Update articol:

Claudiu Năsui propune crearea registrului lucrătorilor Securităţii şi legăturilor de rudenie cu persoanele care ocupă demnităţi sau funcţii publice 

Claudiu Nasui

Claudiu Năsui, ministru al Economiei, a depus la Senat un proiect de lege privind crearea registrului lucratorilor Securităţii şi legăturilor de rudenie ale persoanelor care ocupa demnităţi sau funcţii publice cu aceştia prin completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii.

În primul rând, se extinde dreptul cetățenilor și al presei la informațiile privind legăturile inclusiv mijlocite cu fosta Securitate ale persoanelor deținând anumite funcții sau demnități, prin posibilitatea verificării calității rudelor de până la gradul al Ill-lea. Totodată, se instituie un registru public al lucrătorilor Securității care să
permită identificarea sau căutarea acestora precum §i transparentizarea
legăturilor de rudenie ale acestora până la gradul al Ill-lea cu persoanele
care ocupă anumite funcții sau demnități în statul român.

Potrivit expunerii de motive, în perioada regimului comunist (Republica Socialistă România), statul a exercitat o putere arbitrară permanentă împotriva cetățenilor României, menținând în rândul populației o stare de frică și teroare: “Drepturile și libertățile românilor au fost în mod sistematic încălcate, cu consecințe
care s-au ramificat la nivelul întregii societăți române§ți prin victimizarea şi distrugerea a numeroase familii. Unul din principalele instrumente ale acestei politici de represiune și control a fost reprezentat de organele poliției politice şi de securitate a statului.

Având în vedere absența unei lustraţii în statul român postdecembrist, precum și absența unor anchete efective și condamnări ale persoanelor responsabile pentru crimele săvârșite cu scopul înăbuşirii Revoluției din 1989, societatea românească a rămas cu ideea puternic înrădăcinată că foștii lucrători și colaboratori ai Securității şi-au menținut influența și controlul asupra principalelor instituții românești, chiar şi la 30 de ani de la Revoluție.

Având în vedere că temerea exprimată în public la nivelul societății este aceea că foștii lucrători şi colaboratori ai Securității își exercită influența și controlul nu numai nemijlocit, ci și prin intermediul rudelor sau urmașilor promovați în principalele instituții românești, se propune demararea unui proces de transparentizare a acestor legături”.

Claudiu Năsui propune următoarele modificări:

Articol unic. – Ordonanta de urgenta nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea  Securitatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 182 din 10 martie 2008, cu modificarile şi completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

“La articolul 3, dupa alineatul (1), se introduc trei noi alineate, alin. (2)-(4), cu urmatorul cuprins:
„(2) Pentru a asigura dreptul de acces la informatii de interes public, orice cetatean roman, precum si presa scrisa şi audiovizuala, partidele politice, organizatiile neguvemamentale legal constitute, autoritatile şi institutiile publice au dreptul de a fi informate, la cerere, in legatura cu existenta sau inexistenţa calitatii de lucrator al Securitatii, in sensul prezentei ordonante de urgenta, a rudelor de pana la
gradul al Ill-lea ale persoanelor care ocupa urmatoarele demnitati sau functii:
a) Preşedintele Romaniei;
b) deputat sau senator in Parlamentul Romaniei, membru in Parlamentul European;
c) membru al Guvemului;
d) Avocatul Poporului;
e) primar.

(3) Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securităţii publică pe pagina proprie de internet un registru public al tuturor lucratorilor Securitatii.
(4) Registrul public permite interogarea dupa nume, si, daca este cazul, dupa urmatoarele criterii:
a) functia sau demnitatea pe care o ocupa sau au ocupat-o, in cazul demnitatilor si functiilor prevazute la alin. (1);
b) legatura de rudenie de pana la gradul al Ill-lea cu persoanele care ocupa sau au ocupat demnitatile sau functiile prevazute la alin. (2)”.