Update articol:

Comunicat disponibilitate Raport Anual Consolidat ALRO pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2020

Nr. 32/29.04.2021

Către:    Autoritatea de Supraveghere Financiară
               Bursa de Valori București

Raport curent întocmit în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 29 aprilie 2021
Denumirea entității emitente: Alro S.A.
Sediul social: Slatina, Str. Pitești, nr.116, Jud. Olt
Numărul de telefon/ fax: 0249 431 901 / 0249 437 500
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 1515374
Număr de ordine in Registrul Comerțului: J28/8/1991
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ28/8/1991
Cod LEI: 5493008G6W6SORM2JG98
Capital social subscris și vărsat: 356.889.567,5 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori BucureștiCategoria Premium (simbol de piață: ALR)

Prin prezentul raport curent vă informăm despre un eveniment important de raportat:

 Comunicat disponibilitate 
Raport Anual Consolidat pentru anul financiar
încheiat la 
31 decembrie 2020

ALRO S.A. („ALRO”) informează acționarii și investitorii cu privire la disponibilitatea Raportului Anual Consolidat pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, pregătit în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară („ASF”) privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piata și cu prevederile Codului Bursei de Valori București („BVB”), începând cu 29 aprilie 2021. Rezultatele financiare aferente anului 2020 au fost aprobate în cadrul Adunării Generale a Acționarilor (“AGA”), care a avut loc la data de 29 aprilie 2021.

Raportul Anual al Grupului ALRO la 31 decembrie 2020 a fost întocmit în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, cu modificările ulterioare, care este în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană, cu unele excepții, dar care nu afectează conformitatea cu IFRS.

Prezentul comunicat a fost transmis, concomitent, la Bursa de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Informații suplimentare pot fi obținute de la departamentul de Relații cu investitorii la adresa de e-mail: investor.relations@alro.ro.

Raportul Anual al Grupului ALRO pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2020 este auditat și poate fi consultat pe  website-ul societății, categoria „Relații cu investitorii”, secțiunea „Raportări financiare”:  http://www.alro.ro/ri/rapoarte-alro și la link-ul de mai jos:

Marian-Daniel NĂSTASE                                       Gheorghe DOBRA
Președintele Consiliului de Administrație           Director General   

BVB | Știri BVB

SIF BANAT CRISANA S.A. (SIF1) (30/09/2022)

Raport consolidat pentru semestrul I 2022

PATRIA BANK S.A. (PBK) (30/09/2022)

Modificari in conducerea societatii

SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA (BRK) (30/09/2022)

Autorizarea unui membru al Consiliului de Administratie

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (30/09/2022)

Alegere Presedinte CA si Comitete consultative