Update articol:

Hotărârile AGOA și AGEA SIF Banat-Crișana din 11 octombrie 2021

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Banat-Crișana din data de 11 octombrie 2021

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A., înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, (în continuare denumită „SIF Banat-Crișana SA” sau „SIF 1”), cu sediul în Arad, Calea Victoriei nr. 35A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/1898/1992, având codul unic de înregistrare 2761040, atribut fiscal R, numărul din registrul A.S.F. AFIAA PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018, numărul din registrul A.S.F. FIAIR PJR09FIAIR / 020004 / 01.07.2021, capitalul social subscris și vărsat 51.542.236,30 lei, ținută în data de 11 octombrie 2021 începând cu ora 10:00 (ora României), la prima convocare (denumită în continuare „AGOA”),

Având în vedere:

 • Convocarea pentru AGOA comunicată către Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”) – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și Bursa de Valori București, publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 3662 din 6 septembrie 2021, cotidianul național Ziarul Financiar nr. 5751 din 6 septembrie 2021, cotidianul local Jurnal Arădean nr. 8899 din 6 septembrie 2021, pe pagina de Internet a SIF Banat-Crișana, (www.sif1.ro) și pe pagina de internet a Bursei de Valori București,
 • Actul Constitutiv al SIF Banat-Crișana SA în vigoare la data de 10 noiembrie 2020,
 • Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare,
 • Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,
 • Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,
 • Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

Decide asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a AGOA după cum urmează:

Hotărârea nr. 1:
Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 168.313.630 acțiuni, reprezentând 32,66% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,93% din voturile exprimate, aprobă alegerea secretarilor ședinței adunării generale ordinare a acționarilor societății, respectiv a acționarilor Laurențiu Riviș, Eugen Ioan Cristea și Daniela Vasi, având datele de identificare disponibile la sediul societății, care vor verifica îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării și vor întocmi procesul verbal de ședință al adunării.

Hotărârea nr. 2:
Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 168.313.630 acțiuni, reprezentând 32,66% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,93% din voturile exprimate, aprobă alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor, compusă din Laurențiu Riviș, Eugen Ioan Cristea, Daniela Vasi și Adrian Marcel Lascu, având datele de identificare disponibile la sediul societății.

Hotărârea nr. 3:
Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 168.313.630 acțiuni, reprezentând 32,66% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,93% din voturile exprimate, aprobă numirea Deloitte Audit S.R.L în calitate de auditor financiar, prelungindu-se mandatul existent cu o perioadă de 2 (doi) ani, și se împuternicește consiliul de administrație pentru negocierea și încheierea contractului de audit având ca obiect auditarea situațiilor financiare individuale și consolidate pentru exercițiile financiare încheiate la 31 decembrie 2022 și 31 decembrie 2023.

Hotărârea nr. 4:
Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 168.313.630 acțiuni, reprezentând 32,66% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,93% din voturile exprimate, aprobă data de 27 octombrie 2021 ca dată de înregistrare (26 octombrie 2021 ca ex date) în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Președinte al Consiliului de Administrație
Bogdan Alexandru Drăgoi
RC Conformitate, Eugen Cristea

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SIF Banat-Crișana din data de 11 octombrie 2021

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A., înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, (în continuare denumită „SIF Banat-Crișana SA” sau „SIF 1”), cu sediul în Arad, Calea Victoriei nr. 35A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/1898/1992, având codul unic de înregistrare 2761040, atribut fiscal R, numărul din registrul A.S.F. AFIAA PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018, numărul din registrul A.S.F. FIAIR PJR09FIAIR / 020004 / 01.07.2021, capitalul social subscris și vărsat 51.542.236,30 lei, ținută în data de 11 octombrie 2021 începând cu ora 12:00 (ora României), la prima convocare (denumită în continuare „AGEA”),

Având în vedere:

 • Convocarea pentru AGEA comunicată către Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”) – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și Bursa de Valori București, publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 3662 din 6 septembrie 2021, cotidianul național Ziarul Financiar nr. 5751 din 6 septembrie 2021, cotidianul local Jurnal Arădean nr. 8899 din 6 septembrie 2021, pe pagina de Internet a SIF Banat-Crișana, (www.sif1.ro) și pe pagina de internet a Bursei de Valori București,
 • Actul Constitutiv al SIF Banat-Crișana SA în vigoare la data de 10 noiembrie 2020,
 • Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare,
 • Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,
 • Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,
 • Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

Decide asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a AGEA după cum urmează:

Hotărârea nr. 1:
Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 168.313.630 acțiuni, reprezentând 32,66% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,93% din voturile exprimate, aprobă alegerea secretarilor ședinței adunării generale extraordinare a acționarilor societății, respectiv a acționarilor Laurențiu Riviș, Eugen Ioan Cristea și Daniela Vasi, având datele de identificare disponibile la sediul societății, care vor verifica îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării și vor întocmi procesul verbal de ședință al adunării.

Hotărârea nr. 2:
Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 168.313.630 acțiuni, reprezentând 32,66% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,93% din voturile exprimate, aprobă alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor, compusă din Laurențiu Riviș, Eugen Ioan Cristea, Daniela Vasi și Adrian Marcel Lascu, având datele de identificare disponibile la sediul societății.

Hotărârea nr. 3:
Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 168.313.630 acțiuni, reprezentând 32,66% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 94,14% din voturile exprimate, aprobă derularea unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii („Programul 4”) de către Societate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:

(i) Scopul Programului 4: Societatea va răscumpăra acțiuni în cadrul Programului 4 pentru distribuirea cu titlu gratuit către membrii conducerii Societății (administratori, directori), în scopul fidelizării acestora, precum și al recompensării pentru activitatea desfășurată în cadrul Societății, conform criteriilor de performanță ce urmează a fi stabilite de Consiliul de Administrație.
(ii) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: cel mult 880.000 de acțiuni;
(iii) Prețul minim per acțiune: 0,1 lei; 
(iv) Prețul maxim per acțiune: 6,1042 lei; 
(v) Durata Programului 4: maximum 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;
(vi). Plata acțiunilor dobândite în cadrul Programului 4 va fi făcută din sursele prevăzute de lege.

Alături de caracteristicile principale, Programul 4 va include și alte cerințe impuse de lege și care nu sunt enumerate mai sus. Achiziționarea acțiunilor în cadrul Programului 4 se va desfășura prin toate operațiunile de piață permise potrivit legii, care pot include și oferte publice de cumpărare inițiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale. Pentru implementarea Programului 4, Consiliul de Administrație va fi împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute, cu respectarea cerințelor susmenționate.

Hotărârea nr. 4:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 168.313.630 acțiuni, reprezentând 32,66% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 94,14% din voturile exprimate, aprobă utilizarea acțiunilor achiziționate în cadrul Programului 4 de răscumpărare a acțiunilor proprii, în vederea distribuirii cu titlu gratuit către membrii conducerii Societății (administratori, directori), în cadrul unui Plan de tip „Stock Option Plan”, cu respectarea legislației în vigoare. Consiliul de Administrație al societății este împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea Planului de tip „Stock Option Plan”.

Hotărârea nr. 5:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 168.313.630 acțiuni, reprezentând  32,66% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate, aprobă data de 27 octombrie 2021 ca dată de înregistrare (26 octombrie 2021 ca ex date) în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Bogdan Alexandru Drăgoi

Președinte al Consiliului de Administrație

RC Conformitate, Eugen Cristea

 

BVB | Știri BVB

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (22/10/2021)

Amendament Conventie de trezorerie interna

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (22/10/2021)

Alocare actiuni in dreptul persoanelor cu responsabilitati de conducere SOP2018

SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA (BRK) (22/10/2021)

Incheiere contract cu Global Medical Solutions