Update articol:
INTERVIU EXCLUSIV

Florian Daniel Geantă, AAAS: “Legea care interzice vânzarea participaţiilor deţinute de stat la companii a dus la o scădere importantă a veniturilor” (partea I)

  • De-a lungul anilor au fost achitate obligații către creditorii FNI în sumă totala de circa 437 milioane lei”

  • “Suma datorată investitorilor la Fondul Național de Investiții, conform evidențelor A.A.A.S. este de 83.071.568,00 lei, sumă care actualizată cu indicele de inflație la data de 31.12.2021 este de 377.751.340 lei (aprox. 75 mil. Euro)”

  • Proiectul de “Lege privind stabilirea cadrului juridic pentru acordarea de despăgubiri unor investitori la Fondul Naţional de Investiţii”, a fost transmis în luna iunie 2021 spre analiză la SGG, Ministerul Finantelor și Instituției Avocatul Poporului.

 

  • Interviu cu domnul Florian Daniel Geantă, președinte A.A.A.S.

Cum apreciați situația economică a A.A.A.S. în ultimul an? Cum a afectat pandemia Covid 19 activitatea A.A.A.S.? Care sunt obiectivele dvs pentru A.A.A.S.?

Florian Daniel Geantă: În anul 2021, la nivelul societăţilor din portofoliul A.A.A.S., s-au făcut resimţite, ca de altfel la nivelul întregii economii româneşti, efectele crizei sanitare generate de pandemia de SARS-COV2, efecte care au contribuit la criza financiară şi economică care au urmat acesteia.

Activitatea agenţilor economici a fost afectată semnificativ de mai mulți factori, din care amintim:

  • reducerea lichidităţilor în sectorul financiar – bancar, concomitent cu majorarea costului finanţării interne şi externe, ceea ce a reprezentat un obstacol major în asigurarea creditării entităţilor economice;
  • înăsprirea condiţiilor de accesare a creditelor de către agenţii economici, dar şi de către populaţie;
  • scăderea producţiei interne, cu efecte sociale negative majore, scăderea veniturilor salariale, lipsa locurilor de muncă, determinând evident şi scăderea puternică a profitabilităţii companiilor.

Și la nivelul A.A.A.S. aceste efecte au fost resimțite, prin:

  • scăderea ritmului de creştere a veniturilor din privatizare şi recuperare creanţe, cauzată de diminuarea activităţilor economice (industria auto, siderurgie, neferoase, construcţii, mobilă, textile etc.). Ulterior, prin aplicarea prevederilor Legii nr. 173/2020, veniturile din privatizare au tins spre zero, fapt ce a contribuit la diminuarea drastică a veniturilor proprii ale A.A.A.S.;
  • diminuarea puterii de absorbţie a pieţei (absenţa investitorilor) în ceea ce priveşte acţiunile/activele oferite la vânzare de către A.A.A.S.;
  • diminuarea cu 30% a încasărilor din dividende de la agenții economici aflați în administrarea A.A.A.S. (de la 1.545.869,00 lei încasări în anul 2020 la 1.088.135,00 lei în anul 2021), datorată atât restrângerii activității agenților economici cât și scăderii puterii de cumpărare pe fondul pandemiei. Important de menționat faptul că, deși încasările din dividende nu reprezintă venituri ale Autorității pentru Administrarea Activelor Statului, acestea se fac totuși venit la bugetul statului, ori diminuarea colectării dividendelor de către A.A.A.S. conduce implicit la diminuarea veniturilor bugetului consolidat al statului.

Ce impact a avut asupra activității A.A.A.S. prevederile Legii nr.173/2020? Cu cât au scăzut veniturile?

Florian Daniel Geantă: În anul 2020 au intrat în vigoare dispozițiile Legii nr. 173 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, care prevede la  art. 1, că „La data intrării în vigoare a prezentei legi se interzice, pentru o perioadă de 2 ani, înstrăinarea participaţiilor statului la companiile și societăţile naţionale, la bănci, precum și la orice altă societate la care statul are calitatea de acţionar, indiferent de cota de participaţie deţinută”.

Impactul aplicării prevederilor Legii nr.173/2020 asupra activităţii instituţiei, în ceea ce privește valorificarea pachetelor de acţiuni la care Statul Român, prin A.A.A.S., este acţionar, a fost unul semnificativ, conducând la o scădere importantă a veniturilor statului.

 

Florian Daniel Geantă, AAAS: „Titlurile executorii deținute de diverși creditori împotriva A.A.A.S. – cea mai dificilă problemă a Autorităţii” (partea a II-a)

 

În perioada 2020 – 2021, A.A.A.S. nu a valorificat niciun pachet de acţiuni deținut la  societățile comerciale din portofoliu, însă, ca urmare a executării silite de către creditorii A.A.A.S. a unor pachete de acțiuni deținute de autoritate, au fost realizate venituri în valoare de aproximativ 3.000 mii lei în anul 2020, de 1.955 mii lei în anul 2021, iar pentru anul 2022 estimez o sumă de aproximativ 1.000 mii lei.

La câte societăți comerciale mai deține A.A.A.S. participații? La care dintre acestea A.A.A.S. deține majoritatea?

Florian Daniel Geantă: În prezent, A.A.A.S. deține participații la un număr de 413 societăți comerciale și o regie autonomă, fiind acționar majoritar la 11 dintre acestea.

 Care este situația actuală a conturilor A.A.A.S. în legatură cu preluarea tuturor drepturilor şi obligaţiilor CEC decurgând din actele juridice încheiate de aceasta cu Fondul Naţional de Investiţii şi /sau cu S.C. “SOV INVEST” S.A. Care este situația plăților către păgubiții FNI?

Florian Daniel Geantă:  În prezent, Autoritatea pentru Administrarea Activelor se află în imposibilitatea de a efectua plăți voluntare de altă natură decât cele prevăzute de art. 1 alin. (2) din OG nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii, cu completările și modificările ulterioare, conturile instituției fiind blocate urmare a adreselor de înființare a popririi depuse de către executorii judecătorești la ATCPMB și EXIMBANK.

Urmare a adreselor de înființare a popririi depuse de către executorii judecătorești, în prezent, suma totală a popririlor este de peste 460.797 mii lei, din care aproximativ 38.000 mii lei aferentă creditorilor FNI sentințe civile, peste 131.000 mii lei FNI sentințe penale și în jur de 291.000 mii lei aferentă altor obligații de plată rezultate din procesul de privatizare și valorificare a activelor statului.

În ceea ce privește situația plăților către păgubiții FNI, precizăm că utimele plăți voluntare efectuate către creditori FNI au fost în anul 2008, ulterior neexistând venituri suficiente din care să se poată onora obligațiile de plată către aceștia și către ceilalți creditori care au obținut titluri executorii împotriva A.A.A.S.

A.A.A.S. întreprinde periodic demersuri pentru punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești constând în solicitări către Ministerul Finanțelor pentru sprijinirea în identificarea unor posibilități de obținere a fondurilor necesare achitării obligațiilor de plată, precum și înaintarea de Proiecte de acte normative și Memorandumuri.

Din informațiile noastre, în următorii ani, A.A.A.S. nu va realiza venituri certe suficiente din care să-și poată onora obligaţiile de plată către creditori în general, iar către creditorii FNI în special. Care este solutia, din punctul dvs de vedere pentru stingerea datoriilor Statului Român către foştii investitori FNI, respectiv alţi creditori?

Florian Daniel Geantă: Obiectivul primordial al Autorității pentru Administrarea Activelor Statului este creșterea veniturilor bugetului consolidat al statului printr-o mai bună colectare a dividendelor de la societățile aflate în administrarea sa. Acest obiectiv va putea fi realizat însă doar în condițiile desfășurării unei activități economice normale.

A.A.A.S. s-a raliat eforturilor Guvernului, stabilindu-şi prin strategia proprie o serie de obiective şi măsuri care să conducă la creşterea eficienţei activităţii sale şi la diminuarea efectelor crizei economice şi financiare globale la nivelul agenţilor economici din portofoliul său.

Una dintre măsurile de eficientizare a activității proprii a reprezentat-o propunerea de economisire a fondurilor bugetare prin finalizarea plăţii sumelor prevăzute în titlurile executorii având ca obiect despăgubirile acordate persoanelor care au investit în unităţi de fond FNI.

Așa cum vă spuneam, A.A.A.S., în calitatea sa de succesor în obligaţii al CEC S.A.,  a preluat toate datoriile ce urmau a fi achitate, păgubiţilor FNI, în temeiul unor hotărâri judecătoreşti executorii, suma datorată acestora urmând să fie actualizată cu indicele de inflaţie de la data de 24.05.2000 şi până la data efectuării plăţii. În aceste condiţii, fiind o obligaţie recunoscută, stabilită de I.C.C.J., cea mai înaltã instanţã judecãtoreascã din ţarã, plata trebuie executatã cu celeritate pentru a stopa creşterea sumelor datorate prin actualizarea continuă cu indicele de inflaţie sau prin adugarea de cheltuieli suplimentare din partea creditorilor care au apelat la executare silită.

În acest scop, Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a elaborat un proiect de act normativ  prin care urma să i se acorde A.A.A.S. un împrumut de 50 milioane EURO de la Trezoreria Statului, în vederea finalizării plăţilor către păgubiţii FNI, pentru a nu mai plăti sume suplimentare rezultate din indexarea debitelor de bază; împrumutul urma sa fie rambursat din încasările A.A.A.S., pe măsura realizării acestora.

Proiectul de act normativ mai sus menţionat a fost respins la avizare de către Ministerul Finanţelor Publice. Ulterior, în luna mai 2009, A.A.A.S. a înaintat Ministrului Finanţelor Publice, spre avizare, o propunere de Ordonanţă de urgenţă privind subrogarea Ministerului Finanţelor Publice în drepturile şi obligaţiile deţinute de A.A.A.S. în temeiul Legii nr. 333/2001 privind unele măsuri pentru diminuarea consecinţelor încetării răscumpărării de unităţi de fond de către Fondul Naţional de Investiţii, astfel încât activitatea de despăgubire a păgubiţilor FNI să fie preluată de către Ministerul Finanţelor Publice.  Şi această propunere de act normativ a primit aviz negativ, Ministerul Finanţelor Publice propunând ca despăgubirile să se realizeze în continuare din veniturile A.A.A.S.

În perioada 2012-2013 au fost elaborate alte două proiecte de ordonanţe de urgenţă prin care se propunea ca plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti, puse în executare până la data de 31.12.2012, având ca obiect creanţe deţinute împotriva Autorității pentru Administrarea Activelor Statului, altele decât cele privind drepturile salariale, să se realizeze eşalonat în 15 ani sau în 5 ani, începând cu anul 2013, niciuna dintre cele două variante neîntrunind avizele necesare.

În acest context, justificat și de faptul că unii deponenți s-au adresat și Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), A.A.A.S. a redactat un Memorandum având ca temă „Demersuri în vederea identificării de măsuri pentru finalizarea acordării de despăgubiri pentru foștii investitori ai Fondului Național de Investiții (FNI)” – document care a fost aprobat în ședința Guvernului din data de 20 aprilie 2017.

Prin memorandum s-a propus constituirea unui comitet interministerial cu participarea, pe lângă A.A.A.S. a Ministerului Finanțelor Publice și a Agentului guvernamental pentru CEDO din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, cu scopul de a analiza situația economico-financiară a autorității.

Rezultatele analizei s-au concretizat prin “Raportul consolidat al Comitetului interministerial – FNI cu privire la situația portofoliului A.A.A.S.” – raport din care rezultă în mod clar faptul că în perioada 2018-2022 Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului nu va putea realiza venituri suficiente care să permită achitarea obligațiilor de plată către foștii investitori FNI.

În baza acestui raport, instituția noastră a elaborat un al doilea memorandum cu tema „Propunerea Comitetului Interministerial FNI cu privire la identificarea posibilelor măsuri pentru finalizarea acordării despăgubirilor către foștii investitori ai Fondului Național de Investiții”, document care ar fi trebuit să fie supus aprobării Guvernului după obținerea avizelor necesare.

La data de 31.05.2018 Ministerul Economiei a returnat la A.A.A.S. acest memorandum neavizat. Documentul a fost transmis spre avizare și către Ministerul Finanțelor Publice, care la data 06.08.2018 a returnat memorandumul, deasemenea, neavizat.

Deoarece niciuna dintre instituțiile avizatoare menționate mai sus nu a indicat soluții alternative față de propunerile A.A.A.S., la data de 01.11.2018 am inițiat organizarea de urgență a unor consultări comune la sediul instituției noastre, la care să participe factori de decizie din cadrul aparatului de lucru al Prim–ministrului României, Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Economiei, Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Afacerilor Externe și reprezentanți ai principalelor asociații ale foștilor investitori FNI, astfel încât la final să poată fi identificată o modalitate legală și eficientă pentru punerea în aplicare a obligațiilor care îi revin AAAS în problematica FNI. Cu toate revenirile transmise în cursul anului 2019-2020, nu a confirmat participarea niciuna din entitățile enumerate mai sus.

În această situație, A.A.A.S. a creionat un proiect de act normativ intitulat Lege privind stabilirea cadrului juridic pentru acordarea de despăgubiri unor investitori la Fondul Naţional de Investiţii”, care a fost transmis în luna iunie 2021 spre analiză la SGG, Ministerul Finantelor și Instituției Avocatul Poporului. În prezent există mai multe observații din partea Ministerului Finațelor pe marginea acestui document, observații care urmează să fie discutate cu factorii implicați.

Astăzi, suma datorată investitorilor la Fondul Național de Investiții, conform evidențelor A.A.A.S. este de 83.071.568,00 lei, sumă care actualizată cu indicele de inflație la data de 31.12.2021 este de 377.751.340 lei (aprox. 75 mil. Euro).

Cât privește plățile efective, de-a lungul anilor au fost achitate obligații către creditorii FNI în sumă totala de cca. 437 milioane lei. Diferența rămasă de plată până la achitarea tuturor cererilor de despăgubire înregistrate la Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului sau a sumelor poprite de către executorii judecătorești urmează să fie reglată prin actul normativ menționat anterior.

BVB | Știri BVB

ALRO S.A. (ALR) (27/06/2022)

Vimetco Extrusion prima bara extrudata intr-o noua linie automata

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (24/06/2022)

Finalizarea ofertei publice de cumparare

TERAPLAST SA (TRP) (24/06/2022)

Desemnare agent de plata pentru dividende 2021

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA (TEL) (24/06/2022)

Acceptare mandate membri provizorii Directorat