Update articol:
Noul Regulament privind prevenirea și combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, în dezbatere publică:

“Băncile nu inițiază, nu continuă o relație de afaceri și nu efectuează o tranzacție ocazională dacă nu pot aplica măsurile de cunoaștere a clientelei”

Băncile trebuie să instituie, pentru toți clienții și toate tranzacțiile, indiferent de încadrarea acestora în categoriile de risc, sisteme de detectare a tranzacțiilor complexe, a celor neobișnuite, inclusiv din perspectiva valorii, raportat la sursa fondurilor și profilul tranzacțional al acestora, ori a celor care nu au motivație economică sau aparență legală evidente, conform noului Regulament al Băncii Naționale a României privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, pus recent în dezbatere  publică.

Conform documentului, sistemele de detectare  au în vedere inclusiv stabilirea unor parametri și tipologii în interiorul cărora se situează tranzacțiile obișnuite derulate, cum ar fi: limite valorice pe categorie de client, produs sau tranzacție, categorii de tranzacții derulate în relație cu diferitele categorii de clientelă și, în cazul persoanelor juridice și al altor entități, și domeniul de activitate.

Băncile nu inițiază, nu continuă o relație de afaceri și nu efectuează o tranzacție ocazională dacă nu pot aplica măsurile de cunoaștere a clientelei, inclusiv în cazurile în care nu pot stabili legitimitatea scopului și naturii relației de afaceri, nu pot actualiza informațiile deținute despre client sau nu pot administra adecvat riscul de spălare a banilor și finanțare a terorismului.

Prezentul regulament se aplică următoarelor categorii de entități: instituții de credit persoane juridice române; sucursale din România ale instituțiilor de credit persoane juridice străine; c) instituții de plată persoane juridice române, inclusiv pentru activitatea desfășurată prin agenți; d) instituții emitente de monedă electronică persoane juridice române, inclusiv pentru activitatea desfășurată prin agenți și distribuitori; e) sucursale din România ale instituțiilor de plată și instituțiilor emitente de monedă electronică din alte state membre; f) instituții financiare nebancare înscrise în Registrul special și instituții financiare nebancare înscrise numai în Registrul general care au și statut de instituție de plată sau instituție emitentă de monedă electronică, denumite în continuare instituții.

Conform Regulamentului, instituțiile realizează evaluări proprii de risc prin care identifică şi evaluează riscul de spălare a banilor și finanțare a terorismului atât la nivelul clientelei, serviciilor și produselor ofertate, cât și la nivel agregat, al întregii activități desfășurate, astfel încât să poată demonstra Băncii Naționale a României că înțeleg și administrează adecvat riscul de spălare a banilor și finanțare a terorismului la care sunt sau ar putea fi expuse.

Instituțiile stabilesc și revizuiesc periodic la nivelul organului de conducere, politica pentru administrarea și diminuarea riscului de spălare a banilor și finanțare a terorismului la care instituția este sau ar putea fi expusă.

Instituțiile adoptă  norme interne de cunoaștere a clientelei în care stabilesc toate măsurile aplicabile în materie de cunoaștere a clientelei, procedurile, procesele, limitele și controalele care să asigure identificarea, evaluarea, monitorizarea, diminuarea și raportarea riscului asociat activităților pe care le desfășoară și la nivel de ansamblu al instituției, astfel încât să poată demonstra că administrează adecvat riscul de spălare a banilor și finanțare a terorismului.

Cerințe privind măsurile de cunoaștere a clientelei

Instituţiile trebuie să obțină, pentru a identifica clientul persoană fizică, beneficiarul real și factorii de risc specifici acestora, cel puțin informații privind:
a) numele, prenumele şi pseudonimul, dacă este cazul;
b) data și locul nașterii;
c) codul numeric personal sau, dacă este cazul, un alt element unic de identificare similar;
d) adresa la care locuiește;
e) cetățenia;
f) ocupația și, după caz, numele angajatorului ori natura activității proprii;
g) numărul de telefon, fax, adresa de poștă electronică, dacă există;
h) scopul și natura relației de afaceri;
i) sursa fondurilor ce urmează să fie utilizate în derularea relației de afaceri;
j) informații referitoare la beneficiarul real, dacă este diferit de client, respectiv numele și prenumele, data nașterii, seria și numărul actului de identitate și informații din care să rezulte factorii de risc specifici acestuia;
k) încadrarea în categoria persoanelor expuse public sau deținerea calității de membru al familiei unei persoane expuse public ori de persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public.

În situația în care un client persoană fizică este reprezentat în relația cu instituția de o altă persoană, care acționează ca reprezentant legal, împuternicit, curator, tutore sau în orice altă calitate, instituția trebuie să obțină și să verifice și informațiile și documentele corespunzătoare cu privire la identitatea reprezentantului, precum și, după caz, cele referitoare la natura și limitele împuternicirii.

La stabilirea unei relații de afaceri, instituțiile trebuie să obțină, pentru a identifica clientul persoană juridică, beneficiarul real și factorii de risc specifici acestora, cel puțin informații privind:
a) denumirea;
b) forma juridică;
c) codul de identificare fiscală și/sau numărul de înregistrare de la registrul comerțului sau informația echivalentă pentru persoanele juridice străine;
d) sediul social și, dacă este cazul, sediul unde se situează centrul de conducere și de gestiune a activității statutare;
e) numărul de telefon, fax, adresa de poștă electronică, după caz;
f) tipul și natura activității desfășurate;
g) identitatea persoanelor care sunt împuternicite să reprezinte clientul în relație cu instituția sau, în absența unor astfel de persoane, identitatea persoanelor investite cu competența de a conduce și reprezenta clientul, precum și puterile acestora de angajare a entității;
h) scopul și natura relației de afaceri;
i) informații referitoare la beneficiarul real, respectiv numele și prenumele, data nașterii, seria și numărul actului de identitate și informații din care să rezulte factorii de risc specifici acestuia;
j) încadrarea în categoria persoanelor expuse public sau deținerea calității de membru al familiei unei persoane expuse public ori de persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public.

Instituțiile verifică identitatea clienților pe baza documentelor din categoria celor mai greu de falsificat sau de obținut pe cale ilicită sub un nume fals, cum sunt documentele de identitate care includ o fotografie a titularului, emise de o autoritate oficială sau, după caz, documentele emise de registrul comerțului sau o structură echivalentă din care rezultă existența legală a persoanei juridice sau entității fără personalitate juridică ori prin mijloacele de identificare electronică prevăzute de Regulamentul (UE) nr.910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE.

Conform documentului, verificarea acelor informații  se va realiza prin orice metodă corespunzătoare, ca de exemplu prin consultarea bazelor de date ale Direcției Generale de Evidență a Persoanelor, Inspectoratului General pentru Imigrări, Oficiului Național al Registrului Comerțului sau ale oricăror autorități publice ori a bazelor de date private care conțin informații de la autorități publice sau prin observarea directă a locației la adresa indicată, prin schimb de corespondență și/sau accesarea numărului de telefon furnizat de client, fișe fiscale ori extrase de cont, prin accesarea informațiilor publice, prin obținerea unei copii a ultimei situații financiare auditate sau, în situația în care nu sunt disponibile, prin consultarea unor cabinete de avocatură, notari, societăți de audit.

Instituțiile verifică informațiile privind beneficiarul real în cazul clienților persoane fizice, pe baza declarației acestora, luând în considerare sursa și volumul fondurilor implicate în relația de afaceri sau tranzacția ocazională, iar în cazul clienților persoane juridice și fiducii, prin consultarea registrelor, dacă aceste surse sunt disponibile.

Instituțiile verifică informațiile privind beneficiarul real pe baza documentelor de constituire, a autorizațiilor de funcționare, a rapoartelor de audit și prin alte metode, în cazurile în care, din documentele și informațiile pe care le dețin ori în raport cu plauzibilitatea informațiilor obținute de la clienți:
a) instituțiile nu pot stabili sau verifica identitatea beneficiarului real;
b) instituțiile nu pot stabili sau verifica factorii de risc specifici beneficiarului real;
c) relația de afaceri propusă ori tranzacția ocazională solicitată prezintă un risc sporit de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.

Instituțiile trebuie să dispună de procese pentru verificarea periodică, atât în ceea ce privește veridicitatea cât și adecvarea, a informațiilor deținute despre clienți, inclusiv în ceea ce privește beneficiarul real, proporțional cu nivelul de risc asociat, care să furnizeze instituției o asigurare rezonabilă că profilul tranzacțional stabilit este corect și procesul de monitorizare este eficient.

Instituțiile actualizează informațiile despre clienți și factorii de risc specifici, cu luarea în considerare cel puțin a modificărilor în statutul clientului, în oferta de produse și servicii sau, după caz, a riscurilor identificate în legătură cu produsele și serviciile oferite deja, precum și a modificărilor în comportamentul tranzacțional al clientului.

În cazul clienților existenți care sunt trecuți într-o categorie de clientelă cu un nivel de risc mai ridicat, pentru continuarea relației de afaceri, instituția se asigură că a aplicat toate măsurile de cunoaștere a clientelei corespunzătoare categoriei în care trec.

Băncile aplică cel puțin măsurile standard de cunoaștere a clientelei când există elemente de natură să ridice suspiciuni de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, indiferent de incidența prevederilor derogatorii de la obligația de a aplica măsurile standard de cunoaștere a clientelei.

Băncile trebuie să impună standarde ridicate la angajarea persoanelor cu responsabilități în aplicarea măsurilor prevăzute în norma de cunoaștere a clientelei, inclusiv referitoare la reputație și onorabilitate, și verifică, din surse de încredere, informațiile puse la dispoziție de candidați și angajați. Băncile transmit Băncii Naționale a României standardele pentru desemnarea ofițerului de conformitate și, la cererea Băncii Naționale a României, documente din care să rezulte că respectiva persoană dispune de suficientă experiență pentru îndeplinirea eficientă a sarcinilor ce-i revin, potrivit acestor standarde.

Instituțiile de credit stabilesc persoana desemnată în calitate de ofițer de conformitate dintre membrii conducerii superioare în înțelesul art. 3 alin.(1) pct.3 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare.

Instituțiile asigură pregătirea continuă a persoanelor cu responsabilități în aplicarea măsurilor prevăzute în norma de cunoaștere a clientelei, astfel încât să se asigure că acestea cunosc cerințele legale, responsabilitățile ce le revin potrivit normelor interne de cunoaștere a clientelei, riscurile la care este expusă instituția potrivit evaluării proprii de risc și că dispun de suficiente informații care să le permită recunoașterea operațiunilor care pot avea legătura cu spălarea banilor sau cu finanțarea terorismului. Pregătirea trebuie să includă și o componentă de conștientizare a consecințelor neîndeplinirii adecvate a responsabilităților ce le revin în acest domeniu și a implicațiilor pentru instituție și persoanele respective, în cazul producerii riscurilor.

Instituțiile implementează, cu respectarea cerințelor prudențiale în materia cadrului de administrare a activității aplicabile, sisteme informatice eficace și adecvate, care să acopere toate activitățile, întreg portofoliul de clienți și toate tranzacțiile care au asociat risc de spălare a banilor sau finanțare a terorismului, prin care să monitorizeze, colecteze și analizeze datele aferente riscului de spălare a banilor și finanțare a terorismului și să faciliteze realizarea de raportări adecvate interne și externe.

La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 9/2008 privind cunoașterea clientele în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 14 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul Regulamentului privind prevenirea și combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului propune adaptarea prevederilor din Regulamentul BNR nr. 9/2008 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului la cerințele din noua directivă în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului – Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei.

 

BVBStiri BVB

MECANICA FINA SA (MECE) (17/09/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (17/09/2021)

Functionarea Unitatii 1 la putere redusa

EB EBS TURBO SHORT 0,1/44,5/44 (EBEBSTS35) (17/09/2021)

Tranzactionare valoare rascumparare in piata RVSP pe 20 si 21 Septembrie 2021

ROMCAB SA (MCAB) (17/09/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

EB EBS TURBO SHORT 0,1/44,5/44 (EBEBSTS35) (17/09/2021)

Suspendare tranzactionare - 16:36 - Notificare Erste Group Bank AG - atingere bariera