Update articol:

Banca Transilvania propune acţionarilor un dividend brut/acțiune de 0,17 lei şi majorarea capitalului social cu suma de 400.824.754 lei

Banca Transilvania convoacă Adunarea Generală a Acționarilor, ordinare și extraordinare, în 24 aprilie 2019, pentru aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat în suma de 1.219.390.604 lei, astfel: alocarea sumei de 196.188.315 lei pentru rezerve legale și alte rezerve, a sumei de 1.023.202.289 lei pentru rezerve din profit net de repartizat, suma din care se va distribui suma de 818.565.850 lei ca dividende. Aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune de 0,17 lei.

Alte puncte pe ordinea de zi sunt:   

– Aprobarea situațiilor financiare anuale statutare IFRS întocmite pentru exercițiul financiar 2018, în conformitate cu cerințele Ordinului BNR nr. 27/2010 cu modificările ulterioare, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și de Raportul Auditorului Independent.

-Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul 2018.

– Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru 2019 (planul de afaceri pe 2019).

– Fixarea remunerației pentru administratori pentru exercițiul 2019, incluzând limita maximă pentru remunerațiile suplimentare (fixe și variabile) acordate administratorilor și directorilor.

– majorarea capitalului social cu suma de 400.824.754 lei prin emisiunea a 400.824.754 noi acțiuni cu valoare nominală de 1 leu/acțiune, precum și acordarea unui mandat Consiliului de Administrație în vederea stabilirii prețului la care vor fi compensate fracțiunile de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale în vigoare.

Conform BT, majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2018 și din rezerve din profitul net al anilor precedenți, în suma de 400.824.754 lei, prin emiterea unui număr de 400.824.754 acțiuni, cu valoarea nominală de 1 leu/acțiune, în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la dată de înregistrare ce va fi stabilită de AGA (propunere 2 august 2019).

– Aprobarea răscumpărării de către Banca a propriilor acțiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: până la 35.000.000 acțiuni (0,7268% din totalul acțiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominală de 1 leu/acțiune la un preț minim egal cu prețul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției și un preț maxim de 4 lei, pentru o perioada de maximum 18 luni de la dată publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, în cadrul unui program stock option plan în vederea implementării unui sistem de remunerare și derularea unui program de fidelizare a personalului pe o perioada de cel puțîn 3 ani, precum și plata unor remunerații fixe, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.