Update articol:
Cu privire la metodologia ANRE de stabilire a prețurilor pentru energia electrică, vândută de producători pe bază de contracte reglementate

Fondul Proprietatea: Ordinul ANRE nu respectă legislația europeană, este discriminatoriu față de producătorii de energie electrică, nu este justificat economic și nu este stabilit în mod transparent

Fondul Proprietatea consideră că impactul stabilirii unor prețuri reglementate pentru vânzarea de energie electrică va fi creșterea prețurilor pe piața concurențială, după cum reiese din Sinteza observațiilor referitoare la proiectul de Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a prețurilor pentru energia electrică vândută de producători pe bază de contracte reglementate și a cantităților de energie electrică din contractele reglementate încheiate de producători cu furnizorii de ultimă instanță, publicată pe site-ul ANRE.

FP notează: “Reîntoarcerea la un regim de prețuri reglementate pentru producătorii de energie electrică va avea drept consecință imediată creșterea prețurilor pe piața concurențială, cu efecte negative asupra economiei României în ansamblu, încrederii investitorilor în predictibilitatea politicilor în domeniul energetic și valorii de piață a companiilor afectate. Acest aspect este deja vizibil pe piața OPCOM, prețul energie crescând accelerat din momentul aprobării OUG 114/2018. Piața românească de energie se distorsionează și se încurajează importul de energie în condițiile unui preț ridicat pe piața noastră, realizând-se astfel un transfer de profit din economia românească spre cea străină. In timp, întreaga economie românească va fi afectata ca urmare a scăderii competitivității ceea ce va antrena o scădere a creșterii economice”.

În plus, consumatorii casnici și întreprinderile mici și mijlocii vor fi descurajați să adopte măsuri de creștere a eficienței energetice, ceea ce va conduce la limitarea cantității de energie disponibilă pe piața competitivă, creșterea concurenței între consumatorii de energie și creșterea prețurilor la energie electrică, opinează FP.

Fondul consideră că, la momentul aprobării OUG 114/2018, intenția legiuitorului a fost menținerea nivelului actual al prețului energiei electrice, nicidecum reducerea acestuia: ”Prin creșterea prețului pe piața concurențială vor fi afectați nu numai consumatorii industriali cât și consumatorii casnici în urma creșterii inflației cauzată de majorarea prețului energiei electrice, cu efecte negative asupra competitivității economiei românești în ansamblul său.

Mai mult, reintroducerea mecanismului de prețuri reglementate va conduce la reducerea investițiilor în capacitățile de producție întrucât producătorii nu vor mai putea genera un profit suficient pentru a acoperi costul acestor investiții, punând în pericol securitatea energetică a României”.Punctul de vedere al ANRE este că prevederile art. 5 alin. (2) nu fac referire la reducerea nivelului actual al prețurilor.

FP ”Ordinul este discriminatoriu

Fondul Proprietatea mai susține că Ordinul ANRE este discriminatoriu.

Potrivit metodologiei, “Obligațiile de vânzare a unor cantități ferme de energie electrică pe bază de contracte reglementate sunt stabilite de ANRE în ordinea ascendentă a prețurilor determinate pe baza prezentei metodologii”.

FP precizează: ”Ordinul ANRE nu tratează în mod echitabil producătorii de energie electrică, punând povara subvenționării consumatorilor care beneficiază de furnizarea energie electrică în mod reglementat în special în sarcina producătorilor care au costuri de producție cele mai scăzute (e.g. SPEEH Hidroelectrica SA și S.N Nuclearelectrica SA.)

Conform art. 7, la producătorii care dețin/exploatează comercial unități/grupuri nuclearoelectrice și/sau hidroelectrice dispeceri abile, obligațiile de vânzare pe bază de contracte reglementate se pot stabili la un nivel maxim de 65% din cantitatea de energie electrică livrată de unitățile/grupurile hidroelectrice dispecerizabile proprii/nuclearoelectrice proprii, rezultată din rularea programului PowrSym, aferentă perioadei contractuale. Procentul de 65% este excesiv de ridicat și expune aceste companii, în special Hidroelectrica, a cărei activitate depinde într-o măsura extrem de mare de hidrologie, unui risc de a nu-și putea onora din producția proprie contractele de livrare energie electrică încheiate anterior intrării în vigoare a Ordinului.

Astfel, unul dintre efectele imediate grave ale Metodologiei va fi că producătorii cu costuri de producție mari vor livra energie numai pe piața concurențială, ceea ce reprezintă o formă de subvenționare și ajutor de stat acordat producătorilor de electricitate mai puțin eficienți. Acest lucru va avea un impact direct asupra consumatorilor industriali care vor fi forțați să transfere costul mai mare al energiei către clienții lor.

În cazul aprobării Metodologiei în forma actuală ANRE își va încălca propriile obiective generale, printre care:

–        promovarea unei pieţe interne europene de energie electrică şi gaze naturale sigură, competitivă şi durabilă din punct de vedere al mediului şi al unei deschideri efective a acesteia în beneficiul tuturor clienților şi furnizorilor din Uniunea Europeană, precum şi garantarea condițiilor adecvate pentru funcționarea eficientă şi sigură a rețelelor de energie electrică şi gaze, având în vedere obiectivele pe termen lung;

–        dezvoltarea piețelor regionale competitive şi funcționale, integrate în piața internă europeană de energie electrică;

–          eliminarea restricțiilor privind comerțul transfrontalier cu energie electrică şi gaze naturale, pentru a satisface cererea şi a îmbunătăți integrarea pieței naționale în piața internă europeană de energie electrică şi gaze naturale; ”Cu privire la aceste aspecte,  ANRE spune că procentul de 65% s-a determinat pe baza unei analize, prezentată în Referatul de aprobare.

La art. 32 se prevede posibilitatea modificării cantităților la inițiativa producătorului. La art. 11 lit. b) este prevăzută condiția de recunoaștere a costurilor/veniturilor suplimentare, în caz de infirmare a prognozei hidrologice și de producție energie electrică, conform ANRE.

De asemenea, FP spune că Rata profitului reglementat nu este fundamentată.

Stabilirea profitului reglementat la valoarea de 5% din suma costurilor justificate, aferente activității de producere a energiei electrice și după caz termice, nu are niciun fundament economic, creează prejudicii financiare semnificative producătorilor afectați și nu este în linie nici cu textul Ordonanței, adaugă Fondul: ” În forma propusă, Metodologia penalizează producătorii de energie care au luat măsuri de creștere a eficienței și reducere a costurilor și creează un avantaj nejustificat producătorilor de energie electrică ineficienți.

Având în vedere cele de mai sus recomandăm cu tărie pe această cale utilizarea unei referințe de preț de piață pentru stabilirea prețului la energie electrică vândută pe piața reglementată, cum ar fi, pentru exemplificare, prețul pe piața zilei următoare ”.ANRE menționează că valoarea profitului reglementat (5%) s-a stabilit prin similitudine cu valorile prevăzute în alte reglementări, atât pentru energie electrică cât și pentru gaze naturale.

Conform FP, stabilirea unor cantități de energie pentru piața reglementată dublată de impunerea unor prețuri reglementate sub prețul pieței vor avea consecințe grave asupra situației financiare a companiilor care vor fi obligate să vândă energie în condiții reglementate (i.e SPEEH Hidroelectrica SA și SN Nuclearelectrica SA).

”În situația impunerii vânzării unor cantități de energie pe piața reglementată producătorii care au contractat deja vânzarea unor cantități de energie anterior intrării în vigoare a Ordinului vor fi obligați să cumpere energie de pe piața liberă pentru a acoperi necesarul de energie din piața reglementată.  Astfel, producătorii vor realiza pierderi rezultate din cumpărarea de energie din piața liberă la un preț superior celui la care aceștia vor fi obligați să vândă pe piața reglementată”, precizează FP, care adaugă: ”În plus, Metodologia propusă scade în mod artificial baza de costuri prin eliminarea din veniturile aferente activității de producere energie electrică a veniturilor provenite din contractele de furnizare a serviciilor tehnologice de sistem.  Încă o data Hidroelectrica este cea direct vizată societatea fiind principalul furnizor de servicii tehnologice de sistem din Romania.

Cantitatea maximă de energie electrică ce va fi vândută pe piața reglementată (maximum 65%) este extrem de ridicat putând cauza Hidroelectrica pierderi financiare reprezentate de venituri și profituri nerealizate de ordinul sutelor de milioane de lei.

De asemenea prin aplicarea acestei Metodologii, companiile obligate să vândă vor fi nevoite să producă și să livreze energie electrică în anumite intervale orare sub costul efectiv de producție.

Posibilitate modificării de către FUI a cantităților lunare în cazul modificării de cel puțin 10% ale consumului prognozat pentru clienții proprii casnici cărora le asigură furnizarea de energie electrică la reglementate, ca urmare a migrării acestora ridică probleme în privința gestionării eficiente a producției de energie electrică cu potențiale pierderi financiare pentru producătorii de energie.

Reamintim pe această cale că obligarea Hidroelectrica să vândă energie la prețuri reglementate a fost identificată de către administratorul judiciar al societății ca reprezentând una dintre cauzele care au condus la insolvența Hidroelectrica.

De asemenea, dorim să reamintim pe această cale că SN Nuclearelectrica SA este o societate listată la Bursa de Valori București, obligarea societății să vândă energie la prețuri reglementate putând avea consecințe negative cu privire la valoarea societății și posibilitatea acesteia de a realiza investițiile strategice planificate de societate.

În ceea ce privește societatea Hidroelectrica există în prezent o strategie de listare a societății la Bursa de Valori București. În același timp, Hidroelectrica este cel mai important activ din portofoliul Fondul Proprietatea, fond listat atât la Bursa de Valori București cât și la London Stock Exchange.

Astfel, în situația în care cantitățile de energie vândute pe piața reglementată vor fi semnificative, afectând în mod semnificativ situația financiară a societății, încrederea investitorilor în piața de capital va scădea în mod semnificativ cu efect negativ asupra prețului acțiunilor vândute de societate în cadrul ofertei publice de vânzare”.ANRE precizează că stabilirea cantității de energie electrică pentru perioada 1 martie 2019-31 decembrie 2019 se face pe baza cantităților disponibile transmise de către producători: ”

Costurile justificate sunt aferente întregii cantități de energie electrică livrată, ceea ce impune, la determinarea venitului, scăderea venitului din servicii de sistem.

Prețul se determină pe baza costurilor justificate și a profitului de 5%.

Modificarea cantităților la solicitarea FUI se face doar pe baza cantităților disponibile transmise de către producători (art. 29) ”.

FP: Stabilirea unor prețuri reglementate în domeniul energiei contravine legislație europene

Totodată, FP opinează că stabilirea unor prețuri reglementate în domeniul energiei contravine legislație europene: ”Comisia Europeană a considerat că aplicarea mecanismului de prețuri reglementate pentru furnizarea de energie electrică și de gaze naturale nu respectă principiul proporționalității, în conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene. Prin Memorandum-ul aprobat de Guvernul României cu tema Calendar de eliminare aplicării prețurilor reglementate la energie electrică a fost aprobat calendarul de liberalizare a prețurilor reglementate care a condus la liberalizarea pieței de energie electrica în luna decembrie 2018.

Cu toate acestea, potrivit art. 61 din Ordonanța pentru clienții casnici furnizarea de energie electrică se va realiza în condiții reglementate pentru perioada 1 martie 2019-28 februarie 2022.

Revenirea la stabilirea unor prețuri reglementate la energia electrică, după ce România a renunțat la acest mecanism de stabilire a prețurilor, nu este fundamentată economic și nu respectă legislația europeană în materie.

Potrivit art. 76 alin. (1) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale (Legea energiei), „Prețurile şi tarifele reglementate pentru activitățile de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei electrice şi a energiei termice produse în centrale de cogenerare, precum şi pentru activitatea prestată de operatorul pieţei de energie electrică se stabilesc pe baza metodologiilor aprobate şi publicate de autoritatea competentă. În calculul acestora vor fi luate în considerare costurile justificate ale activităţilor respective, cheltuielile pentru dezvoltare şi protecţia mediului, precum şi o cotă rezonabilă de profit.(s.n.)”

Principiile care stau la baza stabilirii prețurilor reglementate, potrivit art. 79 alin. (4) din Legea energiei, au în vedere următoarele: (i) preturile trebuie să fie nediscriminatorii, bazate pe criterii obiective şi determinate într-o manieră transparentă; (ii) prețurile trebuie să acopere costurile justificate economice. Astfel, preţurile reglementate – ca obligaţie de serviciu public impusă producătorilor de energie electrică  – sunt admise de Uniunea Europeană doar ca excepţie, cu condiţia ca acestea să aibă ca scop un interes economic general, să fie proporţionale cu scopul urmărit, să fie bine definite, transparente, non-discriminatorii, să fie uşor de verificat şi să asigure întreprinderilor din domeniul energiei acces egal la consumatorii naționali.

Astfel, potrivit art. 3 alin. (2) din Directiva CE nr. 72/2009:

“Ținând seama pe deplin de dispozițiile relevante din tratat, în special articolul 86, statele membre pot impune întreprinderilor din sectorul energiei electrice, în interesul economic general, obligații de serviciu public referitoare la siguranță, inclusiv siguranța alimentării, regularitatea, calitatea şi prețul furnizărilor, precum şi protecția mediului, inclusiv eficienta energetică, energia din surse regenerabile şi protecția climei. Aceste obligații sunt clar definite, transparente, nediscriminatorii şi ușor de verificat şi garantează întreprinderilor de energie electrică comunitare accesul egal la consumatorii naționali”.

Față de cele de mai sus, ordinele și deciziile ANRE prin care sunt stabilite metodologia, preţurile şi cantităţile reglementate trebuie să respecte, atât la nivel de reglementare, cât şi la nivel de aplicare din partea ANRE, principiile prevăzute de Legea energiei şi de Directiva CE nr. 72/2009.

Conform art. 2 alin. (1) lit. n din Legea nr. 554/2004, excesul de putere reprezintă “exercitarea dreptului de apreciere al autorităţilor publice prin încălcarea limitelor competenţei prevăzute de lege sau prin încălcarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor”. În cazul deciziilor prin care ANRE stabilește prețurile și cantitățile în regim reglementat, aceste principii sunt puse în aplicare în legea speciala printr-o serie de principii specifice – respectiv principiile acoperirii costurilor justificate economic (art. 79 alin. (4) lit. b) din Legea energiei) şi a asigurării unei cote rezonabile de profit (art. 76 alin. (1) din Legea energiei).

Legat de obligativitatea motivării deciziei de stabilire a prețurilor și cantităților pe piața reglementată, art. 79 alin. (4) lit. a) din Legea energiei şi art. 3 alin. (2) din Directiva CE nr. 72/2009 prevăd că procedura de stabilire a prețurilor trebuie să se bazeze pe criterii obiective şi determinate într-o manieră transparentă, uşor controlabile. De asemenea, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, printr-o hotărâre preliminară care privea interpretarea art. 3 alin. (2), a întărit ideea că intervenţia autorităţilor naţionale în reglementarea preţurilor nu poate opera decât dacă „este definită în mod clar, transparent, nediscriminatoriu şi este controlabilă”.

În concluzie, considerăm că Metodolgia ANRE de stabilire a prețurilor reglementate pentru producători nu respectă legislația europeană în domeniu, este discriminatorie față de producătorii de energie electrică, nu este justificată economic și nu este stabilită în mod transparent.

În situația aprobării Metodologiei în forma propusă spre dezbatere publică implementarea acesteia va produce efecte negative nu numai asupra producătorilor vizați ci și întregii economii prin creșterea prețului energiei electrice pe piața concurențială, reducerea investițiilor în capacități de producție, creșterea inflației și scăderea încrederii investitorilor în predictibilitatea mediului economic din România și în piața de capital românească”.

Nuclearelectrica: Dacă vom vinde energia cu metodologia prețului reglementat, vom obţine un profit brut de 90 milioane lei, în scădere cu peste 450 milioane de lei față de estimări

Hidroelectrica: Metodologia ANRE încalcă legea de funcţionare a ANRE şi legea energiei electrice, legea societăţilor comerciale, îngrădeşte libertatea constituțională de exercitare a activității economice

BVBStiri BVB

Sphera Franchise Group (SFG) (24/11/2020)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

MedLife S.A. (M) (24/11/2020)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 16-20 noiembrie 2020

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (24/11/2020)

Incetarea de drept a mandatului dlui Cristian Gentea