Update articol:
Proiect de lege privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative (vezi document)

Ministerul Finanțelor a publicat proiectul legii care va elimina pragul de deținere la SIF-uri

*SIF-urile și FP se încadrează în categoria F.I.A. destinate investitorilor de retail 

Ministerul de Finanţe a publicat proiectul de lege privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative (FIA), care conține eliminarea pragului limită de deținere de 5% la societățile de investiții financiare. 

Proiectul de lege conține abrogarea prevederilor aplicabile A.O.P.C. (alte organisme de plasament colectiv, respectiv SIF-uri) din legislaţia în vigoare (Legea nr. 297/2004 și OUG 32/2012). Articolul 81 din proiect prevede explicit abrogarea articolelor 286, 2861 și 2863 din Legea nr. 297/2004, referitoare la pragul de deținere la SIF-uri.

 

Conform proiectului, SIF-urile, precum şi  „Fondul Proprietatea”, se încadrează în categoria F.I.A. destinate investitorilor de retail şi nu pot să se transforme într-o altă categorie de F.I.A. sau să solicite retragerea de la tranzacţionare de pe piaţa reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București SA, decât în condițiile retragerii autorizației de F.I.A. de către A.S.F.

Citește PROIECTUL DE LEGE PUBLICAT DE MFP

Scopul principal al acestui act normativ este, conform MFP,  reglementarea modalității de înfiinţare şi funcţionare a FIA stabilite în România, în funcție de caracterul specific al fiecărei categorii/clase de astfel de organisme ce va fi stabilită la nivelul noului act normativ, mai puțin reglementarea acelor aspecte care sunt deja adresate prin Legea nr. 74/2015 și Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative.

De asemenea, acest proiect de act normativ vizează adaptarea/racordarea legislaţiei incidente domeniului A.O.P.C. la practica curentă europeană, prin crearea cadrului național de reglementare și clasificare a unei noi categorii de organisme de plasament colectiv, respectiv F.I.A., indicate în cadrul dispoziţiilor Directivei 61/2011/UE.

Proiectul de act normativ a fost configurat, conform MFP, cu luarea în considerare a reglementărilor similare existente în alte state membre ale Uniunii Europene cu tradiție în domeniul administrării de investiții, respectiv Germania, Franţa, Luxemburg, Irlanda şi Marea Britanie (state cu cele mai mari valori ale activelor totale administrate de A.F.I.A. din Uniunea Europeană).

Astfel, proiectul de act normativ este rezultatul unei analize axate pe identificarea aspectelor privind universul organismelor de plasament colectiv în general şi al F.I.A. în special, respectiv forma legală de înfiinţare şi funcţionare a F.I.A., tipurile de F.I.A. şi accesul investitorilor în astfel de organisme de plasament colectiv (existenţa în legislația statului membru a tipurilor de F.I.A., în funcție de tipul de investitori cărora li se adresează) și pe acelea privind responsabilitatea privind stabilirea politicii investiţionale și/sau existența la nivelul acestei legislații a unor limite investiționale, cerinţele de transparență şi informare, atât către investitori, cât şi către autorităţile naționale competente.

Având în vedere aspecte anterioare, principalele direcții avute în vedere la configurarea proiectului de lege sunt următoarele, după cum arată MFP:

–     reglementarea înființării și funcționării F.I.A., în funcție de tipul de investitori cărora li se adresează (de ex. investitori profesionali, investitori de retail), inclusiv instituirea cadrului juridic național (sau acomodarea cadrului juridic deja existent cu prevederile actelor normative comunitare) aplicabil F.I.A. speculative, F.I.A. cu capital privat, F.I.A. cu capital de risc, F.I.A. de antreprenoriat social, F.I.A. pe termen lung), F.I.A. monetare, F.I.A. specializate în investiții imobiliare  etc.;

–      abrogarea prevederilor aplicabile A.O.P.C. din legislaţia în vigoare (Legea nr. 297/2004 și OUG 32/2012);

–     abrogarea prevederilor incidente funcţionării celor 5 S.I.F.-uri, respectiv Fondului Proprietatea SA din Legea nr. 133/1996 şi Legea nr. 247/2005;

–     completarea tipurilor de măsuri administrative ce pot fi adoptate de către A.S.F., prin completarea dispozițiilor Legii nr. 74/2015 și a O.U.G. nr. 32/2012;

–     introducerea de prevederi privind regimul prelucrării datelor cu caracter personal la nivelul A.S.F. cu privire la domeniul organismelor de plasament colectiv, în cadrul prezentului proiect de act normativ și prin completarea dispozițiilor Legii nr. 74/2015 și a O.U.G. nr. 32/2012.

 

1.   Impact macroeconomic

Adoptarea proiectului de act normativ are, potrivit MFP,  un impact macroeconomic asupra domeniului pieţei de capital şi economiei româneşti prin:

–          reconfigurarea arhitecturii de piaţă tipice activităţii A.O.P.C. (31 de entități autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară cu active nete de circa 19 miliarde lei la finele lunii aprilie 2018), în vederea creşterii încrederii persoanelor în investiția în titluri de participare.

–          crearea de noi mecanisme de finanțare a economiei prin configurarea de noi tipuri de fonduri de investiții, cu strategii de investiții specifice, armonizate cu practica europeană în materie;

–          protecţia micilor investitori (peste 89.000 de deţinători de titluri de participare ale A.O.P.C., cu excepția S.I.F.) prin descurajarea unor practici neconforme şi de încălcare a prevederilor legislaţiei aplicabile A.O.P.C. de către A.F.I.A., prin detalierea și diversificarea sancţiunilor administrative ce pot fi aplicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Potrivit MF,  prezentul proiect de act normativ are ca scop reglementarea fondurilor de investiții alternative (F.I.A.) în ceea ce privește organizarea, funcționarea, precum și obligațiile de transparență aferente acestor tipuri de entități (care se clasifică în F.I.A. de tip contractual și F.I.A. de tip societate de investiții). Proiectul de act normativ face parte din strategia Autorității de Supraveghere Financiară de revizuire a cadrului legal incident funcţionării organismelor de plasament colectiv, altele decât organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (respectiv A.O.P.C. prevăzute la art. 114 şi 115 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, categorie din care fac parte cele cinci societăți de investiții financiare –S.I.F.-, respectiv Fondul Proprietatea SA).

Proiectul de act normativ completează cadrul legal incident administratorilor de fonduri de investiții alternative (A.F.I.A.) reprezentat de Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative și de Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative. 

Iniţiativa Autorității de Supraveghere Financiară mai sus amintită survine în contextul în care, urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, precum şi a Regulamentului A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative, funcţionarea administratorilor actualelor A.O.P.C. (viitoarele F.I.A.), trebuie să se conformeze începând cu 23 mai 2016, prevederilor noilor acte normative, motiv pentru care este necesară reconsiderarea legislaţiei incidente acestor tipuri de organisme, a căror activitate este reglementată la nivelul legislației speciale din domeniul pieței de capital de mai multe legi și regulamente, fiind supusă, în același timp, în cazul societăților de investiții, legislației primare cu caracter general reprezentate de Legea societăților nr. 31/1990 şi/sau unor acte normative speciale care au avut ca obiect înfiinţarea respectivelor entităţi (cazul Legii nr. 133/2006 şi cel al Legii nr. 247/2005 prin care a fost dispusă înfiinţarea celor 5 S.I.F., respectiv a Fondului Proprietatea S.A.).

Ulterior intrării în vigoare a prezentului proiect de act normativ, Autoritatea de Supraveghere Financiară va proceda la emiterea reglementărilor în vederea configurării cadrului legislativ secundar necesar atât aplicării noilor dispoziţii, cât şi clarificării unor situaţii concrete apărute în practica de autorizare, reglementare, supraveghere şi control desfăşurată.

Proiectul de act normativ reglementează condițiile de înființare și funcționare ale F.I.A. cu capital privat, care au ca obiect principal de activitate investiția în societăţi constituite în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată (care pot fi inclusiv societăți de tip I.M.M.), dezvoltarea sau admiterea acestora în cadrul unui loc de tranzacţionare din România, prin participarea la capitalul social al respectivei societăţi.

În mod similar, proiectul de act normativ conține prevederi referitoare la F.I.A. cu capital de risc, care sunt configurate să completeze cadrul legal stabilit prin Regulamentul (U.E.) 345/2013 privind fondurile europene cu capital de risc, în condițiile în care aceste fonduri investesc peste 70% în active eligibile, precum societăți din portofoliu (care pot fi și de tip I.M.M.).

Astfel, prin intrarea în vigoare a prezentului act normativ se va institui o modalitate suplimentară prin care mecanismele specifice pieței de capital vor fi utilizate pentru finanțarea inițiativei antreprenoriale și a societăților de tip start-up, potrivit MFP

BVBStiri BVB

TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) (TTS) (22/09/2021)

Raport tranzactii cu parte afiliata (NAVROM) 07 septembrie - 21 septembrie 2021

ELECTROARGES SA (ELGS) (22/09/2021)

Hotarari AGEA si AGOA din 20.09.2021 - versiune limba Engleza

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (22/09/2021)

Disponibilitate raport consolidat - S1 2021

ELECTROARGES SA (ELGS) (22/09/2021)

Numire Reprezentant Permanent Administrator - versiune limba Engleza

EVERGENT INVESTMENTS S.A. (EVER) (22/09/2021)

Evergent explica procesul riguros aplicat in deciziile de business - engleza