității și siguranței rețelei:

a) garantează transportul și distribuția energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficiență;

b) asigură acces prioritar sau garantat energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficiență, conform reglementărilor în vigoare;

 

c) dispecerizează cu prioritate energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență, în condiții de siguranță în funcționare a sistemului electroenergetic național.

(9) ANRE aprobă prin ordin reguli privind stabilirea ordinii de merit a producătorilor de energie electrică ce beneficiază de acces prioritar. La acordarea accesului prioritar pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență sau la dispecerizarea acesteia, ANRE poate stabili ierarhii între diferitele tehnologii de producere a energiei electrice din surse regenerabile și cogenerare de înaltă eficiență, precum și între producătorii care utilizează aceeași tehnologie din aceste surse, fără a fi împiedicat accesul prioritar al energiei produse din diferite surse regenerabile.

BVB | Știri BVB

BURSA DE VALORI BUCURESTI SA (BVB) (06/12/2021)

Structura actionariat la data de 30.11.2021

ONE UNITED PROPERTIES (ONE) (06/12/2021)

Decizia Consiliului de Administratie cu privire la majorarea capitalului social

ELECTROARGES SA (ELGS) (06/12/2021)

Notificari Alfred Karcher SE & Co. KG

TERAPLAST SA (TRP) (06/12/2021)

Decizia CA privind demararea programului de rascumparare actiuni proprii

CEMACON SA (CEON) (06/12/2021)

Schimbare in Managementul societatii