Update articol:
Pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice

Ministerul Mediului a publicat pașii pentru obținerea finanțării de 25.000 de lei pentru instalarea de sisteme fotovoltaice

Ministerul Mediului a publicat în Monitorul Oficial nr. 17/8 ianuarie 2019 Ghidul de finanțare a Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice.

Finanțarea nerambursabilă, acordată de Administrația Fondului de Mediu (Autoritate), este în procent de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 25000 lei inclusiv tva, pentru fiecare sistem fotovoltaic care deservește o gospodărie.

Scopul programului îl reprezintă creșterea eficienței energetice, îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin producerea de energie electrică din surse regenerabile la locuințele situate la cel puțin 2 km față de rețeaua națională de distribuție a energiei electrice și prin reducerea utilizării combustibililor convenționali.

Potrivit Ghidului, sunt considerate cheltuieli eligibile:

 1. achiziția sistemului fotovoltaic pentru o putere de cel putin 1kwp, având ca principale părți componente: panou fotovoltaic, încărcător, baterii (acumulatori), invertor, materiale conexiuni și siguranțe, modul înregistrare (stocare date și comunicație a acestora), structura de montaj a sistemului, tablou electric de curent continuu-alternativ;
 2. achiziția instalației electrice exterioare și interioare în imobil;
 3. montajul și punerea în funcțiune a sistemului fotovoltaic, a instalației electrice exterioare și interioare, reprezentând maximum 15% din costurile echipamentelor și instalațiilor electrice;
 4. TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanțare nerambursabilă.

Beneficiarii programului sunt unitățile administrativ-teritoriale cărora le-au fost aprobate dosarele de finanțare și care au încheiat un contract de finanțare nerambursabilă cu Administrația Fondului de Mediu (Autoritate) în cadrul programului.

Dosarul de finanţare se depune la consiliul județean în a cărui rază teritorială se află solicitantul. Sunt eligibile proiectele care au drept scop producerea energiei electrice folosind sisteme fotovoltaice în conformitate cu prevederile din ghid. Sistemul fotovoltaic autonom trebuie să fie certificat după SREN 62124-Sisteme fotovoltaice (PV) autonome.

Sistemul propus trebuie sa includă garanție și mentenanță pentru o perioadă de minimum 2 ani la toate părțile componente astfel încât timpul de funcționare să fie maximizat. Se acceptă sisteme cu alertare și mentenanța inclusă, probând o disponibiltate tehnică a instalației de minim 85%.

Unitățile administrativ-teritoriale care se regăsesc în lista publicată de Administrația Fondului de Mediu pot depune dosare de finanțare dacă întrunesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a) au acordul Consiliului local pentru participarea în cadrul programului, pentru derularea procedurilor de achiziție publică necesare achiziționării și instalării sistemelor fotovoltaice finanțate și pentru implementarea și monitorizarea funcționării proiectelor;

b) solicită finanțare doar pentru gospodăriile aflate pe raza teritorială proprie, locuite și pentru care există acordul scris al deținătorului privind participarea în program în condițiile art. 22 prevăzute în ghid;

c) nu au obligaţii restante la bugetul de stat, la bugetul local și Fondul pentru mediu, conform legislaţiei naţionale în vigoare.

Este considerată gospodărie izolată neracordată la rețeaua de distribuție a energiei electrice construcția care este situată la cel puțin 2 km față de rețeaua de distribuție a energiei electrice, are destinația de locuință și este locuită de către o persoană fizică.

În cadrul unei sesiuni de finanțare, solicitantul poate depune o singură cerere de finanțare. Pentru fiecare gospodărie se poate obține finanțare o singură dată, iar dosarul de finanţare se depune la consiliul județean în a cărui rază teritorială se află solicitantul.

Programul se derulează multianual, iar finanțarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, în limita sumelor prevăzute cu această destinație prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.

***

Etapele în cadrul programului sunt următoarele:

 1. transmiterea listei către Autoritate;
 2. publicarea listei pentru care se pot depune cereri de finanțare, precum și sumele aferente acestora;
 3. publicarea pe pagina de internet a Autorității a anunțului de deschidere a sesiunii de finanțare pentru solicitanți, precum și a informațiilor privind sumele alocate acestora;
 4. depunerea dosarelor de finanțare, centralizarea și transmiterea acestora la Autoritate;
 5. analiza dosarelor de finanțare și publicarea rezultatelor, după cum urmează:
 • lista unităților administrativ – teritoriale (UAT) beneficiare, inclusiv a numărului de gospodării aprobate și datele de identificare a acestora și a deținătorului, potrivit informațiilor indicate în cererea de finanțare, precum și a sumelor aferente;
 • lista unităților administrativ – teritoriale (UAT) respinse/numărului de gospodării respinse;
 1. depunerea contestațiilor și soluționarea acestora;
 2. încheierea contractelor de finanțare nerambursabilă;
 3. implementarea proiectelor, depunerea cererilor de decontare și finanțarea acestora;
 4. monitorizarea proiectelor;
 5. raportarea rezultatelor programului.

BVBStiri BVB

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (30/10/2020)

Informare Depozitarul Central - structura sintetica la 27.10.2020

ALRO S.A. (ALR) (30/10/2020)

Raport conf. art. 92 ind. 3 Legea 24/2017

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (30/10/2020)

Hotarari AGOA din data de 29.10.2020 - versiunea in limba engleza

SIF MOLDOVA S.A. (SIF2) (30/10/2020)

Hotarari AGA O & E din 30.10.2020