Update articol:

Hotararile Adunarii generale ordinare  a actionarilor SIF Moldova din 28.01.2021

Adunarea generala ordinara a actionarilor SIF Moldova S.A., cu sediul în Bacău, str. Pictor Aman nr. 94C, judeţul Bacău, înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului Bacău sub numărul J4/2400/1992 şi în registrul ASF cu numărul PJRO71AFIAA/040002, ISIN ROSIFBACNOR0, codul unic de înregistrare 2816642, EUID: ROONRC. J/04/2400/1992 si avand capitalul social subscris și vărsat de 98.947.917,60 lei, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 28.01.2021, la sediul social al societatii din Bacau, in sala “Ioan Maric” de la parter. Conform convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 11.01.2021.

La sedinta au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta un numar de 67 actionari detinand un numar de 462.916.972 actiuni cu drept de vot, reprezentand 47,205% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al SIF Moldova SA (total actiuni cu drept de vot 980.645.649 reprezentand 99,11% din capitalul social al SIF Moldova).

Sedinta Adunarii generale a fost prezidata de catre dl. Costel Ceocea, Presedintele Consiliului de administratie al SIF Moldova SA.

In cadrul Adunarii generale ordinare au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, cu respectarea prevederilor statutare (art. 6 alin. 18 din Actul constitutiv al SIF Moldova) si a prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, respectiv cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

 Adunarea generală ordinară a acționarilor SIF Moldova din 28.01.2021

HOTĂRĂȘTE

Hotararea nr. 1

Alege secretariatul adunarii generale ordinare, format din 3 persoane, dintre actionarii societatii, înscrise pe buletinele de vot, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile: Nicolaescu George Catalin, Puscas Michaela, Sofian Virginia.

Hotararea nr. 2

Alege membrii Consiliului de administratie al societății, pentru un mandat de 4 ani începand cu data de 5 aprilie 2021 și până la data de 5 aprilie 2025, cu precizarea că exercitarea atribuţiilor aferente funcţiei de administrator se face numai după obţinerea deciziei de aprobare emisa de Autoritatea de Supraveghere Financiară, respectiv:

 1. Ceocea Costel, cetățean român, […informatii cu caracter personal…]
 2. Ciorcila Horia, cetățean român, […informatii cu caracter personal…]
 3. Doroș Liviu Claudiu, cetățean român, […informatii cu caracter personal…]
 4. Iancu Cătălin-Jianu-Dan, cetățean român, […informatii cu caracter personal…]
 5. Radu Octavian-Claudiu, cetățean român, […informatii cu caracter personal…]

Hotărârea a fost adoptată prin vot secret.

Hotararea nr. 3

Aproba Politica de remunerare a conducatorilor societatii (membrii Consiliului de administratie si directorii), in conformitate cu prevederile art. 92 indice 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.

Hotararea nr. 4

Aprobă contractele de administratie si management ce se vor încheia de societate cu membrii Consiliului de administrație, respectiv cu directorii, pentru perioada mandatului 2021 – 2025.

 Hotărârea nr. 5

Aproba data de 16.02.2021 ca data de inregistrare (ex-date 15.02.2021) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre Adunarea generala ordinara a actionarilor

Hotararea nr. 6

Mandatează Consiliul de administrație și individual pe membrii acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea generala ordinara a acționarilor. Aprobă împuternicirea, cu posibilitate de substituire, a Directorului general și/sau a Directorului general adjunct să efectueze toate procedurile și formalitățile legale și să semneze orice documente necesare pentru implementarea hotărârilor Adunării generale ordinare a acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare la Registrului comertului.

***

Adunarea generala ordinară a actionarilor ia notă de hotararile adoptate de Consiliul de administratie, întrunit în prima sa sedință extraordinară privind structurile de conducere pentru mandatul 2021-2025, după adoptarea Hotărârii AGOA nr. 2 privind alegerea administratorilor, respectiv:

 1. Se aproba numirea in functia de Președinte-Director general a dlui. Doroș Liviu-Claudiu;
 2. Se aproba numirea in functia de Vicepreședinte-Director general adjunct a dlui. Iancu Catalin-Jianu-Dan;
 3. Pentru mandatul 2021-2025, se aproba functionarea a trei comitete consultative ale Consiliului de administratie, respectiv: Comitetul de audit, Comitetul de nominalizare–remunerare si Comitetul de investitii, comitet nou infiintat;
 4. Fiecare comitet este compus din 3 membri, respectiv administratorii neexecutivi: Ceocea Costel, Ciorcila Horia si Radu Octavian Claudiu, avand urmatoarea conducere:
 • Presedintele Comitetului de audit – Radu Octavian Claudiu;
 • Presedintele Comitetului de nominalizare-remunerare – Ceocea Costel;
 • Presedintele Comitetului de investitii – Ciorcila Horia.

Hotararile Consiliului de administratie vor face obiectul unui raport curent.

Costel Ceocea
Presedintele Consiliului de administratie

Claudiu Doroș
Director general

Michaela Puscas
Ofiter conformitate

***

Raport curent conform: Legii 24/2017, Reg. ASF nr. 5/2018
Data raportului: 28.01.2021
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:  Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

 

Către:             BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Evenimente importante:

A. Desfasurarea Adunarii generale ordinare a actionarilor din 28 ianuarie 2021 B. Alegerea Consiliului de administratie al SIF Moldova SA

A. Desfasurarea Adunarii generale ordinare a actionarilor din 28 ianuarie 2021

 Adunarea generala ordinara a actionarilor SIF Moldova SA a avut loc la prima convocare, in data de 28 ianuarie 2021, la sediul social al SIF Moldova SA din Bacau, str. Pictor Aman nr. 94C.  In cadrul Adunarii au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Principalele hotarari adoptate:

 1. Au fost alesi ca membri ai Consiliului de administratie ai SIF Moldova: Ceocea Costel, Ciorcila Horia, Doros Liviu-Claudiu, Iancu Catalin-Jianu-Dan, Radu Octavian Claudiu, pentru un mandat de 4 ani, începand cu data de 5 aprilie 2021 și până la data de 5 aprilie 2025, cu precizarea că exercitarea atribuţiilor aferente funcţiei de administrator se face numai după obţinerea deciziei de aprobare emisa de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

2.    A fost aprobata Politica de remunerare a membrilor Consiliului de administratie si a directorilor societatii.

Documentul se poate consulta pe site-ul www.sifm.ro/despre noi.

 1. Au fost aprobate contractele de administratie si management ce se vor încheia de societate cu membrii Consiliului de administrație, respectiv cu directorii, pentru perioada mandatului 2021-2025. Contractele intra in vigoare la data autorizarii administratorilor si directorilor de catre ASF.

Contractele sunt in acord cu politica de remunerare aprobata de catre actionari.

Hotararile adoptate sunt prezentate in anexa.

B. Alegerea conducerii SIF Moldova SA

Avand in vedere hotararea Adunarii generale ordinare a actionarilor de alegere a administratorilor pentru un nou mandat, Consiliul de administratie (in sedinta din data de 28 ianuarie 2021), a adoptat urmatoarele decizii privind structura de conducere:

 1. Se aproba numirea in functia de Președinte-Director general a dlui. Doros Liviu-Claudiu si incheierea contractului de management;
 2. Se aproba numirea in functia de Vicepreședinte-Director general adjunct a dlui. Iancu Catalin-Jianu-Dan si incheierea contractului de management;
 3. Pentru mandatul 2021-2025, se aproba functionarea a trei comitete consultative ale Consiliului de administratie, respectiv: Comitetul de audit, Comitetul de nominalizare–remunerare si Comitetul de investitii, comitet nou infiintat;
 4. Fiecare comitet este compus din 3 membri, respectiv administratorii neexecutivi: Ceocea Costel, Ciorcila Horia si Radu Octavian Claudiu, avand urmatoarea conducere:
 • Presedintele Comitetului de audit – Radu Octavian Claudiu;
 • Presedintele Comitetului de nominalizare-remunerare – Ceocea Costel;
 • Presedintele Comitetului de investitii – Ciorcila Horia.

Preluarea responsabilitatilor fiecarei structuri sau persoane din conducere se va face incepand cu data avizarii de catre ASF a componentei Consiliului de administratie si a conducerii executive.

***

Multumim actionarilor pentru increderea acordata, pentru aprecierea performantei noastre si pentru posibilitatea oferita de continuare a strategiei investitionale in mandatul 2021 -2025.

Claudiu Doroș
Director general

 Michaela Pușcaș
Ofițer de conformitate

BVBStiri BVB

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (02/03/2021)

Reluare plata dividend 2019

ROMPETROL WELL SERVICES S.A. (PTR) (02/03/2021)

Raport curent cf art. 234, alin. 1, litera i) din Reg. 5/2018

ELECTROARGES SA (ELGS) (02/03/2021)

Rezultate financiare preliminare 2020 - versiune limba Engleza

Erste Group Bank AG (EBS) (02/03/2021)

Notificare - detineri < 4%