Update articol:

Proiect Ministerul Finanțelor: Persoanele fizice sau juridice care au contractat împrumuturi pot solicita suspendarea plății ratelor, pentru maximum 9 luni

titluri de stat

Ministerul Finanțelor a decis că persoanele fizice sau juridice care au contractat împrumuturi pot solicita suspendarea plății ratelor scadente aferente acestor împrumuturi. De această facilitate beneficiază debitorii care au un contract de creditare în derulare, pentru care creditorul nu a declarat scadenţa anticipată, anterior intrării în vigoare a actului normativ. Sunt incluse doar creditele fără restanţe la data solicitării suspendării obligaţiei de plată.

Vezi documentele mai jos:

Nota de fundamentare 

Proiect de act normativ

Proiectul de act normativ elaborat de Ministerul Finanțelor modifică, completează și actualizează HG nr. 270/2020 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a aprobării OUG nr. 227/2020.

Măsuri propuse:

  • Debitorii au posibilitatea solicitării suspendării plății ratelor, dobânzilor și comisioanelor pentru o perioadă cuprinsă între minimum 1 lună și maximum 9 luni; suspendarea poate fi solicitată atât pentru creditele pentru care a fost deja obținută suspendarea obligațiilor de plată, cât și pentru creditele pentru care nu s-a solicitat anterior accesarea facilității de suspendare;
  • Perioada maximă de 9 luni include și perioada suspendării efective a obligațiilor de plată în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020 și/sau perioadele de suspendare acordate în cadrul amânărilor la plată non-legislative, iar debitorul are posibilitatea de a obține o singură dată suspendarea obligațiilor de plată;
  • Solicitările pentru suspendarea plății obligațiilor pot fi transmise creditorului până la data de 15 martie 2021 inclusiv, acesta urmând a efectua analiza și emite decizia până cel târziu la data de 30 martie 2021 inclusiv;
  • Beneficiază de aceste facilități debitorii care au încheiat un contract pentru obţinerea unui credit acordat până la data de 30 martie 2020 inclusiv, care nu a ajuns încă la scadență şi pentru care creditorul nu a declarat scadenţa anticipată, la data de 31 decembrie 2020, inclusiv;
  • De asemenea, debitorii trebuie să declare pe propria răspundere scăderea veniturilor sau încasărilor cu minim 25% din ultimele 3 luni anterioare solicitării suspendării obligațiilor de plată prin raportare la perioada similară din anii 2019/2020, să se afle în imposibilitatea onorării obligațiilor de plată aferente creditului și să nu se afle în insolvență la data solicitării rambursării creditului.

În cazul contractelor ipotecare, persoanele fizice trebuie să declare pe propria răspundere că le-au fost afectate veniturile proprii și/sau veniturile familiei de situația gravă generată de pandemia SARS-COV-2 și se află în imposibilitatea de a onora obligațiile de plată aferente creditului urmare a intrării în șomaj tehnic, a concedierii, a reducerii salariului, a plasării acestuia în carantină instituționalizată etc.

Implementarea acestei facilități va avea ca efect protejarea persoanelor fizice ale căror venituri au fost afectate în această perioadă și menținerea în activitate a companiilor, implicit și a locurilor de muncă asigurate de acestea pe perioada în care se manifestă efectele răspândirii SARS-CoV-2.

Facilitățile prezentate reprezintă un sprijin real pentru persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale și a altor categorii de entități ale căror venituri au fost afectate de răspândirea virusului SARS-CoV-2. De asemenea, vor fi menținute lichiditățile necesare desfășurării activității economice de către întreprinderi pe perioada afectată de  restricțiile determinate de pandemia SARS-CoV-2.

Pe 30 decembrie, autorităţie au prelungit prin OUG amânarea ratelor, iar acum prin HG modifică HG cu normele OUG pentru amânarea ratelor.

Conform Notei de fundamentare, Prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea HG nr. 270/2020 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, cu modificările și completările ulterioare, reglementează următoarele:

1.   Modificarea definițiilor pentru capitalizare și dobândă eșalonată pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice, pentru a reflecta noile condiții prevăzute la art. II din  OUG nr. 37/2020, precum și faptul că pentru creditele acordate persoanelor fizice, dobânda eșalonată va include, după caz și dobânda inițială suspendată în temeiul moratoriului legislativ anterior.

2.   În situația în care pe perioada celor  60 luni de eșalonare a plății dobânzilor, după încheierea perioadei de suspendare, debitorul aplică pentru a beneficia de prevederile Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, perioada de eșalonare a obligațiilor la plată a obligațiilor rămase  corespunzător celor 60 de luni de eșalonare potrivit OUG nr. 37/2020, cu modificările și completările ulterioare, se prelungește corespunzător. De asemenea, la solicitarea debitorului, creditorii pot modifica data de scadență lunară a ratei, cu menținerea numărului total de 60 de rate lunare egale sau pot acorda o perioadă limitată de grație la plata ratelor lunare, suplimentară celor 60 de rate lunare egale de plată a dobânzii, dar care nu va fi acoperită de scrisoarea de garanție de stat.

3.   Perioada pentru care debitorul poate solicita suspendarea plății obligațiilor rezultate din creditele accesate este de maximum nouă luni și include și perioadele de suspendare obținute în cadrul moratoriului legislativ (OUG nr. 37/2020) cât și cele aferente moratoriilor ne-legislative implementate de instituțiile de credit/IFN-uri. Începând cu data de 1 ianuarie 2021, debitorul are posibilitatea de a obține o singură dată suspendarea obligațiilor de plată.

4.   Poate beneficia de acordarea facilității de suspendare a obligației de plată a ratelor, dobânzilor şi comisioanelor aferente creditului, debitorul ale cărui venituri au fost afectate direct sau indirect de situaţia gravă generată de pandemia COVID-19. Debitorul, cu excepția persoanelor fizice, trebuie să declare pe propria răspundere diminuarea veniturilor/încasărilor medii lunare  cu minimum 25% în ultimele trei luni anterioare solicitării suspendării obligațiilor de plată prin raportare la perioada similară din anii 2019/2020 și faptul că se află în imposibilitatea de a onora obligaţiile de plată aferente creditului. În cazul debitorilor persoane fizice, declară pe propria răspundere că le-au fost afectate veniturile proprii sau veniturile familiei, în mod direct sau indirect, de situația gravă generată de pandemie, precum și motivele care au generat imposibilitatea onorării obligațiilor de plată aferente creditului respectiv intrarea debitorului/membrilor familiei acestuia în şomaj tehnic ca efect al închiderii/restrângerii activităţii angajatorului, concedierea debitorului/membrilor familiei acestuia, reducerea salariului debitorului/membrilor familiei acestuia, plasarea debitorului în carantină instituţionalizată sau izolare la domiciliu, îmbolnăvirea cu COVID-19;

5.   Condițiile necesare a fi îndeplinite pentru a putea solicita suspendarea plății obligațiilor sunt: creditele au fost acordate până la data de 30 martie 2020 inclusiv, creditul nu a ajuns la scadență până la data solicitării formulate de debitor, nu a fost declarată scadența anticipată a creditelor până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv și debitorul nu înregistrează restanțe la data solicitării suspendării obligației de plată.

6.   Solicitarea de suspendare a obligațiilor de plată poate fi formulată de debitor cel mai târziu până la data de 15 martie 2021 iar creditorul trebuie să comunice debitorului decizia în termen de maximum 15 zile calendaristice, fără a depăși data de 30 martie 2021. Modificarea clauzelor contractuale ca efect al aprobării solicitării debitorului se realizează fără încheierea de acte adiționale la contractul de credit ci prin notificarea debitorului în termen de 30 zile calendaristice de la primirea solicitării complete. Termenul de 15 zile calendaristice se calculează de la data intrării în vigoare a prezentelor norme pentru cererile depuse înainte de această dată.

7.   Comunicarea către debitor va fi realizată la datele de contact prevăzute în contractul de credit sau ultimele date deținute de instituția de credit/IFN ca urmare a actualizării acestora.

8.   Deoarece pot solicita suspendarea obligațiilor de plată și debitorii care au beneficiat în prealabil de moratoriul legislativ instituit în baza OUG nr. 37/2020 dar nu au accesat perioada maximă de suspendare de nouă luni dobânda eșalonată și garantată de stat inițial este majorată cu dobânda suspendată la plată în baza moratoriului actual, urmând a fi plătită în 60 de rate lunare egale începând cu luna următoare expirării termenului de suspendare a plăților.

9.   Ca urmare a majorării valorii dobânzilor eșalonate, FNGCIMM va emite noi scrisori de garanție în moneda națională în favoarea băncilor cu valorile actualizate, urmând ca scrisorile de garanție inițiale să fie anulate. Sunt detaliate documentele ce trebuie transmise de instituțiile de credit în vederea emiterii scrisorii de garanție de către FNGCIMM, precum și cursul de schimb ce va fi utilizat pentru conversia în lei a obligațiilor scadente în valută amânate la plată.

10.              Până la data de 31 ianuarie 2022, creditorii au obligaţia comunicării către FNGCIMM a situaţiei centralizatoare privind valoarea cumulată a dobânzilor de plată, determinată pe baza valorii indicilor care intră în structura de cost a dobânzii conform contractelor de credit încheiate cu debitorii.

11.              Modificarile propuse în privința valorii /cererilor de executare a scrisorilor de garanție au în vedere: o mai bună înțelegere a textului legal, detalierea condițiilor ce trebuie îndeplinite, pentru solicitarea de către creditori a executarii garanției, în situația producerii riscului de credit în perioada de eşalonare, respectiv, aceștia sunt îndreptățiți să solicite executarea garanției, numai dacă au transmis către FNGCIMM cererea de executare în cadrul perioadei de valabilitate a scrisorii de garanție, în situația în care debitorii nu au achitat integral un număr de cel puțin 3 rate consecutive, la scadenţele prevăzute în graficul de rambursare, după trecerea integrală la restanţă a soldului dobânzilor pentru creditele ipotecare eşalonate la plată datorate de respectivii debitori. De asemenea, se are în vedere eliminarea notificărilor transmise debitorilor, întrucat din practică, s-a constatat ca acestea nu sunt relevante în procesul de analiză și aprobare a cererilor de executare a garanției, atâta timp cât nu există nicio sancțiune prevazută în legislație legată de aceste notificări. Totodată, s-a introdus referința la cursul de schimb al BNR, la care se face conversia sumelor solicitate la plată. De asemenea, s-a precizat modalitatea de lucru, în cazul in care cererile de executare a garanțiilor au fost transmise de către creditori, după data de 20 ale lunii, existând situații de acest gen în practică.

12.              Pentru o implementare facilă sub aspect operational a noilor facilități acordate prin OUG nr. 227/2020, se propune introducerea unei reglementări care va permite reemiterea instrumentelor de garantare – scrisoare de garanție, consolidat pentru toate categoriile de debitori eligibili existenți în portofoliul unui finanțator, cu includerea valorii ratelor suspendate pentru noii debitori eligibili, inclusiv pentru cei care au beneficiat până în prezent de moratorii non-legislative, precum și prin cumularea valorii facilităților suplimentare (de până la 9 luni) cu soldul sumelor care au format obiectul facilităților de suspendare acordate initial în baza prevederilor OUG nr.37/2020, după caz.

 

BVBStiri BVB

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (03/08/2021)

Rezultate exprimare optiune conform Hotararea nr. 3 AGEA 27.04.2021

TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE (TBK) (03/08/2021)

Convocare AGAE_07/08 Septembrie 2021

TERAPLAST SA (TRP) (03/08/2021)

Hotarare CA din 02.08.2021

SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA (BRK) (03/08/2021)

Conferinta telefonica investitori si analisti - S1 2021

ROMPETROL WELL SERVICES S.A. (PTR) (03/08/2021)

Solutionare definitiva litigiu KJK Balkan Holding S.a.r.l