Update articol:
Acţionarii TLV sunt chemaţi în  Adunarea Generală Extraordinară pentru a aproba majorarea capitalului social cu suma de 521.609.059 lei prin emisiunea a 521.609.059 noi acțiuni cu valoare nominală de 1 leu/acțiune

Fondurile de pensii NN deţin 10,06% din Banca Transilvania

* AGOA pentru aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune de 0,1150286771 lei 

Acţionarii trebuie să voteze aprobarea răscumpărării de către Bancă a propriilor acțiuni: până la 35.000.000 acțiuni (0,67% din totalul acțiunilor care compun capitalul social), în cadrul unui program stock option plan în vederea implementării unui sistem de remunerare și derularea unui program de fidelizare a personalului pe o perioadă de cel puțin 3 ani, precum și plata unor remunerații fixe

 

NN Group NV împreună cu Fondul de Pensii Facultative NN Activ (administrat de către administratorul de fonduri de pensii facultative NN Asigurări de Viață SA), Fondul de Pensii Facultative NN Optim (administrat de către administratorul de fonduri de pensii facultative NN Asigurări de Viață SA), Fondul de Pensii Administrat Privat NN (administrat de către NN Pensii SAFPAP SA) precum și NN Investment Partners BV au depășit pragul de deținere de 10%, deținând în prezent 10,06% din capitalul social al Băncii Transilvania, potrivt unui comunicat al Băncii Transilvania. 

Acţionarii Băncii Trasilvania sunt convocaţi pe 29 aprilie 2020 la Adunarea Generală Ordinară pentru aprobarea situațiilor financiare anuale statutare IFRS întocmite pentru exercițiul financiar 2019, în conformitate cu cerințele Ordinului BNR nr. 27/2010 cu modificarle ulterioare, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și de Raportul Auditorului Independent.

Un alt punct pe ordinea de zi este aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat în suma de 1.620.511.500 lei, astfel: alocarea sumei de 231.366.623 lei pentru rezerve legale și alte rezerve, a sumei de 1.389.144.877 lei pentru rezerve din profit net de repartizat, suma din care se va distribui suma de 600.000.000 lei ca dividende. Aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune de 0,1150286771 lei.

De asemenea, acţionarii sunt chemaţi să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli și  programul de investiții pentru 2020 (planul de afaceri pe 2020), fixarea remunerației pentru administratori pentru exercițiul 2020, incluzând limita maximă pentru remunerațiile suplimentare (fixe și variabile) acordate administratorilor și directorilor.

Acţionarii TLV sunt chemaţi în  Adunarea Generală Extraordinară pentru a aproba majorarea capitalului social cu suma de 521.609.059 lei prin emisiunea a 521.609.059 noi acțiuni cu valoare nominală de 1 leu/acțiune, precum și stabilirea unui preț în valoare de 0 (zero) lei pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urmă aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale în vigoare precum și acordarea unui mandat Consiliului de Administrație în vederea stabilirii unui preț superior celui aprobat (dacă va fi cazul).

Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2019, în suma de 521.609.059 lei, prin emiterea unui număr de 521.609.059  acțiuni, cu valoarea nominală de 1 leu/acțiune, în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la dată de înregistrare ce va fi stabilită de AGA (propunere 7 august 2020).

De asemenea, acţionarii vor trebui să supună la vot aprobarea răscumpărării de către Bancă a propriilor acțiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: pana la 35.000.000 acțiuni (0,67% din totalul acțiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominală de 1 leu/acțiune la un preț minim egal cu prețul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției și un preț maxim de 4 lei, pentru o perioada de maximum 18 luni de la dată publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, în cadrul unui program stock option plan în vederea implementării unui sistem de remunerare și derularea unui program de fidelizare a personalului pe o perioadă de cel puțin 3 ani, precum și plata unor remunerații fixe, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

Tot în AGEA acţionarii vor fi  informaţi cu privire la achiziția unei participațîi în capitalul social al OCN Microinvest SRL.

Conducerea BT  va suspune votului şi modificarea actului constitutiv al băncii, după cum urmează:

  • Reformularea art. 14 – Comitetul Conducătorilor, după cum urmează:

Comitetul Conducătorilor

Conducerea, organizarea și coordonarea activitățîi curente a băncii este asigurată de către directorii (conducătorii) băncii (Director General și Directorii Generali Adjuncți), numiți de către Consiliul de Administrație și care, împreună, formează Comitetul Conducătorilor. Directorul General și Directorii Generali Adjuncți vor formă Comitetul Conducătorilor. Consiliul de Administrație mandatează conducătorii băncii în solidar cu exercițiul atribuțiilor de organizare și conducere a activității băncii. Fiecare dintre conducătorii băncii este de drept investit cu drepturile, obligațiile și responsabilitățile pe care prevederile legislației relevante și Actul Constitutiv le dau în sarcina să, pentru activitățile pe care le coordonează potrivit organigramei băncii, inclusiv cu dreptul de reprezentare a Băncii în raport cu terții. Conducătorii pot, în temeiul mandatului primit, să delege parte din atribuțiile primite, într-un mod clar și transparent, către comitete specifice/alte structuri sau individual către angajații Băncii. În cadrul Comitetului Conducătorilor, deciziile se adopta prin consens; în caz de divergență, subiectul va fi de competență Consiliului de Administrație. Angajarea Băncii în privința operațiunilor patrimoniale cît și a celor legate de activitatea curentă se va face în conformitate cu prevederile reglementărilor interne.

Banca Transilvania transmite acţionarilor în legătură cu situația provocată de COVID-19: “Având în vedere evoluția situației epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 de țări (inclusiv în România) precum și instituirea stării de urgență pe întreg teritoriul României și limitările privind adunările de persoane, în vederea protejării acționarilor săi, precum și a celorlalți participanți, Banca Transilvania dorește să limiteze, pe cât mai mult posibil, în limitele cadrului legislativ aplicabil în prezent, interacțiunile umane în legătură cu evenimentele corporative ale Societățîi, inclusiv adunările generale ale acționarilor.

În acest sens, Societatea recomandă cu tărie acționarilor să utilizeze mijloacele electronice/de interacțiune la distanță cu privire la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și, respectiv, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, precum:

  1. accesarea materialelor aferente Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și, respectiv, Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, pe suport în format electronic, mai degrabă decât în copie fizică (pe suport de hârtie) transmisă prin poștă, servicii de curierat sau personal la sediul Societățîi. Toate materialele aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și, respectiv, Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor vor fi disponibile pe pagină de web a Băncii (www.bancatransilvania.ro), conform celor menționate în prezentul;
  2. transmiterea de către acționari (i) a propunerilor privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, sau, după caz, prezentarea proiectelor de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și, respectiv, Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, precum și (îi) a întrebărilor cu privire la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și, respectiv, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, prin e-mail, utilizând semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică, la adresa acționariat@btrl.ro,potrivit celor menționate în prezentul convocator, mai degrabă decât prin poștă, servicii de curierat sau personal la registratură Societății;
  3. transmiterea de către acționari a procurilor generale sau, după caz, a procurilor speciale prin e-mail, utilizând semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică, la adresa acționariat@btrl.ro,potrivit celor menționate în prezentul convocator, mai degrabă decât prin poștă, servicii de curierat sau personal la registratură Societățîi;
  4. votarea prin corespondență și, de preferință, prin e-mail, utilizând semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică, conform celor descrise mai jos în prezentul convocator, mai degrabă decât prin poștă, servicii de curierat sau personal la registratură Societățîi.

În aceste condițîi extreme provocate de COVID-19, este preferabil că Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și, respectiv, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor să fie desfășurate fără participarea fizică a acționarilor (cu excepția secretarilor de ședința și a secretarilor tehnici), desigur cu respectarea drepturilor acționarilor. În acest sens, a fost inclus un punct distinct pe ordinele de zi ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu privire la alegerea secretarilor de ședința și a secretarilor tehnici, astfel încât și aceștia să poată fi aleși prin vot prin corespondență.

În funcție de evoluția situației provocată de COVID-19, între momentul publicării prezentului convocator și dată tinerii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și, respectiv, Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, vom adopta măsurile corespunzătoare, necesare sau impuse de autorități, cu informarea în mod corespunzător, a acționarilor Societățîi. De asemenea, va aducem la cunoștință că, în cazul în care restricțiile actuale cu privire la limitarea numărului de participanți la evenimente desfășurate în spații închise se vor menține, Banca Transilvania va fi nevoită să aplice măsuri de suplimentare pentru aplicarea acestor cerințe legale.

Nu în ultimul rând, atragem atenția că participarea la evenimente/întruniri publice (care respectă eventualele limite impuse de autorități la acel moment) expune participanții la o posibilă contaminare cu coronavirusul SARS-CoV-2, iar Societatea și/sau conducerea acesteia nu ar putea fi ținute răspunzătoare pentru un astfel de risc”.

 

 

BVBStiri BVB

MECANICA FINA SA (MECE) (28/09/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

ELECTROAPARATAJ S.A. (ELJ) (28/09/2021)

Convocare AGAO 03.11.2021/ 12.11.2021

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (28/09/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA (BRK) (28/09/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

TERAPLAST SA (TRP) (28/09/2021)

Vizibilitate crescuta a actiunilor TRP la nivel regional